دانلود ترجمه مقاله سازمان مدیرت صنعتی به همراه متن انگلیسی

پروژه دانشجویی,تحقیق در مورد دانلود مقاله ترجمه شده سازمان مدیرت صنعتی به همراه متن انگلیسی,خرید مقاله,دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود مقاله دانلود مقاله ترجمه شده سازمان مدیرت صنعتی به همراه متن انگلیسی,دانلود مقاله در مورد دانلود مقاله ترجمه شده ده فایده سازمان تجارت جهانی به همراه متن انگلیسی,دانلود مقاله فارسی,سایت مقاله,مقاله
کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود ترجمه مقاله سازمان مدیرت صنعتی به همراه متن انگلیسی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.

دانلود فایل

دانلود ترجمه مقاله سازمان مدیرت صنعتی به همراه متن انگلیسی
 
ترجمه متن : SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
راهبردهای مدیریت ایمنی دانشگاه چارلز استورت (CSV)
فهرست:۱- تعاریف۲- در باب راهبردها۳- مدیریت سلامت (OHS) و ایمنی شغلی CSU1-3- مقدمه۲-۳- فرهنگ ایمنی و تعهد فرهنگ ایمنی تعهد به فرهنگ ایمنی حفظ فرهنگ ایمنی مثبت هدف فرهنگ ایمنی تعهد و تدبیر (خط مشی)۳-۳- گزارش ساختارها و رویکرد۴-۳- تنظیم بودجه و مراکز هزینه
۵-۳- مدیریت و کمیته های مشورتی کمیته مدیریت ایمنی و محیط (ESMC) کمیته برنامه ریزی اضطراری (EPC) کمیته ایمنی در برابر تشعشع کمیته زیست ایمنی
گزده واکنش سریع کمیته های سلامت و ایمنی شغلی (OHS) محوطه دانشگاه نگهبان محوطه دانشگاه۶-۳- کنترل و برنامه ریزی در مواقع اضطراری مفهوم شرح محقه استاندارد استرالیا موقعیت کنونی CSU شناسایی مسئولیناستراتژی اجرا مدیریت بحران۷-۳- مدیریت آسیب دیدگی و غرامت به کارگران مراجعت زود هنگام به کار مدیرت غرامت به کارگران خط مشی مدیریت افراد آسیب دیده و مراجعت به برنامه کاری Coordinatorهای بازگشت به کار و نقش آنها مدیریت و صنعت وظایف مناسب کشمکش مطالبات حق بیمه و توزیع آن۸-۳- مدیریت کمکهای اولیه (تدارک) تامین کمکهای اولیه مدیریت کمکهای اولیه گزارش حادثه گزارش سوانح به Work Cover Nsw
۹-۳- استخدام وظایف و میانه های در مورد آن duty and duty statements کارمند غیر اجرایی کارمند ناظر مدیران کارمند اجرایی
معانیات پزشکی پیش از استخدام بکارگیری OHS (سلامت و ایمنی شغلی)۱۰-۳- مدیریت ریسک (خطر) مدیریت ریسک OHS استانداردها اصول مدیریت ریسک OHSمزایای مدیریت ریسک OHS چیست سیستم مدیریت ریسکOHS در CSU زمینه ریسک شناسایی ریسک تعیین ریسکOHSکنترل ریسکOHSاندازه گیری میزان کارایی کنترلانجام اصلاحاتادغام در سیستم مدیریت ایمنی۱۱-۳- گردآوری اسناد و مدیریت ریسک OHS12-3- سیستم اطلاعات مدیریتی (MES) اصول مدیریت عملکرد احکام و قراردادها شاخص های عملکرد شاخص های عملکرد منفی گزارشات جراحت و بیماری هزینه های غرامت وبه کارگران شاخص های عملکرد مثبت شاخص های عملکرد مدیریت شاخص های عملیاتی عملکرد۱۳-۳- بایگانی کردن
اصولاسناد تحت نظارت اطلاعات نسد بررسی سند شماره گزاری نسخه تاریخچه سند و مدارک کنترل نسخه اصلاحات
اصلاحات در خط مشی اصلاحات اجرایی۱۴-۳- گزارش درون و بیرون سازمانی درون سازمانی بیرون سازمانی گزارش الزامی حوادث به سرپرست NSW4- سیستم مدیریت OHS در واحد ۱-۴- مقدمه ۲-۴- ساختارهای مدیریت OHS در واحد ۳-۴- مسئولیت ۴-۴- مشاورهشرایط قانونی برای مشاوره OHS (سلامت وایمنی شغلی) ارجاع: بخش های ۱۳ تا ۵ از مصوبه ی OHS وقانون کار بخش های ۲و۳ وظیفه مدیریت مرکز صنعتی بیانیه مشاوره OHS هدف ازبیانیه مشاوره OHS مشورت با کارکنان کمیته OHS محوطه دانشگاه بیانیه مشاوره OHS5-4- ارتباطات و گروه های OHS6-4- سیاستهای و راهبردهای OHS7-4- مسئولیت و پاسخگویی۸-۴- بیانیه های در مورد وظیفه و شرح موقعیت؟duty statements and Position Descriptions9-4- موافقت نامه ای عملکرد۱۰-۴- استخدام۱۱-۴- مدیریت ریسک۱۲-۴- فرایندهای استاندارد عامل۱۳-۴- پیمانکاران۱۴-۴- کار در خارج از ساختمان صورت کلی کارکردن از خانه
۱۵-۴- سیستم های ایمنی۱۶-۴- مدیریت حادثه۱۷-۴- مدیریت پس از حادثه۱۸-۴- مدیریت آسیب۱۹-۴- اطلاعات، دستورالعمل، آموزش
۲۰-۴- بایگانی نمودن گزارشات بخش ها گزارشات حادثه برای کارکنان گزارشات حادثه برای دانشجویان گزارش اجباری حوادث بازرسی های محل طرح های فعالیت OHS21-4- سیکل پیشرفت۵- توصعه برنامه خاص OHS 1-5- مقدمه۲-۵- تعیین نیازها۳-۵- طراحی وتعیین استاندارها۴-۵- تحقق۵-۵- اندازه گیری و ارزیابی عملکرد۶-۵- بررسی و اصلاح۷-۵- عملکرد منسجم۶- لیست نمودارها۷- فهرست بازبینی۸- جداول۹- انتشارات و مراجع۱۰- قدردانی
تعاریفارزیابی: بررسی سیستماتیک و نظام مند درون سازمانی بر اساس معیارهای تعریف شده و به برسی این موضوع می پردازد که آیا فعالیتهای و نتایج مربوط با تمهیدات برنامه ریزی شده مطابق می کند یا خیر و آیا این تمهیدات عملا تحقق می یابند و برای رسیدن به سیاست و اهداف سازمان مناسبند
 
بازرسی: بررسی سیستماتیک و نظامند برون سازمانی بر اساس معیارهای تعریف شده می باشد و به بررسی این موضوع می پردازد که آیا فعالیتها و نتایج مربوطه با تمهیدات برنامه ریزی شده تطابق می کند یا خیر و آیا این تمهیدات عملا تحقق می یابند و برای رسیدن به سیاست و اهداف سازمان مناسبند.محیط سلامت وایمنی : S،EH،EHS هر دو اختصار محیط سلامت وایمنی می باشند و در تمام این کتاب از EHS استفاده می کنیم.خطر: منبع یا موقعیتی که می تواند بطور بالقوه دارای زیان باشد. مانند جراحت انسانی یا بیماری، خسارت به اموال، خسارت به محیط و یا ترکیبی از اینها.
شناسایی خطر: فرایند شناسایی وجود خطر و تعریف خصوصیات خطرکنترل سلامت: کنترل افراد به منظور شناسایی تغییراتی در وضعیت سلامتی به واسطه ای تماس شغلی با خطر و شامل کنترل بیولوژیکی نیز می شود.حادثه: هر گونه واقعه برنامه ریزی نشده که بطور بالقوه می تواند جراحت، بیماری، خسارت و یا زیانهای دیگر ایجاد کند و یا منجر به این موارد گردد.سلامت و ایمنی شغلی: OH&S،OHS هر دو اختصار سلامت و ایمنی شغلی می باشند. OHS شامل مسائل رفاهی در محدوده قانون می باشد در این خصوص، OHS در تمام این کتاب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.مشاورهOHS: در ابتدا CSU، ایجاد مقدمات مشاوره را با اتحادیه های کارمندی مورد بحث قرار داد و سپس مستقیما با کارمندانش به مشاوره پرداخت. بعد از قرار دادن اطلاعات در اختیار کارمندان فعلی، در ۱۴ ژوئن ۲۰۰۴ رای گیری به عمل آمد و نشان داد که اکثریت کارمندان با مشاوره بوسیله کمیته ای OHS موافقند. بیانیه ای حاصله از مشاوره ی OHSدر وب سایت EHS در دسترس می باشد.معرفیOHS: معرفی OHS بخشی از برنامه ی آشناسازی کارمند جدید است که بیاد در اولین هفته ی شروع کار انجام شود و شامل مولفه ی OHS میباشد.اهدافOHS: اهداف بر حسب عملکرد OHS: حاصل سیاست OHS می باشد و یک سازمان خود را برای رسیدن به آنها آماده می کند و در صورت امکان می توان آنها را سنجید.سیستم مدیریت OHS: تنظیم فعالیتهای وابسته به هم و فرایندهای مربوطه که عملکردOHS سازمان را هدایت می کند. آن بخش از سیستم مدیریت جامع می باشد که شامل ساختار سازمانی، فعالیتهای برنامه ریزی، مسئولیتها، اعمال، فرایندها، پروسه ها، منابع برای اصلاح، اجرا، دستیابی، بازبینی و حفظ سیاست OHS است و بنابراین به مدیریت ریسک های OHS مربوط به کار سازمان می پردازد.محل کار: ساختمانها یا هر مکان دیگری که اشخاص درآن کار می کند.توان بخشی: فرایند هدایت شده ی حفظ کارمندان صدمه دیده یا بیمار درکار مناسب یا بازگردان آنها به یک کار مناسب دیگر.
خطر(ریسک): تلفیق فراوانی یا احتمال وقوع حادثه خطرناک و پی آمد آنارزیابی ریسک(خطر): فرایند جامع ارزیابی بزرگی ریسک (خطر) و تصمیم گیری درباره ی قابل تحمل بودن ریسک(خطر)کنترل ریسک: آن بخش از مدیریت ریسک که شامل تدارک سیاستها (خط مشی ها)، استانداردها و فرایند هایی به منظور کاهش، جلوگیری، به حداقل رسانیدن ریسکهایی است
که یک شرکت با آنها مواجه است.شناسایی ریسک: فرایند تعیین آنچه که می تواند روی دهد و چرایی و چگونگی آنمدیریت ریسک: کاربرد سیستماتیک سیاستها، فرایندها و اعمال مدیریت به منظور شناسایی، بررسی، ارزیابی، برخورد و کنترل ریسکایمنی: وضعیتی که درآن خطر آسیب به اشخاص و یا خسارت به دارایی ها تا سطح قابل قبولی کاهش می یابد.واحد: بخش، قسمت، گروه یا دسته ای که دارای مدیریت مرکز صنعتی بوده و از نظر جغرافیایی محصور می باشد. قسمت یا بخش مربوطه که دارای همان موقعیت جغرافیایی هستند برای سیستمهای مدیریتی یک واحد محسوب می شود.۲- در باب راهبردهاراهبردهای زیر بطور خلاصه به بیان بهترین استراتژی های عملی می پردازند که بستر سیستم مدیریت موثرOHS را در دانشگاه چارلز استورت CSU تست عمل می دهند در حالی که اصول اساسی در تمام واحدهای دانشگاه بکار میرود اما باید راهبردها آنچنان انعطاف پذیر باشند که یا شرایط هر واحد خاص دانشگاه سازگار باشد.این راهبردها برای واحجد های در حال توسعه ی سیستم ها و یا واحدها ی که مدیریت شان نایز به اصلاحات دارد کمک ویژه ای خواهند بود.بخشهای درباره ی مدیریت ریسک، تعلیم و آموزش خصوصا برای واحدهای در این موقعیت حائز اهمیت می باشند.۳- مدیریت CSU.OHSمقدمهتمرکز بر مدیریت مسائل سلامت و ایمنی در CSU همراه با مدیریت موثر این مسائل در سطح واحد می باشد. برای رسیدن به بالاترین سطوح موفقیت در مدیریت این مسائل مردمی که تحت تاثیر آن مشکلات قرار می گیرند باید آنها را شناسایی و کنترل نمایند و غالبا این عمل را تحت عنوان داشتن مالکیت هم بر مشکلات و سیستمها هم بر برنامه های کنترل مشکلات، بیان می کنیم. این شیوه مالکیت موضعی یا واحد به عنوان بهترین شیوه برای اطمینان از وجود برناه های سلامت و ایمنی، و ادغام مدیریت ایمنی در سیستمهای مدیریت موجود محسوب می گردد.همچنین این شیوه نیاز به منابع گسترده مرکزی را به حداقل خود می رساند.اما بعضی مسائل بطور مرکزی مدیریت می شود تا میزان تاثیر هزینه و هماهنگی افراد را دریابند و در حال حاضر موارد که اینگونه در CSU مدیریت می شود و عبارتند از:• گسترش سیستم ها و فعالیتهای OHS در دانشگاه• مدیریت ماموران کمکهای اولیه و آموزششان• مدیریت حوادث بحرانی و موارد اضطراری• نظارت و مدیریت بر ایمنی در برابر تشعشع• نظارت و مدیریت بر ایمنی بیولوژیکی• تامین حمایت بر کمیته های OHS• ثبت داده های عملکرد
• تامین غرامت به کارگران و مدیریت آسیب دیدگیهمچنین شایان ذکر است زمانی که تغییر است فرهنگ ایمنی کامل شود (در CSU اکنون در حال انجام می باشد). ممکن است بعضی از اجزاء متمرکز کنونی به سطح واجد واگذار گردد البته به شرطی که منابع کافی در دسترس باشد.شیوه ای سیستماتیک برای مدیریت ایمنی در CSU چه، بطور مرکزی و چه در سطسترالیا، سیستم های مدیریت OHS و کتاب مدیران سلامت وایمنی بریتانیا به نام« پنج گام به سوی مدیریت سلامت وایمنی موفق» به آن پرداخته شده است. مدل مسوط سیستم مدیریت ایمنی در ارتباط با عناصر مدیریت ریسک بصورت نموداری تت عنوان «ادغام سیستم مدیریت ایمنی با مدیریت ریسک» نشان داده می شود و همچنین در نموداری تحت عنوان «سیستم مدیریت موثرOHS» به تفصیل نشان داده می شود.ادغام سیستم مدیریت ایمنی با مدیریت ریسک ساختار  اصطلاحات مداوم طرح اصول ریسك زمینه خط (ریسك)  تحقیق مدیریت ریسك شناسایی اندازه گیری تعیین  بازنگری كنترلسیستم مدیریت موثرOHSاصلاحات دائمی (۱) ساختار و تعهد : با مدیریت خوب و برتر تعهد را نشان می دهد.پاسخ گویی را در برابر تمام عملکرد های OHS قرار می دهد یعنی باید در برابر تمام عملکرد های OHS پاسخگو باشند برای OHS، ارتباطات، مشاوره و همکاری به ارمغان می آورد افراد شایسته را در وظایف تعیین شده قرار می دهد یا آموزش را آغاز می کند. سیاست OHS را تبدیل به رویکردی مفصل می کند به تعیین و استقرار فرهنگ ایمنی می پردازد
برای تعیین موفقیت حقیقی به بررسی تمام ابعاد OHSMS می پردازد.(۲) طراحی و استانداردها: به شناسایی ریسک ها، و اهداف، شاخص هی عملکرد می پردازد به طراحی استراتژیهای پیشرفت می پردازد کارمندان را مطلع می کند و با آنها به مشورت و قابل نظر می پردازد به تعیین استانداردهای متناسب با عملیاتها می پردازداهداف قابل توجه، قابل دسترس و واقع نیاز را تعیین می کند OHS را با مکانیزم های طراحی موجود در کنار هم قرار می دهد. برای عناصر خاص سیستم، مسئولیت تعیین می کندبرای اتخاذ اصول مدیریت ریسک طراحی وبرنامه ریزی می کندبرنامه های OHS حاصل از ارزیابی آمار OHS را طراحی می کند
برای مدیریت حادثه و پس از حادثه برنامه ریزی می کند.به شناسایی نیازهای اطلاعاتی، آموزشی و تعلیمی می پردازد(۳) تکمیل(تحقق): منابع انسانی، فیزیکی و مالی تخصیص می دهد OHS را در کنار پروسه های مدیریتی موجود قرار می دهد. برای تحققق هر هدف OHS مسئولیت های را تعیین می کند کارمندان را مطلع می کند و با آنها به مشورت و تبادل نظر می پردازد ممانعت از ریسک و پروسه های مدیریت ریسک را تحقق می بخشد پروسه های عمل گر استاندارد را در جایی که لازم باشد توسعه می دهد
برای هر هدف معین به فراهم نمودن اطلاعات، دستورالعمل و آموزش می پردازد پروسه های را برای گزارش یا ارائه سود تکمیل می کند. به تکمیل و آزمایش طرح های حوادث متحمل آینده (مدیریت حادثه) می پردازد به تکمیل پروسه های مدیریت پس از حادثه و استراتژی های اصلاحات می پردازد(۴) سنجش و ارزیابی: به اندازه گیری شاخص های عملکرد OHS که در فرایند برنامه ریزی تعیین شده می پردازد به اندازه گیری میزان تحقق استانداردهای تعیین شده می پردازد
به اندازه گیری کارآمدی و تاثیر کنترل های مدیریت می پردازد حوادث و سوانح را می سنجد و ارزیابی می کند به ارزیابی آنچه که شما در مقابل اداف اصلی بدست آورده اید می پردازد(۵) بازنگری و اصلاحات: در بازنگری عملیات سیستم و اهداف برنامه OHS می پردازد به شناسایی حوزه های که نیاز به اصلاحات دارند می پردازد به طراحی و تکمیل و تحقق عمل اصلاحی می پردازد
به بررسی کارایی برنامه هایی (کارهایی) اصلاحی می پردازداین رویکرد کلی برای مدیریت سلامت و ایمنی در CSU چه در سطح واحد و یا بطور مرکزی در نمودارهای بالا و در مطالب راهنمای زیر به تفصیل آمده است.
فرهنگ ایمنی و تعهدفرهنگ ایمنیعملکرد سلامت وایمنی از سازمانی به سازمان دیگر می تواند بسیار متفاوت باشد. چرا بعضی سازمانها، پی در پی عملکردهای بهتری نسبت به سازمانهای دیگر دارند. چرا نگرش بعضی سازمانها و حتی کشورها نسبت به سلامت و ایمنی کاملا متفاوت از دیگران است؟اساسی ترین عامل که بر عملکرد سلامت و ایمنی تاثیر می گذارد همان چیزی است که به آن فرهنگ ایمنی اطلاق می گردد. در سالهای اخیر بسیاری از سازمانها به فرهنگ درون سازمانی بسیار علاقمند شده اند زیرا آنها تاثیرش را بر عملکرد کلی دریافته اند. در همین ترتیب مدیران سلامت و ایمنی به ارتباط میان فرهنگ و عملکرد ایمنی علاقمند می شوند.تعهد نسبت به فرهنگ ایمنی در بسیار از سازمانهای تجاری بیشترین تاثیر بر روی فرهنگ از طرف «پیغام از سوی مقامات بالا» می باشد. مدیران ارشد و رئسای اجرایی سیکنال آنچه را که از کارمندان و سازمان انتظار دارند می فرستند. نکته ی مهم برای متعهد نمودن مدیریت ارشد، دخالت مدیریت در OHS افزایش آگاهی مدیریت نسبت به OHS و متعهد نمودن مدیریت نسبت به ارزشهای OHS و با هدف نهایی محل کار عاری از آسیب دیدگی می باشد.اینکه انتظار داشته باشیم که تمام کارمندان، دانشجویان و بازدید کنندگان CSU در پایان روز در وضعیتی یکسان با شروع روزشان به خانه رود توقع زیادی نیست. هر گونه تغییرمانند جراحت یا بیماری غیر قابل قبول است.
حفظ فرهنگ ایمنی مثبتاگر مسیر ارتباط ارشد بسته شده باشد و افراد صاحب اختیار در مدیریت OHS وجود نداشته باشند در این صورت حفظ فرهنگ ایمنی موفق در سازمان مشکل می باشد. همانطور که برای اطمنیان از برآورده شدن اهداف سازمان در حوزه هایی مثل مالی، منابع انسانی، خرید، مدیریت ابزار و فعالیتهای برنام آموزشی قدرت از بالا به پایین محول می گردد بنابراین لازم است که عملکردهای OHS به افراد محول گردد و افراد در قبال آن مسئول باشند.(مقامی) فردی که مسئولیتهای OHS به او محول شده باید به همان گونهای عمل کند
 ای از سیاست ها بیانیه ها، پروسه ها، قوانین و دستورالعمل مکتوب می باشد که به محض محول شدن به فرد دیگر مدیریت باید دارای نوعی سیستم ارزیابی شود تا میزان تبعیت و مسئولیت هر فرد را بسنجد و این احتمالا مهمترین پیغامی است که یک مدیر می تواند به مدیریت ارشد خودش بگوید.همچنین مدیر باید در مورد اصول برتری ایمنی با مدیریت ارشد به تبادل نظر بنشیند و موافقت آنها را در موارد زیر بدست آورد.• از تمام جراحت های در محل کار می توان جلوگیری کرد و تمام خطرها را می توان کنترل نمود.• مدیریت در قبال OHS پاسخگو و مسئول می باشد.• بازرسی سیستم مدیریت OHS باید بطور منظم انجام گردد.• نقص ها باید به سرعت رفع گردد• آموزش اصول ایمنی برای تمام رده های کارمندان لازم می باشد.• ایمنی باعث افزایش ارزش شده و هزینه ای اضافه نمی باشد.هدف از فرهنگ ایمنیهدف اساسی، گسترش فرهنگ ایمنی است و در سازمانی با این شعار اساسی که هیچ جراحتی قابل قبول نمی باشد. تمام سطوح سازمان با کمک مدیریت ارشد و با به روز نمودن آمار حوادث و جراحت و نتایج بررسی ها و توصیه های بعدی برای رسیدن به هدف که همان جلوگیری از حادثه است باید بگوشند.سیستم OHS باید برای کسب نتیجه تلاش کند و از صنایع قابل قیاس و یا از آمار برای مقیاس صنعتی کمک گرفته تا داده ها را با آنها مقایسه کند.همچنین در طول یک دوره زمانی، داده های در مورد هزینه های سوانح و جراحت شامل مقدار هزینه های مستقیم و غیرمستقیم، میزان متوسط زمان از دست رفته و میزان وقوع و تکرار حادثه باید جمع آوری گردند.
تعهد و سیاستدانشگاه چارلز استوارت دارای سیاست OHS می باشد که بر امضای معاون دانشگاه رسیده و دانشگاه را متعهد به فراهم نمودن محیطی ایمنی و سالم برای کارمندان و دانشجویان و بازدید کنندگان می کند. اگر چه که مسئولیت کلی بر روش معاون دانشگاه می باشد. اما تمام سطوح مدیریت دانشگاه مسئولیتهای ویژه ای را بر عهده دارند به علاوه، تمام کارمندان و دانشجویان دارای مسئولیتهای کلی می باشند که در سیاست «اهداف سلامت ، ایمنی و رفاه شغلی و مسئولیتها» به تفضیل آمده و ضمیمه ی سیاست OHS دانشگاه می باشد.(شاخص هایی كه نشان دهنده ی تعهدد مدیریت ارشد می باشد)• داشتن تصور روشنی از OHS پاسخگو می باشند.• مدیران ارشد در قبال OHS پاسخگو می باشند.• ماموران ارشد دارای قدرت عمل به عنوان نماینده ی مدیریت در کمیته های OHS محل کار معرفی شده اند.• نمایندگان کارمندان که در جلسات کمیته OHS و فعالیت های مربوطه حضوردارند حمایت و تشویق می شوند• میزان مناسب و کافی منابع برای مدیریت OHS تهیه شده است.• بازنگری تنظیم بر عملکرد OHS هم در سطح واحد و هم بطور کل در سطح دانشگاه انجام می شود.• OHS تمام زوایای برنامه ریزی دانشگاه دخالت دارد.• واکنش سریع و قابل مشاهده ای در قبال مسائل جدی OHS دیده می شود• OHS زمانی مطرح می شود که ما جلسات کارمندان را مورد توجه قرار می دهم• OHS یک مورد معین از دستور کار جلسات کمیته مدیریت و اجرایی می باشد.گزارش ساختارها و رویکردنمودار«ساختار سازمانی مدیریت سلامت و ایمنی» نشان دهنده ی خطوط گزارش کننده سلامت و ایمنی در دانشگاه می باشد.شما ذکر می کنید مسیر گزارش معمولی برای مسائل سلامت و ایمنی خواه در واحد و یا در دانشکده از کارمند به ناظران و از نظران به مدیران و از طریق مدیران اجرایی یا رئسای دانشکده به رئیس دانشگاه. دانشجویان نیز توانایی گزارش مسائل را از طریق ناظران (مدرسین مسئول کلاس ها) به همان ترتیب دارند.خطوط گزارش کننده:
(ساختار سازمانی مدیریت سلامت و ایمنی محیط دانشگاه چارلز استورت)
اگر این رویکرد خلاصه شده به راه حلی رضایت بخش ختم نشود و یاموضوع، مورد بررسی قرار نگرفته باشد پس کارمندان و دانشجویان می توانند از طریق منشی کمیته موضوع را با کمیته OHS محوطه مطرح نمایند. این موضوع باید در برنامه کاری قرار گیرد. لطفا به خاطر داشته باشی
د که کمیته ابتدا خودش را به این صورت توجیه می کند که فرایندهای مدیریت زمان مورد استفاده قرار گرفته و نتوانسته موضوع/ موضوعات مطرح شده را حل نماید و یا نتوانسته راه حل هایی را در یک دروه زمانی مشخص تهیه نماید.بخاطر داشته باشید که استفاده CSU از کمیته های OHS در «بیانیه مشاوره OHS» مورد تقدیر قرار گرفته است که این بیانیه به امضای معاون دانشگاه رسیده و رای کارکنان را در مورد شکلی از مشاوره OHS که باید در CSU مورد استفاده قرار گیرد گرفته است همچنین از این نمودار می فهمند که چندین کمیته تخصصی وجود دارند که در سطح بالا در مورد مدیریت ایمنی بیولوژیکی و ایمنی در برابر تشعشع ارائه نظر می نماید. منابع انسانی نیز مدیریت کمکهای اولیه را با مدیریت آسیب دیدگی هماهنگ می کند.در سطح بالاتر دانشگاه و گزارش مستقیم به معاون دانشگاه، «کمیته مدیریت ایمنی و محیط (ESMC)» می باشد. نمودار ۲ عناصری را نشان می دهد که کمیته را تشکیل می دهد.
عناصر سازمانی کمیته مدیریت ایمنی و محیطشكل ۲ دانشگاه
كمیته مدیریت ایمنی و محیط
کمیته تخصصی دیگری نیز ایجاد شده تا استادندارهایی را تعیین کند و در مورد مدیریت حوادث اضطراری و بحرانی راهنمایی کند. ساختار این رویکرد در نمودار تحت عنوان «روابط سازمانی EPC» نشان داده می شود که در آن ساختار، ناظر در سیستم های واکنش اضطراری موجب تخلیه ایمن می باشد. جزئیات هدف و رویکرد، در سیاست «سازمان کنترل اضطراری» قرار می گیرد و جزئیات ساختار و پروسه ها در کتاب «(طرح) پلان اضطراری محل» و «کتاب راهنمای حوادث بحرانی
» قرار می گیرد.
روابط سازمانی کمیته برنامه ریزی اضطراری (EPC) مدیر اجراییمنابع انسانی(EHS)
 
كمیته برنامه ریزی اضطراریدر تمام دانشگاه
گروه واكنش سریع محوطه سابقاً به نام – Ecimc
رئیس و ناظر محوطه رئیس محوطه (بوسیله cw مطلع نمی شود)
گروه های واكنش سریع تیم واكنش اضطراری محوطه محوطه (رئسا)
۴-۳ بودجه بندی و مراکز هزینهبسیاری از مسائل سلامت و ایمنی را می توان استفاده از کنترل های اجرایی خوب و منابع در دسترس، بطور موفقیت آمیزی مدیریت کرد. اما مواقعی پیش می آید که به پول نیاز پیدا می کنیم برای مثال خرید ابزار برای فائق آمدن بر مشکلات ناشی از کار با دست.جدا از تخصیص مرکزی بودجه برای برنامه های خاص ایمنی و سلامت، مثل آموزش روسا در پروسه ها اضطراری و تخلیه ها هیچ وجوه احتیاطی دیگری برای تکمیل بودجه در دسترس نمی باشد بنابراین مهم است که مدیران بودجه با جزئیات بودجه لازم برای ایمنی و سلامتی و اولویت های ارزیابی شده و مقیاس زمانی برای فرستادن طرح های پیشنهادی برای بودجه لازم آشنا شوند. رویکرد استفاه از بازرسی های محل کار و دیگر فرایندهایی که باید بصورت طرح های عملی درآید تا ارزیابی های صحیحی را برای طرح های پیشنهادی بودجه انجام دهد به تفضیل تحت عنوان طرح های عمل OHS مورد بحث قرار می گیرد.شایان ذکر است که مراکز هزینه به عنوان کمک، برای هزینه های پی درپی سلامت و ایمنی می باشند به فعالیتهای در این جوزه که ویژه ی برنامه «LO24» داده شده است.۵-۳ مدیریت و کمیته های مشاورهدانشگاه دارای چندین کمیته مختص به مدیریت حوزه های خاص سلامت، ایمنی و محیط می باشد همچنین دارای کمیته هایی می باشدکه زمینه را برای ارائه استراتژی ها، سیاست ها و برنامه ها به منظور بررسی مشکلات موجود و مسائل بوجود آمده فراهم می کند.کمیته های مدیریتی که در جدول زیر آمده نقشی فراتر از مشورت دارند و وظیفه
کنترل یا مدیریت را برعهده دارند. کمیته های تخصصی در حوزه ی تشعشع و زیست ایمنی بر فعالیتهای تدریس و تحقیق کنترل می نمایند.کمیته های مدیریت
نام کمیته وظیفه پشتوانهکمیته مدیریت محیط و ایمنی در امر مدیریت محیطی و ایمنی دانشگاه و برای داشتن رویکردی نظارتی و جامع به معاون دانشگاه مشاوره می دهد مصوبه و قوانین OHS، مصوبات و قوانین مختلف محیطی و سیاستهای و راهبردهای CSUکمیته برنامه ریزی در مواقع اضطراری (EPC) استانداردهایی را تعیین می نماید و در مورد بررسی موقعیتهای اضطراری مختلف در دانشگاه راهنمایی می کند سیاستهای CSU و پروسه های حوادث اضطراری در سایت و کتاب برنامه ریزی و کتاب راهنمای حوادث بحرانی AS3745کمیته ایمنی در برابر تشعشع تشعشع را در فعالیتها و تحقیقات
دروه کارشناسی و کارشناسی ارشد کنترل می نماید مصوبات و قوانین کنترل تشعشع که EPA آنها را اجرا می کند و کتاب راهنمایی ایمنی در برابر تشعشع CSUکمیته زیست ایمنی ایمنی بیولوژِیکی را در فعالیتها و تحقیقات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد کنترل می نماید زیر نظر کمیته مشاوره ژنتیکی و سیاستهای CSUگروه واکنش سریع تولید طرح های مبتنی که بر محوطه دانشگاه که بر اساس استانداردهای تعیین شده و راهنمایی از سوی EPC می باشد همانطور که در Albury کمیته برنامه ریزی در مواقع اضطراری وجود داشت در محوطه های Bakhursl و Wagga Wagga نیز هستکمیته های مشاورهکمیته های OHS محوطه دانشگاه شامل نگهبان محوطه در محوطه های Bathurst,Albury-Wodonga,Wagga Wagga, Bubbo می باشد به مدیر اجرایی بخش منابع انسانی در مودر سیاست و برنامه های کنترل مسائل OHS محوطه دشانگاه ماشوره می دهد و مکانیزمی را برای ارتباط و رای زنی میان داشنگاه و کارمندان و دانشجویان فراهم می کند مصوبه و قوانین OHS که Work Cover NSW آن را اجرا می کند و همچنین سایتها و راهبردهای OHS در CSU شامل سیاست نگهبان محوطه دانشگاه می باشد
کمیته های که در کل دانشگاه کار می کنند شامل موارد زیر میباشند.• کمیته مدیریت ایمنی ومحیط• کمیته زیست ایمنی• کمیته برناه ریزی در مواقع اضطراری• کمیته ایمنی در برابر تشعشعکمیته های که در محوطه دانشگاه عمل می کنند شامل موارد زیر می باشند• کمیته های OHS محوطه دانشگاه• گروه های واکنش سریع محوطهبرنامه ریزی و کنترل در مواقع اضطراریمفهوم:نکته اساس در آمادگی و کنترل در مواقع اضطراری نجات جان انسانها می باشد نه حفاظت از ابزار و تجهیزاتشرح مختصر استاندارد استرالیاحداقل استاندارد برای آمادگی و کنترل درمواقع اضراری در استاندارد استرالیا AS3745 تحت عنوان«سازمان کنترل درمواقع اضطراری و پروسه های موردنیاز برای ساختمانها، سازمانها و محل های کار» آمده است. برای اینکه مطمئن شویم وقتی حوادث اضطراری روی می دهد، می توان تمام واکنش های مربوطه را پیش بینی و کنترل نمود لازم است که کارمندان معینی، برای انجام
واکنشهای سریع سازماندهی شوند و تمام کارمندان (و دانشجویان) برای روبرو شدن با اینچنین اعمالی آموزش ببنیند این اعمال از روی برنامه انجام می شود. شیوه های که برای کنترل موقعیتهای اضطراری اتخاذ می گردد باید در دانشگاه بوسیله حوزه ی عملیاتی با جغرافیای مختلف و مدیریت در سطح واحد اتاندارد گردد.موقعیت کنونی CSUدر تاریخ ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷ معاون دانشگاه با تصویب سیاست کنترل اضطراری سازمان، EPC راری در داخل دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرد.نمودار ۳ تحت عنوان «بروابط سازمانی کمیته برنامه ریزی اضطراری» را برای مشاهده ساختار سازمانی و مدیریت اضطراری ملاحظه نمایید.پیش از تاسیس EPC، رویکرد واکنش سریع در CSU برای تهیه طرح تخلیه اضطراری و ثبت نام کارمندان برای شرکت دراین طرح به هر منطقه ای که عملیات درآن انجام می شد نیاز داشت اما برای تمام مناطق طرح تهیه نشد و حتی آن مناطقی که برایشان طرح تهیه گردید دارای جزئیات و کارکردهای بسیار زیادی بودند اکثر طرح های یا هیچ وقت مورد آزمایش قرار نگرفتند و یا بطور منظم آزمایش نشدند.ساختار کنونی سازمان اورژانس دارای سرپرست ارشدی می باشد که در صورت نبود این سرپرست ارشد در هر محوطه جانشینی را به منطور کنترل اوضاع منصوب می نماید. هر ساختمان و یا هر گروه از ساختمان ها دارای سرپرستی می باشند که در این سایتها بر کنترل اورژانسی نظارت می کنند.و سرپرستانی که در این ساختمانها برای حوزه های خاصی منصوب شده اند به سرپرست ساختمان کمک می کنند و در صورتی که کنترل اورژانسیس واضطراری مانند تخلیه لازم باشد، اساتید کلاسها در کلاسهای درس نقش سرپرست راانجام می دهند. تمام سرپرستان به منظور اطمینان از در دسترس بودن آنها در هنگام وقوع حادثه اورژانسی دارای جانشنیانی می باشند پرسنل امنیتی بعد از وقت کاری نقش سرپرست را به عهده می گیرند کارمندان دیگری مانند مامورین کمکهای اولیه و نمایندگان رسانه ها در ساختمان وجود دارند و در صورت لزوم مانند پیکهای ارتباطی می باشد.شناسایی سرپرستاناستاندارد استرالیا ملزم می نماید که هر سرپرست با کلاه ایمنی رنگی مشخص گردد و زمانی که در فرایندهای آموزشی و تمرین قرار می گیرد، کارمندان دانشجویان و بازدیدکنندگان را قادر می سازد تا به دستورالعمل هایی که این پرسنل قابل شناسایی می دهند عمل نمایند رنگهایی که بکار می رود عبارتند از:سرپرست ارشد و جانشین او = سفیدسرپرست ساختمان = زرد
سرپرستان = قرمزماموران کمکهای اولیه = سبز با راههای سفیدناظرین = آبیاستراتژی تحققبا کنترل بیش از ۳۰۰ ساختمان EPC بر اساس میزان ریسکی که هر ساختمان دارد، بر روی، انتصاب آموزش و تجهیز سرپرستان کار می کند این لیست تحت خطر را بخش مدیریت ابزار و تجهیزات، مدیر تجهیزات OHS تهیه می کند. این وظیفه بسیار بزرگی می باشد و سالها طول خواد کشید تا تکمیل گردد. در این میان، واحدهایی که برای انتصاب سرپرست انتخاب نشده اند، می تواند بر اساس الگو«طرح اورژانسی سایت» طرح تخلیه اورژانسی را آماده کند و کارمندان ا برای
کمک در تخلیه اورژانسی ثبت نام نمایند.مدیریت حوادث بحرانیبه منطور ایجاد شیوه ای پیوسته تر برای مدیریت موارد اضطراری وحداث بحرانی، سرپرست ارشد هر محوطه بزرگ مسئول واکنش های در مقابل حوادث اضطراری وبحرانی می باشد. در این شویه به سرپرست ارشد به عنوان ناظری می نگرند که هم بر اعمال زیر دستان در تیم واکنش اضطراری وهم در گروههای واکنش بحرانی که برای مواجهه با مشکلات موجود لازم است، نظارت می کند. کار سازماندهی منابع به منظور فراهم آوردن عکس العمل های مناسب بر عهده ی فرماندهان تیم می باشد. این عمل، سرپرست ارشد را از جزئیات نشان دادن واکنش رها کرده و او را به سوی نقشی استراتژیک تر در ارزیابی اقتضا و کارایی کاربرد منبع می کشاند. بطور کلی، حادثه بحرانی به عنوان واقعه ای وحشتناک تعریف می شود که رنج جسمی و ریا عاطفی بر کارمندان و ریا دانشجویان وارد کردهو ممکن است فراتر از دامنه ی تجربیات افرادی باشد که تحت تاثیر آن حادثه قرار گرفته اند. یک حادثه بحرانی در داخل و یا خارج از محوطه دانشگاه روی می دهد. به عبارت دیگر، این سیاست تنها به حوادثی که در داخل محوطه دانشگاه روی می دهد محدود نمی شود.در ارزیابی یک حادثه هم واکنش فرد یا افرادی که مستقیما تحت تاثیر قرار گرفته اند و هم دامنه ی گسترده تری را که بر اعضای جامعه دانشگاهی تاثیر گذاشته است را باید مد نظر قار داد. همچنین باید به یاد داشته باشیم که افراد نسبت به حوادث واکنشهای آنی و طولانی مدت متفاوتی نشان می دهد.باید به حادثه بحرانی به عنوان حادثه ای نگریست که جامعه دانشگاهی یا هر بخش آنرا تحت استرس شدید قرار می دهد. در ارزیابی حادثه بحرانی، باید به فاکتورهای غالب و خلق و خوی کارمند یا دانشجو در زمان حادثه توجه ویژه نمود. برای مثال، اگر حادثه ی بزرگی مثل خراکباری یا حمله در یک ساختمان خاص روی داده است که بعد از آن یک حادثه ی کوچکتر مثل سرقت جزئی در همان ساختمان روی دهد. با توجه به اینکه خلق افراد تحت تاثیر حادثه اول قرار گرفته، حادثه جزئی دوم استرس بیشتری را ممکن است برای این افراد وارد کند. در این مورد حادثه دوم به عنوان حادثه بحرانی تلقی می گردد با وجود اینکه سرقت جزئی بسیار کم اهمیت تلقی می شود.نمونه هایی از حوادث بحرانی• هر گونه فاجعه، شبه فاجعه یا حادثه ای که شدیدا بر روی تعدادی از کارمندان و یا دانشجویان تاثیر گذاشته• حوادث راندگی جدی• قرص مسموم کننده• عمل تروریستی• بی نظمی اجتماعی/حمله و یا عملیات مسلحانه• قتل یا خودکشی شامل دانشجویان/ کارمندان و اعضای خانواده شان• حمله و تجاوز جسمی و جنسی
• آسیب دیدگی و یا مرگ یکی از همقطاران• آتش سوزی، انفجار، بمب گذاری• سرقت مسلحانه یا نافرجام• تهدید کارمندان/ دانشجویان به خشونت• سرقت بزرگ یا خرابکاری• خطر سرایت به HIV• حوادث شامل آزار و سوء رفتار با بچه ها• حوادثی که در آن مناظر، صداها یا بوها ناراحت کننده می باشند.• طوفان / بلایای طبیعی
 
۷-۳ مدیریت آسیب دیدگی وغرامتبازگشت زود هنگام به کارمدیریت آسیب دیدگی در محل کار و مصوبه غرامت به کارگران (۱۹۹۸) بهبود کارگر آسیب دیده را کلید کاهش هزینه ها می داند حمایت از این شیوه و رویکرد ما را به این شناخت می رساند که طرح مفید بازگشت زود هنگام به کار درمقابل بهبودی از طریق استراحت، باعث می شود که کارگران آسیب دیده سریعتر به توانایی های پیش از آسیب دیدگی شان باز گردند. تمام طرفها حتی کارگر آسیب دیده دوست دارند که هر چه سریعتر به وضعیت پیش از آسیب دیدگی برسند در پاراگرافهای بعدی به به تفضیل به شیوه قانونی اتخاذ شده توسط CSU می پردازیم.مدیریت غرامت به کارگرانسیاستسیاست توانبخشی و بهبود CSU که در سپتامبر ۱۹۹۴ تصویب گردید به تفضیل در مورد شیوه و رویکرد مدیریت بازگشت به کار و غرامت کارگران در دانشگاه توضیح می دهد. این سیاست در سال ۲۰۰۵ جایگزین سیاست بازگشت به برنامه کاری می گردد. اصول سیاست بازگشت به کار شبیه سیاستی است که جایگزینش می شود.مدیریت آسیب دیدگی و بازگشت به برنامه کاریهدف از مدیریت افراد آسیب دیده و بازگشت به برنامه کاری• ممانعت از آسیب دیدگی و بیماری ناشی از کار از طریق ایجاد محیط کاری سالم و ایمن• کارمندانی که به دلیل کارشان دچار بیماری و آسیب دیدگی شده اند، هر چه سریعتر به کار بازگردند.• آغاز هر چه سریعتر بهبودی و توان بخشی شغلی بعد از وقوع آسیب دیدگی و بیماری مربوط به کار• تسهیل در امر بازگشت به کار بعد از وقوع آسیب دیدگی و بیماری مربوط به کار• فراهم نمودن کار مفید و سازنده به عنوان بخشی از فرایند بازگشت به کار و به گونه ای که هماهنگ با توصیه پزشکی باشد.• ایجاد توان بخشی شغلی به گونه ای که با توصیه های فرد توان بخش هماهنگ باشد.• مشاوره با کارکنان از طریق کمیته های OHS محوطه و مشاوره با نماینده ای از اعضای کارکنان به منظور حصول اطمینان از موثر بودن بنرامه های بازگشت به کار• حصول اطمینان از اینکه شرکت در برنامه بازگشت به کار بدلیل بیماری یا آسیب دیدگی مربوط به کار به کارکنان آسیب وارد نمی کند و به آنها ضرر نمی رساند.Coordinatorهای بازگشت به کار و نقش آنهاکارمند یکی از اداره های منابع انسانی که آموزش منناسب دیده است. نقش Coordinator بازگشت به کار را به عهده خواهد گرفتاین Coordinatorها عبارتند از:
 
در محوطه Albury-wodonga تلفن رئیس منابع انسانی۶۰۵۱۹۹۱۲(۰۲)در محوطه Bathurst (که شامل Goulbum,Canberra نیز می شود) تلفن مامور منابع انسانی (مدیریت آسیب دیدگی) ۶۹۳۳۴۱۳۲(۰۲)برای هر محوطه وظیفه Coordinator های بازگشت به کار عبارت است از:• روباط و ارتباطات را برقرار می کندو به بررسی کارکنان آسیب دیده، پزشک (پزشکان)، ناظر، فردتوان بخش و نماینده منصوب شده می پردازد• بامشورت با افراد مهم، طرح های بازگشت به کار را آماده می نماید.• وظایف مناسب دیگر را در صورتی که نیاز باشد شناسایی کرده و اطلاعات درباره ی گزینه های مختلف محل کار را در اختیار پزشک معالج معرفی شده و یا فرد توان بخش قرار می دهد.• پیشرفت و تاثیر درمان، طرح های بازگشت به کار و خدمات وتوان بخشی را تحت کنترل قرار میدهد.• به مدیریت وحفظ پرونده های محرمانه مدیریت آسیب دیدگی که در کنار قوانین و راهنماهای مربوطه قرار دارند وثبت شده اند می پردازد• به منظور تامین نیازهای کارکنان آسیب دیده و برای تسهیل و هماهنگ نمودن خدمات لازم برای برآوردن این نیازها با افراد مهم وکلیدی ارتباط بر قرار می کند.
مدیریت وضعیتبرای حصول اطمینان از اینکه بازگشت به سرکار هر چه زودتر شروع می شود اعمال زیر، زمانی که کارمند آسیب دیده تقاضای غرامت کارگران Work Cover می فرستند باید انجام شود.• هر چه سریعتر باید Coordinator بازگشت به کار مطلع گردد.• Coordinator بازگشت به کار به کارمند آسیب دیده اطمینان می دهد که هر نوع کمک معقول و منطقی در برآوردن تقاضای Work Cover انجام می شود.• در صورت اقتضاء Coordinator بازگشت به کار کارمند آسیب دیده را به مننظور ارزیابی و درمان به فرد توان بخش معتبر معرفی شده ارجاع می دهد. ارزیابی به منظور تعیین لزوم بکارگیری خدمات توان بخشی شغلی انجام می شود البته تمام آسیب دیدگی ها و بیماری ها نیاز به برنامه بازگشت به کار ندارد.
• شرکت هر کارمند دربرنامه بازگشت به کار در دانشگاه اختیاری و داوطلبانه می باشد. اما اگر درمورد پروسه های توان بخشی با کارمئد، همکاری و توافق حاصل نشد. غرامت ممکن است پذیرفته شود و وضعیت کشمکش بوجود می آید (به قسمت«کشمکشها» صفحه ۲۰ رجوع شود)• اگر کارمند آسیب دیده تازه مشاوره کرده و یا ترجیح می دهد که با پزشک معالجه گر وتوان بخ
ش خودش مشاوره کند، Coordinator بازگشت به کار برای اطمینان از نیاز به خدمات توان بخشی شغلی با آنها تماس می گیرد.• Coordinator بازگشت به کار در مورد هر کارمند آسیب دیده پرونده محرمانه مدیریت وضعیت توان بخشی را تشکیل داده و نگهداری می کند و از دسترسی کارمند به آن اطمینان حاصل می کند.• کارکنان حق دارند که از نمایندگان معرفی شده بخواهند تا آنها را برای آشنایی وشرکت در فرایند توان بخشی کمک کنند از هر کارمند آسیب دیده سوال می شود که آیا آنها می خواهند نماینده ی مربوطه در برنامه بازگشت به کار شرکت کند یا خیر. اولین تماس را با نماینده معرفی شده، خود کارمند یا در صورت تمایل او، Coordinator بازگشت به کار برقرار می کند.• کارمندان حق دارند که به نماینده معرفی شده شان اطلاعات مربوط به او را بدهند تا به کارمند کمک کند تا با فرایند بازگشت به کار آشنا گردد و در آن شرکت کنداین اطلاعات شامل موارد زیر می باشد:– طرح توان بخشی– ارزیابی پیشرفت کارمند– طرح بازگشت به کار و پیشنهاد– وظایف دیگر• اطلاعات، به منظور انتقال به نماینده ی معرفی شده، به کارمند داده می شود. یک کپی از هر گونه گزارشات، ارزیابی ها و گواهی هایی که Coordinator بازگشت به کار برای نماینده معرفی شده می فرستد به کارمند نیز داده می شود.• مسئله محرمانه بودن بوسیله شورای سلامت، ایمنی و توانبخشی صادر می شود و برای همیشه این حکم پا برجا می باشد.وظایف مناسببه محض امکان و با داشتن جراحت و یا بیماری مربوط به کار، کارمندان به منظور بازگشت به اشتغال کامل مورد تشویق قرار می گیرند. از کارمندان انتظار می رود در هر بخشی که معمولا کار می کرده اند و یا هر جا که برایشان ممکن است شروع به کار نمایند. در صورتی که کارگران اوضاع بیماری ویا جراحت را وخیم تر کند، هیچ کارمندی نباید کار کند. اگر کارمندان نمی توانند کار معمولی خودشان را انجام دهند، باید تدابیری اتخاذ گردد و هر جا که عملی می باشد و فرصتهای خالی و سرمایه گذاری شده وجود دارد. وظایف مناسب دیگیری را فراهم کند. چنین وظایفی تنها بعداز
مشورت کامل یا تمام طرفهای درگیر در درمان و فرایند توان بخشی فراهم می گردد (یعنی کارمند آسیب دیده، ناظر مستقیم، نمایندگان معرفی شده و …) جایی که گزینه های استخدام دیگری وجود داشته باشد. وظایف اینگونه خواهند بود.• طوری انتخاب می شوند تا مناسب محدوددیتهای کارمند باشند.• موقتی خواهند بود• برای اطمینان از مناسب بودنشان، Coordinator بازگشت به کار آنها را بازنگری و بررسی می نماید.
• پزشک معالج و فرد توان بخش وظایف را تایید می نمایند.• باید در جهت توان بخشی کارمند سودمند باشد• باید مطابق با نیازهای دانشگاه باشد.همچنین برای کارکنانی که نمی توانند یک روز کامل را انجام دهند در صورت نیاز ساعت کاری محدود برایشان تعیین می گردد برای کارمندانی که وظایف دیگری را آغاز کرده اند. آموزش و نظارت در محدوده ی منابع موجود در بخش فراهم می آید.زمانی که بر وظایف دیگر توافق حاصل گردید، Coordinator بازگشت به کار آنها را کتبا مشخص می نماید که شامل موارد زیر می باشد:۱٫ توصیفی از شغل۲٫ ساعات کاری۳٫ تاریخ شروع به کار۴٫ تمهیدات برای بازنگری و بررسی وضعیت۵٫ تمهیدات پرداخت ۶٫ نام ناظر و تمهیدات لازم برای گزارش مشکلاتCoordinator بازگشت به کار، همکاران و ناظاران را در مورد تمهیدات دیگر مطلع مینماید.تمهیدات برای وظایف جایگزین الصاق می گردد و تغییرات تنها زمانی که با پزشک معالج و فرد توان بخش کارمند مشورت صورت گیرد.مدیریت مطالباتمسئلو منابع انسانی (مدیریت آسیب دیدگی) مسئول نظارت بر مدیریت مطالبات می باشد و این نظارت شالم بازنگری وبررسی و رسیدگی به کلیه مطالبات می باشد تا اطمینان یابد که هزینه ی مطالبات وارد پرونده ی مطابات گردیده و در جریان می باشد وارزیابی مطالبات، واقع بینانه بوده و مطالبات وپیشرفت توان بخشی بطور منظم مورد بررسی قرار می گیرد.شاخص های میزان کارایی فرایند مدیریت مطالبات.• در مدت ۴۸ ساعت پس از مطلع شدن از وقوع آسیب دیدگی قابل جبران، بیمه گر را نیز مطلع می کند.• بعد از تایید آسیب دیدگی، اطلاعات و فرم های ماسب را در اسرع وقت در اختیار کارمند آسیب دیده قرار می دهد.• در اسرع وقت مدیر و ناظر مربوطه را در جریان وقوع آسیب دیدگی در محل کار قرار می دهد.• فرم گزارش آسیب دیدگی کارفرما را به بیمه گر می فرستد.• رابطه حمایتی را با کارمند آسیب دیده حفظ می نماید.• بطور گروهی در برنامه ریزی بازگشت زود هنگام بکار با Coordinator بازگشت به کار، مدیر فرد آسیب دیده و فرد توان بخش همکار می نماید.• در حوزه ی مسئولیت، از وضعیت تماتم مطالبات در جریان مطلع می باشد.• بطور منظم مطالبات را بررسی می کنند.هدف ازبررسی مطالبات• بررسی مطالبات در جریان• جدول اطمینان از اینکه مطالبات بطور نتیجه بخشی مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرند.• به نهایی شدن مطالبات شتاب می بخشد• تمام طرفها را تشویق می کند تا برای اطمینان از تشکیل رویکرد مناسب برای مدیریت مطالبات با هم کار کنند.
• استراتژی های بازگشت زود هنگام به کار را مورد بحث قرار میدهد.• از وجود تمام اطلاعات موجود در پرونده اطمینان حاصل می کند.کشمکش (مشاجرات)چنانچه کشمکش بوجود آید، Coordinator بازگشت به کار با کارمند مربوطه و دگیر طرفهای درگیر در فرایند توان بخشی مشورت می کند. چنانچه توافق قابل قبولی حاصل نشود،
Coordinator بازگشت به کار موضوع را بهمدیر منابع انسانی محوطه دانشگاه و در صورت لزوم به رئیس حوطه دانشگاه ارجاع می دهد. هرکدام از طرفها شامل کارمد آسیب دیده یا نماینده معرفی شده در هر مرحله ای ممکن است کشمکش را به مامور میانجیگر توان بخش Work Cover ارجاع دهد و او به عنوان مشاور بی طر عمل کرده و در شفرایند حل کشمکش کمک می کند.اگر نتوانند کشمکش را حل کنن، کشمکش به مامورین حل اختلاف work cover ارجاع داده می شود و در صورتی که کشمکش مربوط به موضوع پرداخت سود غرامت کارگران باشد به دادهگاه غرامت ارجاع داده می شود.کشمکش های مربوط به مسائل صنعتی بوسیله کمیسیون صنعتی حل و فصل می شود. اما انتظار می رود که این گام تنها در صورتی برداشته شود که وجود تفاوتهای مهم و بسیار متفاوت مشهود باشد.حق بیمه و توزیع آنتوزیع حق بیمه غرامت کارگران به مراکز هزینه بخش، قسمت یا واحد، بهترین وسیله برای بهبود عملکرد OHS می باشد. دانشگاه یک گروه کاری را با هدف گسترش رویکرد بدست آوردن مالکیت حق بیمه غرامت کارگران تشکیل داده است.نتایج واگذاری و انتقال حق بیمه ها• دفعات پاسخ به گزارش آسیب دیدگی را افزایش می دهد• باعث افزایش در میزان بازگشت به کار می شود• بر روی برنامه های جلوگیری ازآسیب دیدگی تمرکز بیشتر می کند• مدیریت OHS و سیکل تنظیم بودجه را در کنار هم قرار می دهد.• محل های ویژه را که دارای عملکردOHS ضعیفی می باشند شناسایی می کنند.• اطلاعات صحیحی در مورد هزینه ای محل کار با ایمنی پایین به مدیران ارائه می دهد.• ساعت بهبود عملکرد OHS می شود.۸-۳ مدیریت کمکهای اولیهتامین کمکهای اولیهبند ۲۰ از قانون ۲۰۰۱ و سیاست کمکهای اولیه CSU مسئول نظارت بر تامین کمکهای اولیه در CSU می باشند.مدیریت کمکهای اولیهسیاست CSU در مورد کمکهای اولیه این است که در هر محوطه دانشگاه یک مامور ارشد کمکهای اولیه رامنصوب می ناید تا ماموران به مدیریت کمکهای اولیه در آن محوطه بپردازند وبه آنها رسیدگی نماید. ماموران ارشد کمکهای اولیه به معاون اجرایی (EHS) در قسمت منابع انسانی گزارش می دهند. مقداری از مامورین کمکهای اولیه به منظور دادن پوشش کافی در محوطه دانشگاه منصوب می شوند ومسئول مدیریت تعدادی از جعبه های کمکهای اولیه می باشند که درحوزه ی انتصابشان وجود دارند. جعبه های کمکهای اولیه باید مورد بررسی قرار گیرد و هر سه ماه هر گونه نقصی باید رفع گردد.در محوطه هایی که بیش از ۲۰۰ کارمند مشغول کارند، اتاق کمکهای اولیه نیز ایجاد میشو
ند، و در ساعات تعیین شده، پزشک و در خارج از ساعات تعیین شده مامورین کمکهای اولیه شغلی در آنجا می باشند جزئیات در مورد مامورین کمکهای اولیه را می توان از وب سایت :http://www.cus.edu.au/division/humres/online/ehs/persons/persfao/EHS.htm بدست آورد.گزارش حادثهبند ۲۰ از قانون ۲۰۰۱ CSU,OHS را ملزم می کند که تمام آسیب دیدگی های ناشی از محلکار را بدون توجه به اینکه فرد آسیب دیده کارمند بوده یا دانشجو یا بازدید کننده ثبت نماید. تمام آسیب دیدگی هایی که نیاز به درمان کمکهای اولیه دارد باید به اداره منابع انسانی گزارش شود زیرا این اداره مسئول محوطه می باشد بدین منظور CSU دارای فرم گزارش سانحه / حادثه می باشد که آن را می توان از وب سایت HTTP://www.csu.edu.av/division/ humres/online/ehs/persons/persfao/EHS.xls بدست آورد.جزئیات آسیب دیدگی های اندک که نیاز به درمان بوسیله کمکهای اولیه را ندارد باید در دفترچه واحد ثبت شوند یا باید به منظور کمک در ریشه یابی این گونه حوادث و برای مدیریت موصفی این گونه آسیب دیدگی های ثبت گردند.گزارش سانحه به Wrok Cover (NSW)بندهای ۳۴۱ تا ۳۴۴ قانون ۲۰۰۱ OHS، شخص مسئول محل کار را ملزم می نماید تا هر چه سریع تر بعد از اینکه یک سانحه منجر به فوت یا آسیب دیدگی جدی روی داد ظرف کمتر از ۷ روز Work Cover را مطلع نمایدبه منظور اینکه CSU بتواند تمام این شرایط را برآورده نماید و عکس العمل تمام واحدهای دانشگاه را هماهنگ کند، تمام حوادث در برگیرنده ی کارمند، دانشجو و بازدید کننده و دارای معیار های زیر باید به کارمند قسمت غرامت کارگران یا کارمند مدیریت آسیب دیدگی در بخش منابع انسانی گزارش شود و حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از حادثه این کار باید انجام شود شایان ذکر که محدودیتهای زمانی علاوه بر گزارش Work Cover بر گزارش غرامت کارگران که بیمه ر باید بدهد نیز اعمال می گردد محدوده ی زمانی برای ارائه گزارش بیمه گر تا ۴۸ ساعت پس از آسیب دیدگی قابل علاج می باشد.معیارهای لزوم گزارش حوادث به Work Cover• حوادثی که منجر به فوت فرد می شود• حوادثی که منجر به آسیب دیدگی برای کارمند می شود به گونه ای که نمی تواند به مدت ۷ روز متوالی سرکار حاضر شود و یا نمی تواند برای ۷ روز متوالی وظایفش را انجام دهد.• بیماری که منجر به ناتوانی کارمند از حضور در محل کارش یا انجام وظایف معمولی اش برای ۷ روز متوالی می شود.• وقایع خطر ناکی که ناشی از آسیب به دیگ جوش، دیک فشار، یا ظرف انجماد می باشد که ایمنی کارمندان، دانشجویان یا بازدید کنندگان را به خطر می اندازد.
 
• وقایع خطر ناکی که ناشی از آسیب به هر کارخانه، تجهیزات یا چیزهای دیگر می باشد و ایمنی کارمندان، دانشجویان یا بازدید کنندگان را به خطر می اندازد.• وقایع خطر ناکی که ناشی از آسیب به وسیله حمل بار یا وسیله کنترل یک جرثقیل، بالابر، نقاله یا داربست می باشد به گونه ای که ایمنی کارکنان، دانشجویان یا بازدیدکنندگان را به خطر بیاندازد.• حوادث وِیژه در سرکار که مربوط به انفجار، نشت مواد خطرناک یا آسیب به کارخانه و تجهیزاتی است کهه سلامت و ایمنی اشخاص را در محل کار به خطر می اندازد.۹-۳- استخدامارزش توجه به OHS در فریند استخدام، در فهم بهتر ریسک هر شغل و در شناسایی واعلام ویژگی های مهمی می باشد که باعث ایجاد رقابت میان شغل و فردی که باید انتخاب شود می گردد)بخش قابل اجرا از سیستم مدیریت ایمنی CSU برای فرایند استخدام طراحی و تعیین استانداردها می باشد.طراحی و تعیین استانداردها• به بررسی ریسکهای مربوط تمام وظایف شغلی می پردازد• استانداردها را برای کنترل و میزان قابل قبول ریسک را تعیین می کند.• اعمال کنترل ریسک را انجام می دهد.• مسئولیتها را برای تمام کارمندان در ارتباط با شغل تعریف می کند• سیاستها و پروسه های عمل به استانداردهای تعیین شده را طراحی می کند.• شاخص های قابل اندازه گیری عملکرد را تعیین می کند.• اندازه های تراز پزشکی را در صورت نیاز تعیین می کند.• هر گونه آزمایش پزشکی که برای عمل به استانداردهای تعیین شده لازم باشد را مشخص می کند.• توانایی های شغلی را برای عمل به استانداردهای تعیین شده، شناسایی می کند.• برای بالفعل کردن توانایی های شناخته شده، به طراحی برنامه آموزشی می پردازدوظایف و بیانه هایی در مورد آنخصوصیات کلی و ویژه ی OHS که در زمان طراحی و تعیین استانداردها تعیین شد را می توان تحت عنوان «بیانیه های وظیفه» و یا «توصیف وضعیت» تثبیت نمود البته این کار برای اطمینان از توصیف صحیح از شرایط هر موقعیت و کمک به تبلیغات و فرایند مصاحبه می باشد در بسیاری موارد تصمیم به استخدام، محرک بررسی استانداردهای لازم برای آن جایگاه و موقعیت می باشد.
بیانیه های عمومی، بسیاری از شرایط OHS را تحت پوشش قرار می دهد مانند:• پوشیدن تجهیزات محافظت شخصی در هر جا که لازم است• تعبیت نمودن از تمام سیاستها و پروسه های عملکرد استاندارد
• پذیرفتن رژیم وقت استراحت کاری در زمان انجام وظایف ورود داده هابعضی از شرایط، خاص و ویژه می باشند مثل:تایید current fork lift ولیسانس (گواهی) مورد نیازگواهی نامه کمکهای اولیه به سطح بالاتر مورد نیازبیانیه های وظیفه برای موقعیتهای اجرایی و غیر اجرایی از بیانیه های خاص OHS بهره می جوید که آنها را می توان به شاخص های عملکرد ارتباط داد. نمونه هایی از این بیانیه ها برای موقعیتهای اجرایی وغیر اجرایی عبارتند از:کارمند غیر اجراییبرای حصول اطمینان از ایمنی خودتان و ایمنی کارکنان، دانشجویان و بازدید کنندگان داشنگاه، از تمام سیاستها، پروسه ها و برنامه های مربوط به موقعیت تان تبعیت نمایید.کارمند ناظربه منظور اطمینان از ایمنی کارکنان، دانشجویان و بازدیدکنندگان دانشگاه، به تحقق، حفظ و کنترل سیستم مدیریت ایمنی و سیاستها پروسه ها و برنامه های OHS مربوط به حوزه ی مسئولیتتان بپردازید.مدیرانبه منظور اطمینان از ایمنی کارکنان، دانشجویان و بازدید کنندگان دانشگاه، به حفظ، کنترل، ارزیابی و گزارش میزان کارآیی سیستم مدیریت ایمنی و سیاستهای OHS، پروسه های و برنامه های در حوزه ی مسئولیتتان بپردازدکارمند اجراییبه ایجاد، تامین و فراهم نمودن مسئولیت و رهبری در قبال سیاستهای OHS سیستم مدیریت ایمنی موثر و کارآمد، پروسه ها و برنامه های در حوزه ی مسئولیت تان بپردازد. و برای اطمینان از ایمنی کارکنان، دانشجویان و بازدیدکنندگان دانشگاه، و رسیدن به بهترین روش عمل
ی باید به کنترل و ارزیابی گزارشات در مورد میزان کارایی شان بپردازد.آزمایشات پزشکی پیش از استخدامکلا به دو دلیل آزمایشات پزشکی قبل از استخدام انجام می شود اول به دلیل اینکه ترازی را ایجاد کرده و درآینده هر تغییری را با آن بسنجیم غالبا مجموعه داده های تراز، ابزرا ارزیابی میزان کاریی مقدایر کنترل شده می باشد
نمونه ای از مکانهای که آزمایش پزشکی پیش از استخدام و بصورت مرتب در CSU قابل استفاده می باشد به شرح زیر می باشد.ارزیابی بصورت مرتب آزمایش پیش از استخدام خطر شغلبصورت منظم و یا سالیانه آزمایش شنوایی سنجش AUDIONETNE کم شدن قوه شنیداریقبل و بعد از پاشیده شدن آزمایش ویژه خوب پاشیده شدن سم دفع آفات ارگانوفسفاتگزارشات سالیانه اندازه گیری روز گزارش اندازه گیری مقدار انباشته شده کار در برابر تشعشع
دلیل دیگر انجام آزمایشات پیش از استخدام این است که جلوی شرایط تثبیت شده ی معینی را بگیریم. به هر حال تست پزشکی باید بطور قطعی بتاند شرایط خواسته شده را شناسایی کند.یک نمونه از این نوع آزمایش آزمایش الکل و مواد مخدر برای رانندگان ترابری می باشد . با اتخاذ این شیوه، لازم است که استانداردها از طریق سیاستها و پروسه ها در مورد مواد مخدر و آزمایش مرتب وتصادفی تعیین گردند البته لازم است برنامه در تبلع شغل نیز مشخص باشد وتمام متقاضیان شغل از آن مطلع باشند.نکته۱: چون از آزمایشات پزشکی قبل از استخدام استفاده می نماییم، این امر باعث نمی شود که متقاضیان کار که دارای ناتوانی هایی می باشند را حذف نماییم مثلا زمانی که آزمایش شنوایی سنجی پیش از استخدام را انجام می دهیم به این دلیل است که شغل دارای سطوح نویز بالا می باشد واین باعث نمی شود که متقاضی کم را حذف نماییم.مسئله مهم این است که آیا فردی با ناتوانی شنوایی می تواند این شغل را انجام دهد یا نه که جواب ممکن است بله باشد.نکته ۲: اطلاعات در مورد آزمایشات پزشکی قبل از استخدام برای راهنمایی می باشد البته تا زمانی که فرصتی مثل مطالعه خطوط اصلی مسائل دانشگاه و یا سیاست دانشگاه پیش آید.بکارگیری OHSدانشگاه برای ارائه اطلاعات خاص و کلی درباه ی OHS و آموزش تمام کارکنان قبلی وجدید دارای شرایط قانونی می باشد. استافده اینترنتی از OHS و برنامه آموزشی با استفاده از مشاورین خارجی شکل گرفته است و فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز کارکنان برای فهم و تعامل با سیستم و مدیریت OHS داشنگاه و با سیاستها، راهبردها و پروسه ها، مناسب و خوب به نظر می آید.این برنامه دانش کارکنان را درباره سلامت و ایمنی شغلی افزایش داده و منابع ارزشمند اطلاعاتی را فراهم می آید، همچنین این بسته package باعث ارتقاء ارزشهای فرهنگ ایمنی می گردد و تعهد CSU رابرای فراهم نمودن محیط کاری ایمنی و بدون حادثه نشان می دهد تکمیل این برنامه شرایط کیفیت و نگهداری گزارش را به منظور رسیدگی، تامین می نماید.استفاده اینترنتی از OHS و برنامه آموزشی شامل واحدها و اجزاء زیر می باشد.
• جزء ۱- ایمنی و سلامت شغلی که شامل– وظیفه دقت و پیشکار مناسب– اهداف و مسئولیتها در CSU– قانون OHS و مجازتها• جزء۲- سیستم های مدیریت ایمنی شامل OHSMS که در CSU می باشد.• جزء۳- اصول مدیریت ریسک
برنامه آموزشی انیترنتی به بکارگیری سلامت و ایمنی در حد پایه برای تمام کارمندان و برای دانشجویان دکترا و فوق دکترا که در آزمایشگاه ها و حوزه های خطرناک کار می کند می پردازد. این برناه به منظور ثبت بخش هایی که دیده شده ثبت و نام ها و جزئیات واحد کاربران طراحی گردیده این اطلاعات بصورت الکترونیکی در «Alesco» سیستم اطلاعات منابع انسانی ثبت می گردد.معرفی ویژه ساست نیز مسئولیت مدیر واحد یا ناظر می باشد.مدیریت ارشد دانشگاه اعمال زیر را تصویب نموده است.۱- از اول سپتامبر۲۰۰۳ به عنوان بخشی از فرایند معرفی CSU، تمام کارکنانی که به تازگی برای مدت معین یا نامحدودی استخدام شده اند باید برنامه جدید معرفی اینترنتی OHS را در ظرف ۱ هفته از شروع وظایف شان در دانشگاه تکمیل نمایند.۲- قبل از ۲۱ مارس ۲۰۰۴ تمام کارکنان برای مدت ثابت یا نامحدود ملزم به تکمیل اجزاء برنامه معرفی اینترنتی OHS می باشند.۱۰-۳ مدیریت ریسکاز سال ۲۰۰۵ CSU به منظور بررسی ریسک گروهی و عملیاتی به اتخاذ ساختار استراتژیکی برای مدیریت ریسک پرداخته است. جزئیات این رویکرد که در سیاست مدیریت ریسک CSU که بوسیله ی شورا تصویب گردند، وجود دارد. جزئی از آن ریسکها که باید در سطح گروهی و عملیاتی مدیریت گروه «ریسک های OHS» می باشد.مدیریت ریسک OHSرویکرد قانونی OHS این است که تمام کر فرمایان باید به شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات در محل کار بپردازد و شامل این اعمال می باشد.
• شناسایی خطرات در محل کار و ارزیابی میزان خطر آنها• یافتن راههای برای کاهش خطرات و یا حداقل ایمنی نگهداشتن مردم در برابر آنها• اطمینان یافتن از اینکه، ماشین آلات و تجهیزات و ابزار همیشه در شرایط ایمنی می باشند و ایمنی مورد استفاده قرار می گیرند.• اخطار دادن به کارکنان در مورد خطرات و آوزش انجام کار ایمنی و عاری از خطر• حصول اطمینان از وجود برگه حاوی اطلاعات ایمنی ماده برای هر ماده شیمیایی در محل کار • حصول اطمینان از اینکه مواد شیمیایی و دیگر موادی که می توانند بیماری یا جراحت ایجاد کند بدقت برویشان بر چسب زده شده و ثبت گردیده اند.استانداردها
استانداردهای استرالیا و نیوزیلند که برای مدیریت ریسک بکار می روند عبارتند از:جزئیات و راهنمایی برای استفاده سیستم ها ی مدیریت OHS 4801:2001 AS/NZرهنمودهای کلی در مورد اصول سیستم های مدیریت OHS 4804:2001 AS/NZسیستم ها و تکنیکهای حمایتی مدیریت ریسک ۴۳۶۰:۲۰۰۴ AS/NZS
اصول مدیریت ریسک OHSمدیریت ریسک عبارت است از کاربرد سیستماتیک سیاستها، پروسه ها و اعمال مدیریتی به منظور شناسایی، ارزیابی، کنترل و نظارت خطرات (ریسک) این مراحل به عنوان بخشی از فرایند جاری تکرار می شوند بخصوص زمانی که تغییراتی در محل کار بوجود می آید مانند:• تغییرات در قانون• اطلاعت جدید درمورد خطرات• شروع پروژه های جدید• معرفی مواد و تجهیزات و ماشین آلات جدید• تغییراتی در ابزار، تجهیزات، ماشین آلات و موقعیت و استفاده شان• معرفی کارکنان جدید با مهارتها و سطح مهارت تازهمدیریت ریکس فرایندی که به سازمانها اجازه شنسایی مشکلات OHS خودشان را می دهد و به آنها اجازه می دهد تا راه حل های مفیدی را پیدا کنند که بطور منظم می تواند آنها را بوسیله بهترین ابزار موجود کنترل نماید و بدین وسیله از سوانح و آسیب دیدگی های جلوگیری به عمل می آورد.مزایای مدیریت ریسک OHS چیست؟
• کارکنان ارزشمند ترین منبع سازمان می باشند، سالم و ایمنی نگهداشتن آنها موجب حفظ و مهارت می گردد که این دو مورد برای تجارت بسیار حیاتی و اساسی می باشد.• مکان کاری ایمن باعث افزایش روحیه کارکنان و به تبع باعث افزایش بازده می گردد.• با جلوگیری و کاهش وقوع بیماری وآسیب دیدگی، سازمان می تواند هزینه های مربوط به زمان از دست رفته تولید، استخدام و آموزش کارمند جایگزین، حق بیمه غرامت کارگران و تعمیر و یا جایگزینی دستگاه آسیب دیده را کاهش دهد.• پیشگیری بهتر از درمان است. سود در طولانی مدت به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به هزینه های افزایش ایمنی دارد.• عوامل ویژه ای را که بر سانحه یا بیماری کمک می کند می توان از طریق شیوه مدیریت ریسک شناسایی و ارزیابی کرد.• قانون OHS مدیریت ریسک را با قاطعیت به دست کار فرما و کارکنانی می سپارد که اثرات خاص خطرات را در محیط کاری شان بهتر درک می کند.• مدیریت ریسک، کارفرما و کارکنان را به ابزار استراتژیکی دقت تحت قانون OHS مجهز می نماید.• اصول مدیریت ریسک را به تنها برای ایمنی و سلامت شغلی بلکه برای هر محیط کاری و هر بعد کار می توان بکار برد.سیستم مدیریت ریسک OHS در CSUسیستم مدیریت ریسک OHS در CSU شامل مراحل زیر می باشد.• به جستجوی زمینه ریسک می پردازد• به شناسایی وظایف، مواد، تجهیزات و متدهایی که برای سلامت و ایمنی در محل کار ریسک محسوب می شوند می پردازد. همچنین خطرات مربوط به آنها را نیز شناسایی می کند.• به شناسایی و ارزیابی ریسکهای مربوط به این خطرات می پردازد• اندازه گیری های کنترل را برای کاهش و یا به حداقل رساندن ریسک انجام می دهد.• به اندازه گیری و ارزیابی تاثیر کنترل ها می پردازد
 
زمینه ریسکزمینه کلی ریسک شامل فاکتورهای اقتصادی، محیطی، قانونی، اجتماعی و سیاسی باید در تمام سطوح مدیریت ریسک مورد توجه قرار گیرد اما در کاوش اثر ریسک محلی به یاد واحد در دانشگاه بطور کل و در اجتماع بزرگتر بسیار مهم می باشند. به عنوان یک نمونه از چرایی کاوش محیط ریسک، یک واحدد را در نظر بگیرید که ریسک قرص شیر را که هیچ خطری برای کارکنان ندارد ارزیابی کرده است که ممکن است برای محیط خطرناک باشد. هر قرصی مستقیما بر محیط تاثیر نمی گذارد امام هر تبلیغی ممکن است بطور معکوس بر بازاریابی دوره های محیطی و اعتبار دانشگاه تاثیر گذارد.در هنگام جستجوی زمینه گسترده تر ریسک، سوالات زیر ممکن است مفید باشد.• وجود یک خطر در محل کار چه تاثیری بر روی CSU، دیگر سازمانها، جامعه محلی، منطق
ه، ایالت و یا ملت دارد؟• چه مسائلی در داخل و خارج زمینه محل کار و در هنگام ارزیابی ریسک و برنامه ریزی استراتژی ها برای ممانعت یا کنترل باید مورد توجه قرار بگیرد؟• چگونه این مسائل بر میزان تقویم ریسک ها تاثیر می گذارد؟ برای مثال مسائل سیاسی میزان تقدم را ممکن است افزایش دهد.• برپایه نتیجه این مسائل، چه استراتژی های بازدارنده، کنترل های ریسک واندازه گیری های احتمال را باید برای خطرات شناسایی شده تثبیت نمود؟• تاثیر استراتژی های تحقق یافته مدیریت ریسک بر CSU، سازمانهای دیگر، جامعه محلی، منطقه، ایالت ویا ملت چیست؟• چگونه می توان نقشه کنترل ریسک را به گونه ای ارتقاء داد که هر گونه اثر مضرر CSU، دیگر سازمانها، جامعه محلی، منطقه، ایالت و یا ملت در آینده از بین رود و یا کاهش یابد؟شناسایی خطراتخطر چیست؟خطر منبع یا موقعیتی است که از نظر آسیب دیدگی، بیماری، خسارت به وسائل و یا محیط و یا ترکیبی از اینها می تواد بطور بالقوه مضر باشد. خطرات در محل کار ممکن است ناشی از محیط محل کار، استفاده از کارخانه و مواد به طراحی ضعیف کار، پروسه ها و سیستم های مدیریت نامناسب، یا رفتار انسانی می باشد.وقتی به جستجوی خطرات می باشیم کارگران باید مسائل زیر را به یادداشته باشند.• چه موقعیتها حوادث یا ترکیبی از شرایط می توانند باعث ایجاد جراحت و بیماری شوند؟• چه نوع جراحت و بیماری ممکن می باشد؟• تجیهزات و مواد لازم برای انجام یک وظیفه چقدر مناسب هستند و موقعیت قرار گرفتن آنها چقدر خوب می باشد؟• چگونه مردم از تجهیزات و مواد استفاده می کنند؟• چگونه کار سازمان یا فته و مدیریت می شود؟می توان از طریق پروسه های مختلف مانند پروسه هایی که در شکل زیر شنان داده شده به شناسایی خطرات پرداختشاخص هایی که به شناسایی خطرات محل کار می پردازد• بازرسی های ایمنی
• بازرسی های محل کار• گزارشات بازرسی محل کار از سالهای پیش• بررسی های حادثه و سانحه• گزارشات خطر• گزارشات جراحت و بیماری• کنترل بیولوژیکی و محیطی• مصائب و شکایات به OHS
• مشاوره با کارمندان• مشاهده• تجزیه تحلیل وبررسی وظیفه• پرسیدن سوالات چه می شد اگر…تحت سیستم مدیریت ریسک OHS در CSU و به منظور شناسایی، کاهش و کنترل خطرات، هر دانشکده یا واحد دانشگاه باید به طور رسمی و حداقل دو بار در سال به بازرسی محل کار بپردازند. مدیران و ناظرین به منظور گسترش و استفاده از فهرستهای بازرسی مختص به ابزار و عملیات خاص خودشان مورد تشویق قرار می گیرند.فهرستهای اصلی و راهنماهای عملی برای بازرسی محل کار در وب سایت http://www.csu.pdu.au/division/healsafel.ehs موجود می باشد.به علاوه، مدیران واحد در شروع ماه می در هر سال ملزم به طراحی طرح عمل OHS می شوند. هدف از طرح OHS این است که اطمینان حاصل کنیم که تمام واحدهای دانشگاه می توانند تحت قانون OHS «وظیفه احتیاط» را به «مدیریت ریسک» تبدیل نمایند، طرح، اهداف و اعمال واحد را به منظور کاهش ریسک به سلامتی وایمنی کاهش و بودجه مورد نیاز در طول ۱۲ ماه آینده به تفصیل بیان می کند.بنابراین خطرات را باید بر روی لیست بازرسی محل کار و یا در فرم گزارش خطر ثبت نمود.زمانی که خطر جسمی شناسایی می گردد، نوارها و برچسب های اخطار باید به گونه ای نصب گردند که افراد به هم به وجود ریسک آگاه شوند و هم بفهمند که در مقابل آن ریسک اقدام به عمل آمده است.
ازریابی ریسک OHSبه محض اینکه خطرات شناسایی شوند، ریسکی که ناشی از آن خطرات می باشد باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
ریسک چیست؟ترکیبی از فراوانی یا احتمال ری داد و پی آمد یک حادثه خاص می باشد. جایی که فراوانی قرار گرفتن در برابر خطر مسئله بزرگی می باشد پس مدت وجد خطر نیز مورد توجه قرار می گیردریسک سطحی است که در آن سطح یک خطر زندگی، اعضا یا وسائل را مورد تهدید قرار می دهد و ممکن است باعث یک جراحت جزئی یا ناتوانی دائمی بیماری مثل سرطان یا مرگ شود.عواملی که باید درارزیابی ریسک OHS مورد توجه قرار گیرد در لیست زیر نشان داده می شودفاکتورهای ارزیابی ریسک OHS• طبعیت قرار گرفتن در برابر خطر
• فراوانی قرار گرفتن در برابر خطر• مدت قرار گرفتن در برابر خطر• تعداد کارمندان، دانشجویان یا بازدید کنندگان در برابرخطر قرار گرفته اند.• میزان یا شدت آسیبی که آن خطر وارد کرده• احتمال وقوع آسیبهمچنین سطح ریسک در میان کارمندانی که در برابر خطر قرار گرفته اند متفاوت می باشد. عواملی که به این تفاوت و نوسان کمک می کنند در لیست زیر نشان داده می شوند.عوامل نوسان میزان خطر ریسک OHS درمیان داشن آموزان / کارکن• سطح آموزش• توانایی جسمی و سطح متناسب• محیطی که در آن کار انجام می شود.ریسک بر چسب احتمال و شرت پی آمدهایی که بوجود می آید اندازه گیری می شود. بر اساس این ارزیابی، برای کاهش یا کنترل ریسک اولویت تعیین می گردد و مسئولیت ها بر حسب منابع انسانی، مالی و جسمی تعیین می شود. برای مثال: ریسکهایی که به سادگی حل می شوند را باید بی درنگ مورد بررسی قرار دادمقیاس خطر CSU (ماتریکس ۴۴) که برا ساس سیستم Work Coever NSW می باشد. شیوه ای مفید برای تعیین اولویت عمل برای اغلب ریسکها می باشد بخصوص جایی که مدت قرار گرفتن در برابر خطر مسئله مهمی نیست.مقیاس خطر CSUمیزان بدی آن چقدر است میزان شدتخیلی کم کم زیاد خیلی زیاد آیا می تواند به کسی آسیب رساند؟هیچ گاه روی نمی دهد؟ به ندرت روی می دهد؟ گاهی اوقات روی می دهد؟ هر زمانی روی می دهد؟ میزان بیماری زایی در فرد چقدر است؟P2 P1 S S فرد را می کشد و یا باعث معلولیت دائمی می شودP3 P2 P1 S بیماری طولانی مدت یا آسیب دیدگی جدیP4 P3 P2 P1 مراقبت پزشکی و چند روز استراحتP5 P4 P3 P2 نیاز به کمکهای اولیهS نشان می دهد که ریسک جدی می باشد و بطوری بالقوه کشنده و نیاز به اقدام فوری دارد مثل اینکه ساختمانی را اعلام می کنند که بدون استاندارد های زندگی می باشد زیرا سقف دریک طوفان آسیب جدی دیده و هر لحظه احتمال خراب شدن ساختمان وجود دارد. در آن سوی مقیاس، در فرایندهای شناسایی خطر که در CSU مورد استفاده قرار می گیرید، ER نشان می دهد که ریسک به سادگی بر طرف می شود. و باید مورد توجه جدی قرار گیرد برای مثال برداشتن جامعه هایی که در جلوی یک خروجی وصل شده است. بنابراین موارد ER بر طرف می گردد و برای سطح ریسک مورد ارزیابی یا سنجش قرار می گیرد. تمام ریسک ها در میان این دو حد و براساس سطح اهمیت و ضرورت اقدام فوری از P1 تا P5 نام گذاری می شوند به عنوان یک راه دیگر، می توانیم ماتریس ۵۵ را از استاندارد مدیریت ریسک استرالیا استفاده کنیم شورای ایمنی ملی استرالیا (NSCA) برای ارزیابی های پیچیده تر و ارزیابی مدت قرار گرفتن در برابر خطر کارت میزان ریسک را پیشنهاد می کند
کنترل ریسک های OHSکنترل ریسک شامل شناسایی دامنه گزینه هایی برای کاهش یا کنترل ریسکها، ارزیابی گزینه ها و آماده سازی طرح کنترل ریسک برای تحقق می باشد.سلسله مراتب کنترل ریسک که از موثر ترین تا بی اثر ترین مرتبه طبقه بندی شده، راهنمایی مفید برای انتخاب استراتژی های مناسب می باشد.
سلسله مراتب کنترل ریسک OHS
حذف
 
ریسك را با از بین بردن خطر حذف می كند
جایگزینیمواد و تجهیزات بی خطر تر را جایگزین می كند.
كنترل های مهندسی برای ایمنی تر نمودن محیط كار ، سیستم كار و ابزار یا تجهیزات در آنها تغییرات ساختاری ایجاد می كند از ابزار دستی یا وسائل كمكی مكانیكی استفاده می كند.با كمك نگهبان یا تكنیكهای مراقبت از راه دور خطر را محهور و جدا می نمایند. در كل ساختمان و یا در محل های خاص دستگاه تهویه گاز نصب می كنند.
كنترل های اجراییبه ایجاد پروسه های اجرائی مناسب مثل ، سیاستها ، راهنمایی ها ، پروسه های عملگر استاندارد (sops).ماشین های ثبت ، پروانه های كار ، signage ، چرخش كار ، زمان بندی شغل ، رسیدگی روزمره و مراقبت می پردازد.
خطرات و پروسه های صحیح را آموزش می دهد. به نگهداری ماشین های ثبت آموزشی و مدارك آموزش افراد می پردازد
به نظارت بر رعایت استانداردهای تعیین شده می پردازد.
تجهیزات محافظت شخصی (PPE)به فراهم آوردن تجهیزات محافظت شخصی متناسب و خوب نگهداری شده پردازد و آموزش استفاده از آنها را نیز می دهد.
کنترل مهندسی خطرات• در زمان طراحی ساختمانها، مواد، تجهیزات و سیستم های کاری جدید، باید خطر را باز بین ببرد.• برای کاهش خطر به طراحی دوباره محیط های کاری موجود سیستم های یا تجهیزات بپردازد• مواد، تجهیزات یا سیستم های کاری کم خطر تر را جایگزین نمایند.• فرایند ایمن تر را اتخاذ نمایند.• به جدا سازی و محصور نمودن خطر بپردازد.• سیستم های تهویه موثر را فراهم نمایند.کنترل خطرات بصورت اجرایی• به منظور کاهش فراوانی قرار گرفتن در برابر خطر، چرخش شغلی را ایجاد کرده اند.• شغل را زمانی بپذیرند که کمترین تعداد کارگران در معرض خطر قرار گرفته باشند.• رسیدگی و مراقبت• فراهم آوردن اطلاعات و آموزش در مورد پروسه های کار ایمن
• ایجاد پروسه ای برای گزارش خطر• افزایش پروسه های عملکرد استاندارد برای وظایف خطرناکدرمثال اول باید برای حذف ریسک تلاش کرد. اما اگر ممکن نگردید باید دیگر اعمال کنترلی را از بالای سلسله مراتب انتخاب نمود. اما برای رسیدن به سطح مطلوب کنترل ریسک، برای مثال جایگزین نمودن ماد شیمیایی سمی با مواد شیمیایی کم خطر تر وایجاد پروسه های کاری ایمن تر و تجهیزات محافظت شخصی به منظور کاهش قرار گرفتن در معرض ریسک
، استفاده ازترکیبی از اعمال کنترلی ضروری می باشد.به دلیل اینکه تجهیزات محافظت شخصی قادر به حذف یا کاهش ریسک نمی باشند، بعد از بررسی تمام راه حلهای ممکن، باید به همراه دیگر اعمال کنترلی استفاده گردد.زمانی که گزینه های کنترل ریسک را ارزیابی می کنیم، مسائل زیر باید مورد نظر قرار گیرد.• آیا شرایطی وجود دارد که باید تامین گردد؟• کدامیک از اعمال کنترلی توانایی حذف ریسک را دارد؟• اگر نمی توان ریک را حذف کرد پس کدامیک از اعمال کنترل یا ترکیبی از آنها می تواند ریسک را کاهش دهد؟• تاثیرات یا پی آمدهای مستقیم یا غیر مستقیم اجرای (تحقق) هر عمل کنترلی چه می باشد؟• آیا هزینه انجام عمل کنترل بهتر از سودی است که کسب می شود؟• ایا انجام عمل کنترلی، خطر جدیدی را ایجاد می کند واین خطر آیا بهتر یا بدتر از خطر موجود می باشد.اعمال کنترل انتخابی باید در برنامه کنترل ریسک ثبت گردند که این برنامه کنترل ریسک بطور خلاصه به خطرات، اولویت، اهداف اعمال کنترل، تاریخ های مورد نظر، اشخاص مسئول، مابع، شاخص های عملکرد، تاریخ بازنگری وپیشرفت می پردازد.کارکنان باید در جریان هر گونه طرح موقت یا نهایی قرار گیرند.برای جلوگیری از ترویج خطرات جدید به محل کار، مدیریت ریسک باید در موارد زیر جمع گردد:• برنامه ریزی و طراحی محیط کار و وظایف کاری• طراحی و تدارک تجهیزات و• تدارک تمام کالاها و خدمات دیگراستفاده هدفمند و نگهداری از ابزار، تجهیزات و سیستم ها باید مورد توجه قرار گیرد. اگر فرایندی محصولی یامحل کاری طراحی شود. بطور سالم و ایمن در ذهن ساخته شود. تعداد کارهای اصلاحی برای مدیریت خطرها به حداقل می رسد.از آنجایی که تولید کنندگان مسئول طراحی تجهیزات می باشند، زمانی که سفارشات داده می شود. فاکتورهای OHS باید به روشنی و وضوح مشخص گردد.لیست ویژگی ها و خصوصیات مطلوب و ضروری در یک وسیله جدید باید با شماوره با استفاده کننده ها شکل گیرد. و تمام تجهیزات جدید قبل از خرید باید بوسیله ی استفاده کنندگان (مشتریان) مورد آزمایش قرار گیرند.اندازه گیری کارایی کنترلبه منظرو حصول اطمینان از مناسب بودن طرح کنترل ریسک، باید به طور منظم بهکنترل ریسک ها و تاثیر اعمال کنترل بپردازیم ابعادی که باید مورد توجه قرار گیرد عبارت است از:• تا به امروز کدام یک از کارهای کنترلی اجرا شده اند.• میزان کارایی و تاثیر کنترل ها چقدر است.• آیا نتایج مطلوب کسب شده یا خیر؟
• آیا اعمال کنترل دیگر در رسیدن به اهداف موثر تر بوده اند.• آیا برای تولید نتیجه مطلوب تر باید کارهای کنترلی را به گونه ای تغییر دهیم؟• آیا ریسک های دیگر در اثر اعمال کنترلی پدید آمده اند.• چگونه می توان این ریسک های جدید را کنترل نمودبه شیوه های مختلف می توان کنترل نمود برای مثال:• کارکنان در نقاط تعیین شده و در فرایند کار به بررسی می پردا
زند• بررسی وآزمایش را ناظر یا رهبر گروه انجام می دهد.• بازرسی های مستقل• مشاوره با کارکنان• مشاهده• شکایات OHS مربوط به کنترل ریسک• گزارش خطرات مربوط به کنترل ریسک ها و• گزارشات آسیب دیدگی وبیماری مربوط به کنترل ریسک ها• نتایج بررسی باید در طرح کنترل ریسک ثبت گردد.
انجام اصلاحاتاگر اولویتهای ریک یا اعمال کنترلی نیاز به تغییردارد، مراحل سیکل مدیر ریسک به منظور شناسایی خطرات، ارزیابی او انتخاب مناسب ترین اعمال کنترلی باید تکرار گردد در طبق آن طرح کنترل ریسک باید تغییر کندادغام در سیستم مدیریت ایمنینمودار«ادغام سیستم مدیریت ایمنی با مدیریت ریسک» در بخش ۳ نشان دهنده ی رابطه ای است که مدیریت ریسک در سیستم کلی مدیریت ایمنی دارد شایان ذکر است که سیکل کامل مدیریت ریسک بازمینه ریسک آغاز می شود و به اندازه گیری، ارزیابی واصلاح که نشنداده شده ، ختم می شود همچنین سیکل اصلاحات پی درپی برای فرایند مدیریت ریسک بکار می رود.سیستم مدیریت ایمنی CSU به تازگی از طریق گزارش خطر و شرایط بازرسی محل کار با فرایندهای شناسایی خطر ادغام شده است . ارزیابی و کنترل ریسک با استفاده از برگه های بازرسی محل کار و طرح های عملی و فرایندهای مجزا مدیریت ریسک OHS انجام می شود.گردآوری اسناد مدیریت ریسک OHSاسناد تمام مراحل فرایند مدیریت ریسک باید نگهداری شود. بخصوص زمان نگهداری این اسناد مهم می باشد که ارزیابی انجام شده و میزان ریسک اولیه، حداقل و قابل قبول بوده است و عملیات بیشتری نیز انجام نمی شود.هنگام انجام ارزیابی های عمومی و زمانی که ارزیابی ها و فرایند ها مشابه با استفاده از ارزیابی که قبلا روی فرایند یا پروسه مشابه انجام شده مورد ارزیابی قرار می گیرند باید بسیار دقت کرد.می توانید از طریق وب سایت EHS فرم های و راهنمایی های در مورد فرایند های مدیریت ریسک را بدست آورند.
اسناد اصلی بطور مرتب به روز می شوند بنابراین تازمانی که مطمئن نشده اید که فرم ها نسخه ی تایید شده جاری می باشند به استخراج آنها برای استفاده کنونی اقدام ننمایید. در حالی که نموداری از اسناد در وب سایت EHS موجود می باشند و به منظور کمک به اسناد مورد نیاز را نگهداری می کند پس به استفاده از آن سیستم ادامه دهید.سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)اصولاساس اصلاح این است که از عملکرد کنونی تان مطلع باشید به گونه ای که اهداف واقع بیانیه و عملکرد های هدف تعیین و اندازه گیری شود و وظیفه سیستم اطلاعات مدیریت جمع آوری این داده ها می باشد.در بسیاری از سازمانها، تمرکز بر روی داده های به آسانی بدست آورده می باشد مانند زمان از دست رفته، آسیب دیدگی ها وهزینه های غرامت کارگران اتحاد و اتکا بر چنین داده های عملکرد منفی غالبا تصویری واضح و یا متعادل از آنچه که واقعا به آن دست یافته ایم به ما نمی دهد.هدف منابع انسانی (EHS) جمع آوری جزئیات عملکرد مدیران براساس داده های حادثه و هزینه های غرامت کارگران تا پایان سال ۲۰۰۵ می باشد۱۲-۳- مدیریت عملکرداصولسیاستها و پروسه های مدیریت عملکرد به منظور مدیریت و اصلاح عملکرد فردی و سازمانی و برآوردن اهداف و اولویتهای شرکت در جای مناسب خود قرار می گیرند مدیریت عملکرد به عنوان ابزاری مهم برای رسیدن به اهداف شرکت می باشد به گونه ای که اهداف شرکت
را با اهداف و دستاوردهای کارکنان مرتبط می نماید. مدیریت عملکرد بر اصلاح عملکرد از طریق قرار دادن نتایج در مقابل اهداف فردی تیمی و سازمانی معطوف شود.و به نیازهای آموزشی و پیشرفت کارکنان در تمام سطوح سازمانی توجه ویژه ای مبذول می دارد. مدیریت عملکرد معتقد است که افراد ارزشمندترین دارایی سازمان می باشند.
احکام و قراردادهاشرایط OHS باید در قرار دادهای عملکرد تمام کارکنان شامل کارکنان اجرایی ارشد، مدیران و ناظران قرار گیرد و این اطمینان را به ما می دهد که کارکنان از نقشی که درحفظ محیط کاری ایمن دارند، مطلعند.شاخص های عملکردشاخص های عملکرد، میزان عملکرد را تعیین می کنند، واز طریق شاخص های عملکرد من
فی یا اندازه گیری های احتیاطی، برنامه های OHS یا سیستم های نصب شده مدیریت که ناشن دهنده ی نتایج مثبت می باشند، به نشان دادن نقص های سیستم میپردازد.
شاخص های عملکرد منفیشاخص های عملکرد منفی در نتیجه ی ناتانی در مدیریت ایمنی می باشد
گزارشات آسیب دیدگی و بیماریبه منظرو اندازه گیری میزان بیماری و آسیب دیدگی، تعدادی شاخص عملکرد رایج وجود دارد که می توان در تمام آنها در گزارشات سالیانه استفاده کرد اما باید بطور فصلی مورد سنجش واندازه گیری قرار گیرندموارد زیر در تمام جهان و در استرالیا مورد استفاده قرار می گیرند گر چه تنها چند سازمان به منظرو فراهم آوردن تصویر صحیح تری از تعداد حوادث مقیاس معالجه پزشکی را مورد استفاده قرار می دهند زمانی که میزان زمان ازدست رفته را مورد توجه قرار می دهید این زمان از دست رفته ایجاب می کند که حداقل یک روز یا یک شیفیت در اثر رویداد یا حادثه از دست رفته باشد.
نوع تشریح(درصد) میزان وقوع زمان از دست رفته تعداد رویدادهای یک دوره تقسیم بر تعداد کارکنان  ۱۰۰میزان فراوانی زمان از دست رفته تعداد رویدادهای یک دوره تقسیم بر کل ساعات کاری آن دوره ۱ میلیونمتوسط میزان زمان از دست رفته تعداد روزهای کاری از دسته رفته تقسیم بر تعداد کل رویدادهای یک دورهمیزان وقوع معالجه پزشکی تعداد معالجات پزشکی در یک دوره تقسیم بر تعداد کارکنانمیزان فراوانی معالجات پزشکی تعداد معالجات پزشکی در یک دروه تقسیم بر تعداد کل ساعات کاری  ۱ میلیون
هزینه های غرامت کارگرانبعضی از شاخص های عملکرد ویژه در حوزه غرامت کارگران در قسمت زیر نشان داده میشودنوع تشریح
میزان حق بیمه (RR) هزینه حق بیمه تقسیم بر کل دستمزدها  ۱۰۰متوسط هزینه ادعای خسارت و غرامت کارگران (ACC) کل هزینه های ادعای خسارت تقسیم بر تعداد ادعاهامیزان فراوانی ادعای خسارت تعداد ادعاهای پذیرفته شده در ازای هر میلیون واحد دستمزد
شاخص های عملکرد مثبتشاخص های عملکرد مثبت به اندازه گیری آنچه که اندازه گیری های احتیاطی در سیستم ها و سطوح عملیاتی اتخاد کرده اند، می پردازد. هر دو نوع شاخص از اهداف و غایت ها
یی برای بیان محدوده ی زمانی سطح عملکرد و آنچه که باید انجام شود استفاده می کند.
شاخص های عملکرد مدیریتشاخص های عملکرد مدیریت ابزاری برای اندازه گیری میزان رسیدن به اهداف سیستم مدیریت می باشند. این شاخصها از اصطلاحاتی مثل میزان، توان یا نسبت استفاده می کنند تا نشان دهند که سیستم های مدیریت ایمنی یا عناصر شان چگونه عمل می کنند.نمونه های از شاخص های عملکرد مدیریت عبارتند از:هدف هر واحد باید به شناسایی خطرات محل کار بپردازدمقصود درهر سال باید دوگزارش از بازرسی محل کار تکمیل گرددشاخص تعداد گزارشاتهدف آموزش بکارگیری OHS برای تمام کارکنان جدیدمقصود آموزش باید در ماه اول استخدم انجام شودشاخص درصد کارکنان جدید که در هفته ی اول، آموزش بکارگیری OHS رادیده اند
شاخص های عملیاتی عملکردهدف حذف آسیب دیدگی های مربوط به لیفت تراک در کارخانه wineryمقصود به صفر رساندن آسیب دیدگی ها در سال تعیین شدهشاخص درصد آسیب دیدگی های مربوط به لیفت تراک در کارخانه wineryهدف کاهش آسیب دیدگی های کارکنان در محوطه wagga به ۱۰% در سال تعیین شدهشاخص درصد کاهش آسیب دیدگی های کارکنان در محوطه wagga در طول سال
نکته: مقصود باید زیرکانه، خاص، قابل اندازه گیری، قابل دستابی، واقع بینانه و براساس زمان باشد این اطلاعات به منزله راهنمایی طراحی می شوند البته تازمانی که سیاستها و پروسه ها در مورد این موضوع ارتقاء یابند.۱۳-۳- بایگانی نمودناصولگردآوری سند، مولفه ی اصلی سیستم مدیریت در csu می باشد این اطلاعاتی که هم وسیله واحد ها و هم بصورت مرکزی جمع آوری می شوند اساس پروسه های اندازه گیری و ارزیابی وبه اصلاحات کمک می کنند.همچنین اساس حصول اطمینان از پیروی در قانون و دلیل پشتکار بسیار می باشد.مدارکی که بصورت مرکزی نگهداری می شوند.• مدارک تامین کمکهای اولیه و مامورین آن• مدارک مربوط به جلسات کمیته OHS• مدارک مربوط به EPC و کمیته های مربوطه• مدارک مربوط به پروسه های واکنش اضطراری دانشگاه• مدارک در مورد جلسات کمیته ایمنی در برابر تشعشع• مدارک مربوط به استفاده از تشعشع
• مدارک مربوط به جلسات کمیته زیست ایمنی• مدارک مربوط به کارمندان و دانشجویان• مدارک مربوط به بازرسی ها• مدارک مربوط به خطرات• بازرسی های محل کار بوسیله واحدها• انجام طرح های عمل OHS بوسیله واحدها• مدارک مربوط به توان بخشی شغلی و غرامت کارگران• مدارک مربوط به کنترل مشخص بیولوژیکی ومحیطی که بوسیله ی واحدها انجام می شده.• مدارک مربوط به شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات وریسکها درمحل کار
• مدارک مربوط به بکارگیری برنامه ها• مدارک مربوط به مجوزهای آموزش به کارکنان و برنامه های آموزشمدارکی که واحد آنها را نگهداری می کند:• مدارک ساختار واحد به همراه مسئولیتهای OHS• مدارک مربوط به جلسات گروه های EHS و جلسات دیگری که OHS مورد بحث قرار می گیرد.• مدارک مربوط به خطرات شناسایی شده و اصلاحات• مدارک مربوط به بازرسی های محل کار و گزارشات• مدارک مربوط به طرح های عمل OHS بازنگری ها و انجام عمل• مدارک مربوط به پروسه های واکنش اضطراری واحد• ثبت مواد خطر ناک• مدارک مربوط به رسیدگی به کارخانه و تجهیزات• مدارک مربوط به کنترل مشخص بیولوژیکی و محیطی• مدارک مربوط به شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و ریسک ها درمحل کار• مدارک مربوط به بکارگیری برنامه ها• رجسترهای آموزشی، برنامه های آموزشی و گواهی نامه های آموزشیشاخص های که نشن دهنده ی بایگانی قانونی می باشد.• مدارک مربوط به ریسک های شناسای شده، ارزیابی شده و کنترل شده باید نگهداری شود• گزارشات خطر و اعمال پس از آن باید مستند گردد.• مدارک و نتایج در مورد بازرسی های محل کار، رسیدگی ها و هر عمل اصلاحی باید نگهداری شود.• کپی از سیاستهای کنونی، پروسه های عملکرد استاندارد و طرح های عمل OHS باید نگهداری شود• گزارش حوادث واعمال پس از آن باید مستند گردد.• مدارک آسیب دیدگی و بیماری در محل کار باید نگهداشته شود• آموزش OHS و مدارک آموزش بکارگیری آن باید نگهداشته شود• مدیریت مطالبات و آسیب دیدگی و اقدامات پس از آن باید مستند گردد.• مدارک هر جلسه ای که در آن مسائل OHS مورد بحث قرار گرفته است باید نگهداری شوداتخاد بهترین سیستم عمل برای مدیریت اسناد مشخص باعث بررسی کامل اسناد از آغاز تا پایان سند می شود همچنین این سیستم به کنترل رواج و میزان اطلاعت منشتر شده می پردازداسناد تحت نظارت:تمام اسناد نیاز به این مقدار کنترل ندارند. اما اسناد مشخص، بخصوص اسنادی ک
ه در خارج از حوزه مبدا منتشر می شوند، از اندازه گیری های کنترل ذکر شده بهره می برند.اسنادی که باید کنترل گردند شامل موارد زیر می باشند.• اسناد مربوط به سیاست وخط مشی• اسناد مربوط به راهبردها• اسناد مربوط به پروسه • کتابهای راهنمااطلاعات سندبرای ایجاد سیستم کنترل سند، ما باید مقدار مشخصی از اطلاعات را در مورد هر سند تحت نظارت نگهداری کنیم. این اطلاعات شامل نام سند، نویسنده یا فرد صاحب اختیار برای اصلاح سند، توضیح مختصری در مورد محتویات یا هدف سند، کسی که اجازه انتشارش را داده تاریخ تصویب استفاده از سند، مدت تعیین شده برای بازنگری و تاریخ بعدی می باشد. همچنین ما باید تمام اصلاحات انجام شده بر روی سند را ردیابی نماییم.بازنگری در سنداگر بخواهیم اسناد موثر و کارآمد باقی بمانند، باید صحت و اعتبارشان بطور مرتب مورد بازنگری و بررسی قرار گیرد و هر سند خاص ممکن است دارای دوره خاص بازنگری باشد. اما در کل بازنگری ها و بررسی ها در حوزه ی عملیاتی محیط سلامت و ایمنی مانند زیر طبقه بندی می شود.سند دوره بازنگری و بررسیسیاست (خط مشی) ۲ سالهراهبردها ۲ سالهفرم ها سالیانهکتابهای راهنما سالیانهپروسه ها سالیانه
شماره گذاری نسخهمقدی که به عنوان کی از بهترین مقدهای کنترل، انتخاب شده و کاربرد گسترده در کنترل نرم افزاری دارد شماره گذاری نسخه می باشد. این مقد را می توان به سادگی توضیح داد و مورد استفاده قرار داد. و شامل یک عدد یک نقطه و یک عد دیگر می باشد. عدد سمت چپ نقطه نشان دهنده ی تعداد ویرایش های کلی از رمان چاپ می باشد عدد سمت راست نقطه نشان دهنده ی تعداد اصلاحات جزئی از رمان چاپ یا در زمان آخرین اصلاحات کلی می باشد عدد همیشه با ۰/۱ آغاز می شود و با اولین اصلاح جزئی عدد تبدیل به ۱/۱ می شود بعد از ۲۰۱ اصلاح جزئی بدون هیچ ویرایش کلی عدد ۲۰۱/۱ می شود احتمال وجود این عدد خیلی کم می باشد اما ممکن است هر ویرایش کلی باعث می شود که عدد سمت چپ نقطه یک شماره افزایش یابد و عددد سمت راست نقطه تبدیل به صفر شود بنابراین با دومین ویرایش کلی در رمان چاپ ۲ شماره به عدد یک افزوده می شود و عدد ۰/۳ را به مادهی مزیت اصلی سیستم مشاره گذاری این است ه با یک نگاه اطلاعات زیادی را می توانیم کسب نماییم اگر عدد نسخه ۰/۱ باشد پس هیچ تغییری از رمان چاپ صورت نگرفته است عدد ۶/۷ نشان می دهد که ۶ ویرایش کلی و ۷ اصلاح جزئی از رمان آخرین ویرایش کلی وجود داشته است.به عبارت دیگر، این سند خاص به روز نگهداری شده است و بطور منظم مورد بررسی و ویرایش قرار گرفته است.نسخه های طرح مقدماتیبا ۱/۰ شروع می شوند و همانطور که گفته
شد افزایش می یابد اما عدد گذاری کنترل نسخه به محض تایید شدن با ۰/۱ آغاز می شود.تاریخچه ی سند و مدارک کنترل نسخهگر چه که کنترل مکانیزمی را برای شناخت محلی که سندتان بر عهده آن محل است فراهم می آورد اما توصیف آنچه که در هر اصلاح جزئی و کلی دخالت داد کافی نیست. انجام این کار نیاز به استفاده از مدارک کنترل نسخه دارد که برای هر شماره نسخه، تاریخ چاپ هر نسخه، فرد مسئول اصلاحات و جزئیات انجام اصلاحات را نشان می دهد. با افزودن اطلاعات مورد نیاز دیگر، همانطور که تحت عنوان اطلاعات سند در بالا مورد بحث قرار گرفت ما تمام اطلاعات مورد نیاز را تنها بر روی یک فرم تهیه می کنیم که نگهداری و پیدا کردن مدارک را آسانتر می کند.
اصلاحات
اصلاحات درسیاست (خط مشی)ایجاد تغییرات درسیاست تنها با تهیه تاییدیه مکتوب و ممهور از مامور یا فرد تایید کننده اصلی عملی می گردد. این تاییدیه ها و مدارک هر سند باید نگهداری شوند. ایجاد تغییرات در سیاست به منظور شماره گذاری نسخه اصلاحات کلی در نظر گرفته می شود و باید عدد سمت چپ نقطه را افزایش دهد و عدد سمت راست نقطه صفر گردد برای مثال نسخه ۴/۲ تبدیل به نسخه ۰/۳ می شود
اصلاحات اجراییاصلاحات اجرایی که در نتیجه تغییر نام بخش ها، تغییر شماره تلفن ها یا تغییرات در اصلاحات و ساختار جملات به شرطی که معنی جمله تغییر نکند می باشد اصلاحات اجرایی محسوب می گردند. این اصلاحات را مدیر اجرایی، بخش منابع انسانی یا نماینده آن حوزه که آن سند خاص را مدیریت می کند اجرای می کنند. اصلاحات اجرایی به عنوان اصلاحات جزئی محسوب می گردند و عدد سمت راست نقطه را افزایش می دهندبرای مثال نسخه ۵/۱ تبدیل به نسخه ی ۶/۱ می شود.گزارش درون و بیرون سازمانیدرون سازمانیهمانطور که فرهنگ ایمنی در داخل دانشگاه گسترش می یابد. گزارش OHS در داخل CSU نیز افزایش می یابد. در حال حاضر گزارش سالیان درون سازمانی در مورد عملکرد OHS در داخل دانشگاه وجود دارد همچنین گزارشی در مورد OHS وجود دارد که به رهنمودهای وزارت دارایی می پردازد و بخشی از گزارش سالیانه دانشگاه می باشد.در داخل دانشگاه، هدف فراهم نمودن انواع گزارشات زیر برای مدیریت ارشد می باشد.• گزارشات در مورد شناسایی خطر و اصلاحات• گزارشات در مورد طرح های عمل واحد• گزارشات در مورد بازرسی های محل کار در واحد• گزارشات در مورد سوانح وری داده برای کارکنان و دانشجویان• گزارشات در مورد مدیریت آسیب دیدگی و غرامت کارگران در دانشگاه• گزارشات در مورد بازرسی های دانشگاه• گزارشات در مورد پیگرد قانونی Work Cover دانشگاه• گزارشات در مورد ایمنی در برابر تشعشع در دانشگاه• گزارشات در مورد زیست ایمنی در دانشگاه• گزارشات در مورد آمادگی در مواقع اضطراریبرون سازمانیدر حال حاضر نمونه های اندکی وجود دارند که گزارشات برون سازمانی را ملزم می کند این گزارشات شامل گزارش سوانح به دلیل غرامت کارگران و گزارش حوادث جدی به work cover و مولفه OHS در گزارش سالیانه دانشگاه می باشد.گزارش الزامی حوادث به NSW work cover
قانون ۲۰۰۱ OHS شخص مسئول محل کار را ملزم می کند که حداکثر تا ۷ روز پس از وقوع حادثه منجر به فوت یا آسیب دیدگی جدی مراتب را به work cover گزارش دهد. به منظور اینکه CSU این شرایط را برآورده نماید و واکنشها را از تمام واحدهای دانشگاه با هم هماهنگ نماید، تمام سوانحی که در آن کارکنان، دانشجویان و بازدید کنندگان آسیب دیده اند و دارای معیارهای
موجود در لیست زیر می باشند باید از طریق اداره منابع انسانی که به واحدتان خدمات ارائه می دهد به کارمند مدیریت غرامت کارگران و آسیب دیدگی گزارش شود. در ظرف ۲۴ ساعت باید به این توصیه عمل کرد. در اینجا ذکر می کنیم که گزارش غرامت کارگران به بیمه گر وگزارش به work cover دارای محدودیت زمانی نیز می باشد. محدودیت زمانی برای مطلع نمودن بیمه گر تا ۴۸ معیارهایگزارش الزامی حوادث به work cover• حوادثی که منجر به مرگ شخص می شود• حوادثی که منجر به آسیب دیدگی می شود به گونه ای که کارمند دیگر نمی تواند در محل کار حاضر شود و یا وظایف معمولی اش را برای مدت زمان ۷ روز متوالی نمی تواند انجام دهد.• بیماری که باعث می شود که کارمند نتواند درمحل کارش حاضر شود و یا وظایف معمولی اش را برای مدت زمان ۷ روز متوالی نتواند انجام دهد.• وقایع خطرناکی که ناشی از آسیب دیدگی دیگ جوش، دیگ فشار یا ظرف انجماد باشد که ایمنی کارمندان، دانشجویان و بازدید کنندگان را به خطر اندازد• وقایع خطرناکی که ناشی از آسیب به وسیله حمل بار یا وسیله کنترل یک جرثقیل، بارور، نقاله یا داربست می باشد به گونه ای که ایمنی کارکنان دانشجویان یا بازدیدکنندگان را به خطر بیاندازد• حوادث ویژه در سرکار که مربوط به انفجار، نشت مواد خطرناک با آسیب به کارخانه و تجهیزاتی است که سلامت و ایمنی اشخاص را در محل کار به خطر می اندازد.۴- سیستم مدیریت OHS در واحد۱-۴- مقدمههمانطور که قبلا بیان کردیم، سیستم مدیریت ایمنی CSU آمیزه ای از مدیریت متمرکز کوچک و مالکیت واحد و مدیریت خطرات و فرایندها به منظور به حداقل رسانیدن ریسک می باشد.بخش های زیر توضیح رویکردهایی می پردازد که واحد های برای مدیریت موفق مسائل OHS اتخاد می کند۲-۴- ساختار مدیریت OHS در واحدنمودار زیر نشان دهنده ی اجزاء سیستم مدیریت کارآمدد OHS می باشد. ارزش طولانی مدت در اتخاذ چنین شیوه ای، در اصلاح در پیشرفت پی درپی و فراینده میباشد نه در تنها تلاشی برای سرو سامان دادن امور و بعد به استراحت پرداختن، با توجه به مدیریت OHS در تعین جایی که شما اکنون هستید و در تعیین واقع بینانه ی جای که در پایان سال در آنجا هستید کمترین منابع مورد نیاز می باشد.پس شما میتوانید آنچه را که بدست آورده اید و آنچه را که نتوانسته اید بدست آورید دوباره اندازه گیری نمیید و به ارزیابی دوباره اهداف تان پرداخته وهدفهای جدید را برای خودتان تعیین کنید. با این رویکرد. اصلاحات هر ساله ادامه پیدا خواهد کرد. اگر دارای سیستم مدیریت OHS نیستید. یک نقطه شروع خوب ایجاد ساختار OHS و فراهم نمودن مکانیزمی خوب برای ارتباط و مشاوره می
باشد. این کار چارچوب خوبی را برای ایجاد مدیریت اساسی ریسک و برنامه های OHS که به منظور به حداقل رسانیدن ریسکهای سطح بالاتر طراحی شده اند ایجاد می کند. پس شما می توانید برای اندازه گیری وارزیابی تلاشهای آغازین تان به تحقق رویکردها به عنوان هدفی آتی بنگرید.
سیستم مدیریت موثر OHS برای واحدها ساختار و تعهد:با مدیریت خوب و برتر تعهد را نشان می دهد
جوابگویی را در برابر تمام عملکردهای OHS قرار می دهد.برای OHS، ارتباط مشاره و همکاری به ارمغان می آورد.افراد شایسته را در وظایف تعیین شده قرار می دهد و یا آموزش را آغاز می کند.سیاست OHS را تبدیل به رویکردی مفصل می کند.به تعیین و استقرار فرهنگ ایمنی می پردازدبه منظور تعیین موقعیت حقیقی، به بررسی تمام ابعاد OHSMS می پردازد  طراحی و استانداردهابه شناسایی ریسک ها، اهداف و شاخص های عملکرد می پردازدبه طراحی استراتژی ای اصلاحات می پردازدکارمندان را مطلع ساخته و با آنها به مشورت می پردازدبه تعیین استانداردهای متناسب باعملیاتها می پردازداهدافی که قابل اندازه گیری، دست یافتنی و واقع بینانه اند را تعیین می کند.OHS را با مکانیزم های طراحی موجود در کنار هم قرار می دهد.برای عناصر خاص سیستم، مسئولیت تعیین می کند.به منظور اتخاد اصول مدیریت ریسک به طراحی و برنامه ریزی می پردازدبه طراحی برنامه ای OHS می پردازد که حاصل ارزیابی آمار OHS هستند.برای مدیریت حادثه و پس از حادثه برنامه ریزی می کند.به شناسایی نیازهای اطلاعاتی، آموزشی و تعلیمی می پردازد  تکمیل تحقق: منابع انسانی، فیزیکی و مالی تخصیص می دهدOHS را در کنار پروسه های مدیریتی موجود قرار می دهدبرای تحقق هر هدف OHS، مسئولیتهایی را تعیین می کند.کارمندان را مطلع نموده و با آنها به مشورت می پردازدجلوگیری از ریسک و پروسه های مدیریت ریسک را تحقق می بخشد
پروسه های عملکرد استاندارد را در جایی که لازم باشد توصعه می دهد.برای هر هدف به جمع آوری اطلاعات، دستورالعمل و آموزش می پردازدپروسه ها را برای گزارش یا ارائه سند تکمیل می کند.به تکمیل و آزمایش طرح های مربوط به حوادث آینده (مدیریت حادثه) می پردازدبه تکمیل پروسه های مدیریت پس از حادثه و استراتژی های اصلاحات می پردازد. اندازه گیری و ارزیابیبه اندازه گیری شاخص های عملکرد OHS که در فرایند برنامه ریزی تعیین شده می پردازدبه اندازه گیری میزان تحقق استانداردهای تعیین شده، می پردازد

 • بررسی رتبه بندی انواع تعهد سازمانی ( عاطفی ،‌هنجاری و مستمر ) در بین كارمندان

  بهره وری,تعهد سازمانی,تعهد ‌عاطفی,تعهد مستمر,تعهد هنجاری,رتبه بندی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی رتبه بندی انواع تعهد سازمانی ( عاطفی ،‌هنجاری و مستمر ) در بین كارمندان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل شرح مختصر: هدف…

 • مبانی و پیشینه نظری تدریس مشارکتی

  پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه نظری تدریس مشارکتی,تدریس مشارکتی,مبانی نظری,مبانی نظری تدریس مشارکتی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,مبانی و پیشینه نظری,مبانی و پیشینه نظری تدریس مشارکتی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی و پیشینه نظری تدریس مشارکتی را مطالعه و…

 • دانلود پروژه طراحی هتلها و روند توسعه آن

  انواع هتل,بررسی روند هتل سازی در ایران,دسته بندی هتلها,ضوابط و استانداردهای هتل,محدوده هتل,مفاهیم واژه های تجهیزاتی و تعاریف كیفیت خدماتی در هتلها کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود پروژه طراحی هتلها و روند توسعه آن را مطالعه و در صورت…

 • بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملكرد مالی شركت های بورس اوراق بهادار تهران

  پروژه,پروژه مدیریت,پژوهش,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پروژه مدیریت,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلودمقاله,عملکرد مالی,فرهنگ بازار,فرهنگ سلسله مراتبی,فرهنگ طایفه ای,فرهنگ ویژه سالاری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملكرد مالی شركت های بورس اوراق بهادار تهران را مطالعه و در صورت نیاز دانلود…

 • گزارش کاراموزی راهنمایی و رانندگی

  پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کارآموزی راهنمایی و رانندگی,دانلود مقاله,کاراموزی راهنمایی و رانندگی,کارورزی راهنمایی و رانندگی,گزارش کاراموزی راهنمایی و رانندگی,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل گزارش کاراموزی راهنمایی و رانندگی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل…

 • دانلود نرم افزار موبایل آموزش بافت لباس زنانه و دخترانه فیلم

  آموزش بافت لباس,آموزش بافت لباس زنانه و دخترانه,دانلود نرم افزار موبایل آموزش بافت لباس زنانه ودخترانه فیلم,نرم افزار موبایل آموزش بافت لباس زنانه و دخترانه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود نرم افزار موبایل آموزش بافت لباس زنانه و دخترانه…

 • پاورپوینت تحلیل فضای شهری - نقد و بررسی ایستگاه های اتوبوس

  ایستگاه اتوبوس,پاورپوینت بررسی ایستگاه های اتوبوس,پاورپوینت تحلیل فضای شهری,پاورپوینت تحلیل فضای شهری نقد و بررسی ایستگاه های اتوبوس,تحلیل ایستگاه های اتوبوس,تحلیل فضای شهری,عکس هایی از ایستگاه اتوبوس,نقد و بررسی ایستگاه های اتوبوس کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت تحلیل فضای…

 • پاورپوینت تولید ناخالص ملی چیست

  پاورپوینت تعریف تولید ناخالص ملی,پاورپوینت تولید ناخالص داخلی,پاورپوینت تولید ناخالص ملی چیست,پاورپوینت رایگان تولید ناخالص ملی چیست,پاورپوینت مفهوم GNP چیست,پاورپوینت مفهوم تولید ناخالص ملی,پروژه تولید ناخالص ملی چیست,تحقیق تولید ناخالص ملی چیست,تولید ناخالص ملی چیست,د,دانلود پاورپوینت تولید ناخالص ملی چیست,دانلود…

 • پاورپوینت توزیع میانگین نمونه برداری

  پاورپوینت,توزیع میانگین نمونه برداری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت توزیع میانگین نمونه برداری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت توزیع میانگین نمونه برداری   توزیع نمونه برداری •اگر از یك جامعه ٧٠ میلیون نفری…

 • پاورپوینت 10 کلیسای جامع گوتیک دراروپای قرون وسطی

  پاورپوینت صومعه نیویورک,پاورپوینت کلیسای جامع بورگوس,پاورپوینت کلیسای جامع شارتر,پاورپوینت کلیسای جامع گوتیک دراروپای قرون وسطی,دانلود پاورپوینت صومعه نیویورک,دانلود پاورپوینت کلیسای جامع شارتر,دانلود پاورپوینت کلیسای جامع گوتیک دراروپای قرون وسطی,صومعه نیویورک,کل,کلیسای جامع بورگوس,کلیسای جامع شارتر,کلیسای جامع گوتیک دراروپای قرون وسطی کاربر…

 • پاورپوینت شناخت فضای شهری

  ارتباط توده و فضا در دوره مدرنیسم,پاورپوینت بررسی فضای شهری,پاورپوینت شناخت فضای شهری,پاورپوینت فضای شهری,تحقیق درمورد فضای شهری,دانلود پاورپوینت شناخت فضای شهری,دانلود مقاله شناخت فضای شهری,شناخت فضای شهری,فضای شهری,میدان سن پیتر(رم),میدان سن ماركو,میدان كمپدولیو,میدان كمپدولیو(رم) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل…

 • پاورپوینت تجارب ایران در نوسازی بافت های تاریخی و فرسوده شهری

  پاورپوینت تجارب ایران در نوسازی بافت های تاریخی,پاورپوینت نوسازی بافت های فرسوده,دانلود پاورپوینت تجارب ایران در نوسازی بافت های تاریخی و فرسوده شهری,نوسازی بافت فرسوده,نوسازی بافت های فرسوده کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت تجارب ایران در نوسازی بافت های…

 • بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت

  بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت,دانلود پروژه رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شر,دانلود تحقیق رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت,دانلود مقاله رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت,رابطه…

 • تحقیق درباره شغل داروساز

  بازارکار و فرصت های شغلی داروسازان,پروژه,پژوهش,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل داروسازی,تحقیق,تحقیق با عنوان شغل داروساز,تحقیق با موضوع شغل داروساز,تحقیق در رابطه با شغل داروساز,تحقیق در مورد شغل داروساز,جزوه,دانلود پروژ,شخصیت های مناسب داروساز,معرفی شغل داروساز,مقاله,مهارت و دانش مورد نیاز…

 • پاورپوینت خودارزیابی چیست

  پاورپوینت خود ارزیابی چیست,پاورپوینت خودارزیابی چیست,پروژه خودارزیابی چیست,تحقیق خودارزیابی چیست,خودارزیابی چیست,دانلود پاورپوینت خود ارزیابی چیست,دانلود پاورپوینت خودارزیابی چیست,دانلود پروژه خودارزیابی چیست,دانلود تحقیق خودارزیابی چیست,دانلود خودارزیابی چیست کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت خودارزیابی چیست را مطالعه و در صورت نیاز…

 • پاورپوینت مهدویت در اهل سنت

  پاورپوینت مهدویت,پاورپوینت مهدویت در اهل سنت,تفاوت‌هایی بین نگاه شیعه و اهل سنت,دانلود پاورپوینت مهدویت در اهل سنت,دیدگاه اهل سنت نسبت به امام زمان (عج),مشترکات بین شیعه و اهل سنت در باب مهدویت,مهدویت,مهدویت در اهل سنت کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل…

 • دانلود پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک

  این فایل در زمینه روند توسعه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است,تعداد اسلاید 23 اسلاید,دسته مدیریت (مدیرت بازاریابی مدیریت استراتژیک…

 • بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

  اسقاط شفعه,بیع,بیع خیاری,پروژه,پروژه بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه,پژوهش,پژوهش بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه,تحقیق,تحقیق بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه,حق شفعه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,شفیع,فقهی و حقوقی,مقاله,مقاله بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون…

 • پاورپوینت معرفی شغل دامپزشک

  بازارکار و فرصت های شغلی دامپزشکی,پاورپوینت با عنوان شغل دامپزشک,پاورپوینت با موضوع شغل دامپزشک,پاورپوینت در رابطه با شغل دامپزشک,پاورپوینت در مورد شغل دامپزشک,پروژه,پژوهش,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل دامپزشکی,تحق,جزوه,شخصیت های مناسب دامپزشک,معرفی شغل دامپزشک,مقاله,مهارت و دانش مورد نیاز دامپزشک,میزان…

 • پاورپوینت مبانی طراحی شهری

  پاورپوینت طراحی فضای شهری,پاورپوینت مبانی طراحی شهری,پاورپوینت مبانی نظری طراحی شهری 3,دانلود پاورپوینت مبانی طراحی شهری,کتاب «مبانی نظری و فرایند طراحی شهری »,مبانی طراحی شهری,نگرشی بر فرآیندی اجتماعی و مكانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت مبانی طراحی شهری را…

 • طراحی و نحوه عملکرد زیردریایی

  دانلود فایل طراحی و نحوه عملکرد زیردریایی,طراحی و نحوه عملکرد زیردریایی,فایل word زیردریایی,فایل طراحی و نحوه عملکرد زیردریایی,فایل ورد طراحی و نحوه عملکرد زیردریایی,قانون ارشمیدس,قانون بویل,مکانیک سیالات کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل طراحی و نحوه عملکرد زیردریایی را مطالعه و…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق در باب سازه ی تاب آوری

  دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش در باب سازه ی تاب آوری,در باب سازه ی تاب,فصل دوم پایان نامه در باب سازه ی تاب آوری,مبانی نظری پایان نامه در باب سازه ی تاب آوری,مبانی نظری در باب سازه ی تاب…

 • ترجمه مقاله برقی کردن وسایل نقلیه : وضعیت و موضوعات

  برقی کردن وسایل نقلیه وضعیت و موضوعات,ترجمه مقاله,ترجمه مقاله برقی کردن وسایل نقلیه وضعیت و موضوعات کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل ترجمه مقاله برقی کردن وسایل نقلیه : وضعیت و موضوعات را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود…

 • پاورپوینت ارزشیابی آموزشی

  آموزشی,ارزشیابی,پاورپوینت ارزشیابی آموزشی,تحقیق ارزشیابی آموزشی,دانلود پاورپوینت ارزشیابی آموزشی,مقاله ارزشیابی آموزشی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت ارزشیابی آموزشی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت ارزشیابی آموزشی در 188 اسلاید قابل ویرایش ارزشیابی آموزشی كرنباخ(1963) فرایند…

 • پاورپوینت درس برنامه‌ سازی کامپیوتر5

  بررسی درس برنامه‌سازی کامپیوتر,برنامه‌سازی کامپیوتر5,پاورپوینت درس برنامه‌سازی کامپیوتر3,تحقیق برنامه‌سازی کامپیوتر,تصمیم‌گیری و حلقه‌های تکرار در برنامه نویسی,جزئیات زبان برنامه‌سازی,دانلود پاورپوینت درس برنامه‌سازی کامپیوتر11,زبان برنامه‌سازی,فرآیند برنامه‌نویسی,قواعد زبان C,مقاله کامپیوتر,مقدمات برنامه‌نویسی,ورود و خروج اطلاعات کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت درس برنامه‌ سازی…

 • پاورپوینت آموزش کامل تزریقات

  آموزش کامل تزریقات,آناتومی محل تزریق,اصول کلی تزریقات,پاورپوینت آشنایی با اصول کلی تزریقات,پاورپوینت آموزش کامل تزریقات,پاورپوینت اصول تزریقات,تزریقات,دانلود پاورپوینت آموزش کامل تزریقات کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت آموزش کامل تزریقات را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل…

 • اکوسیستم:

  پاورپوینت اکوسیستم,خرید پاورپوینت اکوسیستم,دانلود پاورپوینت اکوسیستم,دانلود و خرید پاورپوینت اکوسیستم کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل اکوسیستم: را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل اکوسیستم گیاهان (مانند علف در علفزار) انرژی خورشید را از طریق فتوسنتز به انرژی…

 • پاورپوینت بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان

  بتن ریزی,بتن ریزی در هوای سرد,بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان,پاورپوینت بتن ریزی,پاورپوینت بتن ریزی در هوای سرد,پاورپوینت بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی ع,دانلود پاورپوینت بتن ریزی,دانلود پاورپوینت بتن ریزی در هوای سرد,دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت خیابان سپه قزوین

  کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت خیابان سپه قزوین را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت خیابان سپه قزوین فهرست مطالب:   شناسنامه اثر سابقه تاریخی ثبت در آثار ملی موقعیت کاربری های شاخص در نقشه…

 • تحقیق درباره شغل مدیر مهد کودک

  تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل مدیر مهد کودک,تحقیق با عنوان شغل مدیر مهدکودک,تحقیق با موضوع شغل مدیر مهدکودک,تحقیق در رابطه با شغل مدیر مهدکودک,تحقیق در مورد شغل مدیر مهدکودک,شخصیت های مناسب مدیر م,فرصت شغلی و بازارکار مدیر مهد…

 • پاورپوینت شیمی سیمان و مراحل تولید آن

  شیمی سیمان و مراحل تولید آن کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت شیمی سیمان و مراحل تولید آن را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت شیمی سیمان و مراحل تولید آن این پاورپوینت در مورد شیمی…

 • استراتژیهایی برای تجزیه و تحلیل اپی ژنوم (ترجمه فارسی)

  استراتژیهایی برای تجزیه و تحلیل اپی ژنوم کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل استراتژیهایی برای تجزیه و تحلیل اپی ژنوم (ترجمه فارسی) را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل استراتژیهایی برای تجزیه و تحلیل اپی ژنوم (ترجمه فارسی)…

 • مقایسه سبک های دلبستگی و پیوند با والدین در بیماران مبتلا به اختلال های وسواس فکری- عملی، اضطراب فراگیر و افسردگی

  اختلال افسردگی,اختلال وسواس,اضطراب,والدین کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مقایسه سبک های دلبستگی و پیوند با والدین در بیماران مبتلا به اختلال های وسواس فکری- عملی، اضطراب فراگیر و افسردگی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل  هدف…

 • بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی- اجتماعی با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر

  افت تحصیلی,ایثارگر,پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانشجویان,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,سرمایه اجتماعی,سرمایه فرهنگی,عوامل اجتماعی,عوامل فرهنگی,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی- اجتماعی با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل بررسی…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 86

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 90,این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پارس دارو در سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین…

 • پاورپوینت اختلال دیس ‏تایمی یا افسرده خویی

  اختلال دیس ‏تایمی یا افسرده خویی,پاورپوینت آسیب شناسی روانی,پاورپوینت اختلال افسرده خویی چیست,پاورپوینت اختلال دیس ‏تایمی چیست,پاورپوینت اختلال دیس ‏تایمی یا افسرده خویی,دانلود اختلال دیس ‏تایمی یا افسرده خویی,دانلود پاورپوینت اختلال افسرده خویی چیست,دانلود پاورپوینت اختلال دیس ‏تایمی چیست,دانلود پاورپوینت…

 • مبانی نظری تحول دیدگاه ترکیه ، تغییر و بهبود رابطه با امریکا، نقش ترکیه در ناتو

  تحول دیدگاه ترکیه,تغییر و بهبود رابطه با امریکا,مبانی نظری,مبانی نظری تحول دیدگاه ترکیه,مبانی نظری تحول دیدگاه ترکیه ، تغییر و بهبود رابطه با امریکا، نقش ترکیه در ناتو,مبانی نظری تغییر و بهبود رابطه با امریکا، نقش ترکیه در ناتو,مبانی نظری…

 • مبانی نظری چغندرقند، مخازن بانک بذر، گیاهان پوششی

  چغندرقند,گیاهان پوششی,مبانی نظری,مبانی نظری چغندرقند,مبانی نظری چغندرقند، مخازن بانک بذر، گیاهان پوششی,مبانی نظری مخازن بانک بذر، گیاهان پوششی,مخازن بانک بذر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری چغندرقند، مخازن بانک بذر، گیاهان پوششی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود…

 • سرطان تخمدان

  بیماری تخمدان,پروژه,پروژه تخمدان,پروژه سرطان تخمدان,پژوهش,پژوهش سرطان تخمدان,تحقیق,تحقیق تخمدان,تحقیق سرطان تخمدان,تخمدان,تخمک,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,سرطان تخمدان,مقاله,مقاله سرطان تخمدان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل سرطان تخمدان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل سرطان تخمدان   فهرست مطالب: اهمیت…

 • پاورپوینت سقف های کامپوزیتی و فضایی

  سقف های کامپوزیتی و فضایی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت سقف های کامپوزیتی و فضایی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت سقف های کامپوزیتی و فضایی   این پاورپوینت در مورد سقف های کامپوزیتی…

 • دانلود پاورپوینت تئوری بازار سرمایه (فصل نهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

  امکانات قرض دهی,امکانات وام گیری,پرتفلیو بازار,ترکیب دارایی ها با ریسک و بدون ریسک,خط باز,دانلود پاورپوینت تئوری بازار سرمایه (فصل نهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش),کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و…

 • پاورپوینت مراحل طلاق عاطفی همسران

  دانلود,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت مراحل طلاق عاطفی همسران,دانلود مراحل طلاق عاطفی همسران,طلاق عاطفی,مراحل طلاق عاطفی همسران کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت مراحل طلاق عاطفی همسران را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت مراحل طلاق عاطفی همسران …

 • مبانی نظری اهداف عمده حسابداری و گزارشهای حسابداری

  اهداف عمده حسابداری,پیشینه تحقیق,دانلود پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری اهداف عمده حسابداری و گزارشهای حسابداری,گزارشهای حسابداری,مبانی نظری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری اهداف عمده حسابداری و گزارشهای حسابداری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود…

 • مبانی نظری تغذیه معلولان و ورزش معلولان و ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی و حرکتی

  آمادگی جسمانی و حرکتی,ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی و حرکتی,مبانی نظری تغذیه معلولان,مبانی نظری تغذیه معلولان و ورزش معلولان و ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی و حرکتی,ورزش معلولان و ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی و حرکتی کاربر محترم میتوانید جزئیات…

 • پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی - روشها و فنون تدریس

  پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی روشها و فنون تدریس 377 اسلاید,مهارتهای آموزشی و پرورشی روشها و فنون تدریس کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی - روشها و فنون تدریس را مطالعه و در صورت نیاز دانلود…

 • جزوه جغرافیای جمعیت رشته جغرافیا

  کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل جزوه جغرافیای جمعیت رشته جغرافیا را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست  ها با…

 • دانلود پژوهش فیلترینگ

  استفاده از کش (Cache) موتورهای جستجو,انواع فیلترینگ,پروکسی چیست,پروکسی ساکس,پی اچ,ترفندهای انتشار مطالب,ترفندهای عبور از فیلتر,روشهای پیشرفته مقابله با فیلتر,علل و زمینه‌های پیدایش فیلترینگ,فیلترینگ در ایران,فیلترینگ معکوس,کش کردن (Caching),مبانی فیلترینگ در اینترنت,مقابله با فیلترینگ معکوس,وب پروکسی (CGIProxy) کاربر محترم میتوانید جزئیات…

 • پاورپوینت بتن آرمه چیست؟ مزایا و معایب بتن آرمه چیست؟

  بتن,بتن آرمه,بتن آرمه چیست؟,پاورپوینت بتن آرمه چیست؟,پاورپوینت بتن آرمه چیست؟ مزایا و معایب بتن آرمه چیست؟,دانلود پاورپوینت بتن آرمه چیست؟,مزایا بتن آرمه,مزایا و معایب بتن آرمه,معایب بتن آرمه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بتن آرمه چیست؟ مزایا و معایب…

 • پاورپوینت خورشید پنهان (درس 4 پیام های آسمان کلاس نهم)

  پاورپوینت پیام های آسمان,پاورپوینت خورشید پنهان,پاورپوینت درس 4 پیام های آسمان نهم,پاورپوینت درس 4 پیام های آسمان نهم خورشید پنهان,پاورپوینت درس خورشید پنهان,پیام های آسمان,خورشید پنهان,دانلود پاورپوینت پیام های آسمان,دانلود پاورپوینت خورشید پنهان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت خورشید…

 • پاورپوینت هزینه یابی دوره عمر محصول

  ایجاد مدل های هزینه برای تحلیل هزینه دوره عمر محصول,برنامه ریزی هزینه عمر,تحلیل هزینه عمر,دانلود پاورپوینت هزینه یابی دوره عمر محصول,دوره عمر محصول,فرآیند هزینه یابی دوره عمر محصول,مدل LCC,مدل هزینه یابی دوره عمر محصول,هزینه یابی دوره عمر محصول کاربر محترم…

 • پاورپوینت زندگی نامه و آثار اشو

  آثار اشو,اشو,بیوگرافی اشو,پاورپوینت آثار اشو,پاورپوینت اشو,پاورپوینت بیوگرافی اشو,پاورپوینت زندگی نامه اشو,پاورپوینت زندگی نامه و آثار اشو,پاورپوینت معماری اشو,تحقیق اشو,زندگی نامه اشو,زندگی نامه و آثار اشو,معماری اشو,مقاله اشو کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت زندگی نامه و آثار اشو را مطالعه…

 • اکولوژی شهری به عنوان زمینه چندرشته ای: تفاوت ها در استفاده از واژه "شهرنشینی " بین علوم اجتماعی و طبیعی (ترجمه فارسی)

  اکولوژی شهری به عنوان زمینه چندرشته ای تفاوت ها در استفاده از واژه شهرنشینی بین علوم اجتماعی و طبیعی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل اکولوژی شهری به عنوان زمینه چندرشته ای: تفاوت ها در استفاده از واژه "شهرنشینی " بین…

 • پاورپوینت سبک معماری مینیمالیسم

  ادبیات مینیمال,پاورپوینت سبک معماری مینیمالیسم,پاورپوینت سبک مینیمالیسم,خانه شیشه ای,دانلود پاورپوینت سبک معماری مینیمالیسم,سبک معماری مینیمالیسم,طراحان منیمالیست,طرح مینیمال چیست؟,موسیقی مینیمال,مینیمالیسم کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت سبک معماری مینیمالیسم را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت سبک…

 • تایمر تخصصی بلندمدت مجهز به میكروكنترلر

  پروژه,پژوهش,تایمر تخصصی بلندمدت,تایمر تخصصی بلندمدت مجهز به میكروكنترلر,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله,میكروكنترلر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تایمر تخصصی بلندمدت مجهز به میكروكنترلر را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل تایمر تخصصی بلندمدت مجهز به میكروكنترلر  …

 • پروژه طرح کارآفرینی تاسیس کارگاه چاپ صنعتی

  پروژه کارافرینی تاسیس کارگاه چاپ صنعتی,توجیه اقتصادی تاسیس کارگاه چاپ صنعتی,دانلو,دانلود پروژه تاسیس کارگاه چاپ صنعتی,دانلود طرح کارآفرینی,دانلود کارآفرینی تاسیس کارگاه چاپ صنعتی,طرح اشتغال زایی,طرح توجیه فنی تاسیس کارگاه چاپ صنعتی,طرح توجیهی,طرح توجیهی تاسیس کارگاه چاپ صنعتی,طرح درآمدزایی,طرح کارآفرینی,کارآفرینی تاسیس…

 • پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی

  پاورپوینت رابطه مدیریت استراتژیك و مدیریت منابع انسانی,پاورپوینت مدیریت استراتژیك,پاورپوینت مدیریت منابع انسانی,دانلود پاورپوینت رابطه مدیریت استراتژیك و مدیریت منابع انسانی,دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیك,دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی,رابطه مدیریت استراتژیك و مدیریت منابع انسانی,مدیریت استراتژیك,مدیریت منابع انسانی کاربر محترم میتوانید…

 • نمونه سوالات ارشد آمار در كتابداری و اطلاع رسانی

  دانلود نمونه سوالات,دانلود نمونه سوالات ارشد آمار در كتابداری و اطلاع رسانی,دانلود نمونه سوالات پیام نور,سیستم فروشگاه دهی,فروشگاه اینترنتی,کارافرینی,کسب درآمد اینترنتی,کسب و کار,نمونه سوالات ارشد آمار در كتابداری و اطلاع رسانی,همکاری در فروش فایل کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل نمونه…

 • بررسی جرم کلاهبرداری

  پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی جرم کلاهبرداری,پژوهش رشته حقوق با موضوع بررسی جرم کلاهبرداری,تحقیق رشته حقوق با موضوع بررسی جرم کلاهبرداری,دانلود پژوهش رشته حقوق با موضوع بررسی جرم کلاهبرداری,دانلود تحقیق رشته حقوق با موضوع بررسی جرم کلاهبرداری,دانلود مقاله رشته…

 • پاورپوینت سدهای لاستیكی

  پاورپوینت خصوصیات هیدرولیكی سدهای,پاورپوینت سدهای لاستیكی,پاورپوینت موارد كاربرد سدهای لاستیكی,پاورپوینت نحوه كار سدهای لاستیكی,خصوصیات هیدرولیكی سدهای لاستیكی,دانلود پاورپوینت سدهای لاستیكی,دانلود پاورپوینت موارد كاربرد سدهای لاستیكی,دانلود پاورپوینت نحوه كار سدهای لاستیكی,سدهای لاستیكی,موارد كاربرد سدهای لاستیكی,نحوه كار سدهای لاستیكی کاربر محترم میتوانید…

 • مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی های آن

  پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مالیات,مالیات بر ارزش افزوده,مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی های آن,مقاله,مقاله مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی های آن,مقاله ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده,ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده کاربر محترم میتوانید…

 • روشهای هزینه یابی مؤسسات تولیدی

  پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,روشهای هزینه‌یابی,مؤسسات تولیدی,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل روشهای هزینه یابی مؤسسات تولیدی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل روشهای هزینه یابی مؤسسات تولیدی   تعریف هزینه‌یابی: هزینه‌یابی عبارتست…

 • مبانی نظری پیش بینی و مدل های پیش بینی ، شبکه های عصبی

  پیش بینی و مدل های پیش بینی,شبکه های عصبی,مبانی نظری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری پیش بینی و مدل های پیش بینی ، شبکه های عصبی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری…

 • پاورپوینت فضاهای شخصی

  بررسی فضاهای شخصی,پاورپوینت معماری,پروزه درس انسان طبیعت معماری,دانلود پاورپوینت فضاهای شخصی,فضای بی شکل,فضای شخصی,فواصل در انسان ها,مدل سازی فضاها کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت فضاهای شخصی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت فضاهای شخصی…

 • پاورپوینت طرح ساختاری-راهبردی شهر تهران

  بررسی طرح ساختاریراهبردی شهر تهران,پاورپوینت طرح جامع تهران,پاورپوینت طرح ساختاریراهبردی شهر تهران,دانلود پاورپوینت طرح ساختاریراهبردی شهر تهران,طرح جامع تهران,طرح راهبردی شهری,طرح ساختاریراهبردی شهر تهران,مبانی و روش های برنامه ریزی شهری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت طرح ساختاری-راهبردی شهر تهران…

 • بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

  انگیزش,كاهش انگیزه,کارکنان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل تا قبل از دهه 1930 میلادی بطور…

 • بررسی مقایسه ای هوش هیجانی در مادران کودکان دلبسته ایمن و مادران کودکان دلبسته نا ایمن

  دلبستگی ایمن,دلبستگی ناایمن,هوش هیجانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی مقایسه ای هوش هیجانی در مادران کودکان دلبسته ایمن و مادران کودکان دلبسته نا ایمن را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل این پژوهش با هدف بررسی…

 • تعیین ارتباط بین هویت یابی و رشد اخلاقی با سلامت روان در نوجوانان دختر 12-17 ساله شهرستان اندیمشک

  پایان نامه رشد اخلاقی هویت یابی سلامت روان دختران کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تعیین ارتباط بین هویت یابی و رشد اخلاقی با سلامت روان در نوجوانان دختر 12-17 ساله شهرستان اندیمشک را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.…

 • از دلاكروا تا نئوامپرسیونسیم

  پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دلاكروا,مقاله,نئوامپرسیونسیم کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل از دلاكروا تا نئوامپرسیونسیم را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل از دلاكروا تا نئوامپرسیونسیم   از ویژگی های عالم این است كه پیوسته تغییرات و…

 • پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیكی

  بیماریهای ناشی از عوامل فیزیكی,پاورپوینت کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیكی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیكی   مقدمه علل توجه به شرائط فیزیكی محیط…

 • پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز

  پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل هدف: ارزیابی میزان احساس خوشبختی در افراد معرفی پرسشنامه تعریف مفهومی نمره گذاری پرسشنامه تحلیل ( تفسیر)…

 • پاورپوینت آینده نگری چیست

  آینده نگری چیست,پاورپوینت آینده نگری چیست,پاورپوینت تعریف آینده نگری,پاورپوینت تعریف دوراندیشی,پاورپوینت دوراندیشی چیست,پاورپوینت رایگان آینده نگری چیست,پاورپوینت مفهوم آینده نگری,پروژه آینده نگری چیست,تحقیق آینده نگری چیست,دانلود آینده نگری چیست,دانلود پاورپوینت آینده نگری چیست,دانلود پاورپوینت تعریف,دانلود پاورپوینت مفهوم آینده نگری کاربر…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق تبلیغات اینترنتی

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق تبلیغات اینترنتی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پیشینه ومبانی نظری تحقیق تبلیغات اینترنتی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پیشینه ومبانی نظری تحقیق تبلیغات اینترنتی همرا با منبع نویسی درون متنی به…

 • پاورپوینت جامعه شناسی هربرت اسپنسر

  پاورپوینت جامعه شناسی هربرت اسپنسر,پاورپوینت رایگان جامعه شناسی هربرت اسپنسر,پاورپوینت ز,پاورپوینت زندگینامه هربرت اسپنسر,پاورپوینت نظریه جامعه شناسی هربرت اسپنسر,دانلود پاورپوینت جامعه شناسی هربرت اسپنسر,دانلود پاورپوینت رایگان جامعه شناسی هربرت اسپنسر,دانلود پاورپوینت زندگینامه هربرت اسپنسر,دانلود پاورپوینت نظریه جامعه شناسی هربرت اسپنسر…

 • پاورپوینت آشنایی با مجمع اقتصاد جهانی

  آشنایی با مجمع اقتصاد جهانی,پاورپوینت آشنایی با مجمع اقتصاد جهانی,پاورپوینت تعریف مجمع داووس,پاورپوینت رایگان آشنایی با مجمع اقتصاد جهانی,پاورپوینت مجمع جهانی اقتصاد,پاورپوینت مجمع داووس چیست,پروژه آشنایی با مجمع اقتصاد جهانی,تحقیق آشنایی با مجمع اقتصاد جهانی,دانلود آشنایی با مجمع اقتصاد جهانی,دانلود…

 • پاورپوینت انواع شیشه و کاربرد آنها در ساختمان

  انواع شیشه,بلوک های شیشه ایی,پاورپوینت شیشه,پاورپوینت شیشه در ساختمان,پاورپوینت کاربرد شیشه در ساختمان,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلودپاورپوینت انواع شیشه و کاربرد آنها در ساختمان,شیشه سکوریت,شیشه عایق,شیشه های ساختمانی,کاربرد شیشه در ساختمان,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت انواع شیشه…

 • طراحی کتابخانه با استفاده از ابزار Rational Rose

  ابزار Rational Rose,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,طراحی کتابخانه,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل طراحی کتابخانه با استفاده از ابزار Rational Rose را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل طراحی کتابخانه با استفاده از ابزار Rational Rose…

 • شبکه GSM

  پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,شبکه GSM,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل شبکه GSM را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل شبکه GSM   سیستم GSM از تركیب 3 زیر سیستم اصلی بوجود آمده است : 1-زیر…

 • ترجمه مقاله Dynamic Resource Management in optical Grid مدیریت منابع پویا در شبکه های نوری

  ایجاد lightpath پویا,برنامه نویسی درجه دوم,برنامه نویسی عدد صحیح مختلط درجه دوم,ترجمه مقاله Dynamic Resource Management in optical Grid,دانلود ترجمه مقاله مدیریت منابع پویا در شبکه های نوری,کنترل محاسبات مهندسی,مدیریت منابع پویا در شبکه های نوری,مقاله Dynamic Resource Management in…

 • پاورپوینت فارماکولوژی داروهای آنتی آریتمی

  پاورپوینت فارماکولوژی داروهای آنتی آریتمی,خرید پاورپوینت فارماکولوژی داروهای آنتی آریتمی,دانلود پاورپوینت فارماکولوژی داروهای آنتی آریتمی,دانلود و خرید پاورپوینت فارماکولوژی داروهای آنتی آریتمی,فارماکولوژی داروهای آنتی آریتمی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت فارماکولوژی داروهای آنتی آریتمی را مطالعه و در صورت…

 • پاورپوینت معماری و موسیقی

  پاورپوینت رابطه معماری و موسیقی,پاورپوینت معماری و موسیقی,پروژه انسان,دانلود پاورپوینت معماری و موسیقی,رابطه معماری و موسیقی,شعر در معماری,طبیعت,معماری,معماری و موسیقی,موسیقی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت معماری و موسیقی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت…

 • پاورپوینت مخابرات سیار ماهواره ای

  پاورپوینت,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت مخابرات سیار ماهواره ای,مخابرات,مخابرات سیار,مخابرات سیار ماهواره ای کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت مخابرات سیار ماهواره ای را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت مخابرات سیار ماهواره ای   ]گسترش جوامع بشری…

 • پاورپوینت اتخاذ تدابیر مناسب بهنگام مواجهه با بیماریهای عفونی در محیط کار

  آنفلوآنزا,اتخاذ تدابیر مناسب بهنگام مواجهه با بیماریهای عفونی,استراتژی پیشگیری در محیط کار,بیماریهای عفونی در محیط کار,بیماریهای عفونی شغلی,پاورپوینت اتخاذ تدابیر مناسب بهنگام مواجهه با بیماریهای عفونی در محیط کار,پاورپوینت بیماریهای شغلی,پیشگیری اولیه از بیماریهای عفونی در محیط کار,سرماخوردگی,عفونتهای شایع شغلی,مواجهه…

 • پاورپوینت استرس و تحلیل رفتگی مدیران و کارکنان

  استراتژیهای مدیریت استرس,اندازه گیر,انواع استرس,پیامدهای استرس,تعدیل کننده های استرس,تعریف استرس,چند راهکار معنوی برای کاهش استرس,دانلود پاورپوینت استرس و تحلیل رفتگی مدیران و کارکنان,سندرم عمومی سازگاری,علل استرس یا استرس زاها,فنون مدیریت استرس,مدل فشار روانی,نظرات هانس سلیه در مورد استرس,هزینه های استرس,واکنش…

 • سوئیچ های LAN چطور كار می كنند؟

  سوئیچ های LAN کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل سوئیچ های LAN چطور كار می كنند؟ را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل اگر مقالاتی راجع به شبكه یا اینترنت خواند ه باشید، می دانید كه یك شبكه…

 • پاورپوینت اجرای شمع کوبی سازه ها

  اجرای شمع کوبی سازه ها کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت اجرای شمع کوبی سازه ها را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت اجرای شمع کوبی سازه ها هنگامی که برای اجرای سازه ای سایت پروژه…

 • پاورپوینت معرفی شغل چهره پرداز / گریمور

  پاورپوینت با عنوان شغل چهره پرداز گریمور,پاورپوینت با موضوع شغل چهره پرداز گریمور,پاورپوینت در رابطه با شغل چهره پرداز گریمور,پاورپوینت در مورد شغل چهره پرداز گریمور,تحصیلات لازم برای ورود به شغل گریموری,معرفی شغل چهره پرداز گریمور,مهارت و توانمندی های مورد…

 • پاورپوینت ترمیم و نگهداری سازه های بتنی دریایی

  پاورپوینت ترمیم و نگهداری سازه های بتنی دریایی,پاورپوینت سازه های بتنی دریایی,پروژه ترمیم و نگهداری سازه,ترمیم و نگهداری سازه های بتنی دریایی,خوردگی بتن و فولاد,دانلود پاورپوینت ترمیم و نگهداری سازه های بتنی دریایی,سازه های بتنی دریایی کاربر محترم میتوانید جزئیات…

 • مبانی نظری خانواده الگو های انفرادی ، آموزش انفرادی

  پیشینه تحقیق,دانلود پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری خانواده الگو های انفرادی،آموزش انفرادی,مبانی نظری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری خانواده الگو های انفرادی ، آموزش انفرادی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری…

 • پاورپوینت فناوری نانو در ساختمان

  پاورپوینت کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت فناوری نانو در ساختمان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت فناوری نانو در ساختمان   این پاورپوینت در ۲۳ اسلاید تهیه شده که می توانید در ادامه آن…

 • پاورپوینت بیوگرافی معمار فرشید موسوی

  بیوگرافی معمار فرشید موسوی,پاو,پاورپوینت بیوگرافی معمار فرشید موسوی,پاورپوینت زندگینامه فرشید موسوی,پاورپوینت معماری,پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوینت بیوگرافی معمار فرشید موسوی,دانلود پاورپوینت زندگینامه فرشید موسوی,دانلود پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت معماری داخلی,زندگینامه فرشید موسوی,معماری,معماری داخلی,مهندسی معماری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بیوگرافی معمار…

 • پاورپوینت ایمنی ، سلامت استانداردهای فضا و تجهیزات ورزشی

  استاندارد فضاهای ورزشی,استانداردهای فضا و تجهیزات ورزشی,ایمنی ، سلامت استانداردهای فضا و تجهیزات ورزشی,ایمنی فضاهای ورزشی,ایمنی و سلامت فضاهای ورزشی,پاورپوینت سلامت استانداردهای فضا و تجهیزات ورزشی,تحقیق ایمنی ، سلامت استانداردهای فضا و تجهیزات ورزشی,دانلود مقاله ایمنی ، سلامت استاندارده,سلامت تجهیزات…

 • مبانی نظری کارکرد خانواده

  پیشینه تحقیق,دانلود پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری کارکرد خانواده,مبانی نظری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری کارکرد خانواده را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری کارکرد خانواده (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر:…

 • پاورپوینت اشکالات طراحی سازه های فولادی

  اشکالات طراحی سازه های فولادی,پاورپوینت اشکالات طراحی سازه های فولادی,پاورپوینت بررسی مشکلات اجرایی در ساختمان های فولادی,دانلود پاورپوینت اشکالات طراحی سازه های فولادی,مشکلات اجرائی در سازه های فولادی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت اشکالات طراحی سازه های فولادی را…

 • پاورپوینت منظر عینی محور نجارکلا

  پاورپوینت بررسی منظر عینی محور نجارکلا,پاورپوینت تحلیل منظر عینی محور نجارکلا,پاورپوینت شهرسازی,پاورپوینت محور نجارکلا,پروژه روش های طراحی شهری,تحلیل منظر عینی محور نجارکلا,دانلود پاورپوینت منظر عینی محور نجارکلا,منظر عینی محور نجارکلا کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت منظر عینی محور نجارکلا…

 • پاورپوینت تحلیل محله عودلاجان

  اشنایی با محله عودلاجان,بررسی محله عودلاجان,پاورپوینت تحلیل محله عودلاجان,پاورپوینت محله,پاورپوینت معماری,تحلیل محله عودلاجان,دانلود پاورپوینت تحلیل محله عودلاجان,روستای دره,محله عودلاجان,محله عودلاجان تهران کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت تحلیل محله عودلاجان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل…

 • پیشینه پژوهش بهره وری واحدهای کشاورزی و عوامل موثر بر آن

  بهره وری واحدهای کشاورزی و عوامل موثر بر آن,پژوهش بهره وری واحدهای کشاورزی و عوامل موثر بر آن,پیشینه بهره وری واحدهای کشاورزی و عوامل موثر بر آن,پیشینه پژوهش,پیشینه پژوهش بهره وری واحدهای کشاورزی و عوامل موثر بر آن کاربر محترم…

 • پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی: تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی

  اعتماد به تبلیغات اینترنتی,پاسخ رفتاری کاربران,پروژه,پروژه مدیریت,پژوهش,تبلیغات اینترنتی,تجارت الکترونیک,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پروژه مدیریت,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلودمقاله,نگرش به تبلیغات اینترنتی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی: تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی را مطالعه و در…

 • پاورپوینت ادبیات و زبان فارسی (درس هفتم گروه های فعلی)

  ادبیات و زبان فارسی,پاورپوینت درس هفتم ادبیات و زبان فارسی,پاورپوینت گروه های فعلی درس هفتم ادبیات و زبان فارسی,دانلود پاورپوینت گروه های فعلی زبان فارسی,درس هفتم زبان فارسی,درس هفتم زبان فارسی گروه های فعلی,درس هفتم گروه های فعلی ادبیات و…

 • پاورپوینت معرفی مصالح جدید در صنعت ساختمان

  Etfe چیست؟,آب بند چیست؟,آجر مهندسی سبز,افزایش عمر مفید ساختمان,انبساطی پلی,بتن انتقال دهنده نور,بتن جذب کننده آلودگی هوا,بتن جلا یافته,بتن سبک,بتن سبک هوادار,بتن هوشمند گرما زا,بلوک شیشه ای,پانل,پلی استایرن,پوشش های سلولزی,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت مصالح جدید,دانلود پاورپوینت مصالح نوین,کربنات کاربر محترم میتوانید…

 • روف گاردن

  روف گاردن بام باغ سقف سبز ایزولاسیون محوطه سازی زهکشی آلاچیق کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل روف گاردن را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل روف گاردن یا بام باغ ، تکنولوژی مدرن سقف سبز است با…

 • پاورپوینت تعریف هنر و هنر اسلامی از دیدگاه های مختلف

  پاورپوینت تعریف هنر و هنر اسلامی از دیدگاه های مختلف,پاورپوینت هنر در معماری اسلامی,تعریف هنر و هنر اسلامی از دیدگاه های مختلف,حکمت هنر اسلامی,دانلودپاورپوینت تعریف هنر و هنر اسلامی از دیدگاه های مختلف,هنر و معماری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل…

 • پیشینه پژوهش تئوری رفتار برنامه ریزی شده، نظریه شغلی شناختی اجتماعی، ویژگی های فردی و حرفه ای، اشتغال جوانان در بخش کشاورزی

  پژوهش تئوری رفتار برنامه ریزی شده، نظریه شغلی شناختی اجتماعی، ویژگی های فردی و حرفه ای، اشتغال جوانان د,پیشینه پژوهش تئوری رفتار برنامه ریزی شده، نظریه شغلی شناختی اجتماعی، ویژگی های فردی و حرفه ای، اشتغال جوانان در بخش کشاورزی,پیشینه…

 • پاورپوینت انواع شیرها (valve) در خطوط انتقال و همچنین شیرها در محل مصرف

  valve,پاورپوینت انواع شیرها(valve),پاورپوینت انواع شیرهادر خطوط انتقال و همچنین شیرها در محل مصرف,پاورپوینت شیرآلات صنعت آب,خطوط انتقال آب,دانلود پاورپوینت انواع شیرها(valve) در خطوط انتقال و همچنین شیرها در محل مصرف,شیر آب,شیرآلات صنعت آب کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت انواع…

 • دانلود پرسشنامه احساس نگرانی

  احساس نگرانی,پرسشنامه,پرسشنامه احساس نگرانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود پرسشنامه احساس نگرانی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل دانلود پرسشنامه احساس نگرانی هرکس، گهگاه احساس نگرانی می کند. دراین آزمون عبارت هایی را می خوانید…

 • پاورپوینت بررسی مانومتر و لوله بوردن Taghizadeh

  بررسی مانومتر,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق مانومتر و لوله بوردن,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مانومتر و لوله بوردن,دانلود مقاله,مانومتر و لوله بوردن,مانومتر و لوله بوردن Taghizadeh,مقاله,مقاله لوله بوردن کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی مانومتر و لوله بوردن Taghizadeh را مطالعه و در…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت بر قلبها

  پاورپوینت مدیریت,خلاصه کتاب مدیریت بر قلبها,دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت بر قلبها,کتاب مدیریت,کتاب مدیریت بر قلبها,کتاب مدیریتی,مدیر,مدیریت برقلبها کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت بر قلبها را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت…

 • پیشینه پژوهش موانع و مشکلات صادرات محصولات بازرگانی

  پژوهش موانع و مشکلات صادرات محصولات بازرگانی,پیشینه پژوهش,پیشینه پژوهش موانع و مشکلات صادرات محصولات بازرگانی,پیشینه موانع و مشکلات صادرات محصولات بازرگانی,موانع و مشکلات صادرات محصولات بازرگانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پیشینه پژوهش موانع و مشکلات صادرات محصولات بازرگانی را…

 • سنگهای ساختمانی (مرمریت و گرانیت)

  پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل سنگهای ساختمانی (مرمریت و گرانیت) را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل سنگهای ساختمانی (مرمریت و گرانیت)   توجه : شما می توانید با خرید این…

 • پاورپوینت یخچال کویری

  پاورپوینت یخچال های کویری,دانلود پاورپوینت یخچال کویری,یخچال کویری,یخچال کویری میبد,یخچالهای با مخازن تونلی,یخچالهای با مخازن گنبدی,یخچالهای زیرزمینی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت یخچال کویری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل   توضیحات:  فایل پاورپوینت یخچال…

 • پاورپوینت آموزش مقدماتی اتوکد قسمت اول

  آموزش مقدماتی اتوکد,آموزش نرم افزار اتوکد,اتوکد,پاورپوینت آموزش مقدماتی اتوکد قسمت اول,پروژه آموزش مقدماتی اتوکد,تحقیق آموزش مقدماتی اتوکد,دانلود آموزش مقدماتی اتوکد,دانلود آموزش نرم افزار اتوکد,دانلود اتوکد,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت آموزش مقدماتی اتوکد,دانلود پروژه آموزش مقدماتی اتوکد,دانلود تحقیق آموزش مقدماتی اتوکد کاربر محترم…