ارتباط چندشكلی GSTO2 با كاتاراكت

آب مروارید,اپیدمیولوژی,ارتباط,بیماری آب مروارید,پایان نامه,پروژه,پژوهش,ترانسفرازها,جزوه,چندشكلی GSTO2,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلودمقاله,ژن,كاتاراكت,گلوتانیون s,مقاله
کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل ارتباط چندشكلی GSTO2 با كاتاراكت را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.

دانلود فایل

ارتباط چندشكلی  GSTO2 با كاتاراكت
 
بیماری آب مروارید وابسته به سن، یك بیماری چشمی است كه به دلیل كدورت عدسی چشم حاصل می‌شود. آب مروارید وابسته به سن علت عمده نقص بینایی در جهان است. با افزایش جمعیت افراد سالخورده، تعداد افراد مبتلا به آب مروارید وابسته به سن زیاد می‌شود. گلوتاتیون S-ترانسفرازها، آنزیم‌های چند عملكردی هستند. این آنزیم‌ها برای سم‌زدایی زنوبیوتیك‌ها، تركیبات سمی درونی، و برای محافظت از بافت‌ها در برابر آسیب اكسیداتیو مهم هستند. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط چندشكلی GSTO2 وGSTM1  و احتمال ابتلا به آب مروارید وابسته به سن می‌باشد. برای این منظور از 200 فرد مبتلا به آب مروارید وابسته به سن و 213 فرد سالم، به عنوان افراد بیمار و شاهد استفاده كردیم. ما از روش PCR-RFLP برای تعیین ژنوتیپ GSTO2 و روش PCR برای تعیین ژنوتیپ GSTM1 استفاده كردیم. نتایجی كه بدست آمده؛ ارتباط معنی‌داری بین چندشكلی GSTO2 با ریسك ابتلا به آب مروارید نشان نمی‌دهد(P>0.05) . ارتباط بین چندشكلی GSTM1 با ریسك ابتلا به آب مروارید معنی‌دار است(OR=1.52; 95%CI=1.03-2.24; P=0.03) . محل كار بیرون اتاق با احتمال ابتلا به آب مروارید ارتباط دارد(OR=1.62; 95%CI=1.01-2.61; P=0.045) . همزمانی اثر ژنوتیپ GSTM1 وGSTO2  با ریسك ابتلا به آب مروارید ارتباط دارد.  از این مطالعه نتیجه گرفته می‌شود كه چندشكلی GSTO2 با بیماری آب مروارید ارتباط دارد. ژنوتیپ DD شانس ابتلا به بیماری آب مروارید را افزایش می‌دهد. البته می‌توان گفت كه نقش GSTO2 بر روی آب مروارید، كمتر از نقش GSTM1 است.
 
 فهرست مطالب
 
فصل اول: مقدمه
1-1- گلوتاتیون S- ترانسفرازها………………………………………………………………………………………… 2     
1-2- ژن GSTO2…………………………………………………………………………………………………………… 4
1-3- ژن GSTM1………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-4- بیماری آب مروارید وابسته به سن…………………………………………………………………………. 7
1-4-1- نشانه‌های پیشرفت آب مروارید………………………………………………………………………….. 7
1-4-2- اپیدمیولوژی…………………………………………………………………………………………………………. 8
1-4-3- طبقه بندی آب مروارید………………………………………………………………………………………. 8
1-4-4- ریسك فاكتورها……………………………………………………………………………………………………. 9
1-5-هدف…………………………………………………………………………………………………………………………… 10
فصل دوم:مروری بر تحقیقات پیشین
2-1-  تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………………………… 12
2-2-  فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………. 14
فصل سوم:مواد و روش‌ها
3-1-  نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………… 16
3-2-  وسایل مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………. 17
3-3-  مواد مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………….. 17
3-4-  تهیه محلول‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 18
3- 5-  استخراج DNA از خون محیطی به روش جوشاندن (Boiling)…………………. 19
3-6-  واكنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)……………………………………………………………………….. 20
3-7-  تعیین ژنوتیپ ژن GSTO2………………………………………………………………………………… 22
3-9-  الكتروفورز………………………………………………………………………………………………………………… 22
3-10-  رنگ آمیزی ژل…………………………………………………………………………………………………….. 23
3-11-  تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………. 25
فصل چهارم: نتایج
نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
فصل پنجم:  بحث و نتیجه‌گیری
نتایج مطالعه حال حاضر…………………………………………………………………………………………………….. 36
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………. 36
منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………… 38
فهرست جدول‌ها
جدول 3-1- مشخصات جمعیت مورد مطالعه …………………………………………………………………… 16 
جدول 3-2- مواد مورد نیاز برای تهیه مخلوط واكنش PCR ………………………………………… 20
جدول 3-3- برنامه تنظیم شده برای واكنش PCR جهت تكثیر ژن GSTO2 ………… 21
جدول 3-4- مواد مورد نیاز برای مخلوط PCR برای ژنوتیپ GSTM1 و GSTT1 .. 21
جدول 3-5- برنامه تنظیم شده برای واكنش PCR جهت تكثیر ژن
 GSTM1 و GSTT1 ……………………………………………………………………………………………………… 21
جدول 4-1- ارتباط آب مروارید با ریسك فاكتورها ………………………………………………………….. 28
جدول 4-2- مقایسه فراوانی ژنوتیپ‌های ژن GSTO2 در گروه بیمار و شاهد ……………. 28
جدول 4-3- ارتباط آب مروارید با GSTO2 بدون تعدیل سن …………………………………….. 29
جدول 4-4- ارتباط آب مروارید با GSTO2 با تعدیل سن  ………………………………………….. 29
جدول 4-5- ارتباط GSTO2 با آب مروارید پس از تعدیل ریسك فاكتور فشار خون    29
جدول 4-6- ارتباط GSTO2 با آب مروارید پس از تعدیل ریسك فاكتور سیگار
 كشیدن  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
جدول 4-7- ارتباط GSTO2 با آب مروارید پس از تعدیل ریسك فاكتور محل كار  …. 30
جدول 4-8- ارتباط GSTM1 با آب مروارید  ………………………………………………………………… 30
جدول 4-9- ارتباط آب مروارید با اثر همزمان GSTM1 و GSTO2  ………………………. 31
جدول 4-10- ارتباط آب مروارید با اثر همزمان GSTM1 وGSTO2 و ریسك فاكتور
 محل  کار………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
جدول 4-11- ارتباط تعداد ریسك فاكتورها با احتمال ابتلا به بیماری آب مروارید
وابسته به سن  ……………………………………………………………………………………………………………………… 32
جدول 4-12- ارتباط تعداد ریسك فاكتورها با احتمال ابتلا به بیماری آب مروارید
وابسته به سن  ……………………………………………………………………………………………………………………… 32
فهرست شكل‌ها
شكل 3-1-  تعیین ژنوتیپ GSTO2 ……………………………………………………………………………… 24
شكل 3-2- تعیین ژنوتیپ GSTM1 ………………………………………………………………………………. 24
 

 • پاورپوینت جهانی سازی چیست

  پاورپوینت تعریف جهانی سازی,پاورپوینت تفاوت جهانی شدن با جهانی سازی چیست,پاورپوینت جهانی سازی چیست,پاورپوینت جهانی سازی غربی,پاورپوینت جهانی شدن اسلامی,پاورپوینت رایگان جهانی سازی چیست,پاورپوینت مفهوم جهانی سازی,پروژه جهانی سازی چیست,تحقیق جهانی سازی چیست,جهانی سازی چیست,دانلود پاو,دانلود پاورپوینت جهانی سازی چیست,دانلود…

 • مبانی و پیشینه نظری توسعه و مناطق آزاد

  پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه نظری توسعه و مناطق آزاد,توسعه و مناطق آزاد,مبانی نظری,مبانی نظری توسعه و مناطق آزاد,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,مبانی و پیشینه نظری,مبانی و پیشینه نظری توسعه و مناطق آزاد کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی…

 • بررسی رابطه هوش منطقی و هوش هیجانی و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نخبه‌

  پایان نامه رابطه هوش منطقی و هوش هیجانی,پروژه رابطه هوش منطقی و هوش هیجانی,پیشرفت تحصیلی,تحقیق رابط,دانش‌آموزان نخبه‌,دانلود پایان نامه رابطه هوش منطقی و هوش هیجانی,دانلود پروژه رابطه هوش منطقی و هوش هیجانی,دانلود مقاله رابطه هوش منطقی و هوش هیجانی,رابطه هوش…

 • پکیج آموزشی مهارتهای زندگی

  پکیج آموزشی مهارتهای زندگی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پکیج آموزشی مهارتهای زندگی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پکیج آموزشی مهارتهای زندگی تعداد جلسات آموزشی: 8 جلسه تعداد صفحه (B lotus 14): 8 صفحه توضیحات:…

 • پاورپوینت رنگ در معماری داخلی

  پاورپوینت رنگ در معماری داخلی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت رنگ در معماری داخلی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت رنگ در معماری داخلی پروزه پاورپوینت رنگ در معماری داخلی شامل 58 اسلاید میباشد…

 • پاورپوینت مدل هنسن در شهرسازی

  آشنایی با مدل هنسن,پاورپوینت بررسی مدل هنسن,پاورپوینت شهرسازی,پاورپوینت مدل رشد خطی,پاورپوینت مدل هنسن,پاورپوینت مدل هنسن در شهرسازی,دانلود پاورپوینت مدل هنسن در شهرسازی,عملکرد مدل هنسن,مدل هنسن در شهرسازی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت مدل هنسن در شهرسازی را مطالعه و…

 • پاورپوینت بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی (نمونه موردی اسکان غیر رسمی در غرب مشهد – قلعه وکیل آباد)

  برررسی حاشیه نشینی,بررسی اسکان غیر رسمی در غرب مشهد,بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی,بررسی قلعه وکیل آباد,پاورپوینت بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی (نمونه موردی اسکان غیر رسمی در غرب مشهد – قلعه وکیل آباد),حاشیه نشینی,نقد و بررسی,نمونه…

 • پاورپوینت حرکت در معماری

  پاورپوینت حرکت در معماری,پاورپوینت معماری,پاورپوینت معماری داخلی,پاورپوینت مهندسی معماری,پاورپوینت نظریات برنارد چومی,حرکت در معماری,دانلود پاورپوینت حرکت در معماری,دانلود پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوینت مهندس,دانلود پاورپوینت نظریات برنارد چومی,معماری,معماری داخلی,مهندسی معماری,نظریات برنارد چومی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت حرکت در معماری را…

 • مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی

  استقلال شرط داوری,اصل استقلال موافقتنامه داوری,پروژه,پژوهش,تحقیق,حقوق تطبیقی,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,داوری تجاری بین المللی,شرط داوری,قرارداد اصلی,قرارداد تبعی,مبانی نظری,معامله (قرارداد ) اصلی,مقاله,موافقت­نامه داوری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی…

 • فراوری فشار بالا در صنایع غذایی ویژگی ها و کاربرد (ترجمه فارسی)

  فراوری فشار بالا در صنایع غذایی – ویژگی ها و کاربرد کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل فراوری فشار بالا در صنایع غذایی ویژگی ها و کاربرد (ترجمه فارسی) را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل فراوری فشار…

 • پاورپوینت سقف تیرچه و بلوک

  پاور پوینت سقف,پاور پوینت سقف تیرچه و بلوک,پروژه سقف تیرچه بلوک,تیرچه و بلوک,سقف,سقف تیرچه و بلوک کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت سقف تیرچه و بلوک را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل انواع سقف های ساختمانی…

 • نظریه شخصیت سالیوان

  پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,سالیوان,مقاله,نظریه شخصیت سالیوان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل نظریه شخصیت سالیوان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل نظریه شخصیت سالیوان   های استاك سالیوان، اولین آمریكایی كه نظریة جامعی…

 • پاورپوینت قرارداد ها و پیمان های آتی

  پیمان های آتی استاندارد شاخص سهام,تعریف اوراق مشتقه,تعیین قیمت پیمان های آتی استاندارد,دانلود پاورپوینت قرارداد ها و پیمان های آتی,قیمت گذاری قرارداد آتی خاص,معادلات قیمت قرارداد آتی,مهمترین اوراق مشتقه,مهمترین قرارداد ها و پیمان های آتی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل…

 • پاورپوینت بررسی اقلیم شهرستان بوشهر ، پروژه تنظیم شرایط محیطی

  اقلیم,بررسی,پاورپوینت,پروژه تنظیم شرایط محیطی,شهرستان بوشهر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی اقلیم شهرستان بوشهر ، پروژه تنظیم شرایط محیطی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پروژه تنظیم شرایط محیطی : پاورپوینت بررسی اقلیم شهرستان بوشهر…

 • پاورپوینت مفهوم تعادل

  پاورپوینت تعادل,پاورپوینت تعادل در معماری,پاورپوینت تعادل مبانی نظری,پاورپوینت مفهوم تعادل,پاورپوینت مفهوم تعادل در معماری,پاورپوینت مفهوم تعادل مبانی نظری,پروژه مفهوم تعادل,تحقیق مفهوم تعادل,تعادل,تعادل در معماری,تعادل مبانی نظری,مفهوم تعادل,مفهوم تعادل در معماری,مفهوم تعادل مبانی نظری,مقاله مفهوم تعادل کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل…

 • پاورپوینت بررسی زردآلو و خواص آن

  بررسی زردآلو و خواص آن,پاورپوینت بررسی زردآلو و خواص آن,تحقیق بررسی زردآلو و خواص آن,خواص زردآلو,دانلود پاورپوینت بررسی زردآلو و خواص آن,زردآلو,مقاله بررسی زردآلو و خواص آن کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی زردآلو و خواص آن را مطالعه…

 • ایجاد ته رنگ مشکی بر روی کالای ابریشمی توسط رنگزای گیاهی / دندانه فلزی

  بی کرومات پتاسیم,پروژه,پژوهش,تحقیق,ته رنگ مشکی,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دندانه فلزی,رنگزای طبیعی,رنگزای گیاهی,زاج سبز,زاج سفید,زاج سیاه,کالای ابریشمی,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل ایجاد ته رنگ مشکی بر روی کالای ابریشمی توسط رنگزای گیاهی / دندانه فلزی را مطالعه و در…

 • تحقیق درباره شغل سنگ کار

  پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق با عنوان شغل سنگ کار,تحقیق با موضوع شغل سنگ کار,تحقیق در رابطه با شغل سنگ کار,تحقیق در مورد شغل سنگ کار,جزوه,دان,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,شخصیت های مناسب سنگ کار,فرصت شغلی و بازارکار سنگ کاری,معرفی شغل سنگ کار,مقاله,مهارت و دانش مورد نیاز…

 • ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی

  ابعاد جرم‌انگاری,اخلاق‌گرایی قانونی,برچسب‌زنی,پدرسالاری قانونی,پروژه,پژوهش,تحقیق,جرم‌انگاری,جرم‌انگاری حداقلی و حداكثری,حقوق شهروندی,خلع سلاح كیفری,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق…

 • پاورپوینت شهر الكترونیكی

  آشنایی با شهر الكترونیكی,الزامات شهر الكترونیكى,الکترونیک,پاورپوینت آشنایی با شهر الكترونیكی,پاورپوینت شهر الكترونیكی,دانلود پاورپوینت شهر الكترونیكی,شهر الكترونیكی,کامپیوتر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت شهر الكترونیكی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت شهر الكترونیكی ، در حجم…

 • پاورپوینت بررسی اصول و مبانی معماری پایدار(کارهای ریچارد راجرز)

  بررسی اصول و مبانی معماری پایدار(کارهای ریچارد راجرز),پاورپوینت آثار ریچارد راجرز,پاورپوینت بررسی اصول و مبانی معماری پایدار(کارهای ریچارد راجرز,دانلود پاورپوینت بررسی اصول و مبانی معماری پایدار(کارهای ریچارد راجرز),ریچارد راجرز,معماری پایدار کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی اصول و مبانی…

 • پاورپوینت خانه وارد دبلیو ویلیتس

  بررسی و تحلیل خانه وارد دبلیو ویلیتس,پاورپوینت تحلیل خانه وارد دبلیو ویلیتس,پاورپوینت خانه وارد دبلیو ویلیتس,خانه وارد دبلیو ویلیتس,خانه وارد دبلیو ویلیتس اثر فرانک لوید رایت,دانلود پاورپوینت خانه وارد دبلیو ویلیتس,نقشه های خانه وارد دبلیو ویلیتس کاربر محترم میتوانید جزئیات…

 • پاورپوینت آموزش اصولی تیر و ستون در سازه

  آموزش اصولی تیر و ستون در سازه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت آموزش اصولی تیر و ستون در سازه را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت آموزش اصولی تیر و ستون در سازهتیر یکی از…

 • بیست تحقیق و مقاله در خصوص آی تی و کامپیوتر

  آی تی و کامپیوتر,تحقیق کارت گرافیک,دانلود بیست تحقیق و,دانلود پکیج مقالات آی تی,دانلود تحقیق شبکه های کامپیوتری,دانلود تحقیقات آی تی,دانلود چند فایل آی تی,دانلود علم کامپیوتر,کاربرد سیستم عامل ها در کامپیوتر,مقاله امنیت در پایگاه داده کامپیوتری,مقاله در خصوص,مقاله شبکه های…

 • پاورپوینت زندگینامه و آثار مهندس کامران دیبا

  پارک شفق,پاورپوینت آشنایی با مهندس دیبا,پاورپوینت زندگینامه و آثار مهندس کامران دیبا,دانلود پاورپوینت زندگینامه و آثار مهندس کامران دیبا,زندگینامه و آثار مهندس کامران دیبا,شهرک شوشتر نو,کامران دیبا,مهندس کامران دیبا کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار مهندس کامران…

 • پاورپوینت افسردگی مجازی

  افسردگی مجازی,پاورپوینت افسردگی مجازی,دانلود,دانلود افسردگی مجازی,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت افسردگی مجازی,دانلود پاورپوینت روانشناسی,روانشناسی,فضای مجازی,مجازی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت افسردگی مجازی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت افسردگی مجازی پاورپوینت افسردگی مجازی شامل 36 اسلاید…

 • پاورپوینت نسبت کفایت سرمایه بانک

  پاورپوینت تعریف نسبت کفایت سرمایه بانک,پاورپوینت رایگان نسبت کفایت سرمایه بانک,پاورپوینت شاخص کفایت سرمایه,پاورپوینت کفایت سرمایه چیست,پاورپوینت مفهوم نسبت کفایت سرمایه بانک,پاورپوینت نسبت کفایت سرمایه بانک,پروژه نسبت,تحقیق نسبت کفایت سرمایه بانک,دانلود پاورپوینت نسبت کفایت سرمایه بانک,دانلود نسبت کفایت سرمایه بانک,نسبت…

 • پاورپوینت اختلال اسکیزوفرنیفرم چیست

  اختلال اسکیزوفرنیفرم چیست,پاورپوینت آسیب شناسی روانی,پاورپوینت اختلال اسکیزوفرنی فرم چیست,پاورپوینت اختلال اسکیزوفرنیفرم چیست,تحقیق اختلال اسکیزوفرنیفرم چیست,دانلود اختلال اسکیزوفرنیفرم چیست,دانلود پاورپوینت آسیب شناسی روانی,دانلود پاورپوینت اختلال اسکیزوفرنی فرم چیست,دانلود پاورپوینت اختلال اسکیزوفرنیفرم چیست,دانلود تحقیق اختلال اسکیزوفر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق انگیزه پیشرفت

  انگیزه پیشرفت,پیشینه ومبانی نظری تحقیق انگیزه پیشرفت,دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش انگیزه پیشرفت,فصل دوم پایان نامه انگیزه پیشرفت,مبانی نظری انگیزه پیشرفت )فصل دو(,مبانی نظری پایان نامه انگیزه پیشرفت,مبانی نظری و پیشینه پژوهش انگیزه پیشرفت )فصل دو(,مبانی و پیشینه نظری…

 • بررسی پارامترهای موثر در ساخت وریستورهای نانو ساختار اکسید روی

  بررسی پارامترهای موثر در ساخت وریستورهای نانو ساختاراکسید روی,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی پارامترهای موثر در ساخت وریستورهای نانو ساختار اکسید روی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل بررسی…

 • پاورپوینت نهضت تولید علم در تمدن اسلامی

  پاورپوینت توسعه علم در جهان اسلام,پاورپوینت جایگاه تمدن اسلامی در تولید علم,پاورپوینت رایگان نهضت تولید علم در تمدن اسلامی,پاورپوینت نهضت تولید علم در تمدن اسلامی,پروژه نهضت تولید علم در تمدن,تحقیق نهضت تولید علم در تمدن اسلامی,دانلود پاورپوینت نهضت تولید علم…

 • پاورپوینت نحوه ارائه صورتهای مالی(استاندارد حسابداری شماره یک)

  اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌,اقلام اصلی ترازنامه,تعدیل اقلام اصلی,دامنه کاربرد استانداردحسابداری شماره 1,دانلود پاورپوینت نحوه ارائه صورتهای مالی(استاندارد حسابداری شماره 1),شرایط تهاتر اقلام دریافتنی و پرداختنی,شرایط تهاتر درآمدها و هزینه ها,صورتهای مالی اساسی,کاربرد صورتهای مالی با مقاصد عمومی,هدف استانداردحسابداری شماره 1,هدف‌ صورتهای‌…

 • پاورپوینت cd گذاری

  cd گذاری چیست,خرید پاورپوینت cd گذاری,خرید و دانلود پاورپوینت cd گذاری,دانلود پاورپوینت cd گذاری,سی دی گذاری چیست,کاربرد cd گذاری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت cd گذاری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت cd گذاری…

 • پاورپوینت تاثیر نیروی زلزله بر پی سد ها

  بررسی تاثیر نیروی زلزله بر پی سد ها,پروژه,پژوهش,تاثیر نیروی زلزله بر پی سد ها,تحقیق,تحقیق تاثیر نیروی زلزله,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلودجزوه,ر پی سد ها,مقاله,مقاله پی سدها,نیروی زلزله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت تاثیر نیروی زلزله بر پی سد ها…

 • پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS)

  (MSLSS),پرسشنامه چند بعدی,پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS),دانش آموزان,سنجش رضایت از زندگی,هیوبنر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS) را مطالعه و در صورت…

 • پاورپوینت گروه و انواع آن

  پاورپوینت روانشناسی پویایی گروه,پاورپوینت گروه و انواع آن,پویایی گروه,دانلود,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت روانشناسی,دانلود پاورپوینت روانشناسی پویایی گروه,دانلود پاورپوینت گروه و انواع آن,دانلود روانشناسی پویایی گروه,دانلود گروه و انواع آن,روانشناسی,روانشناسی پویایی گروه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت گروه و انواع آن…

 • بررسی بیومارکرهای جدید برای تشخیص زودهنگام سرطان (ترجمه فارسی)

  بررسی بیومارکرهای جدید برای تشخیص زودهنگام سرطان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی بیومارکرهای جدید برای تشخیص زودهنگام سرطان (ترجمه فارسی) را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل بررسی بیومارکرهای جدید برای تشخیص زودهنگام سرطان (ترجمه فارسی)…

 • مبانی نظری نقش دوستان خوب در زندگی دنیوی و اخروی انسان از منظر قرآن و روایات

  تبدیل دوستی باطل در قیامت به دشمنی,مبانی نظری,مبانی نظری نقش دوستان خوب در زندگی دنیوی و اخروی انسان از منظر قرآن وروایات (فصل دوم تحقیق),نتیجه دوستی های نامناسب در قرآن,نقش دوستان خوب در زندگی دنیوی و اخروی انسان از منظر…

 • پاورپوینت اهداف جنگ چیست

  اهداف جنگ چیست,پاورپوینت آشنایی با اهداف جنگ,پاورپوینت اهداف جنگ چیست,پاورپوینت اهداف جنگ در جوامع متمدن امروزی,پاورپوینت رایگان اهداف جنگ چیست,پاورپوینت عقیده کلوزه ویتز درباره اهدف جنگ,پروژه اهداف جنگ چیست,تحقیق اهداف جنگ چیست,دانلود اهداف جنگ چیست,دانلود پاورپوینت آشنایی با اهداف جنگ,دانلود…

 • طراحی کمپرسورهوا

  پروژه طراحی اجزا 2,پروژه طراحی کمپرسورهوا,دانلود,دانلود پروژه طراحی اجزا 2,دانلود پروژه طراحی کمپرسورهوا,طراحی اجزا 2,طراحی کمپرسورهوا,کمپرسورهوا کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل طراحی کمپرسورهوا را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل طراحی کمپرسورهوا   فهرست مطالب معرفی کمپرسورها                                                                                                      …

 • مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی بانضمام UAV،GPS ،GIS و نقش آنها در حفظ گیاهان

  u,آزمایشات جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور كلزا,آزمایشات مربوط به مگس سفیدگلخانه‌ای و پروژه مربوط به آن,پرپاراسیون میكروسكوپی حشرات و اتاله كردن حشرات,پروژه سن گندم و تاثیر روی كاهش سن‌زدگی در مزرعه آسیب‌دیده توسط این آفت,پروژه مگس…

 • پاورپوینت نظریه فروید در مورد انگیزش

  انگیزش و هیجان,پاورپوینت انگیزش و هیجان,پاورپوینت روانشناسی انگیزش و هیجان,پاورپوینت نظریه فروید در مورد انگیزش,دانلود,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت روانشناسی انگیزش و هیجان,دانلود پاورپوینت نظریه فروید در مورد انگیزش,دانلود روانشناس,دانلود نظریه فروید در مورد انگیزش,روانشناسی,روانشناسی انگیزش و هیجان,نظریه فروید در مورد انگیزش…

 • پاورپوینت مدیریت مالی 2

  انواع ضمانت نامه های بانکی,اهداف نظام بانکی,پاورپوینت مدیریت,پاورپوینت مدیریت مالی 2,تحقیق درمورد مدیریت مالی,حذف ربا (بهره) از سیستم بانکی,دانلود پاورپوینت مدیریت مالی 2,دانلود مقاله مدیریت مالی 2,مالی 2,مدیریت مالی,وظایف نظام بانکی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت مدیریت مالی 2…

 • پاورپوینت بررسی اصول بودجه

  اصول,بررسی اصول بودجه,بودجه,پاورپوینت بررسی اصول بودجه,تحقیق بررسی اصول بودجه,دانلود پاورپوینت بررسی اصول بودجه,مقاله بررسی اصول بودجه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی اصول بودجه را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت بررسی اصول بودجه در…

 • امنیت و دسترسی به داده ها در شبکه

  اصول مهم مباحث امنیتی,امنیت تجهیزات شبکه,امنیت تعاملات الکترونیکی,امنیت دیجیتال,با کاربرد فایروال آشنا شویم,تهدیدهای وب با تكیه بر IIS,ده نکته برای حفظ امنیت شبکه,رویکردی عملی به امنیت شبکه لایه بندی شده کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل امنیت و دسترسی به داده…

 • پاورپوینت یادگیری

  آشنایی با اصول یادگیری,انواع سبک های یادگیری,پاورپوینت آشنایی با اصول یادگیری,پاورپوینت اصول یادگیری,پاورپوینت یادگیری,چگونگی یادگیری,دانلود پاورپوینت یادگیری,یادگیری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت یادگیری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت یادگیری فایل پاورپوینت اصول یادگیری،در…

 • پاورپوینت مفهوم سود و هموارسازی سود

  پاورپوینت تعریف سود چیست,پاورپوینت تعریف هموارسازی سود,پاورپوینت رایگان مفهوم سود و هموارسازی سود,پاورپوینت سود چیست,پاورپوینت مفهوم سود و هموارسازی سود,پاورپوینت هموارسازی سود چیست,پروژه مفهوم سود و همو,تحقیق مفهوم سود و هموارسازی سود,دانلود پاورپوینت مفهوم سود و هموارسازی سود,دانلود مفهوم سود…

 • مبانی نظری شیعیان سیستان

  شیعیان سیستان,مبانی نظری شیعیان سیستان,مبانی نظری شیعیان سیستان (فصل دوم تحقیق) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری شیعیان سیستان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری شیعیان سیستان (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر:…

 • پاورپوینت ترمیم و تقویت اتصالات در سازه های بتنی

  آسیب های وارد بر اتصالات بتنی,پاورپو,پاورپوینت,پاورپوینت ترمیم و تقویت اتصالات در سازه های بتنی,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,ترمیم و تقویت اتصالات در سازه های بتنی,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت ترمیم و تقویت اتصالات در سازه های بتنی,روش های مقاوم سازی اتصالات بتنی…

 • پاورپوینت شیشه و رنگ در ساختمان

  شیشه و رنگ در ساختمان،شیشه در معماری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت شیشه و رنگ در ساختمان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت شیشه و رنگ در ساختمان شیشه ها دارای انواع گوناگونی از…

 • استراتژی برای مدیریت كیفیت جامع

  TQM,استراتژی,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مدیریت كیفیت جامع,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل استراتژی برای مدیریت كیفیت جامع را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل استراتژی برای مدیریت كیفیت جامع   مدیریت كیفیت جامع TQM ، برای فرازیر(1997)…

 • پاورپوینت آجر و روشهای آجرچینی

  آجر و روشهای آجرچینی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت آجر و روشهای آجرچینی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت آجر و روشهای آجرچینی آجرآجر به عنوان یکی از مصالح ساختمانی از دیرباز مورد استفاده…

 • پاورپوینت ايجاد و پرورش نیروی كار خلاق و نوآور در سازمان

  ايجاد و پرورش نیروی كار خلاق و نوآور در سازمان,پاورپوینت ايجاد و پرورش نیروی كار خلاق و نوآور در سازمان,تحقیق ايجاد و پرورش نیروی كار خلاق و نوآور در سازمان,تعریف خلاقیت,تعریف نوآوری,ضرورت خلاقیت,عوامل موثر بر خلاقیت,نقشهاي نوآور در سازمان,ویژگی سازمانهای…

 • مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی های آن

  پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مالیات,مالیات بر ارزش افزوده,مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی های آن,مقاله,مقاله مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی های آن,مقاله ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده,ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده کاربر محترم میتوانید…

 • گونه شناسی مسکن روستایی ایلام

  گونه شناسی،روستا،مسکن روستایی،ایلام کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل گونه شناسی مسکن روستایی ایلام را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل گونه شناسی مسکن روستایی ایلام فایل شامل 152 اسلاید قابل ویرایش می باشد.

 • پاورپوینت بتن سبک

  انواع بتن سبک,بتن سبک,بتن های سبک متخلخل,پاورپو,پاورپوینت انواع بتن سبک,پاورپوینت بتن سبک,پاورپوینت بتن های سبک متخلخل,پاورپوینت مزایای بتن سبک,پاورپوینت مهندسی ساختمان,دانلود پاورپوینت انواع بتن سبک,دانلود پاورپوینت بتن سبک,دانلود پاورپوینت بتن های سبک متخلخل,دانلود پاورپوینت مزایای بتن سبک,ساختمان,سازه,مزایای بتن سبک,مهندسی عمران…

 • پاورپوینت جایگاه کشاورزی در اقتصاد ایران

  پاورپوینت جایگاه کشاورزی در اقتصاد ایران,پاورپوینت رایگان جایگاه کشاورزی در اقتصاد ایران,پاورپوینت نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی ایران,جایگاه کشاورزی,دانلود پاورپوینت جایگاه کشاورزی در اقتصاد ایران,دانلود پاورپوینت رایگان جایگاه کشاورزی در اقتصاد ایران,دانلود پاورپوینت نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی ایران,دانلود جایگاه…

 • پاورپوینت معماری نئوکلاسیک

  پاورپوینت معماری,پاورپوینت معماری داخلی,پاورپوینت معماری نئوکلاسیک,پاورپوینت مهندسی معماری,پاورپوینت نمونه های از معماری نئو کلاسیک,دانلود پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوینت معماری نئوکلاسیک,معماری,معماری داخلی,معماری نئوکلاسیک,مهندسی معماری,نمونه های از معماری نئو کلاسیک کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت معماری نئوکلاسیک را مطالعه…

 • پاورپوینت فوم بتن

  پاورپ,پاورپوینت تاریخچه فوم بتن,پاورپوینت روش تولید فوم بتن,پاورپوینت فوم بتن,پاورپوینت مشخصات مقاومتی فوم بتن,تاریخچه فوم بتن,دانلود پاورپوینت تاریخچه فوم بتن,دانلود پاورپوینت روش تولید فوم بتن,دانلود پاورپوینت فوم بتن,دانلود پاورپوینت مشخصات مقاومتی فوم بتن,روش تولید فوم بتن,ساختمان,سازه,فوم بتن,مشخصات مقاومتی فوم بتن,مهندسی…

 • جزوه سازه های بتنی مهندسی عمران

  پایان نامه,پروژه,پژوهش,جزوه,جزوه جزوه,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود جزوه کنکور,دانلود سازه های بتنی مهندسی عمران,دانلود مقاله,دانلودجزوه سازه های بتنی مهندسی عمران,سیستم فروشگاه دهی,فروشگاه اینترنتی,کارافرینی,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد اینترنتی,کسب و کار,مقاله,همکاری در فروش فایل کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل جزوه…

 • پاورپوینت ورزشگاه الترافورد

  پاورپوینت ورزشگاه الترافورد,پروژه ورزشگاه الترافورد,پژوهش ورزشگاه الترافورد,تحقیق ورزشگاه الترافورد,جزوه ورزشگاه الترافورد,دانلود پاورپوینت ورزشگاه الترافورد,دانلود پروژه ورزشگاه الترافورد,دانلود پژوهش ورزشگاه الترافورد,دانلود تحقیق ورزشگاه الترافورد,دانلود جزوه ورزشگاه الترافورد,دانلود مقاله ورزشگاه الترافورد,مقاله ورزشگاه الترافورد کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت ورزشگاه الترافورد را…

 • پاورپوینت مفاهیم تكنولوژی

  پاورپوینت آشنایی با مفاهیم تكنولوژی,پاورپوینت مفاهیم تكنولوژی,تکنولوژی,دانلود پاورپوینت مفاهیم تكنولوژی,مدل اجزای تكنولوژی,مدل چرخه عمر تكنولوژی,مدیریت,مدیریت تکنولوژی,مفاهیم تكنولوژی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت مفاهیم تكنولوژی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم تكنولوژی ، در…

 • پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک سیالات

  آزمایشگاه مکانیک,آزمایشگاه مکانیک سیالات,بررسی آزمایشگاه مکانیک سیالات,پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک سیالات,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق مکانیک سیالات,جزوه,دانلود پاورپوینت بررسی آزمایشگاه مکانیک سیالات,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله,مقاله آزمایشگاه مکانیک,مکانیک سیالات کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک سیالات را مطالعه و در صورت نیاز…

 • پاورپوینت آزمون استعداد تشخیصی

  آزمون استعداد تشخیصی,پاورپوینت آزمون استعداد تشخیصی,پاورپوینت آزمون استعداد تشخیصی چیست,پاورپوینت آزمون تشخیص استعداد چیست,پاورپوینت رایگان آزمون استعداد تشخیصی,پاورپوینت ویژگی آزمون استعداد تشخیصی,پروژه آزمون استعداد تشخیصی,تحقیق آزمون استعداد تشخیصی,دانلود آزمون استعداد تشخیصی,دانلود پاورپوینت آزمو,دانلود پاورپوینت آزمون استعداد تشخیصی کاربر محترم میتوانید…

 • پاورپوینت فرانچایز چیست

  پاورپوینت FRANCHISE چیست,پاورپوینت تعریف حق امتیاز انحصاری,پاورپوینت تعریف فرانچایز چیست,پاورپوینت حق امتیاز انحصاری,پاورپوینت رایگان فرانچایز چیست,پاورپوینت فرانچایز چیست,پاورپوینت مفهوم حق امتیاز انحصاری,پروژه فرانچایز چیست,تحقیق فرانچایز چیست,دانلود پاورپوینت حق امتیا,دانلود پاورپوینت فرانچایز چیست,دانلود فرانچایز چیست,فرانچایز چیست کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل…

 • پاورپوینت بررسی استفاده از برنامه ریزی كاربریهای مختلط در ارتقاء زندگی ساكنین

  از برنامه ریزی,استفاده,بررسی,پاورپوینت,پاورپوینت بررسی استفاده از برنامه ریزی كاربریهای مختلط در ارتقاء زندگی ساكنین,در ارتقاء,زندگی ساكنین,كاربریهای,مختلط کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی استفاده از برنامه ریزی كاربریهای مختلط در ارتقاء زندگی ساكنین را مطالعه و در صورت نیاز دانلود…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 87

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 90,این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پارس دارو در سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین…

 • منابع آلودگی هوا و کاربرد پرتو فرا بنفش و ازون

  اوزون,خرید منابع آلودگی هوا و کاربرد پرتو فرا بنفش و ازون,دانلود منابع آلودگی هوا و کاربرد پرتو فرا بنفش و ازون,دانلود و خرید منابع آلودگی هوا و کاربرد پرتو فرا بنفش و ازون,کاربرد پرتو فرابنفش,منابع آلودگی هوا و کاربرد پرتو…

 • تصـــرف عــدوانی

  تصـــرف عــدوانی,جرم,حق مالکیت,مجازات اسلامی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تصـــرف عــدوانی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینكه مالی اعم از منقول یا غیر منقول تحت اختیار كسی…

 • پاورپوینت-اصول طراحی و ساخت فرودگاه

  اصول طراحی و ساخت فرودگاهفرودگاهمعماری فرودگاهساخت فرودگاهانواع فرودگاهپلان فرودگاه تعریف فرودگاهفرودگاه نظامیفرودگاه مسافر بری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت-اصول طراحی و ساخت فرودگاه را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت-اصول طراحی و ساخت فرودگاهفرودگاهاز ویکی‌پدیا،…

 • مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران

  ایران,بازده خصوصی,پروژه,پژوهش,تحقیق,توابع درآمدی,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,سرمایه انسانی,محاسبه بازده,محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران,مقاله,مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران,نرخ بازده آموزش کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران را مطالعه و…

 • پاورپوینت ‍پایداری حافظه سالوادور دالی

  پاورپوینت ‍پایداری حافظه,پاورپوینت ‍پایداری حافظه سالوادور,پاورپوینت ‍پایداری حافظه سالوادور دالی,پاورپوینت ‍سالوادور دالی,‍پایداری حافظه,‍پایداری حافظه سالوادور,‍پایداری حافظه سالوادور دالی,‍سالوادور دالی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت ‍پایداری حافظه سالوادور دالی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت…

 • كارآموزی در كارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق

  پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,كارآموزی,كارآموزی در كارگاه سیم پیچی,كارآموزی در كارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق,كارگاه سیم پیچی,مقاله,نصب تابلو های برق کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل كارآموزی در كارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق را…

 • پاورپوینت مختصری از دستور های برنامه اتوکد

  AutoCAD,آموزش نرم افزار مهندسی عمران و معماری,برنامه اتوکد,پاورپوینت آشنایی با دستور های برنامه اتوکد,پاورپوینت مختصری از دستور های برنامه اتوکد,دانلود پاورپوینت مختصری از دستور های برنامه اتوکد,دستور های برنامه اتوکد کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت مختصری از دستور های…

 • پاورپوینت آناتومی و بافت شناسی دستگاه تولید مثل گاو ماده

  پاورپوینت دستگاه تولید مثل گاو آناتومی گاو تولید مثل بافت شناسی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت آناتومی و بافت شناسی دستگاه تولید مثل گاو ماده را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت آناتومی و بافت…

 • پاورپوینت مطالعات تاریخی محله آخوند قزوین

  پاورپوینت تاریخی محله آخوند,پاورپوینت تاریخی محله آخوند قزوین,پاورپوینت محله آخوند,پاورپوینت محله آخوند قزوین,پاورپوینت مطالعات تاریخی محله آخوند,پاورپوینت مطالعات تاریخی محله آخوند قزوین,تاریخی محله آخوند,تاریخی محله آخوند قزوین,محله آخوند,محله آخوند قزوین,مطالعات تاریخی محله آخوند,مطالعات تاریخی محله آخوند قزوین کاربر محترم میتوانید…

 • بررسی کاربرد مبدل های حرارتی در صنایع

  پایان نامه بررسی کاربرد مبدل های حرارتی در صنایع,پروژه,پروژه بررسی کاربرد مبدل های حرارتی در صنایع,پژوهش,تحقیق,تحقیق بررسی کاربرد مبدل های حرارتی در صنایع,جزوه,حرارت,دانلود پایان نامه بررسی کاربرد مبدل های حرارتی در صنایع,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جز,دانلود مقاله,صنایع,مبدل,مقاله,مقاله بررسی کاربرد مبدل های…

 • پاورپوینت الگوی ارزشیابی سیپ

  الگوی ارزشیابی سیپ,پاورپوینت آشنایی با الگوی ارزیابی سیپ,پاورپوینت الگوی CIPP چیست,پاورپوینت الگوی ارزشیابی CIPP,پاورپوینت الگوی ارزشیابی سیپ,پاورپوینت الگوی سیپ چیست,پاورپوینت تعریف الگوی سیپ,پاورپوینت رایگان الگوی ارزشیابی سیپ,پروژه الگوی ارزشیابی,تحقیق الگوی ارزشیابی سیپ,دانلود الگوی ارزشیابی سیپ,دانلود پاورپوینت الگوی ارزشیابی سیپ کاربر…

 • پاورپوینت بازارهای تاریخی ایران

  بازار اردبیل,بازار زنجان,بازار قزوین,بازارهای تاریخی ایران,پاورپوینت بازار اردبیل,پاورپوینت بازار زنجان,پاورپوینت بازار قزوین,پاورپوینت بازارهای تاریخی ایران,دانلود پاورپو,دانلود پاورپوینت بازار اردبیل,دانلود پاورپوینت بازار زنجان,دانلود پاورپوینت بازارهای تاریخی ایران کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بازارهای تاریخی ایران را مطالعه و در صورت…

 • پاورپوینت اندرکنش قاب‌های بتنی با مهاربندهای فولادی

  اندرکنش قاب‌های بتنی با مهاربندهای فولادی,بررسی سختی قاب بتنی با و بدون مهاربند فولادی,پاورپوینت اندرکنش قاب‌های بتنی با مهاربندهای فولادی,پاورپوینت بررسی سختی قاب بتنی با و بدون مهاربند فولادی,دانلود پاورپوینت اندرکنش قاب‌های بتنی با مهاربندهای فولادی,دانلود پاورپوینت بررسی سختی قاب…

 • پاورپوینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

  آشنایی با اثرات توسعه شهری بر محیط زیست,ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست,بررسی و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست,پاورپوینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست,پاورپوینت محیط زیست,دانلود پاورپوینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست,محیط زیست کاربر محترم میتوانید جزئیات…

 • مبانی نظری نظام بین المللی و رشد اقتصادی، همگرایی اقتصاد سیاسی، لیبرالیسم، تقارن و عدم تقارن

  تقارن و عدم تقارن,لیبرالیسم،,مبانی نظری,مبانی نظری لیبرالیسم، تقارن و عدم تقارن,مبانی نظری نظام بین المللی و رشد اقتصادی، همگرایی اقتصاد سیاسی، لیبرالیسم، تقارن و عدم تقارن,مبانی نظری همگرایی اقتصاد سیاسی، لیبرالیسم، تقارن و عدم تقارن,نظام بین المللی و رشد اقتصادی,همگرایی…

 • پاورپوینت لیزر چیست؟

  پاورپوینت آماده شیوه ارائه,پاورپوینت لیزر,تاریخچه لیزر,کاربردهای لیزر,لیزر چیست؟,لیزرppt,مزایای لیزر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت لیزر چیست؟ را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل   لیزر یك منبع نور خاص است و بطور كلی با نور لامپهای…

 • پاورپوینت عشق بالغ چیست

  پاورپوینت روانشناسی اجتماعی,پاورپوینت عشق بالغ چیست,پاورپوینت عشق حقیقی چیست,پاورپوینت عشق واقعی چیست,پروژه عشق بالغ چیست,تحقیق عشق بالغ چیست,دانلود پاو,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت عشق بالغ چیست,دانلود پروژه عشق بالغ چیست,دانلود تحقیق عشق بالغ چیست,دانلود روانشناسی,دانلود عشق بالغ چیست,روانشناسی,روانشناسی اجتماعی,عشق بالغ چیست کاربر…

 • بررسی شرایط نکاح، طلاق و قاعده‌ی عسر و حرج در دین اسلام

  پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دین اسلام,شرایط نکاح,طلاق,قاعده‌ی عسر و حرج,مقاله,نکاح کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی شرایط نکاح، طلاق و قاعده‌ی عسر و حرج در دین اسلام را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل بررسی شرایط نکاح،…

 • پاورپوینت مجموعه سیاست ها و مقررات مربوط به بافت های تاریخی ایران

  بهسازی مراکز شهری,تغییرات و تحولات شهری ایران,دانلود پاورپوینت مجموعه سیاست ها و مقررات مربوط به بافت های تاریخی ایران ازگذشته تا به امروز,مجموعه سیاست ها و مقررات مربوط به بافت های تاریخی ایران ازگذشته تا به امروز,نوسازی و بازسازی بافت…

 • طرح توجیهی پرورش صیفی جات گلخانه ای

  پرورش صیفی جات,پرورش صیفی جات گلخانه ای,دانلود طرح اشتغال زایی,دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح کارآفرینی,طرح اشتغال زایی,طرح توجیهی,طرح توجیهی پرورش صیفی جات گلخانه ای,طرح کارآفرینی,کسب وکار کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل طرح توجیهی پرورش صیفی جات گلخانه ای را مطالعه و…

 • پاورپوینت آموزش عالی و بیکاری تحصیلکرده ها

  آموزش عالی,بررسی آموزش عالی و بیکاری تحصیلکرده ها,بیکاری,بیکاری تحصیلکرده ها,پاورپوینت آموزش عالی و بیکاری تحصیلکرده ها,تحصیلکرده ها,تحقیق آموزش عالی و بیکاری تحصیلکرده ها,دانلود پاورپوینت آموزش عالی و بیکاری تحصیلکرده ها,مقاله بیکاری تحصیلکرده ها کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت آموزش…

 • مبانی نظری آلوسی و علامه

  آلوسی و علامه,دیدگاه آلوسی و علامه طباطبایی در مورد توحید و صفات الهی,مبانی نظری آلوسی و علامه,مبانی نظری آلوسی و علامه (فصل دوم تحقیق) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری آلوسی و علامه را مطالعه و در صورت نیاز…

 • پیشینه و مبانی نظری بهره وری و راههای افزایش سطح آن در سازمان

  بهره وری و راههای افزایش سطح آن در سازمان,پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه نظری بهره وری و راههای افزایش سطح آن در سازمان,پیشینه ومبانی نظری,پیشینه ومبانی نظری بهره وری و راههای افزایش سطح آن در سازمان,مبانی نظری,مبانی نظری بهره…

 • پاورپوینت نماهای ساختمانی

  انواع نمای ساختمانی,پاورپوینت انواع نمای ساختمانی,پاورپوینت نماهای ساختمانی,پاورپوینت نمای ساختمان,دانلود پاورپوینت نماهای ساختمانی,طراحی نمای ساختمان,نما,نماهای ساختمانی,نمای آجر3سانتی,نمای سنگ,نمای شیشه,نمای کامپوزیت کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت نماهای ساختمانی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل   توضیحات:…

 • پاورپوینت قوانین مربوط به خدمات و ایجاد تاسیسات عمومی شهری

  ایجاد تاسیسات عمومی شهری,پاورپوینت تاسیسات عمومی شهری,پاورپوینت قوانین مربوط به خدمات و ایجاد تاسیسات عمومی شهری,تامین روشنایی معابر,تونل شهری,دانلود پاورپوینت قوانین مربوط به خدمات و ایجاد تاسیسات عمومی شهری,شهرسازی,کتابخانه عمومی,گورستان ها کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت قوانین مربوط به…

 • پاورپوینت آموزش درس نهم علوم پایه ششم ( سفر انرژی )

  آزمایش های درس سفر انرژی,پاورپوینت سفر انرژی,جمع آوری اطلاعات سفر انرژی,درس 9 علوم ششم ابتدایی,سئوالات درس سفر انرژی,فعالیت های درس 9 علوم,فکر کنید درس سفر انرژی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت آموزش درس نهم علوم پایه ششم ( سفر…

 • بررسی و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارک

  پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,ساخت انواع سنسورها,سنسور,سنسور پارک,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارک را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل بررسی و ساخت انواع سنسورها و…

 • پاورپوینت بررسی معماری روستای کندوان

  آشنایی با روستای کندوان,پاورپوینت روستای کندوان,پروژه روستا,دانلود پاورپوینت بررسی معماری روستای کندوان,دانلود پاورپوینت معماری,روستا,کندوان,مطالعه روستای کندوان,معماری روستای کندوان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی معماری روستای کندوان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت بررسی…

 • پاورپوینت هنجارهای فرهنگی

  پاورپوینت تعریف هنجار فرهنگی,پاورپوینت رایگان هنجارهای فرهنگی,پاورپوینت معنا و مفهوم هنجار فرهنگی,پاورپوینت مفهوم هنجار فرهنگی,پاورپوینت هنجار فرهنگی چیست,پاورپوینت هنجارهای فرهنگی,پروژه هنجارهای فرهنگی,تحقیق هنجارهای فرهنگی,دانل,دانلود پاورپوینت تعریف هنجار فرهنگی,دانلود پاورپوینت هنجارهای فرهنگی,دانلود هنجارهای فرهنگی,هنجارهای فرهنگی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت…

 • پاورپوینت نحوه ساخت سوزن ته گرد

  بررسی نحوه ساخت سوزن ته گرد,پاورپوینت بررسی ساخت سوزن ته گرد,پاورپوینت تولید سوزن ته گرد,پاورپوینت ساخت سوزن ته گرد,پاورپوینت نحوه ساخت سوزن ته گرد,دانلود پاورپوینت نحوه ساخت سوزن ته گرد,نحوه ساخت سوزن ته گرد کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت…

 • مبانی نظری نقش دوستان خوب در زندگی دنیوی و اخروی انسان از منظر قرآن وروایات

  مبانی نظری نقش دوستان خوب در زندگی دنیوی و اخروی انسان از منظر قرآن وروایات (فصل دوم تحقیق),نقش دوستان خوب در زندگی دنیوی و اخروی انسان از منظر قرآن وروایات کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری نقش دوستان خوب…

 • پاورپوینت مفهوم تفکر راهبردی و خلاقیت حل مساله

  مفهوم تفکر راهبردی و خلاقیت حل مساله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت مفهوم تفکر راهبردی و خلاقیت حل مساله را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت مفهوم تفکر راهبردی و خلاقیت حل مساله   این…

 • پاورپوینت بتن سبک ( گاز بلوک )

  بتن سبک,بتن های دانه سبک,بررسی بتن سبک,بلوک بتنی سبک گازی اتوکلاونشده,پاورپوینت بتن سبک,پاورپوینت بتن سبک ( گاز بلوک ),پاورپوینت بتن متخلخل(هوادار),پاورپوینت گاز بلوک,پاورپوینت معرفی بتن سبک,دانلودپاورپوینت بتن سبک ( گاز بلوک ),گاز بلوک کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بتن…

 • پاورپوینت مقایسه خانه های سنتی ، نیمه سنتی و مدرن روستایی در روستای میردپشت بابل

  بابل,خانه های سنتی,روستای میردپشت,روستایی,مدرن,نیمه سنتی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت مقایسه خانه های سنتی ، نیمه سنتی و مدرن روستایی در روستای میردپشت بابل را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت مقایسه خانه های سنتی…

 • پاورپوینت سمینار درس روش تولید

  برترین فایل پاورپوینت سمینار درس روش تولید,دانلود پاورپوینت سمینار درس روش تولید,فایل پاورپوینت آماده سمینار درس روش تولید کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت سمینار درس روش تولید را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت سمینار…

 • پاورپوینت معرفی و ارزیابی جایگذاری بتن بدون قالب بندی

  پاورپوینت تعمیرات سازه ای,پاورپوینت تعمیرات غیرسازه ای,پاورپوینت شاتکریت,پاورپوینت معرفی و ارزیابی جایگذاری بتن بدون قالب بندی,تعمیرات سازه ای,تعمیرات غیرسازه ای,دانلو,دانلود پاورپوینت تعمیرات سازه ای,دانلود پاورپوینت شاتکریت,دانلود پاورپوینت معرفی و ارزیابی جایگذاری بتن بدون قالب بندی,شاتکریت,معرفی و ارزیابی جایگذاری بتن بدون…

 • پاورپوینت عوامل اصلی و زمینه ساز مشروطه

  پاورپوینت تاریخ مشروطه,پاورپوینت عوامل اصلی و زمینه ساز مشروطه,دانلود پاورپوینت عوامل اصلی و زمینه ساز مشروطه,عوامل اصلی و فرعی نهضت مشروطه,عوامل زمینه ساز مشروطه,نقش روزنامه ها در زمان مشروطه,نهضت مشروطه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت عوامل اصلی و زمینه…

 • پاورپوینت انواع گلخانه

  پاورپوینت انواع گلخانه,پروژه پاورپوینت انواع گلخانه,تحقیق پاورپوینت انواع گلخانه,جزوه پاورپوینت انواع گلخانه,مقاله پاورپوینت انواع گلخانه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت انواع گلخانه را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت انواع گلخانه •مشکلات اصلی تولید محصول…

 • پاورپوینت مفاهیم حرکت و اصول و مبانی تربیت بدنی

  مفاهیم حرکت و اصول و مبانی تربیت بدنیورزشتربیت بدنی حرکت ورزشیمبانی تربیت بدنی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت مفاهیم حرکت و اصول و مبانی تربیت بدنی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم حرکت…

 • مبانی نظری علل گرایش به روانگردان ها

  علل گرایش به روانگردان ها,مبانی نظری علل گرایش به روانگردان ها,مبانی نظری علل گرایش به روانگردان ها (فصل دوم تحقیق) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری علل گرایش به روانگردان ها را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش هویت و سبک های هویت

  دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش هویت و سبک های هویت,سبک های هویت,فصل دوم پایان نامه هویت و سبک های هویت,مبانی نظری پایان نامه هویت و سبک های هویت,مبانی نظری هویت و سبک های هویت,مبانی نظری و پیشینه پژوهش هویت…

 • پروژه کارآفرینی خشک کردن ذرت

  پروژه کارافرینی خشک کردن ذرت,توجیه اقتصادی خشک کردن ذرت,دانلود پروژه خشک کردن ذرت,دانلود کارآفرینی خشک کردن ذرت,طرح توجیه فنی خشک کردن ذرت,طرح توجیهی خشک کردن ذرت,کارآفرینی خشک کردن ذرت کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پروژه کارآفرینی خشک کردن ذرت را…

 • تحقیق و مقاله ای در مورد افت شب پره یك نقطه‌ای برنج

  پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق و مقاله ای در مورد افت شب پره یك نقطه‌ای برنج,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تحقیق و مقاله ای در مورد افت شب پره یك نقطه‌ای برنج را مطالعه و در صورت نیاز…