شبكه قواعد واجی در گویش لری اندیمشك: پژوهشی در چهارچوب واج‌شناسی جزءمستقل

اندیمشك,پایان نامه,پروژه,پژوهش,جزوه,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,شبكه قواعد واجی,گویش لری,مقاله,واج‌شناسی جزءمستقل
کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل شبكه قواعد واجی در گویش لری اندیمشك: پژوهشی در چهارچوب واج‌شناسی جزءمستقل را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.

دانلود فایل

شبكه قواعد واجی در گویش لری اندیمشك: پژوهشی در چهارچوب واج‌شناسی جزءمستقل
 
زبان پدیده‌ای پویا و در حال تغییر است. گویش لری نیز كه یكی از گویش‌های زبان‌های جنوب غربی ایران می‌باشد از این قاعده مستثنی نیست. گویش لری خود به زیر مجموعه‌هایی تقسیم می­شود كه هر كدام با گونه‌های دیگر تفاوت‌هایی دارد. به دلیل همین تفاوت‌های گویشی پژوهش­گر مطالعه­ی خود را به گویش لری شهر اندیمشك محدود كرده است. حتی در شهر اندیمشك نیز گویش سخنگویان هر طایفه با طایفه دیگر تفاوت‌های آوایی اندكی دارد كه در این تحقیق از آن‌ها چشم پوشی شده است، زیرا در غیر این صورت می‌بایست این تحقیق در مورد یك طایفه مشخصی انجام می‌گرفت و حیطه‌ی مطالعه محدودتر می‌شد. در رابطه با گویش لری به طور كلی تاكنون پژوهش‌های زبانی اندكی انجام گرفته است و بر روی گویش لری اندیمشك تا آنجا كه نگارنده تحقیق كرده است كار زبان­شناختی صورت نگرفته است.
در این پایان­نامه سعی بر آن است كه نظام آوایی گویش لری اندیمشك براساس نظریه‌ی واج­شناسی جزءمستقل مورد بررسی قرار گیرد و پس از تعیین همخوان‌ها و مصوت‌ها براساس آواشناسی نوین به توصیف تك تك اصوات گفتاری این گویش بپردازیم. توصیف همخوان‌های گویش از نظر جایگاه تولید، شیوه‌ی تولید و واك‌داری و توصیف واكه‌ها براساس آن بخش از زبان كه در امر تولید واكه دخیل است، ارتفاع زبان و گردی لب‌ها صورت می‌گیرد. همچنین ساخت هجایی و خوشه‌های آغازی و پایانی مورد بررسی قرار می‌گیرند و چگونگی توزیع همخوان‌ها در هجا مورد بررسی قرار گرفته و مشخص می‌شود كه آیا همخوان‌ها در هجا دارای توزیع كامل هستند یا ناقص. در آخر به فرایندهای آوایی موجود كه صورت واجی را به صورت آوایی تبدیل می‌كنند، پرداخته می‌شود.
 
فهرست مطالب
 
فصل اول: مقدمه
1-1 درآمد
1-2 بیان مسئله
1-3 هدف و اهمیت موضوع
1-4 پرسش­های پژوهش
1-5 فرضیه­های پژوهش
1-6 گستره‌ی پژوهش
1-6-1 گستره‌ی جغرافیایی
1-6-2 گستره­ی زبانی
1-6-2-1 گویش­های مختلف زبان لری
1-7 تحولات تاریخی لرستان
1-7-1 سابقه تاریخی شهر اندیمشك
1-8 وجه تسمیه­ی واژه­ی “لر”
1-9 روش گردآوری داده­ها و تدوین پیكره
1-9-1- جامعه­ی آماری
فصل دوم: پیشینه­ی پژوهش
2-1 پیشینه­ی نظری پژوهش
2-1-1 درآمد
2-1-2 واج­شناسی زایشی معیار
2-1-3 واج­شناسی جزءمستقل
2-1-4 تناوب­های مختصه­ای و بازنمایی­های زیرین
2-1-4-1 مشاهده­یPR و كشف تناوب­های مختصه­ای
2-1-4-2 كشف UR
2-1-4-2-1 شواهد درون پیكره­ای
2-1-4-2-2 معیارهای روش­شناختی پنج گانه­ی كشف بازنمایی زیرین
2-1-4-2-3 شواهد برون پیكره­ای
2-1-4-3 تبیین رابطه­ی UR و PR
2-1-4-4 تبیین اشتقاق­های واجی و برهم­كنش­های بالقوه­ی قاعده­های واجی
2-1-5 روش­شناسی انگاره­ی جزءمستقل
2-1-6 هندسه­ی مختصه­های واجی
2-2 پیشینه­ی توصیفی پژوهش
2-2-1 درآمد
2-2-2 آثار برخی پژوهشگران پیرامون گونه­ی لری………………………………………….
2-2-2-1 گرامی (1371)
2-2-2-2 احمدی نرگسه (1375)
2-2-2-3 بخشیان فر (1375)
2-2-2-4 میرزایی (1379)
2-2-2-5 مكینون (2002)
2-2-2-6 آنونبی (2003)
2-2-3 برخی مطالعات هم سو پیرامون دیگر گویش­های ایرانی
2-2-3-1 پرمون (1375)……………………………………………………………..
2-2-3-2 نقش بندی (1375)………………………………………..
2-2-3-3 پرمون (1380)……………………………………………….
2-2-3-4 پرمون (1381)……………………………………………
2-2-3-5 محمدی (1382)……………………………………………………………………
2-2-3-6 مهاجرین كرمانی (1382)…………………………………………………..
2-2-3-7 سوهانی (1383)………………………………………………….
2-2-3-8 رستمی (1383)………………………………………………………………
2-2-3-9 ناطوری (1383)…………………………………………………………………….
فصل سوم: آواشناسی لری اندیمشك
3-1 درآمد……………………………………………………………..
3-2 توصیف آوایی همخوان­های لری اندیمشك…………………………………….
3-2-1 همخوان­های انفجاری……………………………………………………………..
3-2-1-1 انفجاری­های دولبی……………………………………………………………………….
3-2-1-2 انفجاری­های دندانی-لثوی…………………………………………………………….
3-2-1-3 انفجاری­های نرم­كامی…………………………………………………………..
3-2-1-4 انفجاری­های ملازی…………………………………………………
3-2-1-5 انفجاری­های چاكنایی…………………………………………….
3-2-2 همخوان­های خیشومی ………………………………………………………………………..
3-2-2-1 خیشومی­های دولبی…………………………………………………………
3-2-2-2 خیشومی لبی-دندانی……………………………………….
3-2-2-3 خیشومی­های لثوی…………………………………….
3-2-2-4 خیشومی­های نرم­كامی………………………………………….
3-2-2-5 خیشومی ملازی…………………………………………………….
3-2-3 همخوان­های لرزان…………………………………………………………..
3-2-3-1 لرزان­های لثوی…………………………………………….
3-2-4 همخوان­های زنشی…………………………………………………………
3-2-4-1 زنشی­های لثوی………………………………………………………………………………..
3-2-5 همخوان­های سایشی………………………………………………………………………………
3-2-5-1 سایشی­های …………………………………………..
3-2-5-2 سایشی­های لثوی…………………………….
3-2-5-3 سایشی­های لثوی-كامی……………………………………………..
3-2-5-4 سایشی­های ملازی………………………………………………………..
3-2-5-5 سایشی­های چاكنایی………………………………………………………
3-2-6 ناسوده­ها/ نیم­واكه­ها/ غلت­ها…………………………………………………
3-2-6-1 ناسوده­های كناری لثوی……………………………………………………………
3-2-6-2 ناسوده­های سخت­كامی/ غلت­های افراشته­ی پیشین ………………………………….
3-2-6-3 ناسوده­های نرم­كامی (لبی شده)……………………………………………
3-2-7 همخوان­های انفجاری-سایشی………………………………………………………….
3-2-7-1 انفجاری-سایشی­های لثوی-كامی……………………………………
3-3 توصیف آوایی واكه­های لری اندیمشك………………………………………….
3-3-1 واكه­های پیشین……………………………………………………………………
3-3-1-1 واكه­های افراشته­ی پیشین …………………………………………………..
3-3-1-2 واكه­های نیمه افراشته­ی پیشین………………………………………….
3-3-1-3 واكه­های افتاده­ی پیشین………………………………………………………….
3-3-2 واكه­های مركزی………………………………………………………………….
3-3-2-1 واكه­های نیمه افراشته­ی مركزی…………………………………………..
3-3-3 واكه­های پسین………………………………………………………………..
3-3-3-1 واكه­های افراشته­ی پسین………………………………………
3-3-3-2 واكه­های نیمه افراشته­ی پسین……………………
3-3-3-3 واكه­های افتاده­ی پسین………………………………
3-4 جدول­های واج­گونه­های همخوانی و واكه­ای………….
3-5 معرفی پیش فرضیه­ای ساختمان هجا در گویش لری اندیمشك……….
فصل چهارم: رویكردی غیرخطی به نظام آوایی لری اندیمشك
4-1درآمد………………………………………………………………………………..
4-2شیوه‌ی ارائه پیكره‌ها و فرایندهای واجی…………………………
4-3فرایندهای واجی……………………………………………………………………………
4-3-1خیشومی شدگی…………………………………………………………………….
4-3-1-1تبیین غیرخطی……………………………………………………………………..
4-3-1-2 اشتقاق‌های غیرخطی…………………………………………………………….
4-3-2لبی شدگی……………………………………………………………………………
4-3-2-1تبیین غیرخطی……………………………………………………………….
4-3-1-2 اشتقاق‌های غیرخطی………………………………………………
4-3-2واك­رفتگی…………………………………………………………………..
4-3-3-1تبیین غیرخطی………………………………………………………………………
4-3-3-2اشتقاق‌های غیرخطی………………………………………………………
4-3-4 زنشی شدگی………………………………………………………………………
4-3-4-1تبیین غیرخطی…………………………………………………………
4-3-4-2 اشتقاق‌ها­ی غیرخطی……………………………………………..
4-3-5پیش نرم‌كامی شدگی………………………………………………..
4-3-5-1تببین غیرخطی………………………………………………………….
4-3-5-2 اشتقاق‌های غیرخطی………………………………………………………
4-3-6فراگویی ناقص…………………………………………………………………………
4-3-6-1تبیین غیرخطی…………………………………………………………..
4-3-6-2 اشتقاق‌های غیرخطی………………………………………………….
4-3-7همگونی در جایگاه خیشومی‌ها………………………………..
4-3-7-1تبیین غیرخطی…………………………………………………
4-3-7-2 اشتقاق‌های غیرخطی…………………………………………
4-3-8كشش جبرانی…………………………………………………………………..
4-3-8-1تبیین غیرخطی……………………………………………………….
4-3-8-2اشتقاق‌های غیرخطی………………………………………..
4-3-9قلب…………………………………………………………………………….
4-3-9-1تبیین غیرخطی……………………………………………….
4-3-9-2 اشتقاق‌های غیرخطی……………………………………….
4-3-10حذف انفجاری دندانی- لثوی بی واك……………
4-3-10-1 تبیین غیرخطی……………………………………………….
4-3-10-2اشتقاق‌های غیرخطی…………………………………………………….
4-3-11واكه كاهی………………………………………………………………………
4-3-11-1 تبیین غیرخطی……………………………………………………………..
4-3-11-2 اشتقاق‌های غیرخطی…………………………………………………..
4-3-12حذف خیشو می لثوی پایانی…………………………………………………
4-3-12-1 تببین غیرخطی…………………………………………………….
4-3-12-2اشتقاق‌های غیرخطی……………………………………..
4-3-13حذف انفجاری دندانی- لثوی واك‌دار……………………………………………….
4-3-13-1 تبیین غیرخطی…………………………………………………………
4-3-13-2اشتقاق‌های غیرخطی…………………………………………………………………………
4-3-14تغییر كیفیت واكه تاریخی……………………………………………………..
4-3-14-1 تبیین غیرخطی……………………………………………….
فصل پنجم: نتیجه ­گیری
5-1 درآمد….
5-2 دست­آوردهای پژوهش…..
5-3 پیشنهادها…………………….
كتاب­نامه‌ی فارسی………
كتاب­نامه‌ی انگلیسی…
واژه­نامه‌ی فارسی به انگلیسی
واژه­ نامه‌ی انگلیسی به فارسی

 • مبانی و پیشینه نظری پرداخت الکترونیکی

  پرداخت الکترونیکی,پیشینه نظری پرداخت الکترونیکی,مبانی و پیشینه نظری پرداخت الکترونیکی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی و پیشینه نظری پرداخت الکترونیکی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری پرداخت الکترونیکی توضیحات: فصل دوم…

 • پاورپوینت ماشین گریدر

  انواع تیغه های بیل گریدر,انواع گریدر,پاورپوینت انوا,پاورپوینت انواع گریدر,پاورپوینت تقسیم بندی گریدرها,پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی,پاورپوینت ماشین گریدر,تقسیم بندی گریدرها,دانلود پاورپوینت انواع گریدر,دانلود پاورپوینت تقسیم بندی گریدرها,دانلود پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و راهسازی,دانلود پاورپوینت ماشین گریدر,ماشین آلات ساختمانی,ماشین گریدر کاربر محترم…

 • طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه جات

  باغداری و پرورش میوه جات,پرورش میوه جات,دانلود طرح اشتغال زایی,دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح کارآفرینی,طرح اشتغال,طرح اشتغال زایی,طرح توجیهی,طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه جات,طرح دانلودی کسب وکار,طرح کارآفرینی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه جات…

 • پروژه کارآفرینی کارخانه نساجی و پارچه بافی

  پروژه کارافرینی کارخانه نساجی و پارچه بافی,توجیه اقتصادی کارخانه نساجی و پارچه بافی,دانلود پروژه کارخانه نساجی و پارچه بافی,دانلود کارآفرینی کارخانه نساجی و پارچه بافی,طرح توجیه فنی کارخانه نساجی و پارچه بافی,طرح توجیهی کارخانه نساجی و پارچه بافی,کارآفرینی کارخانه نساجی…

 • پاورپوینت فرانک گهری ؛ معماری پسماندها

  آشنایی با فرانک گهری,بررسی هتل مارکز,پاورپوینت فرانک گهری معماری پسماندها,پاورپوینت معماری پسماندها,پرش کیهانی معماری,دانلود پاورپوینت فرانک گهری معماری پسماندها,دیکانستراکشن,فرانک گهری,فرانک گهری معماری پسماندها,فولدینگ کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت فرانک گهری ؛ معماری پسماندها را مطالعه و در صورت نیاز…

 • اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

  اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین,پایانامه اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین,دانلود پایان نامه برای دریافت کارشنــاسی ارشد (MA) در رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی,دانلود پایانامه کارشناسی ارشد اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین,دانلود…

 • پاورپوینت اصول مدیریت اسلامی

  اصول مدیریت اسلامی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت اصول مدیریت اسلامی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت اصول مدیریت اسلامی مدیریت اسلامی چیست؟برای مدیریت تعریف های بسیاری ارائه شده است، ولی تعریف مدیریت اسلامی…

 • ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

  ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک,پایانامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک,دانلود پایانامه ارشد رشته حقوق,دانلود پایانامه ج,دانلود پایانامه کارشناسی…

 • پاورپوینت ساختمان داده ها و الگوریتم (1)

  پاورپوینت ساختمان داده ها و الگوریتم,پروژه پاورپوینت ساختمان داده ها و الگوریتم,خرید پاورپوینت ساختمان داده ها و الگوریتم,خرید و دانلود پاورپوینت ساختمان داده ها و الگوریتم,خرید و دانلود پروژه پاورپوینت ساختمان داده ها و الگوریتم,دانلود پاورپوینت ساختمان داده ها و…

 • پرورش گیاهان آپارتمانی

  پرورش گیاهان آپارتمانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پرورش گیاهان آپارتمانی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل کتاب اصول پرورش گیاهان آپارتمانی این کتاب درجهت حفظ محیط زیست واشنایی با انواع گیاهان وگلها ودرختچه های ویژه…

 • مودم ها

  پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله,مودم کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مودم ها را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مودم ها   برقراری ارتباط بین اتصال Lan و اینترنت ارتباطات بین رایانه ها بخش عمده و…

 • پاورپوینت معماری ایلام قدیم

  آشنایی با معماری ایلام قدیم,ایلام,بررسی معماری,پاورپوینت آشنایی با معماری ایلام,پاورپوینت بررسی معماری ایلام قدیم,پاورپوینت معماری ایلام قدیم,تخت جمشید,دانلود پاورپوینت معماری ایلام قدیم,طاق کسری(ایوان مدائن),معماری ایلام,معماری ایلام قدیم کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت معماری ایلام قدیم را مطالعه و در…

 • پاورپوینت اجرای سازه های اسکلت فلزی

  اجرای سازه های اسکلت فلزی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت اجرای سازه های اسکلت فلزی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت اجرای سازه های اسکلت فلزی ، مراحل اولیه  اجرایی شامل ساخت پی مناسب…

 • پاورپوینت حفاظت از زیستگاه های ایران (درس 12 مطالعات اجتماعی کلاس هفتم)

  پاورپوینت حفاظت از زیستگاه های ایران,پاورپوینت درس 12 اجتماعی هفتم,پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی هفتم,پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی هفتم حفاظت از زیستگاه های ایران,پاورپوینت درس حفاظت از زیستگاه های ایران کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت حفاظت از زیستگاه…

 • پاورپوینت تفکر (بخش 10 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم)

  پاورپوینت بخش 10 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم ( تفکر ),پاورپوینت تفکر,پاورپوینت کارآفرینی و تولید,دانلود پاورپوینت کارآفرینی و تولید,کارآفرینی و تولید کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت تفکر (بخش 10 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) را مطالعه و…

 • جزوه ترمودینامیک مجموعه مهندسی شیمی

  دانلود جزوه انتقال جرم و عملیات واحد رشته مهندسی شیمی ، دانلود جزوه ، انتقال جرم و عملیات واحد رشته مهندسی شیمی ، دانلود ، جزوه انتقال جرم و عملیات واحد رشته مهندسی شیمی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل جزوه…

 • مبانی نظری نقش دوستان خوب در زندگی دنیوی و اخروی انسان از منظر قرآن و روایات

  تبدیل دوستی باطل در قیامت به دشمنی,مبانی نظری,مبانی نظری نقش دوستان خوب در زندگی دنیوی و اخروی انسان از منظر قرآن وروایات (فصل دوم تحقیق),نتیجه دوستی های نامناسب در قرآن,نقش دوستان خوب در زندگی دنیوی و اخروی انسان از منظر…

 • پاورپوینت سمینار درس روش تولید

  برترین فایل پاورپوینت سمینار درس روش تولید,دانلود پاورپوینت سمینار درس روش تولید,فایل پاورپوینت آماده سمینار درس روش تولید کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت سمینار درس روش تولید را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت سمینار…

 • پاورپوینت سرطان

  پاورپوینت سرطان,خرید پاورپوینت سرطان,دانلود پاورپوینت سرطان,دانلود و خرید پاورپوینت سرطان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت سرطان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت سرطان تعریف : —رشد غیر طبیعی سلول که منجر به انتشاربه بافت…

 • تئوری حسابداری

  پایان نامه,پروژه,پژوهش,تئوری حسابداری,تحقیق,حسابداری,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تئوری حسابداری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل تئوری حسابداری   تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه…

 • پاورپوینت پوشش حفاظتی سکوهای دریایی

  پاورپوینت پوشش حفاظتی سکوهای دریایی,پروژه پوشش حفاظتی سکوهای دریایی,پوشش حفاظتی سکوهای دریایی,تحقیق پوشش حفاظتی سکوهای دریایی,جزوه پو,دانلود پاورپوینت پوشش حفاظتی سکوهای دریایی,دانلود پروژه پوشش حفاظتی سکوهای دریایی,دانلود تحقیق پوشش حفاظتی سکوهای دریایی,دانلود جزوه پوشش حفاظتی سکوهای دریایی کاربر محترم میتوانید…

 • سیستم استهلاك دارایی ثابت

  پروژه,پروژه سیستم استهلاك دارایی ثابت,پژوهش,تحقیق,تحقیق سیستم استهلاك دارایی ثابت,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,سیستم استهلاك دارایی ثابت,مقاله,مقاله سیستم استهلاك دارایی ثابت کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل سیستم استهلاك دارایی ثابت را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل…

 • پروژه کارآفرینی سردخانه 5000 تنی بالای صفر

  پروژه کارافرینی سردخانه 5000 تنی بالای صفر,توجیه اقتصادی سردخانه 5000 تنی بالای صفر,دانلود پروژه سردخانه 5000 تنی بالای صفر,دانلود کارآفرینی سردخانه 5000 تنی بالای صفر,طرح توجیه فنی سردخانه 5000 تنی بالای صفر,طرح توجیهی سردخانه 5000 تنی بالای صفر,کارآفرینی سردخانه 5000…

 • پاورپوینت نمونه موردی مجموعه ورزشی داخلی و خارجی

  پاورپوینت نمونه موردی مجموعه ورزشی داخلی و خارجی,دانلود پاورپوینت نمونه موردی مجموعه ورزشی داخلی و خارجی,مجموعه ورزشی کوثر,مجموعه ورزشی نمونه خارجی,مجموعه ورزشی نمونه داخلی,مجموعه ی ورزشی شاهین,نمونه موردی مجموعه ورزشی داخلی و خارجی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت نمونه…

 • پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ

  دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی,دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ,دانلود پرسشنامه شریفی و ژانگ کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی…

 • پاورپوینت شکل شناسی(ریخت شناسی)شهری

  پاورپوینت,پاورپوینت ریخت شناسی,پاورپوینت ریخت شناسی شهری,پاورپوینت شکل شناسی شهری,پاورپوینت شکل شناسی(ریخت شناسی)شهری,پاورپوینت شهرسازی,جغرافیا و معماری,دانلود پاورپوینت شکل شناسی(ریخت شناسی)شهری,شکل شناسی(ریخت شناسی)شهری,عناصر شکل دهنده شهر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت شکل شناسی(ریخت شناسی)شهری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود…

 • بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها

  تعاملات اجتماعی,رضایتمندی,روابط اجتماعی,زندگی والدین,فرزند معلول,معاشرت,والدین کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل هدف این پژوهش بررسی تاثیر فرزند معلول…

 • ماهیت ‏حقوقى طلاق خلع

  ایقاع,پروژه,پژوهش,تحقیق,جدایی زوجین,خلع,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,طلاق,طلاق خلع,عده زوج,عقد,ماهیت ‏حقوقى,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل ماهیت ‏حقوقى طلاق خلع را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل ماهیت ‏حقوقى طلاق خلع   یكى از راههاى جدایى زوجین، كه در…

 • بررسی اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانك رفاه

  پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانك رفاه را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل بررسی اثرات نااطمینانی تولید ناخالص…

 • پاورپوینت بررسی شهرهای جدید ایران در دوران قبل از انقلاب

  بررسی شهرهای جدید,پاورپوینت بررسی ایران قبل از انقلاب,پاورپوینت بررسی شهرها قبل از انقلاب,پاورپوینت بررسی شهرهای جدید,پاورپوینت بررسی شهرهای جدید ایران,پاورپوینت بررسی شهرهای جدید ایران در دوران قبل از انقلاب,پاورپوینت بررسی شهرهای جدید ایران قبل از انقلاب,پاورپوینت شهرهای جدید,پاورپوینت شهرهای جدید…

 • دانلود پاورپوینت نظریه عمومی سیستم ها

  انقلاب ارگانیك,انواع سیستمها,تفكر سیستمی چیست؟,خواص سیستمها,دانلود پاورپوینت نظریه عمومی سیستم ها,سیستم چیست؟,طبقه بندی سیستمها از نظر بولدینگ,نظریه عمومی سیتمها,نمونه هایی ازسیستمها,ویژگیهای نظریه عمومی سیستمها کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود پاورپوینت نظریه عمومی سیستم ها را مطالعه و در صورت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فشار عصبی یا استرس

  دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش فشار عصبی یا استرس,فشار عصبی یا استرس,فصل دوم پایان نامه فشار عصبی یا استرس,مبانی نظری پایان نامه فشار عصبی یا استرس,مبانی نظری فشار عصبی یا استرس,مبانی نظری و پیشینه پژوهش فشار عصبی یا استرس,مبانی…

 • بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )

  بهبود عملکرد سازمان,پایان نامه بهبود عملکرد سازمان,پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران ),پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بهبود عملکرد…

 • مبانی و پیشینه نظری دست برتری

  پیشینه نظری دست برتری,دست برتری,مبانی نظری دست برتری,مبانی و پیشینه نظری دست برتری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی و پیشینه نظری دست برتری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری دست برتری…

 • پاورپوینت اشکالات اجرائی ساختمان های فولادی

  اشکالات اجرائی,اشکالات اجرائی ساختمان های فولادی,پاورپوینت اشکالات اجرائی ساختمان های فولادی,پاورپوینت بررسی اشکالات سازه های فلزی,دانلود پاورپوینت اشکالات اجرائی ساختمان,مشکلات اجرائی سازه های فولادی,مشکلات ساختمان های فولادی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت اشکالات اجرائی ساختمان های فولادی را مطالعه…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پیچ فولادی

  پروژه کارافرینی کارگاه تولید پیچ فولادی,توجیه اقتصادی کارگاه تولید پیچ فولادی,دانلود پروژه کارگاه تولید پیچ فولادی,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید پیچ فولادی,طرح توجیه فنی کارگاه تولید پیچ فولادی,طرح توجیهی کارگاه تولید پیچ فولادی,کارآفرینی کارگاه تولید پیچ فولادی کاربر محترم میتوانید جزئیات…

 • بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان عادی و كودكان كار و خیابان

  بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان,پایان نامه,پایان نامه بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان,پروژه,پروژه بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان,تحقیق,تحقیق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,كودكان عادی,كودكان كار و خیابان,مقاله,مقاله بررسی مقایسه ای هوش هیجانی…

 • معرفی ویندوز سِرور 2003

  پایان نامه,پایان نامه معرفی ویندوز سِرور 2003,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه معرفی ویندوز سِرور 2003,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,سیستم فروشگاه دهی,فروشگاه اینترنتی,کارافرینی,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد اینترنتی,کسب و کار,مقاله,همکاری در فروش فایل کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل معرفی ویندوز سِرور…

 • بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

  پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود,پایان نامه حسابداری,پژوهش,پژوهش بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود,تحقیق,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله,مقاله بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود کاربر محترم میتوانید…

 • پاورپوینت کریستوفر الکساندر

  پاورپوینت آشنایی با کریستوفر الکساندر,پاورپوینت فرانک لوید رایت و آثارش,پاورپوینت کریستوفر الکساندر,پاورپوینت معرفی کریستوفر الکساندر,پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت کریستوفر الکساندر,کریستوفر الکساندر,نظریه های طراحی کریستوفر الکساندر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت کریستوفر الکساندر را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.…

 • تحقیق درباره شغل چهره پرداز / گریمور

  آینده شغلی، بازارکار و فرصت های استخدامی مهندس نساجی,تحصیلات لازم برای ورود به شغل گریموری,تحقیق با عنوان شغل چهره پرداز گریمور,تحقیق با موضوع شغل چهره پرداز گریمور,تحقیق در رابطه با شغل چهره پرداز گریمور,تحقیق در مورد شغل چهره پرداز گریمور,معرفی…

 • پاورپوینت اجرای غیر اصولی عملیات نازک کاری و تاسیسات برقی مکانیکی در پروژه ها ی ساختمانی

  اجرای غیر اصولی تاسیسات برقی مکانیکی در پروژه ها ی ساختمانی,اجرای غیر اصولی عملیات نازک کاری,اجرای غیر اصولی عملیات نازک کاری و تاسیسات برقی مکانیکی در پروژه ها ی ساختمانی,بررسی تاسیسات برقی مکانیکی در پروژه ها ی ساختمانی,پاورپوینت اجرای غیر…

 • گرایش‌های جهانی اشتغال زنان نگاهی به وضعیت اشتغال زنان ایرانی

  گرایش‌های جهانی اشتغال زنان,گرایش‌های جهانی اشتغال زنان نگاهی به وضعیت اشتغال زنان ایرانی,نگاهی به وضعیت اشتغال زنان ایرانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل گرایش‌های جهانی اشتغال زنان نگاهی به وضعیت اشتغال زنان ایرانی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود…

 • پاورپوینت طراحی استخر قهرمانی

  استخر های سر پوشیده,استخرهای بتنی,پاورپوینت استخر,پاورپوینت طراحی استخر,پاورپوینت طراحی استخر قهرمانی,پروژه طرح معماری,دانلود پاورپوینت طراحی استخر قهرمانی,طراحی استخر قهرمانی,طراحی داخلی استخر های سر پوشیده کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت طراحی استخر قهرمانی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود…

 • پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث

  پرسشنامه,پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث,خصوصیات اخلاقی,وودورث کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث این آزمون هشت خصوصیات مختلف به شرح زیر را ارزیابی می کند.…

 • پاورپوینت نظریه هایدر در اسناد

  پاورپوینت تعریف اسناد چیست,پاورپوینت نظریه هایدر در اسناد,پروژه نظریه هایدر در اسناد,تحقیق نظریه هایدر در اسناد,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تعریف اسناد چیست,دانلود پاورپوینت نظریه هایدر در اسناد,دانلود پروژه نظریه هایدر در اسناد,دانلود تحقیق نظریه هایدر در اسناد,دانلود رو,دانلود نظریه هایدر در…

 • پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی

  پرسشنامه,پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی,خلاقیت شناختی,عابدی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی پرسشنامه ای را که در پیش روی دارید حاوی 60 سؤال است…

 • پاورپوینت زندگینامه جورج کاسپار هومنز

  پاورپوینت آشنایی با جورج کاسپار هومنز,پاورپوینت آشنایی با قضایای هومنز,پاورپوینت بیوگرافی جورج کاسپار هومنز,پاورپوینت رایگان زندگینامه جورج کاسپار هومنز,پاورپوینت زندگی نامه جورج کاسپار هومنز,پاورپوینت زندگینامه جورج کاسپار هومنز,پاورپوینت قضایای هومنز,پروژه زندگینامه جورج کاسپار هومنز,تحقیق زندگینامه جورج کاسپار هومنز,دانلود پاورپوینت زندگینامه…

 • پاورپیونت تحلیل کامل میدان توپخانه تهران

  پاورپوینت تحلیل میدان توپخانه تهران,پاورپوینت میدان توپخانه تهران,تحلیل کامل میدان توپخانه تهران,تحلیل میدان توپخانه تهران,میدان توپخانه تهران کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپیونت تحلیل کامل میدان توپخانه تهران را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپیونت تحلیل…

 • طراحی و عملکرد سیستم ترمز

  پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,ترمز,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,سیستم ترمز,طراحی سیستم ترمز,طراحی و عملکرد سیستم ترمز,عملکرد سیستم ترمز,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل طراحی و عملکرد سیستم ترمز را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل طراحی و عملکرد…

 • پاورپوینت بررسی خواص فیزیکی لایه آبدار و ناحیه آبهای ثقلی

  پاورپوینت خواص فیزیکی لایه آبدار و ناحیه آبهای ثقلی,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق ناحیه آبهای ثقلی,جزوه,خواص فیزیکی لایه آبدار و ناحیه آبهای ثقلی,دانلود,دانلود پاورپوینت بررسی خواص فیزیکی لایه آبدار و ناحیه آبهای ثقلی,دانلود پاورپوینت خواص فیزیکی لایه آبدار و ناحیه آبهای ثقلی,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,مقاله,مقاله…

 • پاورپوینت بیماریهای لیستریوز، تب مالت و تب خونریزی دهنده كریمه – كنگو در دام و راه مقابله با آنها

  بیماریهای لیستریوز، تب مالت و تب خونریزی دهنده كریمه – كنگو در دام و راه مقابله با آنها کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بیماریهای لیستریوز، تب مالت و تب خونریزی دهنده كریمه – كنگو در دام و راه مقابله…

 • پاورپوینت شیوه های مطالعه

  پاورپوینت شیوه های مطالعه,پاورپوینت شیوه های مطالعه 159 اسلاید,دانلود وخرید پاورپوینت شیوه های مطالعه,شیوه های مطالعه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت شیوه های مطالعه را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت شیوه های مطالعه 159…

 • پاورپوینت طراحی پایدار در معماری

  پاورپوینت اصول طراحی پایدار,پاورپوینت طراحی پایدار,پاورپوینت معماری پایدار,پروژه معماری,توسعه پایدار,دانلود پاورپوینت طراحی پایدار در معماری,دانلود پاورپوینت معماری,ساخت و ساز پایدار,طراحی پایدار,معماری پایدار کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت طراحی پایدار در معماری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.…

 • دانلود پروژه مفهوم برنامه‌ریزی بر طراحی و عوامل مؤثر در طراحی معماری و صورت عقلانی طرح

  ابعاد مختلف طراحی و مفاهیم آن,ارزیابی تركیب و ارزش‌های بصری و ادراكی در گزینه‌های طرح,بررسی ارزش‌های فضایی در گزینه‌های طرح,پایان نامه,پروژه,پژوهش,توسعه‌ی گزینه‌ها، ارزیابی و تكمیل طرح,شناخت اجزای پروژه، مقدمه طراحی است,طراحی و معماری,عوامل مؤثر در طراحی معماری و صورت عقلانی…

 • بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

  پایانامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,جهانگردان,حقوق,دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق,دانلود پایانامه,دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,قرابت,گرایش خصوصی,مقاله,نظم عمومی,نكاح کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران را مطالعه و در صورت…

 • پاورپوینت بررسی جامع پمپ ها

  پاورپوینت بررسی جامع پمپ ها,پروژه,پژوهش,پمپ ها,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی جامع پمپ ها را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت بررسی جامع پمپ ها پمپ ها تعریف:   …

 • پاورپوینت الگوریتم های تخصیص داده پویا در سیستم های پایگاه داده توزیعی

  پاورپوینت الگوریتم های تخصیص داده پویا در سیستم های پایگاه داده توزیعی,خرید پاورپوینت الگوریتم های تخصیص داده پویا در سیستم های پایگاه داده توزیعی,خرید و دانلود پاورپوینت الگوریتم های تخصیص داده پویا در سیستم های پایگاه داده توزیعی,دانلود پاورپوینت الگوریت,دانلود…

 • پاورپوینت استفاده از ضایعات شیشه به جای سنگدانه در بتن

  استفاده از ضایعات شیشه به جای سنگدانه در بتن,استفاده از ضایعات شیشه دربتن,پاورپوی,پاورپوینت استفاده از ضایعات شیشه به جای سنگدانه در بتن,پاورپوینت استفاده از ضایعات شیشه دربتن,پاورپوینت مهندسی ساختمان,دانلود پاورپوینت استفاده از ضایعات شیشه به جای سنگدانه در بتن,ساختمان,سازه,مهندسی عمران…

 • بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان

  دانش آموزان,زنگ ورزش,سلامت روانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر زنگ ورزش بر روی سلامت…

 • ماهیت معامله فضولی

  اجازه عقد,فقه,معامله فضولی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل ماهیت معامله فضولی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل شرح مختصر: معامله ی فضولی، معامله ای است که شخص دیگری غیر از مالک، مال مالک را_ بدون داشتن…

 • مبانی و پیشینه نظری سلامت عمومی

  پیشینه نظری سلامت عمومی,سلامت عمومی,مبانی نظری سلامت عمومی,مبانی و پیشینه نظری سلامت عمومی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی و پیشینه نظری سلامت عمومی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری سلامت عمومی…

 • پیشینه و مبانی نظری نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا

  پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه نظری نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا,پیشینه و مبانی نظری,پیشینه و مبانی نظری نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا,مبانی,مبانی نظری,مبانی نظری نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و…

 • پاورپوینت معرفی شغل منشی صحنه

  بازار کار و آینده شغلی منشی صحنه,پاورپوینت با عنوان شغل منشی صحنه,پاورپوینت با موضوع شغل منشی صحنه,پاورپوینت در رابطه با شغل منشی صحنه,پاورپوینت در مورد شغل منشی صحنه,پروژه,پژوهش,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل منشی صحنه,شخصیت های مناسب منشی صحنه,معرفی…

 • پاورپوینت میدان دل کمپو

  آشنایی با میدان دل کمپو,پاورپوینت آشنایی با میدان دل کمپو,پاورپوینت معرفی میدان دل کمپو,پاورپوینت میدان,پاورپوینت میدان دل کمپو,دانلود پاورپوینت میدان دل کمپو,معرفی میدان دل کمپو,میدان,میدان دل کامپو سیه نا,میدان دل کمپو کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت میدان دل کمپو…

 • پاورپوینت نظریه روابط انسانی هاثورن

  پاورپوینت رایگان نظریه روابط انسانی هاثورن,پاورپوینت نظریه روابط انسانی چیست,پاورپوینت نظریه روابط انسانی هاتورن,پاورپوینت نظریه روابط انسانی هاثورن,دانلود پاورپوینت رایگان نظریه روابط انسانی هاثورن,دانلود پاورپوینت نظریه روابط انسانی چیست,دانلود پاورپوینت نظریه روابط انسانی هاثورن,دانلود نظریه رو کاربر محترم میتوانید جزئیات…

 • پاورپوینت بررسی مهندسی امنیت نرم افزار

  امنیت,امنیت نرم افزار,بررسی امنیت نرم افزار,پاورپوینت مهندسی امنیت نرم افزار,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق نرم افزار,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلودجزوه,مقاله,مهندسی امنیت نرم افزار,نرم افزار کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی مهندسی امنیت نرم افزار را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود…

 • معرفی گل ها

  Introduce Flowers,پرورش گل محبوبه شب ( یاس شب),قاصدك Dandelion,کلیویا، با گل نارنجی و قرمز,گل آنتوریوم,گل ادونتوگلوسم,گل برف یا موگه,گل خطمی,گل صد تومانی، گل پادشاه,گل عنکبوتی,گل میخك گلی با رنگهای زیاد,گل مینای ماندنی,گل نرگس درختی,گل نیلوفر آبی,گل یاس چمپاJasminum کاربر محترم…

 • ارزیابی اثر بخشی نظام آموزشی کاردانش رشته نقشه کشی ساختمان با تاکید بر عناصر نه گانه فرانسیس کلاین

  اثر بخشی,رشته نقشه کشی ساختمان,عناصر نه گانه فرانسیس کلاین,نظام آموزشی کاردانش کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل ارزیابی اثر بخشی نظام آموزشی کاردانش رشته نقشه کشی ساختمان با تاکید بر عناصر نه گانه فرانسیس کلاین را مطالعه و در صورت نیاز…

 • پروژه کارآفرینی طرح تولید کیک و کلوچه

  پروژه کارافرینی طرح تولید کیک و کلوچه,توجیه اقتصادی طرح تولید کیک و کلوچه,دانلود پروژه طرح تولید کیک و کلوچه,دانلود کارآفرینی طرح تولید کیک و کلوچه,طرح توجیه فنی طرح تولید کیک و کلوچه,طرح توجیهی طرح تولید کیک و کلوچه,کارآفرینی طرح تولید…

 • ضوابط و مقررات شهری

  دانلود فایل ضوابط و مقررات شهری,ضوابط و مقررات شهری,طرح تفضیلی,فایل word فایل ضوابط و مقررات شهری,فایل ضوابط و مقررات شهری,فایل ورد ضوابط و مقررات شهری,مجموعه فایل های ورد در زمینه ضوابط و مقررات شهری,مشهد کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل ضوابط…

 • پخت شیرینی های جدید با فوت و فن کوزه گری

  پخت شیرینی های جدید با فوت و فن کوزه گری,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,شیرینی خوشمزه مخصوص سال کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پخت شیرینی های جدید با فوت و فن کوزه گری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود…

 • مسائل و روشهای تعیین مقررات برای شركتهای چند ملیتی

  پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,روشهای تعیین,شركتهای چند ملیتی,مسائل,مسائل و روشهای تعیین مقررات,مسائل و روشهای تعیین مقررات برای شركتهای چند ملیتی,مقاله,مقررات کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مسائل و روشهای تعیین مقررات برای شركتهای چند ملیتی را مطالعه و در صورت…

 • کار،‌ انرژی، گرما

  انرژی,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,کار,گرما,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل کار،‌ انرژی، گرما را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل کار،‌ انرژی، گرما   باد هوای در حال حركت است. باد به وسیلة گرمای غیر یكنواخت…

 • پاورپوینت ترانسفورماتور چیست

  ترانسفورماتور یا ترانسفورمر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت ترانسفورماتور چیست را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت ترانسفورماتور چیست تعاریف ساده شده بالا از بسیاری از مباحث پیچیده درباره ترانسفورماتورها گذشته‌است.در یک ترانسفورماتور آرمانی، ترانسفورماتور…

 • دانلود تحقیق درمورد بازاریابی در بازرگانی پیشرفته

  اشتغال زایی,اصول بازاریابی,اموزش بازاریابی,اهمیت بازاریابی و بازارگانی,بازار و اقتصاد,بازاریابی چیست,بازاریابی در بازرگانی پیشرفته,بازاریابی کالاها,بازرگانی,پروژه,پژوهش,تاریخچه تجارت در جهان,تحقیق,جزوه,دان,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله,وضع اقتصادی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود تحقیق درمورد بازاریابی در بازرگانی پیشرفته را مطالعه و…

 • بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

  ازدواج,رضایت زناشویی,طرحواره کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل…

 • بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی كودكان

  بررسی تاثیر,پایان نامه,رشد اجتماعی كودكان,شیوه‌های,فرزند پروری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی كودكان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل خلاصه پژوهش :زندگی برای انسان از راه تعامل و ارتباط…

 • مبانی و پیشینه نظری اخلاق حرفه ای

  اخلاق حرفه ای,پیشینه نظری اخلاق حرفه ای,مبانی و پیشینه نظری اخلاق حرفه ای کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی و پیشینه نظری اخلاق حرفه ای را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری اخلاق…

 • آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی وISI

  آموزش نگارش مقاالت علمی,آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی وISI,دانلود آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی وISI,سیستم فروشگاه دهی,فروشگاه اینترنتی,کارافرینی,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد اینترنتی,کسب و کار,همکاری در فروش فایل کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی وISI را…

 • پاورپوینت زندگینامه و آثار مهندس کامران دیبا

  پارک شفق,پاورپوینت آشنایی با مهندس دیبا,پاورپوینت زندگینامه و آثار مهندس کامران دیبا,دانلود پاورپوینت زندگینامه و آثار مهندس کامران دیبا,زندگینامه و آثار مهندس کامران دیبا,شهرک شوشتر نو,کامران دیبا,مهندس کامران دیبا کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار مهندس کامران…

 • نقشه اتوکد هتل

  نقشه اتوکد هتل کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل نقشه اتوکد هتل را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل نقشه اتوکد هتل نقشه کامل هتل شامل پلان نماها /مقاطع طولی و عرضی و پلان آکس بندی می باشد…

 • پاورپوینت معماری مبتنی بر پدافند غیرعامل

  پاورپوینت معماری مبتنی بر پدافند غیرعامل,پدافند غیرعامل,پدافند غیرعامل در معماری,دانلودپاورپوینت معماری مبتنی بر پدافند غیرعامل,مبحث 21 مقررات ملی ساختمان,معماری مبتنی بر پدافند غیرعامل,معماری مبتنی بر پدافند غیرعامل مبحث 21 مقررات ملی ساختمان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت معماری مبتنی…

 • پاورپوینت جذب ، گزینش و مدیریت نیروی انسانی در سازمانها

  جذب ، گزینش و مدیریت نیروی انسانی در سازمانها کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت جذب ، گزینش و مدیریت نیروی انسانی در سازمانها را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت جذب ، گزینش و مدیریت…

 • پاورپوینت باز کردن پایگاه داده با برنامه Access

  Access,آموزش برنامه Access,برنامه Access,پاورپوینت آشنایی با برنامه Access,پاورپوینت باز کردن پایگاه داده,پاورپوینت باز کردن پایگاه داده با برنامه Access,دانلود پاورپوینت باز کردن پایگاه داده با برنامه Access کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت باز کردن پایگاه داده با برنامه Access…

 • پاورپوینت فراموشی سازمانی

  دانلود پاورپوینت فراموشی سازمانی,فراموشی سازمانی و سبک های رهبری,فراموشی سازمانی و مزیت رقابتی,مدل مفهومی راهبردهای مدیریت فراموشی سازمانی,مفهوم فراموشی سازمانی,مهمترین عامل فراموشی دانش در سازمان ها کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت فراموشی سازمانی را مطالعه و در صورت نیاز…

 • مبانی نظری سکوت در آثار سعدی

  سکوت در آثار سعدی,مبانی نظری سکوت در آثار سعدی,مبانی نظری سکوت در آثار سعدی (فصل دوم تحقیق) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری سکوت در آثار سعدی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری…

 • پروژه کارآفرینی احداث کارخانه یخ

  پروژه کارافرینی احداث کارخانه یخ,توجیه اقتصادی احداث کارخانه یخ,دانلود پروژه احداث کارخانه یخ,دانلود کارآفرینی احداث کارخانه یخ,طرح توجیه فنی احداث کارخانه یخ,طرح توجیهی احداث کارخانه یخ,کارآفرینی احداث کارخانه یخ کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پروژه کارآفرینی احداث کارخانه یخ را…

 • پاورپوینت مدل تاکسونومی

  بررسی مدل تاکسونومی در شهرسازی,پاورپوینت,پاورپوینت آشنایی با مدل تاکسونومی,پاورپوینت مدل تاکسونومی,پاورپوینت مدل تاکسونومی در شهرسازی,پاورپوینت مدل های شهرسازی,دانلود پاورپوینت مدل تاکسونومی,مدل تاکسونومی,مدل تاکسونومی در شهرسازی,مدل شهرسازی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت مدل تاکسونومی را مطالعه و در صورت نیاز…

 • حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

  پروژه,پژوهش,تحقیق,تلقیح مصنوعی,حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی,حقوق مالی کودک,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله,نسب,نسب قانونی,نفقه کودک کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل…

 • پاورپوینت عیوب اصلی جوش در سازه‌ های فولادی‌

  پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه,پاورپوینت عیوب اصلی جوش,پاورپوینت عیوب اصلی جوش در سازه‌ های فولادی‌,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,دانلود پاورپوینت عیوب اصلی جوش,دانلود پاورپوینت عیوب اصلی جوش در سازه‌ های فولادی‌,دانلود پاورپوینت مهندسی ساخت,ساختمان,سازه,عیوب اصلی جوش,عیوب اصلی جوش در سازه‌ های فولادی‌,مهندسی…

 • دستگاه سوئیچ دیجیتال

  پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دستگاه سوئیچ,دستگاه سوئیچ دیجیتال,سوئیچ,سوئیچ دیجیتال,مخابرات,مرکز تلفن,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دستگاه سوئیچ دیجیتال را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل دستگاه سوئیچ دیجیتال چكیده:دستگاه سوئیچ دیجیتال به عنوان قلب و مركز كلیه…

 • پاورپوینت جوش پذیری فولاد‌های ساختمانی

  پاورپوینت جوش پذیری فولاد‌های ساختمانی,پروژه جوش پذیری فولاد‌های ساختمانی,جزوه جوش پذیری فولاد‌های ساختمانی,جوش پذیری فولاد,جوش پذیری فولاد‌های ساختمانی,جوشکاری,دانلود پاورپوینت جوش پذیری فولاد‌های ساختمانی,دانلود پروژه جوش پذیری فولاد‌های ساختمانی,دانلود جوش پذیری فولاد‌های ساختمانی,فولاد‌های ساختمانی,مقاله جوش پذیری فولاد‌های ساختمانی کاربر محترم میتوانید…

 • پاورپوینت تئوری هنجاری حسابداری: چارچوب نظری

  ارکان تشکیل دهنده چارچوب نظری بر اساس چارچوب هیئت استانداردهای بین المللی,تئوری توصیفی,تئوری حسابداری,تئوری هنجاری,تاریخچه پیدایش چارچوب نظری,تعریف چارچوب نظری از نظر FASB,دانلود پاورپوینت تئوری هنجاری حسابداری چارچوب نظری,دانلود پاورپوینت ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری,مفهوم تئوری هنجاری,نق,نقاط قوت…

 • پاورپوینت سازه های کابلی با یک انحنا

  پاورپوینت سازه های کابلی با یک انحنا,پروژه سازه های کابلی با یک انحنا,تحقیق سازه های کابلی با یک انحنا,جزوه سازه,دانلود پاورپوینت سازه های کابلی با یک انحنا,دانلود پروژه سازه های کابلی با یک انحنا,دانلود تحقیق سازه های کابلی با یک…

 • مبانی نظری انعطاف پذیری و چابک سازی سازمانی

  پیشینه تحقیق,دانلود پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری انعطاف پذیری و چابک سازی سازمانی,مبانی نظری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری انعطاف پذیری و چابک سازی سازمانی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری…

 • بودجه عملیاتی

  بودجه عملیاتی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بودجه عملیاتی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل بودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت تمامی فعالیتهای مالی خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام می دهد. از سوی…

 • تفکیک سوالات عمومی و اختصاصی رشته ریاضی درآزمون 94

  تفکیک سوالات ریاضی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تفکیک سوالات عمومی و اختصاصی رشته ریاضی درآزمون 94 را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل تفکیک سوالات عمومی و اختصاصی رشته ریاضی درآزمون 94   تمامی سوالات اختصاصی…

 • پاورپوینت بررسی و چگونگی اتاق خواب مهمان

  بررسی و چگونگی اتاق خواب مهمان,پاورپوینت بررسی و چگونگی اتاق خواب مهمان,پاورپوینت راز چیدمان دکوراسیون اتاق خواب مهمان,پاورپوینت طراحی اتاق خواب مهمان,دانلود پاورپوینت بررسی و چگونگی اتاق خواب مهمان,دانلود پاورپوینت راز چیدمان دکوراسیون اتاق خ,دانلود پاورپوینت طراحی اتاق خواب مهمان,راز…

 • بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس

  بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس,پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس,حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس,مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی…

 • پاورپوینت بتن عبور دهنده ی نور

  بتن,بتن انعطاف پذیر,بتن با مقاومت زیاد ,بتن خود متراکم,بتن عبور دهنده ی نور,پاورپوینت بتن,پاورپوینت بتن انعطاف پذیر,پاورپوینت بتن با مقاومت زیاد ,پاورپوینت بتن خود متراکم,پاورپوینت بتن عبور دهنده ی نور,دانل,دانلود پاورپوینت بتن,دانلود پاورپوینت بتن انعطاف پذیر,دانلود پاورپوینت بتن با مقاومت زیاد ,دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت استهلاک سرمایه (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری)

  تعریف استهلاک براساس دیدگاه سیستماتیک ومعقول,تعیین قیمت خدمات بهای تمام شده تاریخی یا هزینه جاری؟,دانلود پاورپوینت استهلاک سرمایه,روش مبتنی بر نقش دارایی در ایجاد,کاهش توان دارایی در ارائه خدمات بالقوه,کاهش در ارائه خدمات، از نظر فیزیکی کاربر محترم میتوانید جزئیات…

 • مبانی نظری اتحادیه اروپا ، ساختار و حقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی

  اتحادیه اروپا,ساختار و حقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی ، اتحادیه اروپا,مبانی نظری,مبانی نظری اتحادیه اروپا,مبانی نظری اتحادیه اروپا ، ساختار و حقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی,مبانی نظری ساختار و حقوق…

 • پاورپوینت زندگینامه دکتر علی شریعتی

  پاورپوینت بیوگرافی دکتر علی شریعتی,پاورپوینت رایگان زندگینامه دکتر علی شریعتی,پاورپوینت زندگی نامه دکتر علی شریعتی,پاورپوینت زندگینامه دکتر علی شریعتی,پروژه زندگینامه دکتر علی شریعتی,تحقیق زندگینامه دکتر علی شریعتی,دانلود پاورپوینت رایگان,دانلود پاورپوینت زندگینامه دکتر علی شریعتی,دانلود زندگینامه دکتر علی شریعتی,زندگینامه دکتر علی…

 • پاورپوینت زهکشی ساختمان و اراضی

  بررسی سیستم های زهکشی,پاورپوینت زهکشی,پاورپوینت زهکشی زمین,پاورپوینت زهکشی ساختمان,پاورپوینت زهکشی ساختمان و اراضی,پاورپوینت سیستم زهکشی,دانلود پاورپوینت زهکشی ساختمان و اراضی,زهکشی,زهکشی ساختمان,زهکشی ساختمان و اراضی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت زهکشی ساختمان و اراضی را مطالعه و در صورت نیاز…

 • دانلود تحقیق درمورد سیاست سرمایه در گردش

  پروژه,پژوهش,تاریخچه مدیریت مالی,تحقیق,جزوه,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,سرمایه و اقتصادی,سیاست سرمایه در گردش,مالی و اقتصادی,ماهیت سرمایه در گردش,مدیریت ساختار سرمایه,مدیریت مالی,مقاله,منابع و مصارف سرمایه در گردش کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود تحقیق درمورد سیاست سرمایه در گردش…

 • پاورپوینت برنامه‌سازی پیشرفته

  پاورپوینت برنامه‌سازی پیشرفته کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت برنامه‌سازی پیشرفته را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت برنامه‌سازی پیشرفته   ویژگیهای بارز زبان C C یک زبان ساختیافته است. C زبان برنامه‌نویسی سیستم است. C…

 • تحقیق درباره شغل میکروبیولوژیست / کارشناس میکروبیولوژی

  بازارکار و فرصت های شغلی میکروبیولوژیست,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل میکروبیولوژیست,تحقیق با عنوان شغل میکروبیولوژیست,تحقیق با موضوع شغل میکروبیولوژیست,تحقیق در رابطه با شغل میکروبیولوژیست,تحقیق در مورد شغل میکروبیولوژیست,معرفی شغل میکروبیولوژیست,مهارت ها و دانش مورد نیاز میکروبیولوژیست,میزان درآمد میکروبیولوژیست,وظایف…

 • پاورپوینت نظریات هیپنوتیزم

  پاورپوینت روانشناسی ادراک و احساس,پاورپوینت نظریات هیپنوتیزم,پروژه نظریات هیپنوتیزم,تحقیق نظریات هیپنوتیزم,دانلود,دانلود پاورپ,دانلود پاورپوینت روانشناسی ادراک و احساس,دانلود پاورپوینت نظریات هیپنوتیزم,دانلود پروژه نظریات هیپنوتیزم,دانلود تحقیق نظریات هیپنوتیزم,دانلود نظریات هیپنوتیزم,روانشناسی,روانشناسی ادراک و احساس,نظریات هیپنوتیزم کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت نظریات هیپنوتیزم…

 • فهرست علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون (YBOCS)

  (YBOCS),فهرست علایم,فهرست علایم وسواس فکری عملی ییل – براون (YBOCS),وسواس فکری عملی,ییل – براون کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل فهرست علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون (YBOCS) را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل فهرست علایم…