مدیریت و حسابداری در شهر داری ها

پرسشنامه مدیریت و حسابداری در شهر داری ها,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق مدیریت و حسابداری در شهر داری ها,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مدیریت و حسابداری در شهر داری ها,مقاله,مقاله مدیریت و حسابداری در شهر داری ها
کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مدیریت و حسابداری در شهر داری ها را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.

دانلود فایل

مدیریت و حسابداری در شهر داری ها
 
مقدمه: 5
بخش اول : 7
سازمان مالی شهرداری ها 7
1ـ بودجه و اعتبارات.. 8
2ـ درآمد. 8
3 ـ حسابداری. 9
4 ـ خزانه 10
5 ـ تداركات یا كارپردازی. 11
6 ـ حسابرسی داخلی. 12
7 ـ اموال. 12
8 ـ شعب و تعداد كاركنان امور مالی. 12
بخش دوم : 13
سرفصل حسابهای دفتر كل و دفتر معین. 13
اسناد دریافتی. 15
حسابهای عمومی ( با ماندة بستانكار ) 15
بستانكاران. 16
اسناد پرداختی. 16
حسابهای انتظامی دارایی های ثابت.. 17
زمین و ساختمان .. 17
ماشین آلات و وسایل نقلیه .. 17
اثاثه .. 17
كار در جریان ساخت .. 17
سرمایه گذاری برای دارایی ثابت .. 17
حسابهای انتظامی دارایی های جاری. 17
موجودی انبار .. 17
سرمایه گذاری برای دارایی جاری .. 17
دفتر معین درآمد. 17
برای هر یك از منابع درآمد كه در بودجه مصّوب شهرداری منظور گردیده است باید یك حساب در دفتر معین درآمد منظور گردد .. 17
رعایت تفكیك عناوین منابع درآمد بر اساس فهرست طبقه بندی درآمدها كه ضمیمة دستورالعمل بودجة شهرداری میباشد الزامی است .. 17
بنا به پیشنهاد متخصصّان حسابداری و تایید مدیر امور مالی شهرداری و شهردار در صورتیكه در بعضی از شهرداریها ایجاب كند برای یك منبع درآمد ممكن است چند منبع فرعی در نظر گرفته شده و حسابهای جداگانه برای منابع فرعی مذكور در دفتر معین درآمد منظور شود .. 17
حداقل سر فصل حساب درآمد در دفتر معین طبقات اصلی درآمد طبق فهرست طبقه بندی درآمد ها بشرح زیر است مگر اینكه بعضی از منابع مذكور مطلقاً در یك شهرداری وجود نداشته باشد .   18
سهمیة شهرداری از پرداختهای وزارت كشور .. 18
عوارض توأم با مالیات وصولی در محل .. 18
عوارض بر ساختمانها و اراضی .. 18
عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل .. 18
عوارض بر پروانه های كسب و فروش و تفریحات .. 18
درآمدهای حاصل از فروش و درآمدهای وصولی در مقابل خدمات .. 18
درآمد تأسیسات شهرداری و جرائم تخلفات .. 18
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری .. 18
كمكهای بلاعوض و هدایا و وامها و استفاده از موجودیهای نقدی دوره قبل .. 18
دفتر معین هزینه 18
برای هر یك از قالبهای بودجه یك حساب انتظامی و برای هر یك از. 18
فصول چهارگانه  آنها( هزینه های پرسنلی ـ اداری ـ سرمایه ای ـ انتقالی ) یك حساب جداگانه در دفتر معین هزینه منظور می گردد و جمع اقلام ثبت شده در دفتر روزنامه در پایان هرماه در دفتر معین هزینه ثبت می شود .. 19
جمع اقلام هزینه های ثبت شده در دفتر معین ماهی یك بار رسیدگی و كنترل شده به دفتر كل منتقل و ثبت می گردد .. 19
بنا به تشخیص متخصصان حسابداری و تأیید مدیر امور مالی شهرداری و شهردار ممكن است علاوه بر سر فصل حسابهای فوق الذكر سر فصلهای دیگری نیز برای ثبت حساب هزینه ها بر اساس مواد هزینه داخل در هر یك از فصول چهارگانه هزینه برای مجموع هزینه های شهرداری یا مجموع هزینه های هر یك از وظائف یا برنامه ها با فعالیتها و یا قالبهای بودجه ای در دفتر معین هزینه منظور شود .   19
در شهرداریهای بزرگ و متوسط در صورتیكه از كامپیوتر در نگهداری حسابهای شهرداری استفاده شود این حسابها باید با تفكیك مواد هزینه و حتی اجزاء آن و بر اساس فصول چهارگانه هزینه ها در قالبهای بودجه ای هر یك از قالبهای وظایف ـ برنامه ها و فعالیتها تنظیم گردد .   19
تفكیك وظایف و برنامه ها و فعالیتها كه مبنای نگهداری حساب هزینه بر اساس آنها خواهد بود تابع فهرست طبقه بندی ضمیمه دستورالعمل طرح و تنظیم برنامه 5 ساله عملیات نوسازی و عمران اصلاحات شهری در شهرداریها می باشد .. 19
حداقل سرفصل حسابهای هزینه دردفتر معین فصول چهارگانة هزینه ها برای هر یك از قالبها بودجه ای كه بر اساس تفكیك وظایف و برنامه ها و فعالیتها و طرحها تنظیم می گردد به شرح زیر خواهد بود :   20
فصل اول ـ هزینه های پرسنلی .. 20
فصل دوم ـ هزینه های اداری .. 20
فصل سوم ـ هزینه های سرمایه ای.. 20
فصل چهارم ـ هزینه های انتقالی .. 20
در اسناد و اوراق فرمها و دفاتر مالی مربوط به هزینه ها ذكر شمارة قراردادی وظیفه و برنامه و فعالیت قبل از شماره قراردادی هزینه الزامی است و با این ترتیب كه هزینه ها 7 رقمی خواهد بود كه با سه رقم اول سمت چپ نماینده فعالیت و برنامه و وظیفه و چهار رقم سمت راست كه با علامت ( ـ ) از سه رقم سمت چپ جدا می شود نشان دهندة فصول چهارگانه مواد هزینه و عنداللزوم مواد هزینه می باشد .. 20
بخش سوم : 21
حسابداری اموال. 21
با توجه به اینكه طبق مادة 45 آئین نامه مالی شهرداریها اموال شهرداری بر دو نوع اموال عمومی و اموال اختصاصی تقسیم گردیده و در مورد اموال عمومی شهر وظیفة شهرداری حفاظت و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز اشخاص نسبت به آنها است عمل حسابداری و ثبت در دفاتر حساب در مورد این دسته از اموال مصداق نخواهد داشت .. 22
وظیفة واحدهای سازمانی تابعه شهرداری درمورد آمار گیری و صورت برداری از اموال عمومی شهر در دستوالعمل اموال شهرداریها مقرر شده است .. 22
ادارة امور اموال شهرداری. 22
در مورد ادارة امر اموال شهرداری ( منقول و غیر منقول ) و تهیة كارت اموال برای هر یك از دو نوع منقول و غیر منقول و صورت برداری و كنترل آنها و طرز عمل در دستوالعمل اموال شهرداری مقرر شده است .. 22
در شهرداریهای كوچك و متوسط كه برای اموال شعبة خاصی وجود ندارد وظائف مربوط به عهدة حسابداری می باشد .. 22
ثبت اموال در دفاتر 23
كلیة اموال منقول و غیر منقول شهرداری كه در موقع تصویب این دستورالعمل در مالكیت هر شهرداری است باید صورت برداری شده برای هر یك از آنها كارت مشخصات تنظیم و در صورتی كه قیمت خرید یا قیمت تمام شدة آنها مشخص نباشد به قیمت روز ارزیابی و در كارتها درج و به ترتیب طبقه بندی ضمیمة دستوالعمل اموال در دفاتر معین اموال غیر منقول و دفتر معین اموال منقول كه نمونة آنها ضمیمة دستورالعمل مربوط می باشد به ثبت برسد و خلاصة آن به حساب مربوط در دفتر كل منتقل شود .   23
در مورد اموالی كه در آینده خریداری یا به هر ترتیب به مالكیت  شهرداری در آید كارت اموال تهیه و به قیمت خرید یا قیمت تمام شده یا قیمت ارزیابی دردفاتر مربوطه ثبت شود .   23
پس از مشخص شدن قیمت كلیة اموال به طرق فوق و جمع كل آنها به حساب دارائی ثابت بدهكار و حساب سرمایه گذاری در دارائی ثابت معادل همان مبلغ بستانكار می شود و به تدریج كه اموال جدیدی خریداری و یا به تصرف شهرداری در می آید به طریق فوق عمل می شود .. 23
در صورتیكه در پایان دورة مالی و در موقع بستن حسابها تعدادی از دارائیهای ثابت در دست انجام و یا در شرف تكمیل باشد قیمت تمام شده تا آن تاریخ در حساب بدهكار كارهای دردست انجام و بستانكار حساب سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت ثبت و منظور گردد .. 23
پس از تكمیل كار حساب دارائی مربوط نسبت به قیمت تمام شدة كل بدهكار و حساب كارهای در دست انجام به ماندة خود بستانكار گردیده و این دو قلم در حساب سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت ثبت میشود .. 24
تهیة گزارش سالانة اموال و ثبت آنها در دفاتر 24
در پایان هر سال دو گزارش در مورد اموال تنظیم می شود :. 24
الف ـ صورت كامل اموال موجود در پایان سال. 24
ب ـ گزارش تغییرات اموال در طول سال شامل موجودیهای آغاز سال به اضافة اموال اضافه شده یا كسر اموالی كه اسقاط یا فروخته و یا خارج شده است .. 24
نتیجة صورتهای مذكور در حسابهای اموال دردفتر كل و دفاتر معین اموال به ثبت می رسد و ضمیمة گزارش سالانه وضع مالی شهرداری همراه با تفریق بودجه و ترازنامه جهت بررسی و تصویب انجمن شهر تسلیم می گردد.. 24
استهلاك اموال. 25
نگهداری و ثبت حساب استهلاك اموال در مورد شهرداریها جز در مورد واحدهای تابعه شهرداری كه ممكن است به صورت انتفاعی عمل كنند و قیمت تمام شده برای آنها مورد پیدا كند ضرورت نخواهد داشت .   25
در مواردی كه هزینه هائی در بعضی از عملیات ضرورت داشته باشد از حساب استهلاك اموال طبق آئین نامة استهلاك مورد عمل وزارت دارائی تنظیم و محاسبه می شود .. 25
بخش چهارم : 26
سازمان و طرز گردش كار حسابرسی در شهرداریها 26
1ـ انتخاب مدیر مالی یا رئیس حسابداری : 27
چون طبق مادة 79 اصلاحی قانون شهرداری و مادة 26 آئین نامة مالی شهرداریها مدیر امور مالی یا رئیس حسابداری ( بر اساس تشكیلات شهرداری مربوط ) در معیت شهردار ذیحساب و مسئول حسن گردش كار مالی شهرداری می باشد شهردار مجاز نخواهد بود نامبرده را بدون جلب نظر و موافقت انجمن منصوب یا تغییر دهد .. 27
2 ـ انتخاب حسابرس داخلی : 27
3ـ تشكیل گروه حسابداران متخصص : 27
4ـ واحد حسابرسی شهرداریها در وزارت كشور : 28
بخش پنجم. 29
حسابرسی داخلی. 29
برنامة حسابرسی. 31
پرسشنامة حسابرسی : 32
در مورد اموال و ماشین آلات : 32
در مورد وجوه نقدی و حساب جاری : 34
در مورد حسابهای دریافتی ( بدهكاران ) و اسناد دریافتی : 35
در مورد موجودیها : 36
درمورد خریدها : 37
در مورد پیش پرداخت بیمه : 38
در مورد اسناد پرداختی : 40
در مورد حسابهای پرداختی ( بستانكاران ) 40
در مورد درآمد ها : 41
درمورد حقوق و دستمزد : 41
در مورد هزینه ها : 43
بخش ششم : 44
برنامه و فعالیتها 44
وظایف ـ مجموع كوششهای سازمان یافتة شهرداری و واحدهای تابعة آن است كه خدمات مشخصی را برای شهر در بر میگیرد . انجام هر وظیفه یك هدف اصلی برای شهرداری محسوب میشود . هر وظیفه شامل چند برنامه و هر برنامه مشتمل بر چند فعالیت می باشد .. 45
طبقه بندی درامد شهرداری ها و شمارة قرارداری آنها : 45
لزوم رعایت فهرستهای طبقه بندی و شماره های قراردادی آنها : 46
مبنا قرار دادن برنامه در تنظیم بودجه 47
حقوق. 48
طریقه پرداخت مساعده : 50
اضافه كار : 50
محدودیتهای تراز عملیات.. 51
مراحل كشف اشتباهات : 52
چگونگی اصلاح اشتباهات در دفاتر 53
عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین. 53
نحوه پرداخت.. 53
عملیات حسابداری سپرده ها (حسابهای مستقل برای وجوه سپرده) 54
عملیات حسابداری درآمد و هزینه اختصاصی (حسابهای مستقل برای درآمد و هزینه اختصاصی) 55
عملیات حسابداری بانك و تهیه صورت مغایرت بانكی. 55
صورت مغایرت بانكی. 56
تعریف صورت مغایرت : 57

 • استیله کردن کالای ویسکوزی و رنگرزی با رنگزای مستقیم

  استیله کردن,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,رنگرزی,رنگرزی مستقیم,کالای ویسکوزی,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل استیله کردن کالای ویسکوزی و رنگرزی با رنگزای مستقیم را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل استیله کردن کالای ویسکوزی و رنگرزی با…

 • همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی

  دانلود پایان نامه همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی,دانلود پروژه همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی,دانلود پژوهش همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی,دانلود رساله همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی,دانلود مقاله همزیستی انقلاب و نظام در…

 • دانلود مقاله پولشویی

  پایان نامه,پایان نامه پولشویی,پروژه,پروژه پولشویی,پژوهش,پژوهش پولشویی,پولشویی,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,مقاله,مقاله پولشویی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود مقاله پولشویی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مقاله پولشویی   سوالاتی که در پی پاسخ به آنها…

 • پاورپوینت معرفی شغل استاد دانشگاه

  بازارکار، درآمد و آینده شغلی استاد دانشگاه در ایران,پاورپوینت با عنوان شغل استاد دانشگاه,پاورپوینت با موضوع شغل استاد دانشگاه,پاورپوینت در رابطه با شغل استاد دانشگاه,پاورپوینت در مورد شغل استاد دانشگاه,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل استاد دانشگاه,معرفی شغل استاد…

 • پاورپوینت نقش مبلمان شهری در هویت بخشی به محیط

  پاورپوینت بررسی نقش مبلمان شهری در هویت محیط,پاورپوینت نقش مبلمان شهری در هویت بخشی به محیط,تحقیق نقش مبلمان شهری در هویت بخشی به محیط,دانلودپاورپوینت نقش مبلمان شهری در هویت بخشی به محیط,شهرسازی,مبلمان شهری,نقش مبلمان شهری در هویت بخشی به محیط…

 • دانلود طرح توجیهی فنی ، مالی و اقتصادی تولید نان فانتزی

  دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح توجیهی نان,دانلود طرح توجیهی نان فانتزی,طرح توجیهی,طرح توجیهی نان,طرح توجیهی نان فانتزی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود طرح توجیهی فنی ، مالی و اقتصادی تولید نان فانتزی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.…

 • تکنولوژی جدید در عایق کاری رطوبتی ساختمان

  پایان نامه,پروژه,پژوهش,تکنولوژی جدید در عایق کاری رطوبتی ساختمان,خرید و دانلود مقاله تکنولوژی جدید در عایق کاری رطوبتی ساختمان,خرید و دانلود مقاله مدیریت,دانلود مقاله تکنولوژی جدید در عایق کاری رطوبتی ساختمان,دانلود و خرید مقاله تکنولوژی جدید در عایق کاری رطوبتی ساختمان,مقاله,مقاله…

 • پاورپوینت بودجه ریزی استراتژیک

  انواع شیوه بودجه ریزی,اهداف اصلی بودجه ریزی,بــودجه ریزی بـــرنامه ای,بودجه ریزی,بودجه ریزی افزایشی,بودجه ریزی بر مبنای صفر,بودجه ریزی عملیاتی,بودجه و بودجه ریزی,تعریف بودجه,دانلود پاورپوینت بودجه ریزی استراتژیک,ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها,فرایند بودجه بندی,فواید بودجه ریزی,مدیریت استرات,مراحل فرایند بودجه ریزی…

 • پاورپوینت مرمت خانه رجائی

  آشنایی با خانه رجائی,بررسی و تحلیل خانه رجائی مشهد,پاورپوینت خانه رجائی,پاورپوینت مجتمع مسکونی نمونه خارجی,پاورپوینت مرمت خانه رجائی,پاورپوینت مرمت و احیای خانه رجائی,دانلود پاورپوینت مرمت خانه رجائی,مرمت خانه رجائی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت مرمت خانه رجائی را مطالعه…

 • پاورپوینت آموزش درس 5 کتاب علوم پایه ششم ( زمین پویا )

  آزمایش های درس زمین پویا,اسلاید درس زمین پویا,پاورپوینت زمین پویا,درس زمین پویا,علم و زندگی علوم ششم,فعالیت های درس زمین پویا,فکر کنید زمین پویا,کاوشگری درس زمین پویا کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت آموزش درس 5 کتاب علوم پایه ششم (…

 • پاورپوینت اندیشه ها و نظریات طراحی شهری با رویکرد اسلامی

  ایمن سازی شهرهای اسلامی,پاورپوینت اندیشه ها و نظریات طراحی شهری با رویکرد اسلامی,پاورپوینت شهر اسلامی,دانلود پاورپوینت اندیشه ها و نظریات طراحی شهری با رویکرد اسلامی,رابطه تاسیس استحکامات با طراحی و برنامه ریزی شهرهای اسلامی,مدینه اسلامی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل…

 • پاورپوینت روستای ویونا در ابیانه

  پاورپوینت تحلیل روستای ویونا در ابیانه,پاورپوینت روستا,پروژه روستا,دانلود پاورپوینت بررسی روستای ابیانه,دانلود پاورپوینت روستای ابیانه,روستای ابیانه,روستای ویونا در ابیانه,معرفی روستای ابیانه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت روستای ویونا در ابیانه را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود…

 • پاورپوینت نمونه موردی مهد کودک از نظر ارگونومی رنگ و نور و روانشناسی و تاثیر در کودک

  ارگونومی رنگ و نور,ارگونومی رنگ و نور و روانشناسی و تاثیر در کودک,ارگونومی مهدکودک,پاورپوینت نمونه موردی مهد کودک,دانلود پاورپوینت نمونه موردی مهد کودک از نظر ارگونومی رنگ و نور و روانشناسی و تاثیر در کودک,مهدکودک کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل…

 • گزارش كارآموزی بیمه ایران

  بیمه ایران,گزارش كارآموزی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل گزارش كارآموزی بیمه ایران را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل بشر از دیر باز با انواع خطرات جانی و مالی مواجه بوده است که همواره به دنبال ابزار…

 • پاورپوینت رنگ سبز و خنثی و قهوه ای در دکوراسیون داخلی

  پاورپوینت رنگ خنثی در دکوراسیون داخلی,پاورپوینت رنگ سبز در دکوراسیون داخلی,پاورپوینت رنگ قهوه ای در دکوراسیون داخلی,پاورپوینت رنگ ها در دکوراسیون داخلی,دانلود پاورپوینت رنگ سبز و خنثی و قهوه ای در دکوراسیون داخلی,رنگ,رنگ در دکوراسیون منزل کاربر محترم میتوانید جزئیات…

 • جنبش های دانشجویی و ارتباط آنها با نیروهای سیاسی

  پایان نامه,پروژه,پژوهش,جزوه,جنبش های دانشجویی,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله,نیروهای سیاسی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل جنبش های دانشجویی و ارتباط آنها با نیروهای سیاسی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل جنبش های دانشجویی و ارتباط…

 • پاورپوینت گودبرداری و خاکبرداری ساختمان

  انواع گودبرداری,اهداف اصلی ایمن سازی گودبرداری,پاورپوینت انواع گودبرداری,پاورپوینت اهداف اصلی ,پاورپوینت تعاریف گودبرداری,پاورپوینت گودبرداری و خاکبرداری ساختمان,دانلود پاورپوینت انواع گودبرداری,دانلود پاورپوینت تعاریف گودبرداری,دانلود پاورپوینت گودبرداری و خاکبرداری ساختمان,گودبرداری و خاکبرداری ساختمان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت گودبرداری و خاکبرداری ساختمان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت گودبرداری و خاکبرداری…

 • پایداری و انتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب

  انتقال رژیم های سیاسی,انتقال رژیم های سیاسی در کشورهای جنوب,پایان نامه,پایداری رژیم های سیاسی,پایداری رژیم های سیاسی در کشورهای جنوب,پایداری و انتقال رژیم های سیاسی در کشورهای جنوب,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پایداری…

 • مسئولیت كیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری

  انتقال بیماری,ایدز,بیماریهای مسری,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,ضمان,مسئولیت كیفری بیماریهای ناقل ایدز,مسئولیت کیفری,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مسئولیت كیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مسئولیت كیفری بیماریهای ناقل…

 • پروژه کنترل پاندول معکوس با استفاده از نرم افزار MATLAB

  ارتعاشات,پروژه کنترل پاندول معکوس با استفاده از نرم افزار متلب,پروژه مکانیک,دانلود پروژه ارتعاشات,دانلود پروژه کنترل پاندول معکوس با استفاده از نرم افزار متلب,دانلود پروژه متلب,دانلود پروژه مکانیک کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پروژه کنترل پاندول معکوس با استفاده از نرم…

 • آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 88

  آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 89,این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پارس دارو در سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم…

 • مبانی و پیشینه نظری سبک زندگی

  پیشینه نظری سبک زندگی,سبک زندگی,مبانی و پیشینه نظری سبک زندگی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی و پیشینه نظری سبک زندگی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری سبک زندگی توضیحات: فصل دوم…

 • مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی

  پایان نامه,پایان نامه مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی,پروژه,پروژه مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی,تحقیق,تحقیق مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مشروعیت,مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی,مقاله,مقاله مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی,نظام سیاسی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مفهوم مشروعیت…

 • دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و کامپیوتر

  کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و کامپیوتر را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و کامپیوتر دسته: مدیریت (سیستم های اطلاعاتی مدیریت) فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 20 اسلاید این…

 • مدلی مبتنی بر نگاشت بیتی و تابع دستور جهت كنترل دسترسی در بانک اطلاعات XML

  امنیت,بانك اطلاعات XML,كنترل دسترسی,نگاشت بیتی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مدلی مبتنی بر نگاشت بیتی و تابع دستور جهت كنترل دسترسی در بانک اطلاعات XML را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل اطلاعات در قالب XML ظاهر…

 • پاورپوینت آموزش درس 6 کتاب علوم پایه ششم ( ورزش و نیرو 1 )

  آزمایش های درس ورزش و نیرو1,پاورپوینت درس ورزش و نیرو 1,پاورپوینت کلاس هوشمند علوم ششم,درس 6 علوم ششم ابتدایی,سئوالات درس ورزش و نیرو1 کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت آموزش درس 6 کتاب علوم پایه ششم ( ورزش و نیرو…

 • پاورپوینت گیاه شناسی ۱ پیام نور

  گیاه شناسی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت گیاه شناسی ۱ پیام نور را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت گیاه شناسی ۱ پیام نور   فهرست: فصل اول. سلول و بافتهای گیاهیفصل دوم. مورفولوژی اندامهای…

 • مینی PLC

  ابزار دقیق هوشمند,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,سنسورها,عملگرها,مقاله,مینی PLC کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مینی PLC را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مینی PLC   بشر همواره به فکر استفاده از ابزارها و روشهایی است که…

 • پاورپوینت سرپرستی تیم ها , اردوها و کاروان های ورزش

  پاورپوینت سرپرستی تیم ها اردوها و کاروان های ورزش,تحقیق سرپرستی تیم ها و کاروان های ورزش,تعاریفی از,تعریف سرپرستی ورزشی,تعریف و ساختار تیم ورزشی,دانلود مقاله سرپرستی اردوها و کاروان های ورزش,سرپرستی اردوهای ورزشی,سرپرستی تیم ها و اردوها و کاروان های ورزش,سرپرستی…

 • پاورپوینت نگاهی بر معماری کتابخانه

  پاورپوینت معماری کتابخانه بیرمنگام,پاورپوینت معماری کتابخانه عمومی دانمارک,پاورپوینت نگاهی بر معماری کتابخانه,دانلود پاورپوینت معماری کتابخانه بیرمنگام,دانلود پاورپوینت معماری کتابخانه عمومی دانمارک,دانلود پاورپوینت نگاهی بر معماری کتابخانه,طراحی داخلی کت,معماری کتابخانه بیرمنگام,معماری کتابخانه عمومی دانمارک,نگاهی بر معماری کتابخانه کاربر محترم میتوانید جزئیات…

 • پاورپوینت هدف هاى آموزشى چیست

  پاورپوینت اهداف آموزشی چیست,پاورپوینت رایگان هدف هاى آموزشى چیست,پاورپوینت هدف هاى آموزشى چیست,پروژه هدف هاى آموزشى,تحقیق هدف هاى آموزشى چیست,دانلود پاورپوینت اهداف آموزشی چیست,دانلود پاورپوینت رایگان هدف هاى آموزشى چیست,دانلود پاورپوینت هدف هاى آموزشى چیست,دانلود تحقیق هدف هاى آموزشى چیست,دانلود…

 • بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان

  بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان,پایان نامه,تحقیق,تحقیق بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان,دانلود مق,دانلود مقاله,مقاله,مقاله بررسی رفتارهای معلم…

 • پاورپوینت الگوى تدریس حل مسأله

  پاورپوینت الگو‌هاى تدریس چیست,پاورپوینت الگوى تدریس حل مسأله,پاورپوینت الگوى حل مسأله چیست,پاورپوینت رایگان الگوى تدریس حل مسأله,پاورپوینت روش تدریس حل مسئله,دانلود پاورپوینت الگو‌هاى,دانلود پاورپوینت الگوى تدریس حل مسأله,دانلود پاورپوینت الگوى حل مسأله چیست,دانلود پاورپوینت رایگان الگوى تدریس حل مسأله,دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت عیوب جوش

  بررسی جوش,بررسی عیوب جوش,پاورپوینت آشنایی با عیوب جوش,پاورپوینت برسی عیوب جوش,پاورپوینت ترک در جوش,پاورپوینت عیوب جوش,ترک در جوش,ترک طولی و عرضی در جوش,جوش,دانلود پاورپوینت عیوب جوش,ناپیوستگی در جوش ها,نفوذ ناقص کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت عیوب جوش را مطالعه…

 • مجموعه کامل تست درسهای رشته روانشناسی

  تست دانلود مجموعه کامل تست درسهای رشته روانشناسی ، کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مجموعه کامل تست درسهای رشته روانشناسی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل دانلود مجموعه کامل تست درسهای رشته روانشناسی      همراه با پاسخنامه…

 • طرح توجیهی- امكان سنجی تولید كیف چرمی

  امكان سنجی,تولید كیف چرمی,طرح توجیهی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل طرح توجیهی- امكان سنجی تولید كیف چرمی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل برآورد مطالعه بازار پیش بینی تقاضا با توجه به اینكه كیف چرمی از…

 • پیشینه و مبانی نظری اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز

  اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز,پیشینه نظری اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز,پیشینه ومبانی نظری,پیشینه ومبانی نظری اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه…

 • پاورپوینت عایق های رطوبتی ، حرارتی و صوتی

  PPT,از داخل بام,پاورپوینت,دیوار,دیوارها,ساختمان,سقف,عایق صوتی,عایق کاری حرارتی,عایق کاری رطوبتی,کوره,همگن کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت عایق های رطوبتی ، حرارتی و صوتی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت عایق های رطوبتی، حرارتی و صوتی 25 اسلایدعایق…

 • پاورپوینت اقلیم اصفهان

  اصفهان,پاورپوینت اقلیم,پاورپوینت اقلیم اصفهان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت اقلیم اصفهان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت اقلیم اصفهان 61 اسلاید   فهرست مطالب استان اصفهان وجه تسميه جغرافياي طبيعي و اقليم استان وضعيت…

 • پاورپوینت بهسازی خاک به روش میكروپایل

  بهسازی خاک به روش میكروپایل,پاورپوینت بهسازی خاک به روش میكروپایل,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت میكروپایل,دانلود پاورپوینت بهسازی خاک به روش میكروپایل,دانلود پاورپوینت مهندسی ساختمان,دانلود پاورپوینت مهندسی ع,دانلود پاورپوینت میكروپایل,ساختمان,سازه,مهندسی عمران,میكروپایل کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بهسازی خاک…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق صنعت خودروسازی

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق صنعت خودروسازی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پیشینه ومبانی نظری تحقیق صنعت خودروسازی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پیشینه ومبانی نظری تحقیق صنعت خودروسازی همرا با منبع نویسی درون متنی به…

 • پاورپوینت شناخت فضا در معماری

  انواع فضا در معماری,پاورپوینت آشنایی با انواع فضا در معماری,پاورپوینت شناخت فضا در معماری,پاورپوینت فضا در معماری,دانلود پاورپوینت شناخت فضا در معماری,شناخت فضا در معماری,فضا در معماری,فضاهای معماری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت شناخت فضا در معماری را مطالعه…

 • پاورپوینت اتحادیه کشورهای عرب

  اتحادیه کشورهای عرب,پاورپوینت آشنایی با اتحادیه عرب,پاورپوینت اتحادیه عرب چیست,پاورپوینت اتحادیه کشورهای عرب,پاورپوینت رایگان اتحادیه کشورهای عرب,پروژه اتحادیه کشورهای عرب,تحقیق اتحادیه کشورهای عرب,دانلود اتحادیه کشورهای عرب,دانلود پاورپوینت آشنایی با اتحادی,دانلود پاورپوینت اتحادیه کشورهای عرب,دانلود پاورپوینت رایگان اتحادیه کشورهای عرب کاربر…

 • پاورپوینت گروه معماری مترو

  بررسی گروه مترو,بررسی گروه معماری مترو,پاورپوینت,پاورپوینت بررسی گروه مترو,پاورپوینت بررسی گروه معماری مترو,پاورپوینت گروه مترو,پاورپوینت گروه معماری مترو,گروه مترو,گروه معماری مترو کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت گروه معماری مترو را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل…

 • مراحل رشد و تربیت فرزند

  پروژه,پژوهش,تحقیق,تربیت فرزند,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مراحل رشد,مراحل رشد و تربیت,مراحل رشد و تربیت فرزند,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مراحل رشد و تربیت فرزند را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مراحل رشد و تربیت فرزند…

 • مبانی نظری مدیریت استعداد ، شایسته سالاری

  پیشینه تحقیق,دانلود پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری مدیریت استعداد ، شایسته سالاری,مبانی نظری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری مدیریت استعداد ، شایسته سالاری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری مدیریت استعداد،شایسته…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف پت

  پروژه کارافرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی,توجیه اقتصادی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی,دانلود پروژه کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی,طرح توجیه فنی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی,طرح توجیهی کارگاه تولید…

 • منوگرافی و برای عملكرد اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی شركت تعاونی تولیدی چینی بهداشتی ایساتیس

  بهداشتی ایساتیس,تحقیق منوگرافی و برای عملكرد اجتماعی,تعاونی تولیدی چینی,شركت تعاونی تولیدی چینی بهداشتی ایساتیس,عملكرد اجتماعی,عملكرد اجتماعی تعاون,عملكرد اقتصادی,عملكرد فرهنگی شركت تعاونی تولیدی,منوگرافی اقتصادی,منوگرافی برای عملكرد اقتصادی,منوگرافی و برای عملكرد اقتصادی اجتماعی فرهنگی ش,منوگرافی و برای عملكرد فرهنگی,نقش اجتماعی تعاون کاربر…

 • پاورپوینت کف سازی

  پارکت,پاورپوینت آشنایی با انواع کف سازی,پاورپوینت کف سازی,پاورپوینت کف سازی در ساختمان,پاورپوینت کف سازی ساختمان,دانلود پاورپوینت کف سازی,سقف کاذب,سنگ فرش,کف سازی ساختمان,موزائیک کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت کف سازی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل…

 • مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار

  پایان نامه,پایان نامه مقایسه خود پنداره,پروژه,پروژه مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار,پژوهش,پژوهش مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار,خود پنداره,مقاله,مقاله مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار,مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار,نوجوان بزهکار,نوجوانان غیربزهکار…

 • ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی

  پروژه,پژوهش,تحقیق,ترابری چند نوعی,ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله,نارسائی قانون داخلی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل ترابری چند…

 • ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) از دیدگاه مشتریان

  CRM,ابتکار عمل,ارزیابی عملکرد,فرایندCrm,قابلیت اعتماد,کارایی,کیفیت,مدیریت,نگرش,وفاداری مشتری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) از دیدگاه مشتریان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی…

 • فناوری نانو در فرایند تصفیه و نمک زدایی آب

  فرایند تصفیه,فناوری نانو,نمک زدایی آب کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل فناوری نانو در فرایند تصفیه و نمک زدایی آب را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل در این پروژه به بررسی انواع روش‌های شیرین‌سازی و نمک‌زدایی می‌پردازیم…

 • مبانی نظری اثر زلزله های بزرگ برپل ها

  اثر زلزله های بزرگ برپل ها,مبانی نظری,مبانی نظری اثر زلزله های بزرگ برپل ها کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری اثر زلزله های بزرگ برپل ها را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری اثر…

 • پاورپوینت داروهای شبه تریاک Opiods

  پاورپوینت داروهای شبه تریاک Opiods,خرید پاورپوینت داروهای شبه تریاک Opiods,دانلود پاورپوینت داروهای شبه تریاک Opiods,دانلود و خرید پاورپوینت داروهای شبه تریاک Opiods کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت داروهای شبه تریاک Opiods را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.…

 • اکسل دادهای آماری شرکتهای موجود در بازار فرابورس ایران از سال 1392 الی 1395

  اکسل دادهای آماری شرکتهای موجود در بازار فرابورس ایران,دانلود اکسل دادهای آماری شرکتهای موجود در بازار فرابورس ایران از سال 1392 الی 1395,دانلود دادهای آماری شرکتهای موجود در بازار فرابورس ایران کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل اکسل دادهای آماری شرکتهای…

 • پاورپوینت خانه مشروطه اصفهان

  پاورپوینت آشنایی با خانه مشروطه,پاورپوینت بررسی و تحلیل خانه مشروطیت اصفهان,پاورپوینت خانه مشروطه اصفهان,پاورپوینت خانه مشروطیت اصفهان,خانه تاریخی مشروطه اصفهان,خانه مشروطه,خانه مشروطه اصفهان,دانلود پاورپوینت خانه مشروطه اصفهان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت خانه مشروطه اصفهان را مطالعه و در…

 • پاورپوینت از حسد تا غبطه

  از حسد تا غبطه,پاورپوینت از حسد تا غبطه,پاورپوینت حسد,پاورپوینت غبطه,تحقیق درمورد از حسد تا غبطه,حسد,دانلود مقاله از حسد تا غبطه,درمان حسد,غبطه,غبطه در اصطلاح,غبطه، عامل حركت و بالندگی,فرق بین حسد و غبطه چیست,نسبت غبطه و حسد کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل…

 • مقیاس نشخوار ذهنی تامل

  مقیاس,مقیاس نشخوار ذهنی تامل,نشخوار ذهنی تامل کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مقیاس نشخوار ذهنی تامل را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مقیاس نشخوار ذهنی  تامل عبارتهای 1-24: هریك از عبارتهای زیر را بخوانید و با انتخاب…

 • جادوی فکر بزرگ

  کتاب ، جادوی فکر بزرگ ، جذب ، ثروت ، اندیشیدن ، ایمان ، تفکر ، تخیل کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل جادوی فکر بزرگ را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل جادوی فکر بزرگ   کتاب…

 • پاورپوینت عایق های حرارتی و رطوبتی

  PPT,پاورپوینت عایق حرارتی,پاورپوینت عایق رطوبتی,پاورپوینت عایق های حرارتی,پاورپوینت عایق های حرارتی و رطوبتی,پاورپوینت عایق های رطوبتی,دانلود پاورپوینت عایق های حرارتی و رطوبتی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت عایق های حرارتی و رطوبتی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود…

 • پاورپوینت استاندارد های ساخت هنرستان در مشهد

  استاندارد های ساخت هنرستان در مشهد,پاورپوینت استاندارد های ساخت هنرستان در مشهد,پاورپوینت ضوابط طراحی هنرستان,پاورپوینت طراحی هنرستان در مشهد,دانلودپاورپوینت استاندارد های ساخت هنرستان در مشهد,ضوابط طراحی و ساخت هنرستان,هنرستان,هنرستان در مشهد کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت استاندارد های ساخت…

 • معرفی حیوان های اهلی

  پاورپوینت معرفی حیوان های اهلی,خرید پاورپوینت معرفی حیوان های اهلی,دانلود پاورپوینت معرفی حیوان های اهلی,دانلود و خرید پاورپوینت معرفی حیوان های اهلی,معرفی حیوان های اهلی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل معرفی حیوان های اهلی را مطالعه و در صورت نیاز…

 • تحلیل محتوای رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اقدامات نظامی وشبه نظامی ایالات متحده علیه نیكاراگوا

  اقدامات نظامی و شبه نظامی,ایالات متحده نیكاراگوا,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحلیل محتوای,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دیوان بین‎ المللی دادگستری,رای,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تحلیل محتوای رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اقدامات نظامی وشبه نظامی ایالات متحده علیه نیكاراگوا را مطالعه…

 • پاورپوینت پل شیشه ای گراند کانیون

  پاورپوینت آموزشی بررسی پل شیشه ای گراند کانیون,دانلود پاورپوینت پل شیشه ای گراند کانیون,فایل پاورپوینت آموزشی بررسی پل شیشه ای گراند کانیون کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت پل شیشه ای گراند کانیون را مطالعه و در صورت نیاز دانلود…

 • پاورپوینت مدارهای الكتریكی 1 جزوه درسی

  الكتریكی 1,پاورپوینت مدارهای الكتریكی جزوه درسی,جزوه مدارهای الکتریکی,قوانین جریان و ولتاژ,مدارهای,مدارهای الكتریكی,مدارهای الكتریكی 1,معرفی عناصرالکتریکی و روابط آنها کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت مدارهای الكتریكی 1 جزوه درسی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت…

 • بررسی علل خشونت مردان در كانون خانواده بر علیه زنان

  خشونت مردان,زنان,كانون خانواده کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی علل خشونت مردان در كانون خانواده بر علیه زنان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل خشونت خانوادگی[1]پدیده ای جدید نیست اما توجه به آن به عنوان مسئله…

 • پاورپوینت سیر تحول و تکامل برنامه ریزى آموزش

  پاورپوینت تاریخچه برنامه ‌ریزی آموزش و پرورش,پاورپوینت تاریخچه و سیر تحول برنامه ری,پاورپوینت رایگان سیر تحول و تکامل برنامه ریزى آموزش,پاورپوینت سیر تحول و تکامل برنامه ریزى آموزش,دانلود پاورپوینت تاریخچه برنامه ‌ریزی آموزش و پرورش,دانلود پاورپوینت رایگان سیر تحول و…

 • بررسی افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل

  افسردگی مردان,بازنشسته,شاغل کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل فهرست مطالب چکیده تحقیق میزان افسردگی فرضیه تحقیق مقدمه پیشگیری موضوع تحقیق اهمیت تحقیق فرضیه تحقیق…

 • پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری

  پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه نظری نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری,پیشینه و مبانی نظری,پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری,مبانی نظری,مبانی نظری نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,نقش مشارکتهای مردمی در…

 • پرسشنامه درونگرایی برونگرایی ( ویژه زنان )

  پرسشنامه درونگراییبرونگرایی ( ویژه زنان ) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پرسشنامه درونگرایی برونگرایی ( ویژه زنان ) را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پرسشنامه درونگرایی برونگرایی ( ویژه زنان ) اگر به این پرسشها صادقانه…

 • مقدمه‌ای بر محاسبات توری

  پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله,مقاله مقدمه‌ای بر محاسبات توری,مقدمه‌ای بر محاسبات توری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مقدمه‌ای بر محاسبات توری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مقدمه‌ای بر محاسبات توری   مقدمه‌ای بر محاسبات…

 • پرسشنامه هوش معنوی جامع

  پرسشنامه,پرسشنامه هوش معنوی جامع,هوش معنوی جامع کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پرسشنامه هوش معنوی جامع را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پرسشنامه هوش معنوی جامع  پرسشنامه هوش معنوی جامع  شامل سه بخش فرم داده خام، گزارش نتایج…

 • پاورپوینت نانو کامپوزیت ها و ساختار وکاربرد آنها

  نانو کامپوزیت ها و ساختارنانوفناوری نانونانو تکنولوژیNano compositesکامپوزیتهانانو کامپوزیت کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت نانو کامپوزیت ها و ساختار وکاربرد آنها را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت نانو کامپوزیت ها و ساختار وکاربرد آنها …

 • مبانی نظری تک یاخته ها، تولید مثل، میتوکندری ، پارازیت یا انگل

  تک یاخته ها، تولید مثل، میتوکندری ، پارازیت یا انگل,مبانی نظری تک یاخته ها، تولید مثل، میتوکندری ، پارازیت یا انگل (فصل دوم تحقیق) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری تک یاخته ها، تولید مثل، میتوکندری ، پارازیت یا…

 • پروژه کارآفرینی تاسیس آژانس کرایه خودرو

  پروژه کارافرینی تاسیس آژانس کرایه خودرو,توجیه اقتصادی تاسیس آژانس کرایه خودرو,د,دانلود پروژه تاسیس آژانس کرایه خودرو,دانلود طرح توجیهی,دانلود کارآفرینی تاسیس آژانس کرایه خودرو,طرح اشتغال زایی,طرح توجیه فنی تاسیس آژانس کرایه خودرو,طرح توجیهی,طرح توجیهی تاسیس آژانس کرایه خودرو,طرح درآمدزایی,طرح کارآفرینی,کارآفرینی تاسیس…

 • پاورپوینت میدان نقش جهان ، شاهکار معماری اصیل ایران و جهان

  پاورپوینت کاخ عالی قاپو,پاورپوینت مسجد شیخ لطف الله,پاورپوینت میدان نقش جهان,پاورپوینت میدان نقش جهان از دیدگاه مورخان,دانلود پاورپوین,دانلود پاورپوینت مسجد شیخ لطف الله,دانلود پاورپوینت میدان نقش جهان,دانلود پاورپوینت میدان نقش جهان از دیدگاه مورخان,کاخ عالی قاپو,مسجد شیخ لطف الله,میدان نقش…

 • پاورپوینت بررسی مفهوم و معماری مدرسه

  پاورپوینت مدرسه,پروژه,پژوهش,تاریخ نخستین گونه مدرسه,تحقیق,تحقیق درمورد مدرسه,جزوه,حجره مدرسه,دانلود پاورپوینت مدرسه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مدرسه,دانلود مقاله,ریشه‌های معماری مدرسه,مدرسه,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی مفهوم و معماری مدرسه را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت…

 • ترجمه مقاله تحقیق در مورد استراتژی شرکت های چندملیتی(MNEs): شیوه های کلیدی و مسیرهای جدید

  MNE,آنالیز محتوا,استراتژی,استراتژی شرکت های چندملیتی(MNEs) شیوه های کلیدی و مسیرهای جدید,تئوری ارزیابی,ترجمه مقاله تحقیق در مورد,ترجمه مقاله تحقیق در مورد استراتژی شرکت های چندملیتی(MNEs) شیوه های کلیدی و مسیرهای جدید,تکامل مشترک,مروری بر ادبیات کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل ترجمه مقاله…

 • آبستره یا انتزاعی

  پایان نامه معماری,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پایان نامه آبستره یا انتزاعی,دانلود پایان نامه رشته هنر با موضوع آبستره یا انتزاعی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته هنر با موضوع طراحی فرش,دانلود پایان نامه معماری,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود رساله معماری,دانلود مقاله,رساله معماری,رساله هن,مقاله کاربر محترم میتوانید…

 • مبانی نظری سبک های فرزند پروری ، شیوه های فرزند پروری ، تاثیرات والدین

  تاثیرات والدین,سبک های فرزند پروری,شیوه های فرزند پروری,مبانی نظری,مبانی نظری سبک های فرزند پروری,مبانی نظری سبک های فرزند پروری، شیوه های فرزند پروری،تاثیرات والدین,مبانی نظری شیوه های فرزند پروری،تاثیرات والدین کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری سبک های فرزند…

 • آسكاریس

  اسکاریس,پاورپوینت آسكاریس,خرید پاورپوینت آسكاریس,دانلود پاورپوینت آسكاریس,دانلود و خرید پاورپوینت آسكاریس کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل آسكاریس را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل آسكاریس مقدمه: چرخه زندگی: همه گیری شناسی: علائم بالینی: تشخیص بیماری : پیشگیری و…

 • پاورپوینت باز کردن پایگاه داده با برنامه Access

  Access,آموزش برنامه Access,برنامه Access,پاورپوینت آشنایی با برنامه Access,پاورپوینت باز کردن پایگاه داده,پاورپوینت باز کردن پایگاه داده با برنامه Access,دانلود پاورپوینت باز کردن پایگاه داده با برنامه Access کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت باز کردن پایگاه داده با برنامه Access…

 • پاورپوینت آموزش انواع خرچنگ با اسامی علمی و مشخصات هر خانواده

  دانلود پاورپوینت آموزش انواع خرچنگ با اسامی علمی و مشخصات هر خانواده کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت آموزش انواع خرچنگ با اسامی علمی و مشخصات هر خانواده را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت آموزش…

 • مبانی نظری اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه، اجرای اسناد ذمه ، انتقال اجرایی

  اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه، اجرای اسناد ذمه ، انتقال اجرایی,مبانی نظری اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه، اجرای اسناد ذمه ، انتقال اجرایی (فصل…

 • پاورپوینت کابردهای مختلف مبدل‌های حرارتی

  آشنایی با مبدل های حرارتی,برج خنک کن,پاورپوینت انواع برج خنک کن,پاورپوینت کابردهای مختلف مبدل‌های حرارتی,پروژه رشته مهندسی شیمی,پمپ‌های حرارتی,دانلودپاورپوینت کابردهای مختلف مبدل‌های حرارتی,کابردهای مختلف مبدل‌های حرارتی,مبدل,مبدل‌های حرارتی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت کابردهای مختلف مبدل‌های حرارتی را مطالعه و…

 • پاورپوینت نظریه قشربندی اجتماعی ماکس وبر

  پاورپوینت رایگان نظریه قشربندی اجتماعی ماکس وبر,پاورپوینت قشربندی اجتماعی چیست,پاورپوینت مدل ماکس وبر در قشربندی اجتماعی,پاورپوینت نظریه قشربندی اجتماعی ماکس وبر,دانلود پاورپوینت رایگان نظریه قشربندی اجتماعی ماکس وبر,دانلود پاورپوینت قشربندی اجت,دانلود پاورپوینت مدل ماکس وبر در قشربندی اجتماعی,دانلود پاورپوینت نظریه…

 • پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه ی سلامت عمومی و ویژگی های شخصیتی دانشجویان

  اعتیاد به اینترنت,دانشجو,سلامت روان,شخصیت کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه ی سلامت عمومی و ویژگی های شخصیتی دانشجویان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مقدمه:اعتیاد به اینترنت با عباراتی نظیر…

 • پاورپوینت بررسی ملاحضات طراحی سازه ، سرمایش و گرمایش در مجتمع های مسکونی

  پاورپوینت ملاحضات طراحی سازه ، سرمایش و گرمایش در مجتمع های مسکونی,دانلود پاورپوینت ملاحضات طراحی سازه ، سرمایش و گرمایش در مجتمع های مسکونی,در مجتمع های مسکونی,سازه,سازه در مجتمع های مسکونی,سرمایش,سرمایش در مجتمع های مسکونی,گرمایش,ملاحضات طراحی,ملاحضات طراحی در مجتمع های…

 • پاورپوینت طبقه بندی روان شناسی کودکان و نوجوانان عقب مانده ذهنی

  پاورپوینت طبقه بندی روان شناسی کودکان و نوجوانان عقب مانده ذهنی,تحقیق طبقه بندی روان شناسی کودکان و نوجوانان عقب مانده ذهنی,دانلود پاورپوینت طبقه بندی روان شناسی کودکان و نوجوانان عقب مانده ذهنی,دانلود تحقیق طبقه بندی روان شناسی,دانلود طبقه بندی روان…

 • شهر الكترونیك

  پروژه,پروژه شهر الكترو,پژوهش,پژوهش شهر الكترونیك,تحقیق,تحقیق شهر الكترونیك,ترجمه مقاله به سوی دموكراسی الكترونی,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دموكراسی الكترونی,دولت الكترونیك,زندگی الكترونیك,شهرالكترونیك در ایران,مدل شهرهای الكترونیك,مزایای شهرالكترونیك,مقاله,مقاله شهر الكترونیك,مهمترین مزایای شهر الكترونیك کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل شهر الكترونیك را مطالعه و در…

 • دانلود تحقیق در مورد فیبر نوری

  Optical Fiber,بازتاب کلی پالس,سیلکون سیلیکون,فیبر نوری,فیبر نوری چیست,قیمت فیبر نوری,کابل کواکسیال,کابل نوری,مقاله در مورد فیبر نوری,نصب فیبر نوری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود تحقیق در مورد فیبر نوری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل فیبر…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق سند چشم انداز 1404

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق سند چشم انداز 1404 کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پیشینه ومبانی نظری تحقیق سند چشم انداز 1404 را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پیشینه ومبانی نظری تحقیق سند چشم انداز 1404 همرا…

 • بررسی یادگیری مهارت های هندسی به کمک نرم‌افزارهای هندسه‌ی پویا در دوره راهنمایی تحصیلی

  پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دوره راهنمایی تحصیلی,مقاله,مهارتهای هندسی,نرم‌افزارهای هندسه‌ی پویا,یادگیری,یادگیری مهارت‌های هندسی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی یادگیری مهارت های هندسی به کمک نرم‌افزارهای هندسه‌ی پویا در دوره راهنمایی تحصیلی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود…

 • پاورپوینت آنالیز المان محدود سه بعدی روی تقابل و برهم کنش خاک - شمع دسته شمعی غیر فعال

  انالیز المان محدود سه بعدی روی تقابل و برهم کنش خاک,بر هم کنش بین شمع و خاک نرم دسته شمعی,پاورپوینت انالیز المان محدود سه بعدی روی تقابل و برهم کنش خاک,پاورپوینت بر هم کنش بین,پاورپوینت شمع دسته شمعی غیر فعال,دانلود…

 • بررسی اثر پساب فاضلاب تصفیه شهری بر رشد و نمو جو و میزان عناصر غذایی پتاسیم و منیزیم در برگ در شرایط گلخانه‌ای

  برگ,پایان نامه,پتاسیم,پتاسیم برگ,پروژه,پژوهش,پساب فاضلاب تصفیه شهری,تحقیق,جو,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,رشد و نمو,شرایط گلخانه‌ای,عملکرد,مقاله,منیزیم,میزان عناصر غذایی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی اثر پساب فاضلاب تصفیه شهری بر رشد و نمو جو و میزان عناصر غذایی پتاسیم و منیزیم…

 • مبانی نظری روش تحلیل پوشش داده ها DEA و مدل های آن

  پیشینه تحقیق,دانلود پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری روش تحلیل پوشش داده ها (DEA),مبانی نظری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری روش تحلیل پوشش داده ها DEA و مدل های آن را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.…

 • تحقیق و مقاله ای در مورد برداشت برنج

  پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق و مقاله ای در مورد برداشت برنج,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلودجزوه,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تحقیق و مقاله ای در مورد برداشت برنج را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل تحقیق و مقاله ای در…

 • مطالعات شهرستان ری

  شهرستان ری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مطالعات شهرستان ری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مطالعات شهرستان ری   ری در زمان های پیش از اسلام از شهرهای بزرگ ماد یا جبال بوده است؛ در…

 • پاورپوینت IT Tower & Data Center

  Data Center,IT Tower,IT Tower Data Center,آی تی تاور,ابزارهای کلیدی دریک Data Center,اقدامات لازم جهت ایجاد Data Center,الزامات قانونی مراکز داده,پاور,پاورپوینت Data Center,پاورپوینت IT Tower,خدمات Collocation,دیتا سنتر,راه اندازى Data Center در ایران,سیستم عامل مناسب برای مراکز داده,نقش مرکز داده در توسعه…

 • مقیاس اضطراب کتل

  اضطراب,کتل,مقیاس,مقیاس اضطراب کتل کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مقیاس اضطراب کتل را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مقیاس اضطراب کتل 1-  میدان کاربرد آزمون عصر ما را "عصر اضطراب" نامیده اند و مسلم است که در…

 • پاورپوینت نانو تکنولوژی در مصالح

  clean(ETC),Easy,PCM,PFG,to,پاورپوینت نانو تکنولوژی در عمران,پاورپوینت نانو تکنولوژی در مصالح ساختمانی,پاورپوینت نانو در مصالح ساختمانی,دانلود پاورپوینت نانو تکنولوژی در مصالح,نانو تکنولوژی در مصالح,نانو تکنولوژی در مصالح ساختمانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت نانو تکنولوژی در مصالح را مطالعه و در…

 • پاوپوینت مدیریت منابع انسانی

  پاوپوینت مدیریت منابع انسانی,دانلود,دانلود پاوپوینت,دانلود پاوپوینت مدیریت منابع انسانی,دانلود مدیریت منابع انسانی,رشته ی مدیریت,مدیریت منابع انسانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاوپوینت مدیریت منابع انسانی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاوپوینت مدیریت منابع انسانی  …

 • پاورپوینت زندگینامه گئورگ زیمل

  پاورپوینت بیوگرافی گئورگ زیمل,پاورپوینت رایگان زندگینامه گئورگ زیمل,پاورپوینت زندگی نامه گئورگ زیمل,پاورپوینت زندگینامه گئورگ زیمل,پاورپوینت نظریه جامعه شناسی شهری زیمل,پاورپوینت نظریه فلسفه پول زیمل,پروژه زندگینامه گئورگ زیم,تحقیق زندگینامه گئورگ زیمل,دانلود پاورپوینت زندگینامه گئورگ زیمل,دانلود زندگینامه گئورگ زیمل,زندگینامه گئورگ زیمل کاربر…

 • دانلود مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن

  تعلل ورزی تحصیلی,مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل دانلود مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن تعداد سوالات: 16…

 • پیشینه و ادبیات نظری پیدایش‌ و سیر تحول فناوری اطلاعات در سازمان‌ها

  ادبیات نظری پیدایش‌ و سیر تحول فناوری اطلاعات در سازمان‌ها,پیدایش‌ و سیر تحول فناوری اطلاعات در سازمان‌ها,پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه نظری پیدایش‌ و سیر تحول فناوری اطلاعات در سازمان‌ها,پیشینه و ادبیات نظری,پیشینه و ادبیات نظری پیدایش‌ و سیر…

 • تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبك در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فكری- عملی

  اثربخشی,اختلال وسواس فكری عملی,بیماران,دارو,درمان,درمان دارویی,مهارکننده های بازجذب سرتونین,نوروفیدبك,واسواس عملی,واسواس فکری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبك در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فكری- عملی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.…

 • پاورپوینت هدایت از طریق ارتباطات (فصل چهاردهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  ار,ارتباطات افقی,ارتباطات عمودی,ارتباطات یکجانبه و دوجانبه,انواع مسیرهای ارتباطی,دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان با عنوان هدایت,دانلود پاورپوینت هدایت از طریق ارتباطات (فصل چهاردهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان),ساده ترین فراگرد ارتباطی,عناصر فراگرد ارتباطات,عوامل…

 • مستند قاعده غرور

  پایان نامه,پایان نامه مستند قاعده غرور,پروژه,پروژه مستند قاعده غرور,تحقیق,تحقیق مستند قاعده غرور,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,قاعده غرور,مستند قاعده غرور,مقاله,مقاله مستند قاعده غرور کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مستند قاعده غرور را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود…

 • میزان بارندگی و تبخیر ــ منابع آب درون زمین

  بررسی میزان بارندگی و تبخیر ــ منابع آب درون زمین,پاورپوینت,پروژه,پروژه دانشجویی,پژوهش,تحقیق,تحقیق میزان بارندگی و تبخیر,دانلود پاورپوینت,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلودمیزان بارندگی و تبخیر ــ منابع آب درون زمین,مقاله,منابع آب درون زمین,میزان بارندگی و تبخیر ــ منابع آب درون زمین کاربر…