جرم سیاسی

پروژه,پژوهش,تحقیق,جرم سیاسی,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلودتحقیق,مقاله
کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل جرم سیاسی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.

دانلود فایل

جرم سیاسی
 
مقدمه
اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می كند كه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میكند .
در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی كه از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان كه در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .
پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .
در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .
در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد كلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .
فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :
در مباحث كلی مربوط به جرم سیاسی آمده است كه پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شكل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .
در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتكب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود كه با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .
در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی كه در اثر ارتكاب آن به حیات و تشكیلات نظام حاكم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .
در قوانین كشورهای مختلف ، از یكی از این نظریات یا تركیبی از آنها پیروی می شود . تركیب این دو نظریه به دو شكل متصور است :
در شكل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود كه آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شكل دوم ، سیاسی بودن هریك از دو عنصر آثار و انگیزه كافی است تا جرم ارتكابی سیاسی محسوب شود .
اینك نوبت آن است كه مفاد لوایح قوة  قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .
لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :
مادة (1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است كه موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذكور میسر نباشد . در این ماده آمده است :
« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای كه بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یا بوسیلة گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاكمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این كه انگیزة ارتكاب آن منافع شخصی نباشد .
تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها كه طبق قانون تشكیل و فعالیت می نمایند .
نكان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :
1ـ مادة مزبور ، در فرضی كه مرتكب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :
ـ ممكن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی كه انگیزة سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاكمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .
ـ ممكن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود كه با انگیزة سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزة سیاسی وجود نداشته باشد .
ـ ممكن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزة سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .
2ـ در فرضی كه مرتكب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً مادة مزبور از نظریة سیستم بیرونی پیروی می كند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتكابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزةسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتكابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتكاب جرم دارای انگیزة سیاسی باشند .
3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » كه در كنار « حقوق سیاسی شهروندان » در مادة مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می كند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتكاب شده به وسیلة یك گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنكه انگیزة سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی كه صرف انجام جرمی بوسیلة گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممكن است بدون آنكه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .
4ـ ماده (2)لایحة قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذكور در مادة (1) به شرح ذیل است : … » بدین ترتیب به نظر می رسد مادة فوق در صدد بیان كامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذكر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذكور در این ماده تا كنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شركت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از كشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».
لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :
در مادة (1) لایحة جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است : « جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترك فعلی كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاكمیت دولت و یا مدیریت سیاسی كشور  و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این كه انگیزة ارتكاب آن منافع شخصی نباشد » . این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتكابی می داند . بنا بر این ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگیزة سیاسی ، لازم است كه جرم ارتكابی ، « علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاكمیت دولت و یا مدیریت سیاسی كشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به این كه جرایم انجام شده علیه « حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند . می توان گفت كه پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزة سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است . ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .
در عین حال در ماده (2) لایحة دولت ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذكر شده اند كه سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین لایحه است ؛ زیرا در آنها نه انگیزة سیاسی لحاظ شده است و نه اثر سیاسی وجود دارد .
طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس :
ماده (1) طرح جرایم سیاسی كه از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است ، از حیث انطباق با نظریات مختلف موجود در زمینة تعریف جرم سیاسی ، سؤال برانگیزترین وضعیت را دارد . در این ماده آمده است :«جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترك فعل كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة اصلاح اخلاقی و پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی و تأمین آزادیهای عمومی و مانند اینها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا حاكمیت دولت یا ادارة سیاسی كشور یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد .
تبصره ـ در صورتی كه انگیزه های اخلاقی جرم ، آلوده با منافع شخصی باشد ، جرم وصف سیاسی ندارد .»
تعریف ارایه شده در این طرح ، دامنة جرم سیاسی را از جهاتی نسبت به آنچه در تعریف جرم سیاسی بنا به نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی وجود دارد، گسترش می دهد . در حقیقت تعریف ارائه شده در این طرح نه مقید به ملاك ارائه شده در نظریة سیستم درونی است و نه مقید به ملاك ارائه شده در نظریة سیستم بیرونی ؛ زیرا به موجب این تعریف ، از سویی انگیزة مجرم سیاسی لزوماً انگیزة سیاسی نیست و ممكن است انگیزة اصلاح اخلاقی یا پیشرفت اقتصادی و…..باشد و از سوی دیگر ، آثار عمل مجرم سیاسی ، لزوماً آثار سیاسی نیست ، زیرا ممكن است جرم انجام شده ، علیه حقوق ـ اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان باشد .
بدین ترتیب بر اساس تعریف طرح فوق ممكن است جرمی بدون آنكه با انگیزة سیاسی ارتكاب یافته باشد یا دارای اثر سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب شود ! مثلاً : اگر كسی جرمی را با انگیزة پیشرفت اقتصادی ، علیه حق انتخاب شغل اشخاص ( موضوع اصل 28 قانون اساسی ) مرتكب شود ، باید به عنوان مجرم سیاسی محاكمه شود !
با وجود این مطابق تعریف فوق برای سیاسی محسوب شدن جرم ، لازم است انگیزه و آثار خاص ( هر چند نه لزوماً سیاسی ) به طور همزمان وجود داشته باشد . بنا بر این هر گاه جرم با انگیزة سیاسی انجام شده باشد ، اگر آثار خاص مذكور به وجود نیامده باشد ، جرم سیاسی تلقی نمی شود همچنان كه در جایی كه جرم دارای آثارسیاسیباشد اگر انگیزه های خاص موصوف وجود نداشته باشد ، جرم سیاسی محسوب نمی شود .
شایان ذكر است كه در ماده (2) طرح نمایندگان ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذكر شده اند كه سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین طرح است ؛ زیرا در آنها وجود انگیزه های خاص موصوف شرط نشده است  .
مصوبة مجلس شورای اسلامی :
مادة (1) مصوبة مجلس شورای اسلامی شباهت بسیاری به ماده (1) لایحه دولت دارد . در این ماده آمده است : « فعل یا ترك فعلی كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است .هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاكمیت دولت یا مدیریت سیاسی كشور یا مصالح نظام ج .1. 1 و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتكاب یابد ، جرم سیاسی به شمار می رود .
تبصره ـ صرف بیان عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن و انتقاد از عملكرد مسئولین و نهادهای قانونی ، مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این حیث ، قابل تعقیب و مجازات نمی باشد » .
در ماده مصوبه مجلس نیز نظریه سیستم درونی قطعاً مورد تبعیت است ، زیرا در آن وجود « انگیزة سیاسی » شرط ضروری سیاسی تلقی شدن جرم ارتكابی است .
علاوه بر آن مطابق این ماده ، جرم ارتكابی با انگیزة سیاسی در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود كه علیه نظام سیاسی مستقر یا حاكمیت دولت یا مدیریت سیاسی كشور یا مصالح نظام ج .1 .1 و یا حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی صورت گرفته باشد .با توجه به این كه برخی از جرایم فوق ، از جمله جرایم انجام شده علیه حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند ، می توان گفت كه با پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است . در عین حال در ماده (2) این مصوبه ، مصادیقی برای جرم سیاسی ذكر شده است كه سیاسی تلقی كردن آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین مصوبه است . در ماده (2) موارد زیر بدون آنكه وجود انگیزه سیاسی در آنها شرط شده باشد مصداق جرم سیاسی شناخته شده اند :
ـ عضویت در دسته ها و جمعیتها و …. موضوع بند “ 1” ماده (2) ، بر خلاف تشكیل یا ادارة آنها كه در آنها انگیزة سیاسی شرط شده است .
توهین به رئیس كشور خارجی كه در قلمرو خاك ایران وارد شده ؛
ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام ؛
ـ كلیه جرایم انتخاباتی ؛
ـ جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب ؛
ـ توهین به رؤسای سه قوه ، معاونین رئیس جمهور و … در حین انجام وظیفه یا به سبب آن .
به نظر می رسد اگر جرمی نه اثر سیاسی داشته باشد و نه با انگیزة سیلسی صورت گرفته باشد و به طور كلی هیچ ارتباطی با امور سیاسی نداشته باشد ،نمی تواند سیاسی محسوب شود و اقدام قانونگذار در سیاسی محسوب كردن چنین جرمی ، مغایر قانون اساسی خواهد بود ، آیا قانونگذار برای سیاسی محسوب كردن یك جرم مواجه با هیچ محدودیتی نیست ؟
فصل دوم ـ نحوة برخورد كلی با مجرمان سیاسی
به نظر می رسد در مورد چگونگی برخورد با مجرمان سیاسی در طرحها و نظریات ارائه شده ، دو مسئله اساسی مد نظر است :
1ـ نگرانی از برخورد ظالمانة دادگاهها با مجرمان سیاسی ؛
2ـ استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال برخی تخفیفها و تسهیلات در مراحل رسیدگی ، صدور حكم ، اجرای مجازات و … نگرانی قانونگذار از برخورد ظالمانه با مجرمان ـ چه مجرمان عمومی و چه مجرمان سیاسی ـو وضع مقررات مناسب در قانون اساسی و قوانین عادی جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها در محاكم امری منطقی ، مطلوب و مورد انتظار است . درست است كه این نگرانی در مورد مجرمان عادی نیز موجه و موجود است ؛ لیكن تدوین كنندگان قانون اساسی ، به حق ، حساسیت ویژه ای در مورد مجرمان سیاسی نشان داده اند و از این رو ، در اصل (168) قانون اساسی مقرر كرده اند كه  رسیدگی به جرایم سیاسی اولاً ؛ به صورت « علنی » و ثانیاً ؛ « با حضور هیأت منصفه » انجام گیرد ، آشكار است كه رسیدگی به شیوه فوق تا حدود زیادی موجب رفع نگرانی از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سیاسی خواهد شد .

 • کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان (ترجمه فارسی)

  کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان (ترجمه فارسی) را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل کانال های یونی به عنوان…

 • میزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی

  بدن انسان,برق گرفتگی,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله,مقاومت کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل میزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل میزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی  …

 • مطالعه تطبیقی اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

  اصل نسبی بودن قراردادها,انگلیس,ایران,حقوق,قرارداد,مطالعه تطبیقی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مطالعه تطبیقی اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک ارادة دو،…

 • طرح توجیه پرورش گاو شیری

  اشتغال وکار آفریی,پرورش گاو شیری,دامداری ودامپروری,دانلود طرح اشتغال,طرح توجیهی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل طرح توجیه پرورش گاو شیری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل       جمعیت جهان كه در آغاز قرن پیش حدود دو…

 • دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394

  داده های مربوط به نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دانلود اکسل داده های نسبت های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394,دانلود داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار…

 • پاورپوینت باغ ارم

  باغ ارم,پاورپوینت,پاورپوینت باغ ارم,پاورپوینت فضای باغ ارم,پاورپوینت معماری,پاورپوینت معماری داخلی,پاورپوینت ویژگی باغ ارم,دانلود پاورپوینت باغ ارم,دانلود پاورپوینت فضای باغ ارم,دانلود پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوینت ویژگی باغ ارم,فضای باغ ارم,معماری,معماری داخلی,مهندسی معماری,ویژگی باغ ارم کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل…

 • رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین باکیفیت روابط موضوعی در فرزندان

  شیوه های فرزند پروری,فرزندان,کیفیت روابط موضوعی,والدین کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین باکیفیت روابط موضوعی در فرزندان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه…

 • پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی VMکپنهانگ دانمارک

  پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی VMکپنهانگ دانمارک,پاورپوینت مجتمع مسکونی خارجی,پاورپوینت مسکونی VMکپنهانگ دانمارک,تحلیل مجتمع مسکونی VMکپنهانگ دانمارک,تحلیل نمونه خارجی مجتمع مسکونی,دانلود پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی VMکپنهانگ دانمارک,مجتمع VM کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی VMکپنهانگ دانمارک را مطالعه…

 • پاورپوینت طراحی اقلیمی معتدل و مرطوب

  اقلیم معتدل و مرطوب,پاورپوینت اقلیم معتدل و مرطوب,پاورپوینت پوشش سقف ها در اقلیم معتدل و مرطوب,پاورپوینت طراحی اقلیمی معتدل و مرطوب,پوشش سقف ها در اقلیم معتدل و مرطوب,دانلود پاورپوینت اقلیم معتدل و مرطوب,دانلود پاورپوینت پوشش سقف ه,دانلود پاورپوینت طراحی اقلیمی…

 • مبانی و پیشینه نظری ساختارحافظه

  پیشینه نظری ساختارحافظه,ساختارحافظه,مبانی نظری ساختارحافظه,مبانی و پیشینه نظری ساختارحافظه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی و پیشینه نظری ساختارحافظه را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری ساختارحافظه توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد…

 • پاورپوینت درمان اگزیستانسیال چیست

  پاورپوینت درمان اگزیستانسیال چیست,پاورپوینت درمان وجودی چیست,پاورپوینت روان درمانی اگزیستانسیال چیست,تحقیق درمان اگزیستانسیال چیست,دانلود پاورپوینت درمان اگزیستانسیال چیست,دانلود پاورپوینت درمان وجودی چیست,دانلود پاورپوینت روان درمانی اگزیستانسیال چیست,دانلود تحقیق درمان اگزیستانسیال,دانلود درمان اگزیستانسیال چیست,درمان اگزیستانسیال چیست کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل…

 • مبانی نظری تاریخچه جانشین پروری

  پروری,پیشینه نظری تاریخچه جانشین پروری,تاریخچه,جانشین,جانشین پروری,مبانی,مبانی نظری تاریخچه جانشین پروری,مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاریخچه جانشین پروری,نظری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری تاریخچه جانشین پروری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری تاریخچه جانشین…

 • پاورپوینت زندگینامه تورستین بوند وبلن

  پاورپوینت بیوگرافی تورستین بوند وبلن,پاورپوینت رایگان زندگینامه تورستین بوند وبلن,پاورپوینت زندگی نامه تورستین بوند وبلن,پاورپوینت زندگینامه تورستین بوند وبلن,پاورپوینت نظریه تن آسای وبلن,پاورپوینت نظریه طبقه مرفه تورستین بوند وبلن,دانلود پاورپوینت زندگینامه تورستین بوند وبلن,دانلود زندگینامه تورستین بوند وبلن,زندگینامه تورستین بوند…

 • بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان

  بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان,دانلود پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران,دانلود پروژه رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران,دانلود تحق,دانلود مقاله رابطه بین هوش هیجانی…

 • مبانی نظری بورس الکترونیک ، تجارت الکترونیک

  بورس الکترونیک,تجارت الکترونیک,مبانی نظری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری بورس الکترونیک ، تجارت الکترونیک را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری بورس الکترونیک ، تجارت الکترونیک (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع:…

 • پاورپوینت اقلیم شهرستان لاهیجان

  آشنایی با اقلیم لاهیجان,اقلیم شهرستان لاهیجان,پاورپوینت اقلیم شهرستان لاهیجان,پاورپوینت اقلیم لاهیجان,پاورپوینت مطالعات اقلیمی شهرستان لاهیجان,پروژه طرح معماری 1,دانلود پاورپوینت اقلیم شهرستان لاهیجان,لاهیجان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت اقلیم شهرستان لاهیجان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود…

 • ایجاد عادات مثبت در کودک

  ایجاد عادات مثبت در کودک,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,روانشناسی کودک,مادر و فرزند,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل ایجاد عادات مثبت در کودک را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل ایجاد عادات مثبت در کودکدر قالب Word در…

 • بررسی رابطه نشانه های بدنی و افسردگی در بین دانشجویان دختر و پسر

  افسردگی در بین دانشجویان دختر و پسر,بررسی رابطه نشانه های بدنی,پایان نامه بررسی رابطه نشانه های بدنی و افسردگی در بین دانشجویان دختر و پسر,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی رابطه نشانه های بدنی…

 • مبانی نظری یادگیری، یادگیری سازمانی، آموزش، اثربخشی آموزش، کارایی، ارزیابی و ارزشیابی دوره آموزشی

  مبانی نظری آموزش، اثربخشی آموزش، کارایی، ارزیابی و ارزشیابی دوره آموزشی,مبانی نظری اثربخشی آموزش، کارایی، ارزیابی و ارزشیابی دوره آموزشی,مبانی نظری ارزیابی و ارزشیابی دوره آموزشی,مبانی نظری یادگیری,مبانی نظری یادگیری، یادگیری سازمانی,مبانی نظری یادگیری، یادگیری سازمانی، آموزش، اثربخشی آموزش، کارایی،…

 • پاورپوینت تئوری مسیر هدف

  پاورپوینت تئوری مسیر هدف,پاورپوینت رایگان تئوری مسیر هدف,پاورپوینت نظریه مسیر هدف,پروژه تئوری مسیر هدف,تئوری مسیر هدف,تحقیق تئوری مسیر هدف,دانلود پاورپوینت تئوری مسیر هدف,دانلود پاورپوینت رایگان تئوری مسیر هدف,دانلود پاورپوینت نظریه مسیر هدف,دانلود پروژه تئوری مسیر هدف,دانلود تئوری مسیر هدف,دانلود تحقیق…

 • بررسی نوع نگــرش افراد نسبت به كــالاهای مـــد وارداتـی

  اعتماد و عزت نفس,تبلیغات و طراحی,كالاهای وارداتی,کیفیت و دوام,مد,موفقیت در زندگی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی نوع نگــرش افراد نسبت به كــالاهای مـــد وارداتـی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل هدف از این پژوهش بررسی…

 • مبانی نظری بازارهای مالی و رشد و توسعه

  بازارهای مالی و رشد و توسعه,مبانی نظری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری بازارهای مالی و رشد و توسعه را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری بازارهای مالی و رشد و توسعه (فصل دوم…

 • نوین گرائی یا مدرنیسم

  مدرنیسم,نوین گرائی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل نوین گرائی یا مدرنیسم را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مدیریت در زندگی بشر یك پدیده نو ظهور نیست بلكه عمر آن به درازای عمر تاریخ بشری می رسد.انسان…

 • نمونه سوالات ارشد زیست بیوشیمی

  دانلود نمونه سوالات,دانلود نمونه سوالات پیام نور,دانلود ننمونه سوالات ارشد زیست بیوشیمی,سیستم فروشگاه دهی,فروشگاه اینترنتی,کارافرینی,کسب درآمد اینترنتی,کسب و کار,نمونه سوالات ارشد زیست بیوشیمی,همکاری در فروش فایل کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل نمونه سوالات ارشد زیست بیوشیمی را مطالعه و در…

 • پاورپوینت بررسی مواد مورد استفاده در سازه های غشایی

  انواع غشاهای پارچه ای,بررسی مواد سازه غشائی,پاورپوینت سازه غشائی,پاورپوینت عمرانی,پاورپوینت مواد مورد استفاده در سازه غشائی,دانلودپاورپوینت بررسی مواد مورد استفاده در سازه های غشایی,غشاهای پارچه ای,مواد سازه غشایی,ویژگی های سازه ای غشاها کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی مواد…

 • ابیاری بارانی

  ابیاری بارانی,پروژه ابیاری بارانی,تحقیق ابیاری بارانی,جزوه ابیاری بارانی,مقاله ابیاری بارانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل ابیاری بارانی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل   ابیاری بارانی مزایای ابیاری بارانی nصرفه جویی در مصرف اب به علت…

 • بررسی آلیاژهای حافظه دار صنعتی

  آلیاژ,آلیاژهای حافظه دار صنعتی,پروژه,پژوهش,تحقیق,خواص مکانیکی,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,سوپرآلیاژها,متالوژی,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی آلیاژهای حافظه دار صنعتی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل بررسی آلیاژهای حافظه دار صنعتیبررسی آلیاژهای حافظه دار صنعتی   با…

 • پاورپوینت بررسی قفل ودستگیره

  بررسی قفل ودستگیره,پاورپوینت بررسی قفل ودستگیره,پاورپوینت دستگیره,پاورپوینت قفل,پاورپوینت قفل ودستگیره,تحقیق درمورد قفل,دانلود پاورپوینت بررسی قفل ودستگیره,دانلود مقاله دستگیره,دستگیره,صنایع چوب وسازه های چوبی,قفل,قفل قفسه ودرهای کوچک,قفل های مغزی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی قفل ودستگیره را مطالعه و در…

 • پاورپوینت معرفی شغل فیلم نامه نویس

  آینده شغلی، بازارکار و فرصت های استخدامی مهندس نساجی,پاورپوینت با عنوان شغل فیلم نامه نویس,پاورپوینت با موضوع شغل فیلم نامه نویس,پاورپوینت در رابطه با شغل فیلم نامه نویس,پاورپوینت در مورد شغل فیلم نامه نویس,تحصیلات لازم برای ورود به شغل فیلمنامه…

 • بررسی و بهینه سازی ماشین های آسنکرون

  بهینه سازی,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,ماشین های آسنکرون,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی و بهینه سازی ماشین های آسنکرون را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل بررسی و بهینه سازی ماشین های آسنکرون   موتورهای…

 • مبانی نظری کارکرد خانواده

  پیشینه تحقیق,دانلود پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری کارکرد خانواده,مبانی نظری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری کارکرد خانواده را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری کارکرد خانواده (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر:…

 • مبانی نظری صنایع تبدیلی کشاورزی، توسعه کشاورزی

  توسعه کشاورزی,صنایع تبدیلی کشاورزی,مبانی نظری,مبانی نظری توسعه کشاورزی,مبانی نظری صنایع تبدیلی کشاورزی,مبانی نظری صنایع تبدیلی کشاورزی، توسعه کشاورزی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری صنایع تبدیلی کشاورزی، توسعه کشاورزی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل…

 • پیشینه پژوهش زمان و روش کشت گیاه بابونه بر عملکرد و اجزای عملکرد بابونه آلمانی

  پژوهش زمان و روش کشت گیاه بابونه بر عملکرد و اجزای عملکرد بابونه آلمانی,پیشینه پژوهش زمان و روش کشت گیاه بابونه بر عملکرد و اجزای عملکرد بابونه آلمانی,پیشینه زمان و روش کشت گیاه بابونه بر عملکرد و اجزای عملکرد بابونه…

 • پاورپوینت بررسی نظام جامع اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی

  اتوماسیون,پاورپوینت بررسی نظام جامع اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی,تحقیق بررسی نظام جامع اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی,دانلود پاورپوینت بررسی نظام جامع اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی,سازمان تامین اجتماعی,سیستم,مقاله بررسی نظام جامع اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی,منابع انسانی كشور,نظام جامع کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل…

 • پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن –۳۶SF- (فرم کوتاه)

  ۳۶SF,پرسشنامه,زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن –۳۶SF- (فرم کوتاه) را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن –۳۶SF- (فرم کوتاه) هدف: ارزیابی…

 • كاربرد میكروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی

  پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,تهیه مواد لبنی,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله,مواد لبنی,میكروارگانیزم‌ کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل كاربرد میكروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل كاربرد میكروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی   شیرامولوسیون…

 • طرج توجیهی تولید بلور های صنعتی

  تولید بلور های صنعتی,روش تولید بلور های صنعتی,طرج توجیهی تولید بلور های صنعتی,طرح کارافرینی تولید بلور های صنعتی,طرح کسب و کار تولید بلور های صنعتی,فرایند تولید بلور های صنعتی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل طرج توجیهی تولید بلور های صنعتی…

 • پاورپوینت زلزله چیست و آثار زلزله

  آثار زلزله,پاورپوینت زلزله چیست,پاورپوینت زلزله چیست و آثار زلزله,پروژه زلزله چیست,پژوهش زلزله چیست,تحقیق زلزله چیست,جزوه زلزله چیست,دانلود پاورپوینت زلزله چیست,دانلود پروژه زلزله چیست,دانلود پژوهش زلزله چیست,دانلود تحقیق زلزله چیست,دانلود جزوه زلزله چیست,دانلود سازه,زلزله چیست,زلزله چیست و آثار زلزله,سازه کاربر محترم…

 • دانلود پرسشنامه شرایط خانوادگی

  پرسشنامه,پرسشنامه شرایط خانوادگی,شرایط خانوادگی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود پرسشنامه شرایط خانوادگی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل دانلود پرسشنامه شرایط خانوادگی این پرسشنامه دارای 22 سوال بوده و هدف آن بررسی شرایط خانوادگی افراد…

 • بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان

  افت تحصیلی,پروژه,پژوهش,پیشرفت تحصیلی,تحقیق,تدریس,تدریس فعال,دانش آموزان,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله,یاددهی,یادگیری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل بررسی رابطه بین…

 • پاورپوینت آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی

  آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی,پاورپوینت آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی,پاورپوینت شیخ صفی‌الدین اردبیلی,پاورپوینت معماری,پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوینت آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی,دانلود پاورپوینت شیخ صفی‌الدین اردبیلی,دانلود پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت معماری داخلی,شیخ صفی‌الدین اردبیلی,معماری,معماری داخلی,مهند کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت آرامگاه شیخ صفی‌الدین…

 • مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار

  پایان نامه,پایان نامه مقایسه خود پنداره,پروژه,پروژه مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار,پژوهش,پژوهش مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار,خود پنداره,مقاله,مقاله مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار,مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار,نوجوان بزهکار,نوجوانان غیربزهکار…

 • پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی

  پاورپوینت حسابداری تورمی,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق حسابداری تورمی,تعریف حسابداری,تورم,جزوه,حسابداری,حسابداری تورمی,حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتها,دانلود پاورپوینت حسابداری تورمی,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله,مقاله تورم کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل…

 • پاورپوینت شکل گرایی در معماری معاصر

  شکل گرایی در معماری معاصر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت شکل گرایی در معماری معاصر را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت شکل گرایی در معماری معاصر   این پاورپوینت در مورد شکل گرایی در…

 • پرسشنامه كسب آگاهی از تاثیر نگرش و روشهای تربیتی والدین بر رفتارهای دانش آموزان

  پرسشنامه,تاثیر نگرش,رفتارهای دانش آموزان,روشهای تربیتی والدین,كسب آگاهی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پرسشنامه كسب آگاهی از تاثیر نگرش و روشهای تربیتی والدین بر رفتارهای دانش آموزان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پرسشنامه كسب آگاهی از…

 • پاورپوینت کاشی و سرامیک

  دانلود پاورپوینت سرامیک دانلود پاورپوینت عناصر و جزییات دانلود پاورپوینت کاشی دانلود پاورپوینت کاشی و سرامیک دانلود پاورپوینت مواد و مصالح کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت کاشی و سرامیک را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل…

 • پاورپوینت زخم معده

  اسید معده,بررسی زخم معده,پاورپوینت بررسی زخم معده,پاورپوینت زخم معده,تحقیق درمورد زخم معده,تعریف زخم معده,دانلود پاورپوینت زخم معده,دانلود مقاله زخم معده,زخم معده,زخم معده چیست کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت زخم معده را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود…

 • کنترل وسایل منزل با استفاده از فرامین صوتی

  استفاده از فرامین صوتی,بررسی استفاده از فرامین صوتی برای کنترل وسایل منزل,بررسی فرامین صوتی,تحقیق درمورد فرامین صوتی,تحقیق فرامین صوتی,دانلود مقاله کنترل وسایل منزل با استفاده از فرامین,فرامین صوتی,کنترل وسایل منزل,کنترل وسایل منزل با استفاده از فرامین صوتی,کنترل وسایل منزل با…

 • بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

  پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانشگاه,دانشگاه شیراز,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,ساختار بازدارنده,ساختار تواناساز,ساختار سازمانی,مدیران,مقاله,منابع قدرت,واحدهای ستادی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز را مطالعه و در صورت نیاز…

 • پاورپوینت نظریه شخصیت اوتو رانک

  پاورپوینت نظریه شخصیت اوتو رانک,پروژه نظریه شخصیت اوتو رانک,تحقیق نظریه شخصیت اوتو رانک,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت روانشناسی,دانلود پاورپوینت نظریه شخصیت اوتو رانک,دانلود پروژه نظریه شخصیت اوتو رانک,دانلود تحقیق نظریه شخصیت اوتو رانک,دانلود روانشناسی,دانلود نظریه شخصیت اوتو رانک,روانشناسی,نظریه شخصیت اوتو رانک کاربر…

 • پاورپوینت مسجد امام اصفهان

  پاورپوینت آشنایی با مسجد امام اصفهان,پاورپوینت مسجد امام (شاه عباسی) اصفهان,پاورپوینت مسجد امام اصفهان,دانلود پاورپوینت مسجد امام اصفهان,مسجد,مسجد امام,مسجد امام اصفهان,معماری مسجد امام اصفهان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت مسجد امام اصفهان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود…

 • پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میكرواستخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Trace

  اندازه‌گیری,پلاسما و ادرار,پیش تغلیظ,داروی aripiperazole,روش HPLC,فیبر توخالی,مقادیر Trace,میزان دارو,میكرواستخراج فاز مایع کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میكرواستخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در…

 • پاورپوینت اصول طراحی محیط و منظر در معماری

  PPT,اصول,پاورپوینت,تحقیق,طراحی,محیط,معماری,منظر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت اصول طراحی محیط و منظر در معماری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت اصول طراحی محیط و منظر در معماری 42 اسلاید — فهرست مطالب: —فصل اول: جنبه…

 • پروژه مالی شركت كارتن بهرام

  انبارداری,پروژه مالی,پروژه مالی شركت كارتن بهرام,سیستم حقوق و دستمزد کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پروژه مالی شركت كارتن بهرام را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل امروزه بیش از 90% سرمایه در گردش اغلب منابع تولیدی به…

 • نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر (ترجمه فارسی)

  نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر (ترجمه فارسی) را…

 • پاورپوینت الگو های شهرسازی جدید یا نو شهرسازی

  الگو های شهر سازی جدید,الگو های شهر سازی جدید یا نو شهرسازی,الگوهای نو شهرسازی,پاورپوینت الگو های شهر سازی جدید,پاورپوینت الگو های شهر سازی جدید یا نو شهرسازی,دانلود پاورپوینت الگو های شهر سازی جدید یا نو شهرسازی,مفهوم الگویى محله کاربر محترم…

 • پاورپوینت بررسی خانه طباطبائی

  بررسی خانه طباطبائی,پاورپوینت خانه طباطبائی,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق خانه طباطبائی,جزوه,خانه طباطبائی,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود خانه طباطبائی,دانلود مقاله,طباطبائی,مقاله,مقاله خانه,مقاله طباطبائی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی خانه طباطبائی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت بررسی خانه طباطبائی…

 • پاورپوینت علم اقتصاد

  اقتصاد,اقتصاد چیست,اقتصاد خرد,اقتصاد کلان,پاورپوینت,پاورپوینت اقتصاد,پاورپوینت اقتصاد خرد و کلان,پاورپوینت علم اقتصاد,پاورپوینت علم اقتصاد چیست,علم اقتصاد چیست کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت علم اقتصاد را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت علم اقتصاد   برای همه‌ی…

 • نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیكی دشت یزد – اردكان با استفاده از دور سنجی

  پایان نامه,پروژه,پژوهش,جزوه,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دشت یزد – اردكان,دور سنجی,زمین شناسی,مقاله,هیدروژئولوژیكی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیكی دشت یزد – اردكان با استفاده از دور سنجی را مطالعه و در صورت…

 • پاورپوینت صنایع چوب

  بررسی صنایع چوب,پاورپوینت بررسی صنایع چوب,پاورپوینت صنایع چوب,تحقیق درمورد صنایع چوب,چوب شناسی,دانلود پاورپوینت بررسی صنایع چوب,دانلود مقاله صنایع چوب,روكش چوبی,سوزنی برگان,صنایع تخته لایه,صنایع چوب,کابینت,کراسفیلد کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت صنایع چوب را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.…

 • بررسی تاثیر مطالعه کتاب های داستان در رشد نمرات درس انشا دانش آموزان

  بررسی تاثیر مطالعه کتاب های داستان,بررسی تاثیر مطالعه کتاب های داستان در رشد نمرات درس انشا دانش آموزان,پروژه,پژوهش,تاثیر مطالعه کتاب های داستان در رشد نمرات درس انشا,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,کتاب های داستان در رشد نمرات درس انشا دانش…

 • پاورپوینت سازه های بلند

  پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت ساختمان های بلند,پاورپوینت سازه های بلند,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,تاثیر نیروی باد بر ساختمان,تاثیر نیروی باد بر سازه,دانلود پا,دانلود پاورپوینت ساختمان,دانلود پاورپوینت ساختمان های بلند,دانلود پاورپوینت سازه های بلند,ساختمان,ساختمان های بلند,سازه های بلند,مهندسی ساختمان,مهندسی عمران کاربر محترم میتوانید…

 • پاورپوینت تحلیل بیمارستان عمومی(نمونه های خارجی)

  پاورپوینت بررسی بیمارستان نمونه خارجی,پاورپوینت بیمارستان خارجی,پاورپوینت بیمارستان عمومی خارجی,تحلیل نمونه خارجی بیمارستان عمومی,دانلود پاورپوینت تحلیل بیمارستان عمومی(نمونه های خارجی),مرکز درمانی Anadoluترکیه,مرکز درمانی شهری Kitakyushu ژاپن کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت تحلیل بیمارستان عمومی(نمونه های خارجی) را مطالعه و…

 • پیشینه پژوهش حسابداری مسئولیت های اجتماعی، حسابداری سبز

  پژوهش حسابداری مسئولیت های اجتماعی، حسابداری سبز,پیشینه پژوهش,پیشینه پژوهش حسابداری مسئولیت های اجتماعی، حسابداری سبز,پیشینه حسابداری مسئولیت های اجتماعی، حسابداری سبز,حسابداری مسئولیت های اجتماعی، حسابداری سبز کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پیشینه پژوهش حسابداری مسئولیت های اجتماعی، حسابداری سبز را…

 • پاورپوینت بتن آرمه چیست؟ مزایا و معایب بتن آرمه چیست؟

  بتن,بتن آرمه,بتن آرمه چیست؟,پاورپوینت بتن آرمه چیست؟,پاورپوینت بتن آرمه چیست؟ مزایا و معایب بتن آرمه چیست؟,دانلود پاورپوینت بتن آرمه چیست؟,مزایا بتن آرمه,مزایا و معایب بتن آرمه,معایب بتن آرمه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بتن آرمه چیست؟ مزایا و معایب…

 • الگوریتم رقابت استعماری(استراتژی بهینه سازی مبتنی بر تکامل اجتماعی سیاسی)

  الگوریتم رقابت استعماری,بهینه سازی,تکامل اجتماعی سیاسی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل الگوریتم رقابت استعماری(استراتژی بهینه سازی مبتنی بر تکامل اجتماعی سیاسی) را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل شرح مختصر: الگوریتم های بهینه‌سازی الهام گرفته از طبیعت…

 • مبانی و پیشینه نظری بورس اوراق بهادار

  بورس اوراق بهادار,پیشینه نظری بورس اوراق بهادار,مبانی و پیشینه نظری بورس اوراق بهادار کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی و پیشینه نظری بورس اوراق بهادار را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری بورس…

 • شیمی نانولوله های کربنی

  پایان نامه شیمی,پایان نامه شیمی نانولوله های کربنی,نانولوله های کربنی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل شیمی نانولوله های کربنی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل شیمی - نانولوله های کربنی چکیده تحقیقات اخیر روی نانوسیالات، افزایش…

 • پاورپوینت كنترل كیفیت

  آشنایی با كنترل كیفیت,بازرسی کیفیت,پاورپوینت بازرسی و كنترل كیفیت,پاورپوینت كنترل كیفیت,دانلود پاورپوینت كنترل كیفیت,كنترل كیفیت,كنترل كیفیت آماری,مدیریت کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت كنترل كیفیت را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت كنترل كیفیت ،در حجم…

 • پاورپوینت معماری انتزاعی

  پاورپوینت درس مبانی نظری معماری,پاورپوینت مبانی نظری معماری انتزاعی,پاورپوینت معماری انتزاعی,پاورپوینت مفهوم,پاوروینت هنر مجرد یا هنر انتزاعی,پروژه درس مبانی نظری معماری,دانلود پاورپوینت درس مبانی نظری معماری,دانلود پاورپوینت معماری انتزاعی,دانلود پروژه درس مبانی نظری معماری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت…

 • دانلود مقیاس خلق و خوی مالهوترا(MTS)

  خلق و خوی,مقیاس خلق و خوی,مقیاس خلق و خوی مالهوترا(MTS) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود مقیاس خلق و خوی مالهوترا(MTS) را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل دانلود  مقیاس خلق و خوی مالهوترا(MTS) مفهوم و تعریف…

 • دانلود پرسشنامه استاندارد دینداری

  پرسشنامه,پرسشنامه استاندارد دینداری,پرسشنامه دینداری,دینداری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود پرسشنامه استاندارد دینداری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل دانلود پرسشنامه استاندارد دینداری تعداد سوالات: 102 پرسشنامه استاندارد دینداری به منظور سنجش میزان دینداری فرد مسلمان…

 • تاثیر تبلیغات و صداقت بر فروش محصولات و رضایت مشتری

  پروژه,پژوهش,تاثیر تبلیغات و صداقت بر فروش محصولات و رضایت مشتری,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تاثیر تبلیغات و صداقت بر فروش محصولات و رضایت مشتری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل…

 • پاورپوینت كلیات فیلرها و ووشریا، بروگیا و آنكوسركاو

  بررسی كلیات فیلرها و ووشریا، بروگیا و آنكوسركاو,بروگیا و آنكوسركاو,پاورپوینت كلیات فیلرها و ووشریا،,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق كلیات فیلرها و ووشریا، بروگیا و آنكوسركاو,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,كلیات فیلرها و ووشریا، بروگیا و آنكوسركاو,مقاله,مقاله بروگیا و آنكوسركاو,ووشریا، بروگیا و آنكوسركاو کاربر محترم…

 • پاورپوینت ستون سنگی

  پاورپوینت ساخت ستون های سنگی,پاورپوینت ستون سنگی,پاورپوینت مراحل ایجاد ستون سنگی,پاورپوینت مزیت استفاده از ستون سنگی,دانلود پاورپوینت ساخت,دانلود پاورپوینت ستون سنگی,دانلود پاورپوینت مراحل ایجاد ستون سنگی,دانلود پاورپوینت مزیت استفاده از ستون سنگی,ساخت ستون های سنگی,ستون سنگی,مراحل ایجاد ستون سنگی,مزیت استفاده…

 • پاورپوینت بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله در افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر

  پاورپوینت بررسی اثر بخشی آموزش گروهی م,تحقیق بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله در افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر,دانلود پاورپوینت بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله در افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی…

 • پیشینه پژوهش روش ها و الگوهای تدریس فعال (بدیعه پردازی و ایفای نقش و ...) در مقایسه با روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی

  پژوهش روش ها و الگوهای تدریس فعال (بدیعه پردازی و ایفای نقش و ) در مقایسه با روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی,پیشینه پژ,پیشینه پژوهش روش ها و الگوهای تدریس فعال (بدیعه پردازی و ایفای نقش و ) در مقایسه…

 • مبانی نظری گردشگری و ناهنجاری اجتماعی،

  گردشگری,مبانی نظری,مبانی نظری گردشگری,مبانی نظری گردشگری و ناهنجاری اجتماعی،,مبانی نظری ناهنجاری اجتماعی,ناهنجاری اجتماعی، کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری گردشگری و ناهنجاری اجتماعی، را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری گردشگری و ناهنجاری اجتماعی…

 • راههای ساده برای منشی حرفه ای

  بررسی راه کارهای منشی حرفه ای,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق منشی حرفه ای,تعریف منشی حرفه ای,جزوه,د,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود مقاله راههای ساده برای منشی حرفه ای,راه کارهای منشی حرفه ای,راههای ساده برای منشی,راههای ساده برای منشی حرفه ای,راههای منشی حرفه ای,مقاله,مقاله راه کارهای منشی…

 • پاورپوینت فرهنگ و معماری

  پاورپوینت,پاورپوینت تاثیر فرهنگ در معماری,پاورپوینت رابطه فرهنگ و معماری,پاورپوینت فرهنگ و معماری,تاثیر فرهنگ در معماری,دانلود پاورپوینت فرهنگ و معماری,فرهنگ و معماری,فرهنگ و معماری اسلامی,فرهنگ و معماری مدرن,نقش فرهنگ در معماری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت فرهنگ و معماری را…

 • مبانی نظری مفهوم رضایت شغلی

  پیشینه نظری مفهوم رضایت شغلی,رضایت,شغلی,مبانی,مبانی نظری مفهوم رضایت شغلی,مبانی نظری وپیشینه مفهوم رضایت شغلی,مفهوم,مفهوم رضایت شغلی,نظری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری مفهوم رضایت شغلی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری مفهوم رضایت…

 • پاورپوینت معرفی سبک معماری گوتیک

  پاورپوینت سبک معماری گوتیک,پاورپوینت معماری,پاورپوینت معماری داخلی,پاورپوینت مهندسی معما,پاورپوینت ویژگیهای سبک معماری گوتیک,دانلود پاورپوینت سبک معماری گوتیک,دانلود پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوینت ویژگیهای سبک معماری گوتیک,سبک معماری گوتیک,معماری,معماری داخلی,مهندسی معماری,ویژگیهای سبک معماری گوتیک کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت…

 • نقش اخلاق در روابط زوجین

  اخلاق,پایان نامه,پایان نامه نقش اخلاق در روابط زوجین,پروژه,پروژه نقش اخلاق در روابط زوجین,پژوهش,پژوهش نقش اخلاق در روابط زوجین,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,روابط زوجین,مقاله,مقاله نقش اخلاق در روابط زوجین,نقش اخلاق در روابط زوجین کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل نقش اخلاق…

 • جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا

  کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست …

 • مسئولیت کیفری در مطبوعات

  پروژه,پژوهش,تحقیق,جرایم مطبوعاتی,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,صاحب امتیاز,علنی,مدیر مسوول,مسئولیت کیفری,مطبوعات,مقاله,هیئت منصفه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مسئولیت کیفری در مطبوعات را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مسئولیت کیفری در مطبوعات   در این پژوهش بررسی اجمالی از…

 • پاورپوینت پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری کلاس نهم

  پاورپوینت پودمان ترسیم با رایانه,پاورپوینت پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم,پاورپوینت کار و فناوری نهم,پودمان ترسیم با رایانه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری کلاس نهم را مطالعه و در صورت…

 • مجموعه چند عملکردی KOHINOOR SQUARE

  KOHINOOR SQUARE کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مجموعه چند عملکردی KOHINOOR SQUARE را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت مجموعه چند عملکردی KOHINOOR  SQUARE   ü مجموعه از دو برج با ارتفاع مختلف تشکیل شده است…

 • پاورپوینت تعریف عرضه چیست

  پاورپوینت تعریف عرضه چیست,پاورپوینت رایگان تعریف عرضه چیست,پاورپوینت عرضه و تقاضا چیست,پاورپوینت مفهوم عرضه در علم اقتصاد,تحقیق تعریف عرضه چیست,تعریف عرضه چیست,دانل,دانلود پاورپوینت تعریف عرضه چیست,دانلود پاورپوینت رایگان تعریف عرضه چیست,دانلود پاورپوینت عرضه و تقاضا چیست,دانلود پاورپوینت مفهوم عرضه در…

 • جزوه زبان تخصصی (مجموعه تاریخ)رشته تاریخ

  جزوه زبان تخصصی (مجموعه تاریخ)رشته تاریخ کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل جزوه زبان تخصصی (مجموعه تاریخ)رشته تاریخ را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل جزوه زبان تخصصی (مجموعه تاریخ)رشته تاریختوضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته…

 • آزمون استخدامی مهندسی شیمی « قسمت دوم FE2»

  آزمون استخدامی,آزمون استخدامی (مهندسی شیمی),پایان نامه,پروژه,پژوهش,جزوه,دانلود آزمون استخدامی (مهندسی شیمی),دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوه,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل آزمون استخدامی مهندسی شیمی « قسمت دوم FE2» را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل آزمون…

 • پاورپوینت کاربندی

  پاورپوینت کاربندی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت کاربندی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت کاربندی   فهرست تعریف کاربندی کاربندی در مسجد نصیرالملک شیراز یزدی بندی اشکال یزدی بندی یزدی بندی در کتیبه یزدی…

 • پاورپوینت جعبه رنگ برای طراحی فضای سبز

  پاورپوینت تحلیل فضای سبز,پاورپوینت جعبه رنگ,پاورپوینت طراحی فضای سبز,تحقیق درمورد فضای سبز,جعبه رنگ برای طراحی فضا,دانلود پاورپوینت جعبه رنگ برای طراحی فضای سبز,دانلود مقاله طراحی فضای سبز,طراحی فضای سبز,فضای سبز کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت جعبه رنگ برای طراحی…

 • پاورپوینت اورشلیم

  آشنایی با شهر اورشلیم,اورشلیم,پاورپوینت اورشلیم,پاورپوینت بررسی اورشلیم,پروژه درس معماری جهان,دانلود پاورپوینت اورشلیم,درس معماری جهان,شهر اورشلیم,مسجد قبه الصخره,مسجدالقصی,معماری جهان,هیکل سلیمان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت اورشلیم را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت اورشلیم فایل پاورپوینت…

 • مبانی نظری بهداشت و سلامت روانی

  بهداشت و سلامت روانی,پیشینه تحقیق,دانلود پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری بهداشت و سلامت روانی,مبانی نظری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری بهداشت و سلامت روانی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری بهداشت…

 • گزارش کارآموزی شیمی کاربردی در اداره آب و فاضلاب

  اداره آب و فاضلاب,دانلود گزارش کارآموزی,شیمی,شیمی کاربردی,کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی شیمی کاربردی در اداره آب و فاضلاب کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل گزارش کارآموزی شیمی کاربردی در اداره آب و فاضلاب را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل…

 • شمارنده محصولات یك ریل خط تولید

  بررسی محصولات یك ریل خط تولید,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق درمورد شمارنده محصولات,تحقیق شمارنده محصولات یك ریل خط تولید,جزوه,دانل,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله محصولات یك ریل خط تولید,شمارنده محصولات,شمارنده محصولات یك ریل,شمارنده محصولات یك ریل خط تولید,محصولات یك ریل,محصولات یك ریل خط تولید,مقاله,مقاله شمارنده محصولات…

 • پاورپوینت پی ساختمان

  انواع پی,بررسی پی ساختمان,بررسی پی سازه,پاورپوینت بررسی پی,پاورپوینت پی,پی سطحی,دانلود پاورپوینت پی در ساختمان,دانلود پاورپوینت عمران,عمق و تعداد و فواصل گمانه ها,فونداسیون,مطالعات در اجرای پی,معرفی پی ساختمان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت پی ساختمان را مطالعه و در صورت…

 • پاورپوینت اصل تقویت مثبت چیست

  اصل تقویت مثبت چیست,پاورپوینت اصل تقویت مثبت چیست,پروژه اصل تقویت مثبت چیست,تحقیق اصل تقویت مثبت چیست,دانلود اصل تقویت مثبت چیست,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت اصل تقویت مثبت چیست,دانلود پاورپوینت روانشناسی,دانلود پروژه اصل تقویت مثبت چیست,دانلود تحقیق اصل تقویت مثبت چیست,دانلود روانشناسی,روانشناسی کاربر…

 • بررسی رابطه نقش اعتماد به نفس و خود باوری

  اعتماد به نفس,پایان نامه بررسی اعتماد به نفس,پایان نامه بررسی رابطه نقش اعتماد به نفس و خود باوری,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,خود باوری,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی رابطه نقش اعتماد به نفس و خود باوری را مطالعه…

 • آسیب شناسی،بازاریابی و فروش ظروف سنتی

  آسیب شناسی،,بازاریابی و,خلاقیت و نوآوری,صنایع دستی,ظروف سنتی,فروش,فروش و بازاریابی,کیفیت,ویژگی های منحصر به فرد کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل آسیب شناسی،بازاریابی و فروش ظروف سنتی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل هدف از این پژوهش بررسی و…

 • مبانی نظری رابطه هوش و هیجان

  پیشینه تحقیق,دانلود پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری رابطه هوش وهیجان,مبانی نظری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری رابطه هوش و هیجان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری رابطه هوش وهیجان (فصل دوم…

 • پاورپوینت زیارتگاهی به قد مت 12 قرن _ مشهد

  آشنایی با معماری اسلامی,پاورپوینت زیارتگاه,پاورپوینت زیارتگاهی به قد مت 12 قرن,تحقیق درمورد زیارتگاه های مشهد,حرم امام رضا,دانلود پاورپوینت زیارتگاهی به قد مت 12 قرن,دانلود پروژه معماری اسلامی,دانلود مقاله زیارتگاه مشهد,زیارتگاه مشهد,مسجد گوهر شاد,نگاهی بر معماری مشهد کاربر محترم میتوانید جزئیات…

 • مبانی نظری خلاقیت، افراد و مدیران خلاق، نوآوری، نوآوری سازمانی، بهره وری سازمان

  مبانی نظری افراد و مدیران خلاق,مبانی نظری بهره وری سازمان,مبانی نظری خلاقیت,مبانی نظری خلاقیت، افراد و مدیران خلاق، نوآوری، نوآوری سازمانی، بهره وری سازمان,مبانی نظری نوآوری,مبانی نظری نوآوری سازمانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری خلاقیت، افراد و مدیران…

 • بانک شماره موبایل اصناف و مشاغل کل کشور ایران

  بانک شماره مشاغل,بانک شماره موبایل اصناف و مشاغل کل کشور ایران,بانک شماره موبایل مشاغل,شماره تلگرام,شماره مشاغل,شماره مشاغل مهندسین,شماره های مجزا تلگرام,شماره های مشاغل کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بانک شماره موبایل اصناف و مشاغل کل کشور ایران را مطالعه و…

 • پاورپوینت خودباوری

  انگیزش و هیجان,پاورپوینت انگیزش و هیجان,پاورپوینت خودباوری,پاورپوینت روانشناسی انگیزش و هیجان,پر,تحقیق خودباوری,خودباوری,دانلود,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت خودباوری,دانلود پاورپوینت روانشناسی,دانلود پاورپوینت روانشناسی انگیزش و هیجان,دانلود تحقیق خودباوری,دانلود خودباوری,دانلود روانشناسی,روانشناسی,روانشناسی انگیزش و هیجان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت خودباوری را مطالعه و در…

 • رمانس ایرانی از نظر ساختار و محتوا با توجه به رویکرد نورتروپ فرای

  ادبیات,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,رمانس,رمانس ایرانی,رویکرد,ساختار,فرای,محتوا,مقاله,نورتروپ فرای کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل رمانس ایرانی از نظر ساختار و محتوا با توجه به رویکرد نورتروپ فرای را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل    رمانس ایرانی از نظر…

 • شاخص رضایت زناشویی هودسن

  رضایت زناشویی,شاخص,شاخص رضایت زناشویی هودسن,هودسن کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل شاخص رضایت زناشویی هودسن را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل شاخص رضایت زناشویی هودسن یك ابزار 25 سؤالی است كه برای اندازه‌گیری میزان، شدت یا دامنه…

 • نمونه سوالات ارشد زمین شناسی-زیست محیطی1

  دانلود نمونه سوالات,دانلود نمونه سوالات ارشد زمین شناسیزیست محیطی2,دانلود نمونه سوالات پیام نور,سیستم فروشگاه دهی,فروشگاه اینترنتی,کارافرینی,کسب درآمد اینترنتی,کسب و کار,نمونه سوالات ارشد زمین شناسیزیست محیطی3,همکاری در فروش فایل کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل نمونه سوالات ارشد زمین شناسی-زیست محیطی1 را…

 • پاورپوینت نظریه تکرار حادثه ناگوار فروید

  پاورپوینت نظریه تکرار حادثه ناگوار فروید,پروژه نظریه تکرار حادثه ناگوار فروید,تحقیق نظریه تکرار حادثه ناگوار فروید,دانلود پاو,دانلود پاورپوینت نظریه تکرار حادثه ناگوار فروید,دانلود پروژه نظریه تکرار حادثه ناگوار فروید,دانلود تحقیق نظریه تکرار حادثه ناگوار فروید,دانلود نظریه تکرار حادثه ناگوار فروید,روانشناسی,نظریه…

 • تاریخ هنر ایران

  پروژه,پژوهش,تاریخ هنر جهان,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,شیوه ی امپرسیونیسم,شیوه ی باروک,شیوهی رمانتیسیسم,قرن بیستم و جلوه هایی از نو گرا,مقاله,نقاشان رمانتیسیم,هنر آشور,هنر آکد,هنر ابتدایی,هنر بابل,هنر باختر در دوره ی نوزایی(رنسانس),هنر بین النهرین,هنر مصر,هنر های بدوی,هنر هند,هنر یونان باستان کاربر محترم میتوانید…