شناخت حوق بین الملل

پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,حقوق بین الملل,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلودتحقیق,شناخت حقوق بین الملل,مقاله
کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل شناخت حوق بین الملل را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.

دانلود فایل

شناخت حوق بین الملل
 
كار انسان نباید تفكر درباره آن پدیده هایی باشد كه تاكنون كسی به آنها پی نبرده است؛ بلكه باید اندیشیدن به آن واقعیاتی باشد كه در برابر دیدگان همه قرار دارد، اما كسی به آنها نپرداخته است.
شوپنهاور
 
مقدمه تحلیلی
الف . كلیات
بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است، سازمان ملل باید همچون هسته ای مركزی ، هماهنگ كنندة اقداماتی باشد كه برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و توسعة روابط دوستانة میان كشورها براساس اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و حصول همكاریهای بین المللی در قلمرو و امور اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ترغیب دولتها به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عمل می آید. از این روی، همة كشورها باید، به لحاظ عضویت در سازمان، تعهداتی را كه به موجب منشور به عهده گرفته اند و كلیه اختلافات بین المللی خویش را از راههای مسالمت آمیز، براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل ، حل و فصل نمایند و در روابط خود را تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامت ارضی یا استقلال یكدیگر خودداری ورزند.
زمانی كه منشور به تصویب شماری از كشورهای جهان رسید، بسیاری از متفكران و صلح دوستان گمان می كردند كه سازمان ملل و تشكیلات وابسته به آن از جمله دیوان بین المللی دادگستری خواهند توانست با نهادین كردن اصول و قواعد بین المللی ، اصل زیبای «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بین الملل حاكم گردانند؛ اما حوادثی كه ظرف این چهل و چند سال در گوشه و كنار عالم به وقوع پیوسته است نشان می دهد كه جنگ و ستیز بر سركسب منافع بیشتر همچنان بر دوام بوده و اختلافات میان كشورها افزایش یافته و پریشیدگیها و تنشهای زیادی دامنگیر آنان شده است ، تا حدی كه بی نظمی و آشفتگی جایگزین آن نظامی گردیده كه منشور بدان پرداخته و از آن سخن گفته است.
پیش از این، میثاق جامعة ملل نیز از كشورها خواسته بود كه ، برای پایداری صلح و استقرار امنیت بین المللی، به مقررات حقوق       بین الملل احترام گذارند و به تمام تعهدات بین المللی خویش عمل كنند. واضعان میثاق، برای هموار كردن راه صلح و ترغیب كشورها به ایجاد نظم عمومی بین المللی، از آنان دعوت كرده بودند كه اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز ، از جمله اقامة دعوی در مراجع دعوی داوری و قضایی، فیصله دهند تا از این رهگذار نهاد قانون و قاضی جایگزین هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همین سبب، اندك زمانی پس از تشكیل جامعه ملل ، دادگاهی جهانی به نام «دیوان دائمی دادگستری بین المللی» بنیاد گذاشته شد كه تا پایان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و دیوان دائمی در طول حیات موثر خود به اختلافات زیادی رسیدگی كردند، اما هیچ كدام نتوانستند در مقام شخصیتی مستقل در مقابل متجاسران به حریم حقوق بین الملل ایستادگی كنند و صلح و امنیت را بر جهان مستولی گردانند.
در بدو امر شاید این تصور پیش آید كه نویسندگان میثاق و منشور، با دور ماندن از واقعیات سیاسی جهان، به مفاهیمی از حقوق بین الملل دل بسته بودند كه هنوز از انسجام كافی برخوردار نبود، همچنانكه این فكر نیز وجود دارد كه حقوق بین الملل اصولاً واقعیت ندارد و آنچه در این قالب نمایان شده همان حربه ای است كه كشورهای قدرتمند جهان برای تجاوز به حاكمیت كشورهای ضعیف و درهم كوبیدن استقلال و تمامت ارضی آنان ساخته و پرداخته اند. این ادعا كه بیانگر درماندگی كشورهای ضعیف در قبال قدرتهای زورگو و متجاوز است این پرسش را به میان می آورند كه آیا حقوق بین الملل به راستی قالبی در هم شكسته و بی محتوا است؟ و اگر چنین نیست این نظام تا چه میزان قادر به ادارة روابط بین الملل و حفظ صلح وامنیت جهانی است؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست و مستلزم شناخت اجتماعی نظام بین المللی و معرفت منطقی به اصول و قواعد آن است كه هریك برای خود دارای روشی جداگانه است. این دو روش، با اینكه در پاره ای از موارد با هم تناقض دارند، در تحلیلی نهایی مكمل یكدیگرند.
روش شناخت اجتماعی نظام بین الملل، كنار گذاشتن بینشهای نظری حقوق بین الملل و پرداختن به واقعیات موجود و«استخراج صبورانه و دقیق داده های تاریخی و اجتماعی است كه «محتوای زنده یا ماده »قاعده  حقوقی را تشكیل می دهد»
اما، روش معرفت منطقی اصول و قواعد حقوق بین الملل ، تبیین سرشت و شیوة استدلال حقوقی است كه در استنباط صحیح احكام حقوقی  و شناخت و تحلیل مقررات حقوق بین الملل و سرانجام معرفی نظام حاكم بر روابط بین الملل تاثیری در خور دارد.
با استفاده از روش نخست، جامعة بین المللی ابتدا كالبد شكافی میشود، آنگاه حیات آن در حركت مورد مطالعه قرار می گیرد (روش استقرایی)؛ همچنانكه با بهره گرفتن از روش دوم، صحت و سقم آن قضایا و احكام ارزیابی میگردد كه مقدمه احكام دیگر است (روس استنتاجی ) این دو روش یعنی مشاهده عینی وقایع و استدلال صحیح و منطقی، اگر هماهنگ شوند راه تحلیل نظام بین الملل و تبیین خصوصیات آن همواره می گردد و حقوق بین الملل در جایگاه خود قرار می گیرد.
روش منطقی كه شیوه های استنباط قواعد را معین می كند، با ایجاد رابطه ای منظم میان اصول و قواعد، نظامی منسجم و مبتنی بر سلسله مراتب برپا می دارد كه در آن قاعده اعتبار خود را از قاعدة برتر    می گیرد. این روش اصولاً به رابطة حقوق با واقعیات حیات اجتماعی نمی پردازد، زیرا حقوق را همچون ساختاری دستوری بر قاعده بنیادین یا مفهومی مبتنی نموده كه برای ایجاد وحدت میان قواعد «فرض » شده است.
البته، اگر هدف از تحقیق فقط پرداختن به مسائل محض حقوقی یا شالودة نهادی حقوقی باشد این روش خود به تنهایی بسنده              می نماید، اما اگر غرض جستجوی مبنای قواعد و مقررات باشد، عدم كفایت آن آشكار میگردد؛ زیرا مبنای حقوق واقعیاتی است كه در بیرون ساختار آن قرار گرفته و فقط با استفاده از روش جامعه شناسی ، یعنی از طریق مشاهده عینی، می توان به آنها پی برد.
در بررسی جامعه شناختی قواعد و مقررات هر نظام، حقوق صرفاً به صورت قلمروی بسته مورد مطالعه قرار نمی گیرد بلكه همچون بخشی از واقعیت بررسی می گردد. به لحاظ چنین مطالعاتی ، تاثیر حقوق برواقعیت اجتماعی و نفوذ واقعیت اجتماعی (یعنی آنچه در بیرون از قلمرو و حقوق قرار دارد و در ایجاد و بقا وزوال قاعده حقوقی موثر است) بر حقوق آشكار میشود. بنابراین، دریافت نقاط ضعف یا قوت و میزان رشد و میزان رشد و توسعه هر نظام حقوقی زمانی میسر است كه آن را جزئی از حیات اجتماعی تلقی كنیم؛ زیرا «در واقع ، حیات اجتماعی تنها با حقوق به نظم در نمی آید بلكه عواملی دیگر مثل آداب و رسوم و اعتقادات اخلاقی، مذهبی ، مكتبی ، سیاسی ، اقتصادی و حتی موقع جغرافیایی كشورها، تراكم جمعیت، میزان قدرت نظامی ، امكانات سوق الجیشی قومی نیز در ساخت این نظم دخیل است» به دیگر سخن، هر قاعدة حقوقی به محیطی معین تعلق دارد و از نیروهایی سرچشمه می گیرد كه در فضای متعلق به آن قرار گرفته است. این نیروها كه «ماده» قاعده حقوقی را تشكیل می دهد، اگر با «صورت» قاعدة هماهنگی كند، وضعی مناسب برای جامعه پدید می آورد كه معرف رشد و توسعه و میزان اهمیت آن جامعه است به هیم جهت اثر هر قاعده در هر محیطی متفاوت است: بسا قاعده ای كه در محیطی مفید و در محیط دیگر زیانبار است.
حقوق بین الملل نیز، همانند هر نظام حقوقی دیگر، قلمروی است كه شناخت آن مستلزم استفاده از هر دو روش منطقی و جامعه شناختی است؛ زیرا در ساخت این نظام عوامل غیر حقوقی بسیاری نفوذ كرده است كه در كنار هر استدلال حقوقی باید آنها را در نظر گرفت. به اعتقاد یكی از صاحبنظران «بحث و اندیشه درباره مضمون اصلی حقوق بین الملل فقط بخشی از تحلیل است. برای اینكه كار تحقیق به سامان برسد، باورهای بین المللی ، سلوك كشورها و اخلاق بین المللی نیز باید ارزیابی گردد تا تصویری تمام عیار (از حقوق بین الملل) پدید آید» از این روی ، دل بستن به صورت حقوق و از یاد بردن «ماده » آن در روابط بین الملل، كه قواعد خاص بر قواعد عام غلبه دارد، پایه های هر استدلال حقوقی را سست می كند و جزمهای منطق انتزاعی را بر روابط میان كشورها حاكم می سازد. به همین سبب ، برای شناخت نظام بین المللی كافی نیست كه فقط منطقی قواعد و مقررات و سلسله مراتب میان آنها بررسی گردد؛ زیرا «این قواعد محتوایی دارند كه به لحاظ تفاوتهای عمیق نژادی و تاریخی ملل و عدم تساوی كشورها در بهره مند بودن از منابع ثروت و بسامان یا نابسامان بودن روابط متقابل آنان و نیازهای جدید سازمان بین المللی شكل گرفته است».
اما بررسی واقعیات بین المللی در اوضاع و احوال فعلی از آن روی لازم می نماید كه «حقوق بین الملل كنونی :
1 ـ هنوز بخش اعظمی از روابط بین الملل را به نظم نكشیده و مقرراتی برای آن تدوین نكرده است؛
2 ـ در حال حاضر از عهدة تنظیم آن وضعیت هایی كه تقسیم ناعادلانه قدرت سیاسی در جامعه بین المللی نتیجه آن است عاجز مانده است؛
3 ـ از واقعیت «پویایی اجتماعی » غافل مانده است. وانگهی، از آنجا كه هنوز قدرتی فراملی به وجود نیامده كه بتواند كشورها را ملزم به رعایت مقررات بین المللی بنماید، این واقعیت را زیر پا گذاشته است؛
4 ـ نظام دستوری ایستایی شده كه غالباً پاسخگوی نیازهای جامعة بین المللی نیست، زیرا ابزاری لازم برای تجدید نظر در مقررات و در نتیجه الغای مقررات حقوق مهجور و غیر قابل اجرا و مباین بازیست اجتماعی بین المللی در دست ندارد».
رهافت جامعه شناختی تنها روشی است كه به مدد آن می توان به كنه واقعیات بین المللی پی برد و كاستیهای حقوق بین الملل سنتی را برطرف ساخت. این روش با اینكه ظاهر با روش منطقی شناخت قواعد در تناقض است اما، در واقع ، آن را به كمال می رساند و غبار از چهره آن می زادید. عبارت دیگر ، این دو روش ، با اینكه دارای دیدگاهی متفاوت با دیگری است ، موضوعی واحد دارند كه آنها را به هم پیوند می دهد به این معنی كه « اگر حقوق جزمی ، موضوعی را از درون كاوش می كند ، جامعه شناسی آن را از بیرون نظاره می نماید». بدین ترتیب، فقط با مطالعة جامعه شناسی حقوق بین الملل می توان معلوم كرد كه چرا حقوق بین الملل فقط بخشی از روابط بین الملل را تنظیم كرده و از حل مسائلی كه بر سر آن تضادهای سیاسی بسیار وجود دارد عاجز مانده است. بنابراین، پرداختن به واقعیات بین المللی ، پیوندی میان آنچه «هست» و آنچه «باید باشد»ایجاد می كند و یا دست كم از تعارض این دو مفهوم می كاهد. در نتیجه ، می توان گفت كه هدف از مطالعه جامعه شناختی حقوق بین الملل نفی حقوق و فلسفه وجودی آن نیست بلكه گسترش دیدگاههایی است كه در رشد و تكامل این نظام تاثیری بسزا دارد.
ب . فرایند تاریخی روشهای شناخت علمی قواعد و مقررات حقوق بین الملل
روشهای شناخت اصول و مقررات حقوق بین الملل ، به موازات تحولاتی كه در روشهای شناخت علمی پدیده های طبیعت روی داده است، رشد و تكامل یافته و به مرحلة امروزین خود رسیده است. این روشها در هر عصری از مبنایی الهام گرفته كه برای حقوق در نظر گرفته شده است؛ چنانچه زمانی تحت تاثیر نظریة جامعه واحد جهانی و حقوق طبیعی، گاهی تابع پوزیتیویسم منطقی و زمانی دیگر منعكس كنندة نظریه های جامعه شناختی بوده است.
نظریه پردازان حقوق بین الملل در قرون وسطی كه از پیروان ارسطو و توماس اكویناس بودند، با اعتقاد به اینكه بشر موجودی است كه به زندگی اجتماعی تمایل دارد، حقوق را برای هر جامعه سیاسی ضرورتی حیاتی به شمار می آورند و مدعی بودند كه حقوق از دو قسمت تركیب یافته است : یكی حقوق طبیعی كه انعكاسی از نظام الهی است و انسان آن را به مدد عقل و غایت اجتماعی در می یابد، و دیگری حقوق موضوعه كه انسان به اراده خود و به لحاظ منفعتی كه در آن دارد پدید می آورد.
مكتب حقوق طبیعی كه سودای حقوق آرمانی و جهانی می داشت با القای این نظریه كه حقوق طبیعی متضمن قواعدی است كه در هر زمان و در هر مكان پاسخگوی نیازهای بشری است، بی آنكه به حد و حدود و یا نحوه اجرای این قواعد بپردازد و با اتكا به بینشهای ذهنی محض و رد هر نوع استدلال و تجربه، یقین و قطعیت در معرفت را اساس احكام خود قرار داده بود. ویتوریا و فرانچسكو از جمله پیروان سرسخت این مكتب بودند.
اما در قرن هفدهم به لحاظ تحولات شگرفی كه در اوضاع و احوال اجتماعی جهانیان پدید آمده بود، سرانجام عقل جانشین جزم گردیده و روش عقلی شناخت مقررات حاكم بر زندگی اجتماعی نخستین جلوه های خود را آشكار ساخت. دكارت (1596 ـ 1650 ) نخستین متفكری است كه پس از فروپاشی مكتب اسكولاستیك توانست علم و فلسفه را با هم آشتی دهد و خردگرایی را جانشین پندارهای یقینی كند.
«وی برای اینكه بتواند مسائل مربوط به واقعیت را استنتاج كند با استفاده از روش ریاضی، آن اصل بدیهی را مبنای كار خود قرارداد كه شك دربارة حقیقت آن متضمن باشد» برای یافتن این اصل ، دكارت به روش حذف روی آورد و كوشید تا هر چه را كه بدیهی نیست رد كند.
به عبارت دیگر، دكارت با اعتقاد به اینكه «منطق اصولاً برای تبیین آنچه شناخته شده مفید است و نه برای كشف آنچه ناشناخته مانده است»، استدلال و تعقل خود را برمبنای معلومات استوار نمود و از آن نردبانی برای رسیدن به نادانسته ها ساخت.
چندی بعد، بندیكتوس اسپینوزا (1632 ـ 1677) با استفاده از روشهای علوم محض، خاصه هندسه ، دستگاه فلسفی خود را مبتنی بر دلیل و برهان نمود. وی بر خلاف دكارت كه معتقد بود «جهان مادی ماطبق اصول علمی گسترش می یابد و نفس انسانی به اقتضای اصول اخلاق آزادانه عمل می نماید» نفس را راس هرم تصورات قرارداد و خدا را راس جهان واقعیات و به این ترتیب، كوشید تا با استنتاج هندسی، همه تصورات را از یك تصور جامع بیرون كشد. وی ، با استفاده از همین روش، در رساله الهیات و سیاست به تبیین علوم سیاسی كه تا آن زمان ناشناخته بود پرداخت ، اسپینوزا در این كتاب بر این نكته اصرار ورزیده است كه «غرض وی از مطالعه مسائل سیاسی این نبوده است كه نظریه ای نویا آرمانی بسازد و بپردازد بلكه خواسته است با توضیح و تبیین دقیق وضع و حال خاص طبیعت انسانی و اخذ نتیجه های لازم از آن ، نظریه ای ترتیب دهد كه با واقعیات هماهنگی داشته باشد. به این سبب، برای اینكه در قلمرو و علوم سیاسی آن بیطرفی را كه لازمة تحقیق در مفاهیم ریاضی است حفظ نماید، كوشیده است كه رفتار انسان را آن گونه كه هست دریابد.پس ، آن را نه به سخره گرفته و نه از آن شكوه نموده است».
گروسیوس نیز، با جدا كردن حقوق از الهیات ، فقط آن قوانینی را با طبیعت انسان سازگار دانست كه مبنایی عقلی داشته باشد و منتسكیو روح قانون را در روابطی ضروری جستجو نمود كه از طبیعت اشیاء ناشی می شود. وی، با اعتقاد به اینكه حقوق متغیری است از اوضاع و احوال تاریخی و اقلیتی و مذهبی، هرگونه نظم یقینی را نفی كرد و به تفكری علمی روی آورد.
چندی بعد، با ظهور پوزیتیویسم ، حقوق طبیعی و روشهای فلسفی شناخت مبنای آن به كنار گذاشته شد و در نتیجه مفاهیم صوری اعتبار یافت. پوزیتیویسم (اثبات گرایی ) دكتر ینی بود كه فقط به حقوق موضوعه می پرداخت و آن را همچون پدیده ای غیر ذهنی مورد مطالعه قرار می داد. این مكتب، كه خود را انقیاد اصول پیش ساخته ذهنی رها ساخته بود، اساساً به حقوق طبیعی و ذاتی و مفاهیم متافیزیكی و اشرافی وقعی نمی نهاد .
حقوق دانان اثبات گرا، با كنار گذاشتن بینشهای انتزاعی فلسفی ، هم خود را بیشتر مصروف توضیح متون قانونی می كردند و از انتقاد آن دوری می جستند . اینان به جای جستجوی مبنای حقوق به نهادهایی پرداخته بودند كه عینیت داشت. موزر نخستین صاحب فكری است كه در قرن هیجدهم برای نخستین بار مفهوم پوزیتیویسم را در قلمرو و حقوق بین الملل داخل نمود. به نظر وی هدف حقوق بین الملل تبین و توضیح آن قواعدی است كه كشورها از آن پیروی می كنند و به آن اعتبار می دهند ؛ از این روی ، معتقد بود كه كار حقوق بین الملل باید تحقیق در ریشه قواعد و بررسی رویه بین الملل باشد و نه تنفیذ مفاهیم حقوق بین الملل. این مكتب كه حقوق را تا حد یك «فن» ساده تنزل می داد و غایت آن را نادیده می گرفت و حقوق دان را در بند الفاظ خشك و تفسیرهای قانونی می انداخت مورد انتقاد كسانی قرار گرفت كه مبنای حقوق را در آداب و رسوم و عرف ملی هر كشور جستجو می كردند؛ چنانكه ساوینی در قرن نوزدهم در پاسخ به پروفسور تیبو استاد دانشگاه «ینا»، كه به تقلید از فرانسویان خواستار تدوین مقرراتی برای آلمان شده بود، جزوه ای تهیه كرده و ضمن آن نوشت كه آلمان هنوز به آن درجه از رشد و تعالی اجتماعی نرسیده است كه بتواند مجموعة مقرراتی موافق با خواستهای ملی داشته باشد. ساوینی برای توجیه این نظریه، مدعی بود كه «احساسات ملی هر قومی از ابتدا در ایجاد قواعد و مقررات حاكم بر روابط اجتماعی تاثیر داشته است. این احساسات خود مبنای آداب و رسومی شده است كه ، سرانجام ، به صورت عرف در آمده و حقوق یك ملت را به وجود آورده است. كار حقوقدان در این میان فقط غور و تفحض در این عرف و تنظیم علمی آن است. بنابراین آنچه مولد و خالق حقوق است وجدان یا روح ملی است نه اراده قانونگذار» ساوینی، با نظریه ای كه ترتیب داده بود. وجدان و باورهای عمومی را جایگزین عقل محض كرد و حقوق را تحت الشعاع تاریخ و روشهای شناخت آن قرارداد.
پس از چندی، دوركیم (1888 – 1917) با پیروی از این طرز تفكر، بررسی عینی وقایع اجتماعی را مبنای كار علوم اجتماعی قرارداد و ادعا كرد كه « نخستین و اساسی ترین قاعده این است كه وقایع اجتماعی را شیی (یعنی  آنچه داده شده و یا بهتر بگوییم با مشاهده به ما تحمیل شده است) یا امری جدا از تفكر به شمار آوریم» یعنی پدیده های اجتماعی را «آنچنانكه هستند و جدای از موجودات خود آگاهی كه آنها به تصور خود در می آورند» مورد تامل قرار دهیم.
نظریه های دوركیم كه در زمان خود مورد استقبال بسیاری از حقوق دانان از جمله موریس هوریو و لئون دوگی قرار گرفته بود، پس از چندی، اثبات گرایان حقوقی را به خشم آورد تا آنجا كه جامعه شناسان اثبات گرا را در نظریه پردازانی خواندند كه «در قلمرو و علم نغمه سرایی می كنند» و این بدان سبب بود كه نظریه پردازان بعد از دوركیم ، با اندیشه های متفاوتی كه ابراز نموده بودند و این اندیشه ها با روشهای عینی پوزیتیویستهای جامعه شناس فاصله بسیار داشت، جامعه شناسی عینی رابه صورت جامعه شناسی ذهنی درآورده بودند.
هانس كلسن از جمله این اثبات گرایان حقوق است كه با پرداختن نظریه ای جدید (نظریه محض حقوقی) برای نخستین بار در مخالفت با جامعه شناسان ، تحقیق درباره مبنای جامعه شناسی حقوق را به كنار گذاشت و حقوق را به صورت محض مورد مطالعه قرارداد. وی با اعتقاد به اینكه هرنظام دستوری ناشی از «اراده» است، مدعی بود كه با مشاهده عینی وقایع اجتماعی و تبیین علی آن نمی توان به توصیف قواعدی پرداخت كه مبنایی ارادی و دستوری دارند. از این روی ، به نظر وی، حقوق بین الملل كه نظامی ارزشی است و در عمل و در نظر مبتنی بر معیارهای دستور است نمی تواند موضوع علمی قرار گیرد كه به تبیین واقعیات
می پردازد.
كلسن، همانطور كه فرانسواژنی گفته است، در نظریة خود «از استدلال منطقی ابزاری برای تبدیل بینشهای انتزاعی به نظریه ای علمی ساخته، و با پنهان كردن واقعیات در حجاب نظریه های ذهنی، قالبهایی از كلمات جامد و احكامی به صورت فرمولهای خشك ارائه داده است، ودر نتیجه، از نظام حقوقی نمودار وسیعی از مقوله های متعدد و سخت پدید آورده كه هر یك با دیواره ای نازك از دیگری تفكیك شده است» به همین جهت، این نظریه، با اینكه در فاصلة زمانی میان دو جنگ بزرگ پیروان زیادی داشت، با شكست مواجه شد. نظریه كلسن بیشتر از آن جهت سست می نمود كه وی اصولاً منكر بررسی مبانی جامعه شناختی حقوق بود و گمان می كرد كه بررسی علی نظامهای دستوری، از جمله حقوق بین الملل ، نفی علت وجودی آنها است. اما كلسن از این واقعیت غافل مانده بود كه حقوق بین الملل را ، كه خود حاصل برخورد نظامهای ارزشی است، نمی توان تنها با اتكا به منطق جزمی مورد مطالعه قرارداد؛ زیرا این ارزشها وقایعی اجتماعی هستند كه فقط از رهگذر مطالعات جامعه شناختی می توان به حقیقت آنها پی برد. وانگهی «اگر حقوق بین الملل را فقط مجموعه قواعد و مقرراتی به شمار آوریم كه نتیجه اراده صریح یا ضمنی كشورها است، چگونه
می توانیم الزام آور آن را توجیه كنیم؟…» حقوق بین الملل از همبستگی یا پیوستگی كشورها پدید آمده « و ترجمان حقوقی عینی است كه پیش از قواعد موضوعه وجود داشته و به این لحاظ از آن برتر است. بنابراین ،مبنای حقوق بین الملل آن همبستگی عملی است كه اعضای جامعه ملی و بین المللی را وحدت می دهد».
در این چند دهه اخیر، با اینكه معدودی از حقوق دانان بین المللی همچنان در بند پندارهای ذهنی خود باقی مانده اند بسیاری از حقوقدانان بلند آوازه بین المللی مثل «ماكسی هوبر ، شیندلر، بوركن ، آلوارز، ژرژسل، رویسن ، شوارزنبرگر، لاندهر، فریدمن، استون ، روتر ، میشل ویرالی و مهمتر از همه شارل دوویشر » برای شناخت حقوق بین الملل و تبیین قواعد آن به تحلیلهای جامعه شناختی روی آورده و بسیار كوشیده اند تا در كنار این تحلیلها از مقررات موضوعه و رابطة منطقی میان قواعد بین المللی غافل نمانند. در میان این بزرگان ، ماكس هوبر مقامی بس ارجمند دارد؛ زیرا وی در سال 1928 برای نخستین بار مبانی جامعه شناختی حقوق بین الملل را تحلیل نموده و راه را برای صاحب نظران دیگر از جمله دوویشر و دیتریش شیندلر و ویرالی هموار ساخت.
اما دسته ای دیگر نیز بوده اند كه از حقوق بین الملل فاصله گرفته و رشته جدیدی به نام « روابط بین الملل» به وجود آورده اند. این دسته كوشیده اند تا با التقاط بینشهای متفكران دوران گذشته با سیاست شناسان و مورخان معاصر، و استناد به آراء وئ عقایدی كه به نظر ایشان برای درك واقعیات بین المللی به حقیقت نزدیك تر است ، خود پایه گذار نظریه های جدیدی در قلمرو و مسائل مربوط به صلح، جنگ ،گروههای فشار ، تعادل قدرتها، بازی قدرتها و… شوند و از این طریق اوضاع و احوال سیاسی آینده جهان را تبیین نمایند. اینان ، بی آنكه توانسته باشند به درستی موضوع دقیق «روابط بین الملل» را معین بدارند ، قضایای خود را فقط بر مواضع سیاسی چند كشور مبتنی ساخته و پس از آن حكمی به اصطلاح علمی استنباط كرده اند كه از هر جهت سست می نماید با این حال، «روابط بین الملل»كه هنوز در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد به شرطی می تواند از حالت فرض و تخیل به درآید و چارچوبی علمی پیدا كند كه پندارهای ذهنی را رها سازد و در تحلیلهای خود به قواعد موضوعة بین المللی و واقعیات مسلم اجتماعی توجه نماید ، رنه ژان دوپویی، چندی پیش با تحلیلی عمیق از مفهوم «جامعه بین المللی » نشان داد كه به راستی می توان «روابط بین الملل »را از محتوایی علمی برخوردار ساخت و بدان اعتباری درخور داد.
ج . طرح تحقیق
این واقعیت، كه حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است كه برای اداره جامعه بین الملل ضرورت دارد، از اعتقاد جمعی سرچشمه
می گیرد كه صدق آن را روشهای جامعه شناختی به اثبات رسانده است . از این روی، می توان گفت كه حقیقت نظام بین الملل ، یا به عبارت دقیق تر ماهیت مفاهیم حقوق بین الملل ، فقط با خرد انسانی یعنی ادارك دقیق نیازهای جامعه بین المللی روشن می گردد.
اما، از طرف دیگر، مفاهیم حقوق بین الملل باید پاسخگوی نیاز روزافزون جامعه بین المللی به نظم و امنیت باشد و این در صورتی میسر می گردد كه با استدلالی منطقی ـ كه حدی فراتر از فنون حقوق دارد ـ یعنی روش تحلیلی آن مفاهیم را پیدا كرد و سپس مورد منطبق گرداند. استدلال منطقی كه ابزار مفاهیم و عامل امتزاج آنها با هم است منظری كلی از نظام حقوق ترسیم می كند و نشان می دهد كه چگونه قواعد حقوقی در قالبهای شكلی جای           می گیرند و به نظم در می آیند.

 • پاورپوینت بررسی حشره شناسی كشاورزی

  بررسی حشره شناسی,پاورپوینت حشره شناسی,پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق حشره شناسی كشاورزی,جزوه,حشره,حشره شناسی,حشره شناسی كشاورزی,دانلود پاورپوینت حشره شناسی,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله,مقاله حشره شناسی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی حشره شناسی كشاورزی را مطالعه و در صورت نیاز…

 • پاورپوینت روش نگارش مقاله های علمی

  روش نگارش مقاله های علمی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت روش نگارش مقاله های علمی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت روش نگارش مقاله های علمی جهت نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی و درج آن…

 • ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

  ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک,پایانامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک,دانلود پایانامه ارشد رشته حقوق,دانلود پایانامه ج,دانلود پایانامه کارشناسی…

 • پاورپوینت نظریه تدا اسکاچ ‌پل درباره انقلاب

  پاورپوینت انقلاب اجتماعی از دیدگاه اسکاچ پل,پاورپوینت بیوگرافی تدا اسكاچ پل,پاورپوینت رایگان نظریه تدا اسکاچ ‌پل درباره انقلاب,پاورپوینت زندگی نامه تدا اسكاچ پل,پاورپوینت زندگینامه تدا اسكاچ پل,پاورپوینت نظریه تدا اسکاچ ‌پل درباره انقلاب,دانلود پاورپوینت نظریه تدا اسکاچ ‌پل درباره انقلاب,دانلود…

 • دانلود پاورپوینت تحقیقات بازاریابی

  انواع تحیقات بازاریابی,اهداف سه گانه تحقیقات بازاریابی,تحقیقات بازاریابی,دانلود پاورپوینت تحقیقات بازاریابی، pptx،powerpoint,روشهای جمع آوری اطلاعات,فرآیند تحقیقات بازاریابی,مدل شش مرحله ای های,مراحل تحقیقات بازاریابی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود پاورپوینت تحقیقات بازاریابی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.…

 • پاورپوینت بررسی معبد بوروبودور

  بررسی معبد بوروبودور,بوروبودور,پاورپوینت بررسی معبد بوروبودور,پاورپوینت معبد بوروبودور,پروژه دانشجویی,تحقیق درمورد معبد بوروبودور,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت بررسی معبد بوروبودور,دانلود پر,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,زمان ساخت بوروبودور,معبد بوروبودور,معمار یا سازندگان بوروبودور,موقعیت معبد بوروبودور,نقشه بوروبودور کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی معبد بوروبودور را…

 • بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر

  بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر,تحقیق بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر,جزوه بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر,مقاله بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی محتوای کتابهای…

 • پاورپوینت روستا کلانک

  آشنایی با روستای کلانک,پاورپوینت آشنایی با روستای کلانک شهرستان ساوجبلاغ,پاورپوینت بررسی روستای کلانک شهرستان ساوجبلاغ,پاورپوینت روستا کلانک,پروژه روستا,دانلود پاورپوینت روستا کلانک,روستا کلانک کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت روستا کلانک را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل…

 • پروژه کارآفرینی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی

  پروژه کارافرینی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی,توجیه اقتصادی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی,دانلود پروژه تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی,دانلود کارآفرینی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی,طرح توجیه فنی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی,طرح توجیهی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی,کارآفرینی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی کاربر محترم میتوانید جزئیات…

 • پاورپوینت معماری مجتمع تجاری

  استانداردها و ضوابط اجرایی درمجتمع های تجاری,پاورپوینت بررسی مجتمع تجاری,پاورپوینت تحلیل مجتمع تجاری,پاورپوینت ضوابط مجتمع تجاری,پاورپوینت معماری,پاورپوینت معماری مجتمع تجاری ,دانلود پاورپوینت معماری مجتمع تجاری ,مجتمع تجاری,مجتمع مسکونی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت معماری مجتمع تجاری را مطالعه و در صورت…

 • پاورپوینت کلان شهرها

  آشنایی با کلانشهرها,پاورپوینت آشنایی با کلانشهرها,پاورپوینت بررسی ویژگیهای مادر شهرها,پاورپوینت کـــلان شهرها,ترافیک در مادرشهرها,تعریف كلان شهرها,دانلود پاورپوینت کـــلان شهرها,کـــلان شهرها کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت کلان شهرها را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت کـــلان…

 • «اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران

  اصالة الصّحة,اصل صحت قراردادها,حقوق ایران کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل «اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل  قوانین هر جامعه‌ای بر پایه عقاید و عرف و عادت مرسوم و…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق آموزش و توسعه

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق آموزش و توسعه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پیشینه ومبانی نظری تحقیق آموزش و توسعه را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پیشینه ومبانی نظری تحقیق آموزش و توسعه همرا با منبع نویسی…

 • مبانی نظری حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان

  حقوق اجتماعی,حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان,مبانی نظری حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان (فصل دوم تحقیق) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری حقوق…

 • بهداشت و مراقبت های دوران بارداری

  بار داری,بهداشت,بهداشت ومراقبت های دوران بار داری,پایان نامه معماری,پروژه,پروژه بهداشت ومراقبت های دوران بار داری,پژوهش,تحقیق,دانلود پایان نامه معماری,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود رساله معماری,دانلود مقاله,دوران بار داری,رساله معماری,مراقبت,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بهداشت و مراقبت های دوران بارداری را مطالعه…

 • پاورپوینت نهضت های موثر در پیدایش مدرنیسم در معماری

  پاورپوینت مدرنیسم در معماری,پاورپوینت نهضتهای موثر در پیدایش مدرنیسم در معماری,دانلود پاورپوینت نهضتهای موثر در پیدایش مدرنیسم در معماری,مدرنیسم در معماری,مكتب معماری وین,نهضت هنر و تولیدات صنعتی انگلستان,نهضتهای موثر در پیدایش مدرنیسم در معماری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت…

 • پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزش نیروهای فروش در صنعت غذایی

  انگیزش,پرسشنامه,صنعت غذایی,نیروهای فروش کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزش نیروهای فروش در صنعت غذایی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزش نیروهای فروش در صنعت غذایی پرسشنامه ای…

 • دختران فراری

  اهورا فایل,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,خرید مقاله دختران فراری,خرید و دانلود مقاله دختران فراری,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود رایگان تحقیق دختران فراری,دانلود رایگان مقاله دختران فراری,دانلود مقاله,دانلود مقاله دختران فراری,دانلود و خرید مقاله دختران فراری,فروشگاه فایل اهورا,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دختران فراری…

 • مبانی نظری مهریه و اهمیت آن و حق حبس

  مبانی نظری مهریه و اهمیت آن و حق حبس,مبانی نظری مهریه و اهمیت آن و حق حبس (فصل دوم تحقیق),مهریه و اهمیت آن و حق حبس کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری مهریه و اهمیت آن و حق حبس…

 • پاورپوینت آموزش درس هفتم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (طلای سیاه)

  پاورپوینت درس طلای سیاه,درس 7 مطالعات اجتماعی ششم,درس طلای سیاه,درس هفت مطالعات ششم ابتدایی,سئوالات متن درس طلای سیاه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت آموزش درس هفتم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (طلای سیاه) را مطالعه و در صورت…

 • پاورپوینت جغرافیا علمی برای زندگی بهتر (درس 1 جفرافیای ایران کلاس دهم)

  پاورپوینت جغرافیا علمی برای زندگی بهتر,پاورپوینت جفرافیای ایران,پاورپوینت درس 1 جفرافیای ایران دهم,پاورپوینت درس 1 جفرافیای ایران دهم جغرافیا علمی برای زندگی بهتر,پاورپوینت درس ج,جغرافیا علمی برای زندگی بهتر,جفرافیای ایران,دانلود پاورپوینت جغرافیا علمی برای زندگی بهتر,دانلود پاورپوینت جفرافیای ایران کاربر…

 • پاورپوینت انواع خرابی‌های بتن

  انواع خرابی‌های بتن,بتن,پاورپوینت انواع خرابی‌های بتن,پروژه انواع خرابی‌های بتن,پژوهش انواع خرابی‌های بتن,تح,جزوه انواع خرابی‌های بتن,خرابی‌های بتن,دانلود انواع خرابی‌های بتن,دانلود پاورپوینت انواع خرابی‌های بتن,دانلود پروژه انواع خرابی‌های بتن,دانلود پژوهش انواع خرابی‌های بتن,دانلود مقاله انواع خرابی‌های بتن,مقاله انواع خرابی‌های بتن کاربر محترم…

 • پاورپوینت بررسی آرایه

  آرایه,بررسی آرایه,پاورپوینت بررسی آرایه,تحقیق بررسی آرایه,دانلود پاورپوینت بررسی آرایه,مقاله بررسی آرایه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی آرایه را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت بررسی آرایه در 31 اسلاید قابل ویرایش آرایه .Array آرایه…

 • جنبش های دانشجویی و ارتباط آنها با نیروهای سیاسی

  پایان نامه,پروژه,پژوهش,جزوه,جنبش های دانشجویی,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله,نیروهای سیاسی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل جنبش های دانشجویی و ارتباط آنها با نیروهای سیاسی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل جنبش های دانشجویی و ارتباط…

 • پاورپوینت تحلیل و بررسی اکادمی اولین گریس

  اولین گریس,پاورپوینت آشنایی با مدرسه اولین گریس,پاورپوینت اکادمی اولین گریس,پاورپوینت بررسی آکادمی اولین گریس,پاورپوینت تحلیل و بررسی اکادمی اولین گریس,دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی اکادمی اولین گریس,معرفی اکادمی اولین گریس کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی اکادمی…

 • پیشینه و مبانی نظری عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری

  پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه نظری عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری,پیشینه و مبانی نظری,پیشینه و مبانی نظری عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری,عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری,مبانی نظری,مبانی نظری عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری,مبانی نظری و…

 • پاورپوینت آب انبارهای شگفت انگیز قزوین

  آب انبار,آب انبار آقا,آب انبارسردار,آب انبارهای شگفت انگیز قزوین,آب انبارهای قزوین,پاورپوینت آب انبار,پاورپوینت آب انبارهای شگفت انگیز قزوین,پاورپوینت بررسی آب انبارهای قزوین,دانلود پاورپوینت آب انبارهای شگفت انگیز قزوین کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت آب انبارهای شگفت انگیز قزوین را…

 • پاورپوینت انواع ترک های بتن و روش های ترمیم آن

  انواع ترک های بتن,انواع ترک های بتن و روش های ترمیم آن,پاورپوینت انواع ترک های بتن و روش های ترمیم آن,پاورپوینت ترک های بتن,پاورپوینت روش ترمیم ترک بتن,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,ترک های بتن,د,دانلود انواع ترک های بتن,دانلود…

 • مرمت ابنیه

  از آغاز تا امروز,بنای امیری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مرمت ابنیه را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل خانه امیری : موقعیت بنا از اغاز تا امروز :      بنای امیری در در نواب صفوی 9…

 • مبانی و پیشینه نظری توسعه و مناطق آزاد

  پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه نظری توسعه و مناطق آزاد,توسعه و مناطق آزاد,مبانی نظری,مبانی نظری توسعه و مناطق آزاد,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,مبانی و پیشینه نظری,مبانی و پیشینه نظری توسعه و مناطق آزاد کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی…

 • پاورپوینت نظریه نمایندگی: فرضیه مباشرت(نظارت)

  پاورپوینت نظریه نمایندگی:فرضیه مباشرت(نظارت),تحقیق نظریه نمایندگی,فرضیه مباشرت(نظارت),مقاله نظریه نمایندگی:فرضیه مباشرت(نظارت),نظریه نمایندگی,نظریه نمایندگی: فرضیه مباشرت(نظارت) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت نظریه نمایندگی: فرضیه مباشرت(نظارت) را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل عنوان: پاورپوینت نظریه نمایندگی: فرضیه مباشرت(نظارت)…

 • پرسشنامه حالت رگه اضطراب اسپیلبرگر

  اسپیلبرگر,پرسشنامه,پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر,حالت – رگه اضطراب کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پرسشنامه حالت رگه اضطراب اسپیلبرگر را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پرسشنامه حالت  رگه اضطراب اسپیلبرگر پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر از 40 سوال…

 • پاوپوینت مدیریت اسناد و بایگانی

  پاوپوینت مدیریت اسناد و بایگانی,دانلود,دانلود پاوپوینت,دانلود پاوپوینت مدیریت اسناد و بایگانی,دانلود مدیریت اسناد و بایگانی,رشته ی مدیریت,مدیریت اسناد و بایگانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاوپوینت مدیریت اسناد و بایگانی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل…

 • دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری

  برخی ویژگی های افراد خلاق,تعریف خلاقیت (Creativity),تک,تکنیک های خلاقیت,خصوصیات افراد خلاق,دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری,راه های تقویت خلاقیت,روش های تفکر,شیوه های افزایش سلاست فکری,شیوه های تفکر,کاربردهای تفکر خلاق در سازمان,مراحل فراگرد خلاقیت,مقایسه خلاقیت ، نوآوری ، کارآفرینی,موانع سازمانی خلاقیت,موانع فردی…

 • پاورپوینت معرفی شغل دامپزشک

  بازارکار و فرصت های شغلی دامپزشکی,پاورپوینت با عنوان شغل دامپزشک,پاورپوینت با موضوع شغل دامپزشک,پاورپوینت در رابطه با شغل دامپزشک,پاورپوینت در مورد شغل دامپزشک,پروژه,پژوهش,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل دامپزشکی,تحق,جزوه,شخصیت های مناسب دامپزشک,معرفی شغل دامپزشک,مقاله,مهارت و دانش مورد نیاز دامپزشک,میزان…

 • پاورپوینت اعتصاب کارگری عوامل و آسیب ها

  اعتصاب کارگری عوامل و آسیب ها,پاورپوینت اعتصاب کارگری,پاورپوینت اعتصاب کارگری عوامل و آسیب ها,پروژه اعتصاب کارگری عوامل و آسیب ها,تحقیق اعتصاب کارگری عوامل و آسیب ها,دانلود اعتصاب کارگری عوامل و آسیب ها,دانلود پاورپوینت اعتصاب کارگری عوامل و آسیب ها,دانلود پروژه…

 • پاورپوینت فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار

  Business Process Reengineering,پاورپوینت فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار,پاورپوینت مهندسی مجدد کسب و کار,دانلود پاورپوینت فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار,علوم رایانه,فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار,کامپیوتر و IT,کسب و کار,مایکل همر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت فرآیند مهندسی…

 • فروش قالب اصل و بازنویسی شده لاف زن + سئوی عالی

  تفریحی و سرگرمی,خبریاس ام اس,دانلود,فروش قالب اصل و بازنویسی شده لاف زن,فروش قالب وردپرس لاف زن,مقالات آموزشی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل فروش قالب اصل و بازنویسی شده لاف زن + سئوی عالی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود…

 • گزارش کارآموزی برق مخابرات در شرکت تعاونی و تولیدی ساقه – گمك ماكارون

  برق مخابرات,دانلود گزارش کارآموزی,شرکت تعاونی و تولیدی ساقه,کارآموزی,گزارش کارآموزی,گمك ماكارون کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل گزارش کارآموزی برق مخابرات در شرکت تعاونی و تولیدی ساقه – گمك ماكارون را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل گزارش کارآموزی…

 • بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله در شهرستان سراوان

  اهورا فایل,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,خرید مقاله بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 127 ساله در شهرستان سراوان,دانلود,دانلود مقاله بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان…

 • تأثیر سطوح مختلف ازت و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم بزرک در شرایط آب و هوایی کرمان

  اجزای عملکرد,ازت,پروژه,پژوهش,پنج رقم بزرک,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,روی,سطوح مختلف,شرایط آب و هوایی,عملکرد,کرمان,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تأثیر سطوح مختلف ازت و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم بزرک در شرایط آب و هوایی کرمان را مطالعه و…

 • پاورپوینت اولین ساختمان مسکونی زاها حدید

  آپارتمان,اولین ساختمان مسکونی زاها حدید,پاورپوینت,پاورپوینت اولین ساختمان مسکونی زاها حدید,تجزیه و تحلیل,تجزیه و تحلیل خانه مسکونی,تجزیه و تحلیل نمونه مشابهی از خانه های مسکونی,خانه مسکونی,ساختمان مسکونی زاها حدید,معماری نمونه مشابه مسکونی,نقد و بررسی,نمونه خانه مسکونی,نمونه مشابه,نمونه مشابه مسکونی,نمونه مشابهی از…

 • بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با توجه به سبک یادگیری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی

  پایه دوم راهنمایی,پروژه,پژوهش,پیشرفت تحصیلی,تحقیق,جزوه,دانش آموزان,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,درس ریاضی,سبک یادگیری,مقاله,یادگیری مشارکتی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با توجه به سبک یادگیری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی را مطالعه…

 • مبانی نظری کیتوزان، غذاهای فونکسیونل، کیتین، تغذیه طیور

  تغذیه طیور,غذاهای فونکسیونل,کیتوزان,کیتین,مبانی نظری,مبانی نظری غذاهای فونکسیونل، کیتین، تغذیه طیور,مبانی نظری کیتوزان، غذاهای فونکسیونل، کیتین، تغذیه طیور,مبانی نظری کیتین، تغذیه طیور کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری کیتوزان، غذاهای فونکسیونل، کیتین، تغذیه طیور را مطالعه و در صورت نیاز…

 • پاورپوینت جوشکاری درصنعت ساختمان

  پاورپوینت جوشکاری,پاورپوینت جوشکاری درصنعت ساختمان,پاورپوینت جوشکاری ساختمان,پاورپوینت سازه های,پاورپوینت سازه های فولادی و جوشکاری,جوشکاری,جوشکاری درصنعت ساختمان,جوشکاری ساختمان,دانلود پاورپوینت جوشکاری,دانلود پاورپوینت جوشکاری درصنعت ساختمان,دانلود پاورپوینت جوشکاری ساختمان,سازه های جوشکاری,سازه های فولادی,سازه های فولادی و جوشکاری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت…

 • بررسی تطبیقی شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایرن و مصر

  اعدام,پروژه,پژوهش,تحقیق,حبس ابد,حقوق کیفری ایرن,حقوق کیفری مصر,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,شرکت در قتل,شرکت در قتل عمد,قاتل,قتل عمد,مقاله,مقتول کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی تطبیقی شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایرن و مصر را مطالعه و در صورت نیاز دانلود…

 • پاورپوینت خانه های شناور هانگژو

  آپارتمان,پاورپوینت,پاورپوینت خانه های شناور هانگژو,تجزیه و تحلیل,تجزیه و تحلیل خانه مسکونی,تجزیه و تحلیل نمونه مشابهی از خانه های مسکونی,خانه مسکونی,خانه های شناور هانگژو,معماری نمونه مشابه مسکونی,نقد و بررسی,نمونه خانه مسکونی,نمونه مشابه,نمونه مشابه مسکونی,نمونه مشابهی از خانه های مسکونی کاربر محترم…

 • پاورپوینت معرفی شغل متصدی پذیرش هتل

  بازارکار و آینده شغلی متصدی پذیرش هتل,پاورپوینت با عنوان شغل متصدی پذیرش هتل,پاورپوینت با موضوع شغل متصدی پذیرش هتل,پاورپوینت در رابطه با شغل متصدی پذیرش هتل,پاورپوینت در مورد شغل متصدی پذیرش هتل,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل,معرفی شغل متصدی…

 • پرسشنامۀ اعتقاد به خرافات

  اعتقاد به خرافات,پرسشنامۀ,پرسشنامۀ اعتقاد به خرافات کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پرسشنامۀ اعتقاد به خرافات را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پرسشنامۀ اعتقاد به خرافات در فرهنگ مردم واصطلاحات رایج هر گونه اعتقاد به نیروهای فوق…

 • پاورپوینت شناخت ویروس های کامپیوتری

  پاورپوینت پاورپوینت شناخت ویروس های کامپیوتری,پاورپوینت رایگان شناخت ویروس های کامپیوتری,پاورپوینت شناخت ویروس های کامپیوتری,دانلود پاورپوینت شناخت ویر,دانلود پاورپوینت شناخت ویروس های کامپیوتری,دانلود رایگان پاورپوینت شناخت ویروس های کامپیوتری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت شناخت ویروس های کامپیوتری را…

 • تحقیق درباره شغل مددکار اجتماعی

  آینده شغلی، فرصت استخدامی و بازارکار مددکاری اجتم,تحصیلات لازم برای ورود به شغل مددکاری اجتماعی,تحقیق با عنوان شغل مددکار اجتماعی,تحقیق با موضوع شغل مددکار اجتماعی,تحقیق در رابطه با شغل مددکار اجتماعی,تحقیق در مورد شغل مددکار اجتماعی,درآمد مددکار اج,معرفی شغل مددکار…

 • پاورپوینت تئوری مبادله ای رهبر پیرو

  پاورپوینت تئوری مبادله ای رهبر پیرو,پاورپوینت تئوری مبادله رهبر عضو,پاورپوینت رایگان تئوری مبادله ای رهبر پیرو,پاورپوینت نظریه مبادله ای رهبر پیرو,دانلود پاورپوینت تئوری مبادله ای رهبر پیرو,دانلود پاورپوینت تئوری مبادله رهبر عضو,دانلود پاورپوینت رایگان تئوری مبادله ای رهبر پیرو,دانلود پاورپوینت…

 • دانلود پاورپوینت مود انتقال آسنکرونasynchronous transmit mode-ATM

  synchronous transmit mode ATM,پاورپوینت مود انتقال آسنکرون,دانلود پاورپوینت مود انتقال آسنکرون کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود پاورپوینت مود انتقال آسنکرونasynchronous transmit mode-ATM را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل دانلود پاورپوینت مود انتقال آسنکرونasynchronous transmit mode-ATM به…

 • پاورپوینت روش تدریس سخنرانى

  پاورپوینت روش آموزش سخنرانى,پاورپوینت روش تدریس سخنرانى,پروژه روش تدریس سخنرانى,تحقیق روش تدریس سخنرانى,دانلود پاورپوینت روش آموزش سخنرانى,دانلود پاورپوینت روش تدریس سخنرانى,دانلود پروژه روش تدریس سخنرانى,دانلود تحقیق روش تدریس سخنرانى,دانلود روش تدریس سخنرانى,روش تدریس سخنرانى کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی-اجتماعی کلاس

  جو روانیاجتماعی کلاس,دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش جو روانیاجتماعی کلاس,فصل دوم پایان نامه جو روانیاجتماعی کلاس,مبانی نظری پایان نامه جو روانیاجتماعی کلاس,مبانی نظری جو روانیاجتماعی کلاس,مبانی نظری و پیشینه پژوهش جو روانیاجتماعی کلاس,مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانیاجتماعی…

 • پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای ITIL

  دانلود پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای ITIL کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای ITIL را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای  ITIL…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش نگرش‌های ناکارآمد

  دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش نگرش‌های ناکارآمد,فصل دوم پایان نامه نگرش‌های ناکارآمد,مبانی نظری پایان نامه نگرش‌های ناکارآمد,مبانی نظری نگرش‌های ناکارآمد,مبانی نظری و پیشینه پژوهش نگرش‌های ناکارآمد,مبانی و پیشینه نظری نگرش‌های ناکارآمد کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری و…

 • جزوه حقوق مدنی (قسمت اول)

  پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه حقوق مدنی (قسمت اول),دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود جزوه حقوق مدنی (قسمت اول),دانلود حقوق مدنی (قسمت اول),دانلود مقاله,سیستم فروشگاه دهی,فروشگاه اینترنتی,کارافرینی,کسب درآمد اینترنتی,کسب و کار,مقاله,همکاری در فروش فایل کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل جزوه حقوق مدنی…

 • دانلود پاورپوینت آبنما

  پاورپوینت آبنما,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت آبنما,دانلود پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت مهندسی ساختمان,دانلود پاورپوینت مهندسی عمران,دانلود پروژه معماری,دانلود پروژه مهندسی ساختمان,دانلود پروژه مهندسی عمران کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود پاورپوینت آبنما را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت معماری خانه ی کوچک SKIT

  آپارتمان,پاورپوینت,پاورپوینت معماری خانه ی کوچک SKIT,تجزیه و تحلیل,تجزیه و تحلیل خانه مسکونی,تجزیه و تحلیل نمونه مشابهی از خانه های مسکونی,خانه مسکونی,معماری خانه ی کوچک SKIT,معماری نمونه مشابه مسکونی,نقد و بررسی,نمونه خانه مسکونی,نمونه مشابه,نمونه مشابه مسکونی,نمونه مشابهی از خانه های مسکونی…

 • زمینه‌ها و چگونگی جنگ‌های رِدّه

  ارتداد,پایان نامه,پروژه,پژوهش,جزوه,جنگ,جنگهای ارتداد,جنگ‌های رِدّه,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,فقهی,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل زمینه‌ها و چگونگی جنگ‌های رِدّه را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل زمینه‌ها و چگونگی جنگ‌های رِدّه   ظهور اسلام منشاء تحولات…

 • بررسی تولید و مراحل فنولوژی گیاه دارویی سرخارگل به عنوان مادّه اوّلیه تولید داروهای تقویت کننده سیستم دفاعی

  بررسی تولید,بررسی تولید و مراحل فنولوژی گیاه دارویی سرخارگل به عنوان مادّه اوّلیه تولید داروهای تقویت کننده سیستم دفاعی,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,سیستم دفاعی,گیاه دارویی سرخارگل,مادّه اوّلیه تولید داروهای تقویت کننده,مراحل فنولوژی,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی تولید…

 • پیشینه و مبانی نظری کیفیت زیست محیطی نواحی روستایی

  پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه نظری کیفیت زیست محیطی نواحی روستایی,پیشینه و مبانی نظری,پیشینه و مبانی نظری کیفیت زیست محیطی نواحی روستایی,کیفیت زیست محیطی,کیفیت زیست محیطی نواحی روستایی,مبانی نظری,مبانی نظری کیفیت زیست محیطی نواحی روستایی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,نواحی…

 • مبانی و پیشینه نظری دلبستگی شغلی

  پیشینه نظری دلبستگی شغلی,دلبستگی شغلی,مبانی و پیشینه نظری دلبستگی شغلی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی و پیشینه نظری دلبستگی شغلی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری دلبستگی شغلی توضیحات: فصل دوم…

 • پاورپوینت بررسی لجستیک

  پاورپوینت بررسی لجستیک,تحقیق بررسی لجستیک,دانلود پاورپوینت بررسی لجستیک,لجستیک,مقاله بررسی لجستیک کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی لجستیک را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت بررسی لجستیک در 29 اسلاید قابل ویرایش فهرست مطالب موضوع                                                        صفحه مقدمه                                                                       …

 • تولید آلیاژ نانوساختار یوتکتیکی آلومینیوم- سیلیسیوم توسط فرآیند آلیاژسازی مکانیکی برای لحیم کاری سخت قطعات مورد استفاده در صنایع هوایی

  آلیاژ,آلیاژ آلومینیوم سیلیسیوم,آلیاژسازی مکانیکی,پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,صنایع هوایی,قطعات,کوره مادون قرمز,لحیم کاری سخت,مقاله,نانوساختار,یوتکتیکی آلومینیوم سیلیسیوم کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تولید آلیاژ نانوساختار یوتکتیکی آلومینیوم- سیلیسیوم توسط فرآیند آلیاژسازی مکانیکی برای لحیم کاری سخت قطعات مورد استفاده…

 • پاورپوینت آهک

  آهک,پاورپوینت آهک,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه,پاورپوینت سنگ اهک,پاورپوینت كوره های آهك پزی,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,دانلود پاورپوینت آهک,دانلود پاورپوینت سنگ اهک,دانلود پاورپوینت كوره های آهك پزی,دانلود پاورپوینت مهندسی ساختمان,دانلود پاورپوینت مهندسی ع,ساختمان,سازه,سنگ اهک,كوره های آهك پزی,مهندسی عمران کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل…

 • مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی

  بررسی عیوب موتورهای الکتریکی,بررسی محاسن موتورهای الکتریکی,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق درمورد موتور الکتریکی,تحقیق عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی,جزوه,دانل,دانلود پروژه,دانلود مقاله مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی,راه اندازهای موتور الکتریکی,مقاله,مقاله راه اندازهای موتور الکتریکی,موتورهای الکتریکی کاربر محترم میتوانید…

 • توسعه اجتماعی در کشور ایران

  پروژه,پژوهش,تحقیق,توسعه اجتماعی,توسعه اجتماعی در ایران,توسعه اجتماعی در کشور ایران,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل توسعه اجتماعی در کشور ایران را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل توسعه اجتماعی در کشور ایران   كشور…

 • پاورپوینت بررسی کرموشدگی بتن

  پاورپوینت شن نما شدن بتن,پاورپوینت کرموشدگی,دانلود پاورپوینت بررسی کرموشدگی بتن,دانلود پاورپوینت عمرانی,راهکارهای ترمیم عضو کرمو شده,شن نما شدن بتن,عوامل کرموشدگی بتن,کرموشدگی بتن,مقاوم سازی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی کرموشدگی بتن را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.…

 • پاورپوینت محراب (مهرابه)

  پاورپوینت محراب,پاورپوینت معماری محراب در مساجد,پاورپوینت مهرابه,دانلود پاورپوینت محراب(مهرابه),محراب در مساجد,محراب(مهرابه),معماری محراب,مهرابه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت محراب (مهرابه) را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت محراب (مهرابه) ، در حجم 40 اسلاید قابل ویرایش،…

 • توسعه پایدار

  پرسشنامه توسعه پایدار,پروژه,پژوهش,پژوهش توسعه پایدار,تحقیق,تحقیق توسعه پایدار,توسعه پایدار,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله,مقاله توسعه پایدار کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل توسعه پایدار را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل توسعه پایدار تاریخچه مربوط به بحث توسعه پایدار…

 • مبانی نظری نظریه های امنیت ، پلیس، کارکرد پلیس، پلیس و امنیت

  مبانی نظری نظریه های امنیت ، پلیس، کارکرد پلیس، پلیس و امنیت (فصل دوم تحقیق),نظریه های امنیت ، پلیس، کارکرد پلیس، پلیس و امنیت کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری نظریه های امنیت ، پلیس، کارکرد پلیس، پلیس و…

 • پاورپوینت شیخ بهایی پدر علم معماری ایران

  پاورپوینت زندگی نامه شیخ بهایی,پاورپوینت شیخ بهایی پدر علم معماری ایران,پاورپوینت نقش شیخ بهایی در معماری و شهرسازی,دانلود پاورپوینت زندگی نامه شیخ بهایی,دانلود پاورپوینت شیخ بهایی پدر علم معماری ایران,دانلود پاورپوینت نقش شیخ بهایی در معماری و شهرسازی,زندگی نامه شیخ…

 • پیشینه و مبانی نظری مدیریت دانش

  پیشینه و مبانی نظری مدیریت دانش کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پیشینه و مبانی نظری مدیریت دانش را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پیشینه و مبانی نظری مدیریت دانش توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد…

 • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬﺏ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﺬﺏ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ 2 COﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﺎﺯﻱ

  پروژه,پژوهش,تحقیق,ﺟﺬﺏ,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ,ﺭﻭﺵ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﺬﺏ,ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﺎﺯﻱ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ 2 CO,ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎ,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬﺏ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﺬﺏ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺍﺣﺪﻱ…

 • بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو

  بررسی مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو,بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات,تحقیق حوزه عموم ارتباطات,تطبیق عموم ارتباطات با رادیو,حوزه عموم ارتباطات,دانلود مقاله بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتبا,علوم اجتماعی,مدیریت آشنا,مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو,مطالعه حوزه عموم ارتباطات…

 • پاورپوینت بتن خود تراکم

  scc,آزمایش اسلامپ,بتن خود متراکم,پاورپوینت بتن,پاورپوینت بتن خود تراکم,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پاورپوینت بتن خودتراکم,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود معرفی بتن خود تراکم,دانلود مقاله,طرح اختلاط بتن خود تراکم,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بتن خود تراکم را مطالعه و در صورت نیاز دانلود…

 • پاورپوینت تعمیر ترک‌ های‌ ساختمان

  ‌انواع ترک ‌ها ی ساختمان,پاورپوینت انواع ترک ‌ها ی ساختمان,پاورپوینت تعمیر ترک‌ های‌ ساختمان,پاورپوینت روش تعمیرترک,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عم,تعمیر ترک‌ های‌ ساختمان,دانلود پاورپوینت ‌انواع ترک ‌ها ی ساختمان,دانلود پاورپوینت تعمیر ترک‌ های‌ ساختمان,دانلود پاورپوینت روش تعمیرترک,روش تعمیرترک,ساختمان,سازه,مهندسی عمران کاربر…

 • پروژه کارآفرینی شرکت فناوری اطلاعات

  پروژه کارافرینی شرکت فناوری اطلاعات,توجیه اقتصادی شرکت فناوری اطلاعات,دانلود پروژه شرکت فناوری اطلاعات,دانلود کارآفرینی شرکت فناوری اطلاعات,طرح توجیه فنی شرکت فناوری اطلاعات,طرح توجیهی شرکت فناوری اطلاعات,کارآفرینی شرکت فناوری اطلاعات کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پروژه کارآفرینی شرکت فناوری اطلاعات را…

 • نورمن فاستر مردی به شكوه ساختمانهایش

  نورمن فاستر مردی به شكوه ساختمانهایش کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل نورمن فاستر مردی به شكوه ساختمانهایش را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل نورمن فاستر مردی به شكوه ساختمانهایش   سر لرد نورمن فاستر در سال…

 • پاورپوینت GPS

  GIS,Global Positioning System,GPS,آشنایی با GPS,پاورپوینت GPS,پاورپوینت آشنایی با GPS,دانلود پاورپوینت GPS,شهرسازی,معرفی GPS,نقشه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت GPS را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با GPS ،در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش،همراه با…

 • پاورپوینت بررسی و تحلیل موزه هنرمیلواکی

  آشنایی با موزه هنرمیلواکی,بررسی و تحلیل موزه هنرمیلواکی,پاورپوینت بررسی و تحلیل موزه هنرمیلواکی همراه با تصاویر و نقشه ها,دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل موزه هنرمیلواکی,سانتیگو كالاتراوا,موزه,موزه هنرمیلواکی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی و تحلیل موزه هنرمیلواکی را مطالعه…

 • پاورپوینت بررسی جامع كلزا

  پاورپوینت بررسی جامع كلزا,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,کلزا,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی جامع كلزا را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت بررسی جامع كلزا مقدمه: کلزا با نام علمی Brassica napus با…

 • پاورپوینت روانشناسی عمومی2

  پاورپوینت روانشناسی عمومی2,جزوه پاورپوینت روانشناسی عمومی2,جزوه روانشناسی عمومی,خاستگاههای تاریخی روانشناسی,دانلود پاورپوینت و جزوه روانشناسی عمومی2,دانلود جزوه روانشناسی عمومی2,روانشناسی عمومی,رویکرد های معاصر در روانشناسی,شیوه های پژوهش در روانشناسی,گستره روانشناسی,ماهیت روانشناسی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت روانشناسی عمومی2 را مطالعه و…

 • پاورپوینت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

  پاورپوینت آشنایی با مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی,پاورپوینت رایگان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی,پاورپوینت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی,پروژه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی,تحقیق مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی,دانلود پاورپوینت ر,دانلود پاورپوینت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی,دانلود مجمع جهانی تقریب…

 • پاورپوینت نظریه خود تمایز یافتگی موری بوئن

  پاورپوینت روانشناسی اجتماعی,پاورپوینت نظریه خود تمایز یافتگی موری بوئن,پروژه نظریه خود تمایز یافتگی موری بوئن,تحقیق نظریه خود تمایز یافتگی موری بوئن,دانل,دانلود پاورپوینت نظریه خود تمایز یافتگی موری بوئن,دانلود تحقیق نظریه خود تمایز یافتگی موری بوئن,دانلود نظریه خود تمایز یافتگی موری…

 • سیر تدوین معاجم و واژه‌نامه‌های عربی به عربی از قبل از اسلام تاكنون

  دانلود پایان نامه سیر تدوین معاجم و واژه‌نامه‌های عربی به عربی از قبل از اسلام تاكنون,دانلود پروژه سیر تدوین معاجم و واژه‌نامه‌های عربی به عربی از قبل از اسلام تاكنون,دانلود پژوهش سیر تدوین معاجم و واژه‌نامه‌های عربی به عربی از…

 • پاورپوینت راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسماند

  پاورپوینت راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسماند,پروژه راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای,دانلود پاورپوینت راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسماند,دانلود مقاله راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسماند,راهنمای طراحی، ساخت…

 • معماری حمام های ایرانی اسلامی

  پاورپوینت معماری,پروژه دانشجویی,پروژه معماری,معماری حمام ها,مقاله معماری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل معماری حمام های ایرانی اسلامی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مقاله حاضر پاورپوینتی با موضوع بررسی کامل معماری حمام های ایرانی اسلامی میباشد..…

 • شاخص رضایت زناشویی هودسن

  رضایت زناشویی,شاخص,شاخص رضایت زناشویی هودسن,هودسن کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل شاخص رضایت زناشویی هودسن را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل شاخص رضایت زناشویی هودسن یك ابزار 25 سؤالی است كه برای اندازه‌گیری میزان، شدت یا دامنه…

 • پاورپوینت انرژی نیاز هر روز ما (درس 3 علوم چهارم)

  انرژی نیاز هر روز ما,پاورپوینت انرژی نیاز هر روز ما,پاورپوینت انرژی نیاز هر روز ما (درس 3 علوم چهارم),پاورپوینت درس 3 علوم چهارم,پاورپوینت علوم چهارم کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت انرژی نیاز هر روز ما (درس 3 علوم چهارم)…

 • پاورپوینت تحلیل و طراحی تیر بتنی

  آرماتورگذاری تیر,بررسی رفتار خمش و برش تیر,پاورپوینت بررسی تیر بتنی,پاورپوینت تیر بتنی,پاورپوینت طراحی تیر,پروژه بتن,پروژه عمرانی,تحلیل تیر بتن آرمه,چگونگی ساخت تیر بتنی,دانلود پاورپوینت تحلیل و طراحی تیر بتنی,طراحی تیر,طراحی تیر بتن آرمه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت تحلیل و…

 • آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت اسوه در سال 84

  آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 89,این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پارس دارو در سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم…

 • پیشینه و مبانی نظری افشای اطلاعات در حسابداری

  افشای اطلاعات در حسابداری,پیشینه نظری افشای اطلاعات در حسابداری,پیشینه و مبانی نظری,پیشینه و مبانی نظری افشای اطلاعات در حسابداری,مبانی نظری افشای اطلاعات در حسابداری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پیشینه و مبانی نظری افشای اطلاعات در حسابداری را مطالعه و…

 • پاورپوینت تحلیل سایت مجتمع مسکونی و واحد همسایگی

  پاورپوینت تحلیل سایت مجتمع مسکونی,پاورپوینت تحلیل سایت مجتمع مسکونی و واحد همسایگی,پاورپوینت تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی,پاورپوینت واحد همسایگی,تحلیل مجتمع مسکونی,دانلود پاورپوینت تحلیل سایت مجتمع مسکونی واقع در خیابان کوهسنگی مشهد,مجتمع مسکونی نمونه خارجی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت…

 • پاورپوینت کالایی شـدن دانشگاه و بازاریابی معناگرا

  استاد,بازاریابی,پاورپوینت بازاریابی,پاورپوینت کالایی شـدن دانشگاه,پاورپوینت کالایی شـدن دانشگاه و بازاریابی معناگرا,دانشجو,دانلود پاورپوینت کالایی شـدن دانشگاه و بازاریابی معناگرا,کالایی شـدن دانشگاه,کالایی شـدن دانشگاه و بازاریابی معناگرا کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت کالایی شـدن دانشگاه و بازاریابی معناگرا را مطالعه و…

 • پاورپوینت بررسی ماشینکاری با جت آب و ذرات ساینده AWJM

  بررسی ماشینکاری با جت آب و ذرات ساینده AWJM,پاورپوینت ماشینکاری با جت آب و,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق ماشینکاری با جت آب,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود ماشینکاری و ذرات ساینده,دانلود مقاله,ذرات ساینده,ماشینکاری با جت آب و AWJM,ماشینکاری با جت آب و ذرات ساینده AWJM,مقاله,مقاله…

 • پاورپوینت ارزيابی خستگی پل تركيبی(فولاد-بتن) بزرگراه

  پاورپوینت ارزيابی خستگی پل تركيبی,پاورپوینت ارزيابی خستگی پل تركيبی(فولاد بتن) بزرگراه,پل تركيبی,خستگی پل تركيبی بزرگراه,دانلود پاورپوینت ارزيابی خستگی پل تركيبی(فولاد بتن) بزرگراه,مقاله ارزيابی خستگی پل تركيبی(فولاد بتن) بزرگراه,میرایی سازه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت ارزيابی خستگی پل تركيبی(فولاد-بتن) بزرگراه…

 • پاورپوینت تعادل اقتصادی چیست

  پاورپوینت تعادل اقتصادی چیست,پاورپوینت تعریف تعادل اقتصادی,پاورپوینت رایگان تعادل اقتصادی چیست,پروژه تعادل اقتصادی چیست,تحقیق تعادل اقتصادی چیست,تعادل اقتصادی چیست,دانلود پاورپوینت تعادل اقتصادی چیست,دانلود پاورپوینت تعریف تعادل اقتصادی,دانلود پاورپوینت رایگان تعادل اقتصادی چیست,دانلود تحقیق تعادل اقتصادی چیست,دانلود تعادل اقتصادی چیست کاربر…

 • مجموعه تست (آمار)رشته مدیریت بازرگانی

  آمار)رشته مدیریت بازرگانی دانلود مجموعه تست (آمار),پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلودمجموعه تست (آمار),رشته مدیریت بازرگانی,سیستم فروشگاه دهی,فروشگاه اینترنتی,کارافرینی,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد اینترنتی,کسب و کار,مجموعه تست (آمار),مقاله,همکاری در فروش فایل کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مجموعه تست (آمار)رشته مدیریت…

 • بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو

  اثربخشی,اقدامات پلیس,پیشگیری,سرقت خودرو,کاهش کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل انسانها معمولاً علاقه مند هستند تا کارهای خود را از ساده ترین،کوتاهترین،کم…

 • پاورپوینت ساختمان های خورشیدی

  پاورپوینت ساختمان های خورشیدی,پروژه ساختمان خورشیدی,خورشیدی,ساختمان های خورشیدی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت ساختمان های خورشیدی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل موارد مطالعاتی  بخش اول : تعاریف بخش دوم : تعریف خورشید بخش سوم…

 • پرسشنامه بهزیستی ذهنی و زیر مقیاس های آن (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) از کی یز و ماگیارمو

  اجتماعی,بهزیستی ذهنی,پرسشنامه,پرسشنامه بهزیستی ذهنی و زیر مقیاس های آن (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) از کی یز و ماگیارمو,روانشناختی,زیر مقیاس های آن,کی یز,ماگیارمو,هیجانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پرسشنامه بهزیستی ذهنی و زیر مقیاس های آن (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) از…

 • پاورپوینت تصفیه آب

  تصفیه آب، اهمیت تصفیه، آلودگی آب ، صاف شدن طبیعی آب، تصفیه آب و فاضلاب، هزینه تصفیه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت تصفیه آب را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت تصفیه آب تصفیه آب…

 • تحقیق درباره شغل کارشناس کنترل کیفیت

  تحقیق با عنوان شغل کارشناس کنترل کیفیت,تحقیق با موضوع شغل کارشناس کنترل کیفیت,تحقیق در رابطه با شغل کارشناس کنترل کیفیت,تحقیق در مورد شغل کارشناس کنترل کیفیت,ساعات کار و محل کار کارشناس کنترل کیفیت,شخصیت شناسی کارشنا,کار کارشناس کنترل کیفیت چیست,کار کارشناس…

 • پاورپوینت تاریخچه جوشکاری

  پاورپوینت تاریخچه جوشکاری,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,تاریخچه جوشکاری,دانلود پاورپوینت تاریخچه جوشکاری,دانلود پاورپوینت ساختمان,دانلود پاورپوینت سازه,دانلود پاورپوینت مهندسی ساختمان,دانلود پاورپوینت مهندسی عمران,ساختمان,سازه,مهندسی عمران کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت تاریخچه جوشکاری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.…

 • غده هیپوفیز و بیماری های غده هیپوفیز

  بیماری غده هیپوفیز,پروژه,پروژه غده هیپوفیز و بیماری های غده هیپوفیز,پژوهش,پژوهش غده هیپوفیز و بیماری های غده هیپوفیز,تحقیق,تحقیق غده هیپوفیز و بیماری های غده هیپوفیز,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,غده هیپوفیز,مقاله,مقاله غده هیپوفیز و بیماری های غده هیپوفیز,هیپوفیز کاربر محترم میتوانید جزئیات…

 • پاورپوینت نقش درخت و فضای سبز در معماری(بخش دوم)

  پاورپوینت مبانی طراح,پاورپوینت نقش درخت در معماری,پاورپوینت نقش درخت و فضای سبز در معماری,پاورپوینت نقش فضای سبز در معماری,دانلود پاورپوینت نقش درخت در معماری,دانلود پاورپوینت نقش درخت و فضای سبز در معماری,دانلود پاورپوینت نقش فضای سبز در معماری,مبانی طراحی فضای…

 • تحقیق علم رباتیک

  بررسی علم رباتیک,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق بررسی علم رباتیک,تحقیق رباتیک,تحقیق علم رباتیک,تعریف علم رباتیک,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلود مقاله بررسی علم رباتیک,رباتیک,علم رباتیک,علم رباتیک چیست,مقاله,مقاله علم رباتیک کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تحقیق علم رباتیک را مطالعه و در صورت نیاز دانلود…